facebook tweeter youtube

Statut Stowarzyszenia 61
Rozdział I
Nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i cele
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: 61 (sześćdziesiąt jeden) i zwane w dalszej części "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr poz. 104 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa, a jego terenem działania Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Stowarzyszenia i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7

Celem stowarzyszenia jest wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w wyborach oraz monitorowanie życia publicznego, a w szczególności:

 1. promowanie świadomego uczestnictwa obywateli w wyborach powszechnych
 2. zachęcanie do korzystania z czynnego prawa wyborczego
 3. zwiększanie wiedzy wyborców o kandydatach i partiach politycznych
 4. mobilizowanie kandydatów i partii politycznych do zajmowania jasnego stanowiska w sprawach publicznych
 5. monitorowanie działalności osób pełniących funkcje publiczne
 6. działania na rzecz przejrzystości wyborów w tym finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych
 7. edukacja obywatelska, polityczna i patriotyczna
 8. promowanie mechanizmów demokratycznych w życiu publicznym
 9. zwiększanie udziału obywateli w procesach demokratycznych
 10. działania na rzecz jawności i uczciwości w życiu publicznym
 11. rozwój społeczeństwa informacyjnego zwłaszcza w zakresie swobodnego i równego dostępu do informacji

Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez następujące działania:

 1. Zbieranie i przetwarzanie danych i informacji o osobach kandydujących w wyborach
 2. Kampanie informacyjne promujące aktywne i świadome uczestnictwo w wyborach powszechnych
 3. Prowadzenie baz danych i serwisów internetowych
 4. Opracowywanie i upowszechnianie raportów i analiz na temat programów i działalności partii politycznych, komitetów wyborczych, polityków i osób pełniących obieralne funkcje publiczne oraz kandydatów biorących udział w wyborach
 5. Współpracę z innymi instytucjami, w tym mediami na rzecz edukacji wyborców i zwiększenia przejrzystości procesów wyborczych.
 6. Organizowanie i prowadzenie biura Stowarzyszenia;
§ 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na zasadzie niezależności od partii i ugrupowań politycznych, bezstronności, obiektywizmu i rzetelności.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznym zaangażowaniu ogółu jego członków. Dla skutecznej realizacji działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 2. Dbać o jego dobre imię;
 3. Wspierać realizację celów Stowarzyszenia;
 4. Przestrzegać postanowień statutu;
 5. Regularnie opłacać składki.
§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w par. 13 punktach 3 i 4, oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy członek wspierający, będący osobą fizyczną, który po co najmniej sześciomiesięcznym okresie od przyjęcia w poczet członków wspierających złoży pisemny wniosek i zostanie zaakceptowany przez Zarząd.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze
 2. wnioskować może we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia
 3. korzystanie z rekomendacji, pomocy, opieki i urządzeń /wg ustalonych zasad/ Stowarzyszenia w swojej działalności,
 4. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 2. Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
§ 16

Jeżeli członek zwyczajny lub wspierający został zarejestrowany jako kandydat w wyborach powszechnych, pełni funkcję w zarejestrowanym Komitecie Wyborczym, został wybrany lub mianowany do pełnienia funkcji publicznej jego członkostwo w Stowarzyszeniu ulega automatycznemu zawieszaniu na czas kampanii wyborczej i/lub okres pełnienia funkcji publicznej.

§ 17

Od uchwały Zarządu w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków wspierających, zwyczajnych, skreślenia z listy członków lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 (trzydziestu) dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 19
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze,
 2. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia następuje w drodze pisemnej i zawiera termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 3. Zawiadomienie jest przesyłane co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 5. Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania mogą zostać wyznaczone w tym samym dniu.
§ 20

Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi - na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 5. Nadanie godności członka honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla którego zostało zwołane.

§ 22
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata
 2. Kadencja wygasa po rozpatrzeniu przez Walne Zebranie sprawozdania za dwuletni okres urzędowania oraz wybraniu nowych władz Stowarzyszenia.
§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile inne zapisy statutu nie stanowią inaczej. Jedna osoba może dysponować wyłącznie jednym głosem.

§ 24

Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§ 25
 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Prezes w szczególnych przypadkach może upoważnić Wiceprezesa do zwołania i przeprowadzenia posiedzenia Zarządu
 5. Zarząd działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.
§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i bieżące kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenie;
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności;
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
 6. Uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
 10. Wyznaczanie pełnomocników
 11. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 12. Ustalanie regulaminów wewnętrznych
 13. Powoływanie komisji i innych ciał doradczych i eksperckich
§ 27
 1. Komisja rewizyjna w składzie 3 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
 3. Badanie rocznych sprawozdań finansowych
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności
 6. Występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 29
 1. W razie zmniejszenia się składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w 18 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji możliwe jest uzupełnienie ich składu w drodze kooptacji.
 2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie danego organu.
 3. W trakcie trwania kadencji w drodze kooptacji może zostać zmienione maksymalnie 30% składu organów, w stosunku do stanu z początku kadencji.
 4. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej może także nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w §23 W tym wypadku §29 pkt. 3 nie stosuje się.

W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia jego obowiązki przejmuje Wiceprezes. Wybór Prezesa dokonywany jest na najbliższym Walnym Zebraniu

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Wpływy ze składek członkowskich;
 2. Darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
 3. Dotacje, subwencje, kontrakty, granty
 4. Wpływy z działalności statutowej, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)
 5. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
§ 31

Źródłami powstania majątku nie mogą być fundusze, których pochodzenie mogłoby poddać w wątpliwość niezależność i bezstronność działań Stowarzyszenia. W szczególności nie mogą to być fundusze przekazywane przez partie i ugrupowania polityczne.

§ 32

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest jawna. Zarząd co roku publikować będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz udostępni w siedzibie Stowarzyszenia raport roczny z działalności, zawierający szczegółowe informacje o źródłach powstawania majątku.

§ 33
 1. Dla oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Zarząd może wyznaczyć Pełnomocnika, który jednoosobowo składać może oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, do wysokości określonej w uchwale wyznaczającej Pełnomocnika.
 3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez Zarząd Pełnomocnika.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34

Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 35

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także organizacje pozarządowe, mające podobne do Stowarzyszenia cele statutowe, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przekazany zostanie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 36

W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 37

Kadencja pierwszych władz Stowarzyszenia trwa jeden rok

§ 38

Członkowie założyciele Stowarzyszenia, po opłaceniu składki członkowskiej, stają się członkami zwyczajnymi.

§ 39

W okresie 6 miesięcy od rejestracji Stowarzyszenia Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji może przyjąć w poczet członków zwyczajnych osoby fizyczne, które nie były członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.