facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 84
2019-07-19 15:05:28Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
347
3
1199
2019-07-19 15:04:24Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii EuropejskiejPowołania/odwołania
364
6
585
2019-07-19 14:23:02Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
417
0
340
2019-07-19 14:21:11Prawo farmaceutyczneGłosowanie nad zmianą
410
7
340
2019-07-19 14:19:17Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie...Głosowanie nad przyjęciem
414
1
342
2019-07-19 14:18:28Prawo konsularneGłosowanie nad zmianą
398
2
951
2019-07-19 14:17:58Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieGłosowanie nad zmianą
410
3
344
2019-07-19 14:16:01Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
416
1
142
2019-07-19 14:10:22Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowiaGłosowanie nad zmianą
411
1
246
2019-07-19 14:09:48Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczychGłosowanie nad zmianą
417
0
241
2019-07-19 14:06:19Ustawa o ochronie przeciwpożarowejGłosowanie nad zmianą
422
0
335
2019-07-19 13:53:17Prawo oświatoweGłosowanie nad zmianą
411
2
245
2019-07-19 13:48:21Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...Głosowanie nad zmianą
262
152
244
2019-07-19 13:24:24Ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
420
5
035
2019-07-19 13:12:54Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencjiGłosowanie nad przyjęciem
428
2
030
2019-07-19 12:19:03Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
246
159
1936
2019-07-19 12:12:53Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnościGłosowanie nad przyjęciem
427
1
032
2019-07-19 12:06:07Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłychGłosowanie nad zmianą
422
2
333
2019-07-19 12:05:28Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ŚwinoujściuGłosowanie nad zmianą
269
142
1435
2019-07-19 12:01:09Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego...Głosowanie nad zmianą
415
6
435
2019-07-19 12:00:22Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, SC-S i SW oraz ich rodzin oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
422
3
431
2019-07-19 11:49:47Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracęGłosowanie nad zmianą
420
3
334
2019-07-19 11:48:02Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznegoGłosowanie nad zmianą
414
3
142
2019-07-19 11:45:48Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiGłosowanie nad przyjęciem
415
0
243
2019-07-19 11:45:15Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnychGłosowanie nad przyjęciem
420
1
633
2019-07-19 11:41:09Ustawa o portach i przystaniach morskich oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
420
0
238
2019-07-19 11:39:24Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli KomunikacyjnychGłosowanie nad zmianą
415
6
336
2019-07-19 11:36:03Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
428
0
032
2019-07-19 11:17:39Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnychGłosowanie nad zmianą
431
0
029
2019-07-19 11:13:50Kodeks postępowania karnegoGłosowanie nad zmianą
249
157
2232
2019-07-19 11:05:13Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz w sprawie absolutorium dla...Głosowanie nad przyjęciem
243
180
235
2019-07-19 10:59:00Kodeks spółek handlowychGłosowanie nad zmianą
418
6
036
2019-07-19 10:58:25Ustawa o Straży Granicznej oraz ustawa o Służbie WięziennejGłosowanie nad zmianą
245
172
538
2019-07-19 10:48:46Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznychGłosowanie nad przyjęciem
426
0
133
2019-07-17 23:10:57Uchwała w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczegoGłosowanie nad przyjęciem
255
166
435
2019-07-17 23:06:37Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka KowalczykaGłosowanie nad przyjęciem
170
246
935
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.