facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Polityka społeczna i rodzinna (96)
<
1 2
>
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Głosowanie nad przyjęciem
426
1
131
2019-09-11 21:49:37 Ustawa o pracy na statkach rybackich Głosowanie nad zmianą
407
2
051
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Głosowanie nad zmianą
410
3
344
2019-07-19 13:12:54 Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Głosowanie nad przyjęciem
428
2
030
2019-07-19 11:49:47 Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Głosowanie nad zmianą
420
3
334
2019-07-19 11:48:02 Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Głosowanie nad zmianą
414
3
142
2019-07-19 10:48:46 Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych Głosowanie nad przyjęciem
426
0
133
2019-06-13 20:46:19 Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawa o pracowniczych programach emerytalnych Głosowanie nad zmianą
428
4
027
2019-04-26 01:43:13 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Głosowanie nad zmianą
406
3
051
2019-04-26 01:41:22 Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
379
20
853
2019-04-04 10:43:54 Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Głosowanie nad przyjęciem
396
3
1942
2019-03-15 11:15:49 Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
421
1
038
2019-02-20 23:03:56 Sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Głosowanie nad przyjęciem
171
260
623
2019-02-20 23:01:25 Sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
170
258
725
2019-02-20 22:58:59 Sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Głosowanie nad przyjęciem
21
405
826
2019-02-20 22:56:38 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych Głosowanie nad przyjęciem
175
237
2424
2019-01-31 01:15:25 Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Głosowanie nad przyjęciem
259
20
13447
2018-12-14 13:18:35 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. Głosowanie nad przyjęciem
153
267
336
2018-12-14 13:15:48 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
158
266
332
2018-12-14 13:10:45 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
423
6
030
2018-12-06 19:08:53 Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych Głosowanie nad zmianą
426
2
230
2018-11-23 09:58:01 Wybór pana Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
230
185
536
2018-11-09 12:40:45 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Głosowanie nad zmianą
354
10
1673
2018-10-23 23:53:26 Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
232
184
341
2018-10-23 22:57:12 Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Głosowanie nad przyjęciem
244
65
11338
2018-10-04 10:54:33 Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
194
192
1262
2018-10-04 10:38:30 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy Głosowanie nad zmianą
399
8
1340
2018-10-03 09:26:31 Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Głosowanie nad odrzuceniem
170
227
1449
2018-09-13 20:31:00 Wybór pana Pawła Kukiza-Szczucińskiego na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
171
215
2945
2018-09-13 19:55:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej... Głosowanie nad zmianą
420
0
139
2018-09-13 19:42:00 Ratyfikacja Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
408
6
145
2018-09-13 19:13:00 Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa Głosowanie nad zmianą
406
0
252
2018-07-20 12:45:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
413
1
145
2018-07-20 11:53:00 Ustawa w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę Głosowanie nad zmianą
426
0
133
2018-07-05 18:23:00 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Głosowanie nad zmianą
247
178
628
2018-06-15 09:49:00 Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i... Głosowanie nad zmianą
416
1
043
2018-06-15 09:37:00 Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Głosowanie nad zmianą
417
1
240
2018-06-07 20:38:00 Ustawa o związkach zawodowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
395
27
1424
2018-06-07 20:27:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
427
0
231
2018-06-07 20:26:00 Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Głosowanie nad zmianą
227
183
2228
2018-06-06 20:15:00 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Głosowanie nad zmianą
421
3
234
2018-06-06 19:29:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej Powołania/odwołania
192
234
232
2018-06-06 19:28:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło Powołania/odwołania
189
235
432
2018-05-10 22:14:00 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
435
0
223
2018-05-10 17:26:00 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych Głosowanie nad zmianą
436
3
219
2018-05-10 17:00:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektóre ustawy Głosowanie nad zmianą
431
1
127
2018-05-09 09:59:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Głosowanie nad przyjęciem
424
1
1223
2018-05-09 09:43:00 Ustawy o rencie socjalnej Głosowanie nad zmianą
437
1
022
2018-04-13 12:39:00 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
425
2
132
2018-02-08 09:56:00 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej... Głosowanie nad odrzuceniem
179
235
1234
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.