facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: administracja państwowa i samorząd (104 obietnice)


Urzędy nie tylko w stolicy

Przeniesiemy część instytucji szczebla wojewódzkiego ze stolicy województwa do mniejszych miejscowości. Dzięki temu zapewnimy bardziej równomierny rozwój całego regionu i więcej miejsc pracy w mniejszych ośrodkach.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Etaty w administracji samorządowej zamiast prywatnych wykonawców

Zlecanie zadań samorządu firmom zewnętrznym obniżyło jakość usług publicznych. Najbardziej poszkodowane zostały osoby najbardziej narażonych na wyzysk, takie jak personel sprzątający, portierzy czy salowe. Skończymy z praktyką likwidowania stabilnych miejsc pracy w administracji publicznej i zastępowania ich podwykonawcami prywatnymi. We wszystkich umowach zewnętrznych będziemy stosować wymóg godnych zarobków, a także zatrudniania na umowy o pracę przez wykonawców i podwykonawców.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Wpływy z VAT dla samorządów

Samorządy każdego szczebla: gminny, powiatowy i wojewódzki będą partycypować także we wpływach z podatku VAT. Przekazywanie zaledwie 1% tych środków, pozwoli zwiększyć budżet samorządów o 6,5 mld zł rocznie. Przyczyni się to do przyśpieszenia inwestycji i rozwoju naszych małych ojczyzn.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Jeden gospodarz w regionie

Gospodarzem regionu powinien być samorząd wojewódzki, współpracujący z samorządem powiatowym i gminnym. Urzędy wojewódzkie, jako organy władzy państwowej, powinny odpowiadać wyłącznie za sprawy bezpieczeństwa.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Wzmocnienie sołtysów i rad sołeckich

Zwiększymy kompetencje rad sołeckich i sołtysów, a także rad osiedli i ich przewodniczących. Zapewnimy im bezpośredni wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Sołtys i wspierająca go rada sołecka – jak również rada osiedla i jej przewodniczący – staną się rzeczywistymi gospodarzami na swoim terenie.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Dekoncentracja administracji publicznej

Dziś cała administracja publiczna skoncentrowana jest w Warszawie, co powoduje tylko pogłębianie się nierówności między poszczególnymi regionami a stolicą. Dekoncentracja administracji publicznej czyli rozrzucenie państwowych instytucji po różnych miastach dałoby im dodatkowy impuls do rozwoju.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Lokalne i regionalne Rady Seniorów

Proponujemy obowiązkowe tworzenie Rad Seniorów na wszystkich szczeblach samorządu: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Rady miałyby charakter konsultacyjny, doradczy i inicjujący działania, ze szczególnym naciskiem na realizację polityki senioralnej. Pozwoli to pobudzić aktywność obywatelską osób starszych w społeczności lokalnej.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Integracja systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej

Konieczna jest integracja systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej z samorządami oraz współdziałanie sektora usług zdrowotnych z sektorem usług opiekuńczych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obywatelskie projekty uchwał

Zagwarantujemy prawo wnoszenia obywatelskich projektów uchwał we wszystkich samorządach i znacznie zmniejszymy próg wymaganej liczby podpisów do maksymalnie 250 osób na każde 100 tys. mieszkańców.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ustawa metropolitalna

Wprowadzimy ustawę metropolitalną, która znacząco ułatwi współpracę różnych gmin w ramach jednej metropolii, zwłaszcza w zakresie transportu publicznego i ochrony środowiska.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Większa rola miast i samorządów

Zwiększymy rolę miast i samorządów poprzez zmiany w prawie samorządowym i powrót do pierwotnej idei samorządowej z 1990 roku, w myśl zasady, iż samorząd jest gospodarzem terenu i może realizować wszystkie zadania, które nie są prawnie zabronione. Zwiększy to odpowiedzialność samorządu wobec mieszkańców i uprości procedury administracyjne

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Analiza wykonywalności inwestycji w gminach

Każda inwestycja przekraczająca 1 proc. budżetu inwestycyjnego gminy przed podjęciem ostatecznej decyzji o realizacji powinna posiadać – wzorem działań UE – pełną analizę wykonalności, kosztów realizacji i kosztów przyszłego funkcjonowania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Konkurencyjne miasta będą wspierane przez państwo

Miasta wspólnie realizujące inwestycje podnoszące ich konkurencyjność otrzymają wsparcie instytucji centralnych, obejmujące m.in. ułatwienia organizacyjno-prawne i badawczo-rozwojowe. Podobne wsparcie będzie zagwarantowane w przypadku tych inwestycji, w których inwestycyjnym partnerem miasta jest lokalny ośrodek myśli naukowo-technologicznej, np. instytut badawczy, politechnika, szkoła wyższa.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


E-administracja

Będziemy jednocześnie kontynuować budowę e-administracji, tak by obywatele mogli załatwiać swoje sprawy urzędowe nie wychodząc z domu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dalsza budowa dróg

Budując spójną sieć autostrad i dróg ekspresowych, zadbamy równocześnie o usprawnianie połączeń lokalnych. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych będzie kontynuowany, a przeznaczymy na niego 1 mld złotych rocznie. Program ten skoncentruje się na drogach, które łącząc miejscowości, ułatwią dojazdy do pracy i miejsc usług bytowych, edukacyjnych i zdrowotnych, ważnych w życiu codziennym. Jednocześnie w ramach tego programu będzie finansowana budowa ścieżek rowerowych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla osób zakładających fiirmy w małych miastach

Wprowadzimy preferencje dla firm zakładanych lub rozwijanych na obszarach wiejskich i w małych miastach, wykorzystując do tego fundusze europejskie oraz krajowe (w szczególności Fundusz Pracy). Dzięki tworzeniu i rozwijaniu usług możliwie blisko klientów mieszkańcy unikną wydatków i oszczędzą czas.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji

Dlatego dokończymy wodociągowanie i kanalizację wsi tam, gdzie jest to dla mieszkańców ekonomicznie uzasadnione, na pozostałym obszarze wdrożymy rozwiązania adekwatne do warunków, m.in. indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Będziemy dofinansowywać inwestycje zarówno w tzw. aglomeracjach ściekowych, jak i poza nimi. Zainwestujemy także w budowę systemów zaopatrzenia w wodę. Inwestycje w tym zakresie pochłoną około 6 mld złotych – z dużym udziałem już wynegocjowanych środków europejskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Budowle szpecące krajobraz zakazane

Powiaty otrzymają kompetencje umożliwiające im odmowę wydania pozwolenia na budowę w miejscach, gdzie mogłoby to doprowadzić do oszpecenia krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Strona internetowa każdego sołectwa

Rozwiniemy program „Rzeczpospolita Cyfrowa”, za pośrednictwem którego każdemu sołectwu przekazane zostaną darmowe strony internetowe do dalszego samodzielnego administrowania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Inwestycje w sieć szybkiego Internetu

Będziemy kontynuować inwestycje w sieci szybkiego Internetu na obszarach wiejskich. Dzięki budowie sieci na odcinku tzw. ostatniej mili, przy wykorzystaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” ograniczymy zjawisko wykluczenia społecznego i migracji mieszkańców.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną

Poprzez ogólnokrajowy konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną pobudzimy zainteresowanie samorządów wykorzystaniem funduszu sołeckiego do rozwiązywania problemów lokalnych społeczność.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Mniej urzędników administracji centralnej

Zmniejszymy liczbę urzędników administracji centralnej, wprowadzając zasadę ograniczonego zatrudnienia

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pełnomocnik rządu do spraw samorządu terytorialnego

Przede wszystkim przywrócimy funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego. Jest to uzasadnione potrzebą zinstytucjonalizowania relacji między rządem a jednostkami samorządu terytorialnego i ich reprezentacją, prowadzenia systematycznych prac nad optymalizacją podziału zadań i kompetencji oraz ich finansowania, a także usprawnienia wykonywania kompetencji kontrolnych w stosunku do organów samorządowych przez premiera i wojewodów.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Rola Ministerstwa Finansów

Rolę Ministerstwa Finansów ograniczymy do strategicznego planowania finansowego oraz prowadzenia księgowości budżetowej państwa. Finanse publiczne muszą być instrumentem rozwoju gospodarczego i społecznego, a nie celem samym w sobie. Dominująca pozycja ministra finansów w rządzie, co było szczególnie widoczne w ostatnich latach, prowadzi do nadmiernego fiskalizmu, sprzyja myśleniu według zasady „byle nie było gorzej”, krępuje myślenie i działanie w kategoriach rozwoju.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi

W związku z koniecznością odbudowy polskiej gospodarki morskiej zostanie odtworzone, funkcjonujące w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Będą mu podlegać wszystkie odpowiedzialne za gospodarkę morską i żeglugę urzędy, instytucje, agencje, zakłady produkcyjne i usługowe oraz porty.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ministerstwo Polityki Rodzinnej

Powstanie Ministerstwo Polityki Rodzinnej, które przejmie zadania i kompetencje innych resortów związane z wspieraniem rodziny w sferze pracy, świadczeń społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz z przełamywaniem niekorzystnych trendów w dziedzinie demografi i.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zlikwidowanie rozbudowanych gabineów politycznych

Poszukując oszczędności i przeciwstawiając się zbędnemu zatrudnianiu osób związanych z PO i PSL, zlikwidujemy rozbudowane w ostatnich latach gabinety polityczne. Konstytucyjne organy państwa potrzebują obsługi doradczo eksperckiej, i ta zostanie utrzymana. Gabinety polityczne funkcjonujące w różnych miejscach administracji publicznej trzeba natomiast zlikwidować jako przejaw upartyjnienia państwa.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zakaz outsourcingu w realizacji zadań administracji publicznej

Położymy kres tej patologii, ustanawiając ustawowy zakaz realizacji zadań urzędu za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, i będziemy bezwzględnie egzekwować jego przestrzeganie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wyeliminowanie sytuacji konfliktu interesów

W celu wyeliminowania sytuacji konfliktu interesów, czyli szkodliwego łączenia funkcji publicznych z określoną działalnością prywatną, doprowadzimy do ustawowego zdefi niowania tego pojęcia i precyzyjnego uregulowania sposobu eliminowania tego zjawiska. Każdy urzędnik lub inny funkcjonariusz sfery publicznej musi dokładnie wiedzieć, w jakich okolicznościach występuje niedopuszczalny prawnie konfl ikt interesów, muszą też obowiązywać jednoznaczne reguły zapobiegania mu oraz sankcje karne i służbowe w wypadku dopuszczenia do takiego konfliktu.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wojewodowie będą współpracować z MSWiA

Wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie oraz organ koordynujący działania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom dla życia, zdrowia lub mienia, ochrony bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, będzie podlegał temu samemu ministrowi co służby realizujące te zadania (Policja i Państwowa Straż Pożarna), czyli Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powrót do takiego rozwiązania będzie służyć skoordynowaniu i skuteczności działań w systemie zarządzania kryzysowego oraz w zintegrowanym krajowym systemie ratowniczym.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Nie będzie zmian w ustroju samorządu

Ze względu na istotną wartość, jaką jest stabilność struktur administracyjnych, Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza na obecnym etapie zmieniać istniejącego ustroju samorządu. Przewidujemy jedynie możliwość wprowadzenia nielicznych, skonsultowanych i akceptowanych społecznie korekt podziału terytorialnego, które poprawią funkcjonalność niektórych jednostek.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wyodrębienie województwa warszawskiego

Jeżeli chodzi o liczbę województw, to potwierdzamy sygnalizowany już wcześniej zamiar wyodrębnienia województwa warszawskiego. Jest on uzasadniony dążeniem do zwiększenia tempa rozwoju całego Mazowsza, do czego potrzebne jest uzyskanie większego dostępu do funduszy unijnych przez gminy i powiaty pozawarszawskie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Dążąc do poprawy jakości demokracji lokalnej, spełnimy coraz powszechniejszy postulat ustawowego ograniczenia w czasie – do dwóch kadencji – nieprzerwanego pełnienia tej samej funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję zainteresowana osoba będzie mogła kandydować na to samo stanowisko ponownie. (...) Nie przewidujemy podobnych ograniczeń w odniesieniu do innych funkcji samorządowych, czyli radnych wszystkich szczebli, starostów i marszałków województw.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wojewodowie nie będą oceniać naruszeń prawa przez organy samorządu terytorialnego

Z ustaw o samorządach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim zostaną usunięte przepisy pozwalające organowi nadzoru (wojewodzie) na arbitralną, subiektywną ocenę stopnia naruszenia prawa przez organy samorządu terytorialnego. Uchwały i decyzje podjęte z naruszeniem prawa muszą być bezwzględnie unieważniane i eliminowane z obrotu prawnego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Uchwalona w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości ustawa o zarządzaniu kryzysowym przewidywała utworzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) jako ponadresortowej struktury mającej na celu skoordynowanie działań wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom wymagającym mobilizacji sił całego państwa w celu ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli. Wyposażymy go w realne instrumenty skutecznego działania, co zaniedbały rządy Donalda Tuska, doprowadzając do skutków, jakich doświadczyliśmy w czasie powodzi i innych klęsk oraz w czasie awarii sieci infrastruktury krytycznej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Sprzeciw podporządkowania straży pożarnej JST

PSP jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowi filar krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jako publiczna służba ratownicza zachowa państwowy charakter i będzie nadal finansowana z budżetu państwa. Prawo i Sprawiedliwość stanowczo sprzeciwia się planom jej podporządkowania samorządowi terytorialnemu.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Państwowy system ratowniczy

W tym celu przekształcimy krajowy system ratowniczo gaśniczy w zintegrowany krajowy system ratowniczy, obejmujący wszystkie dziedziny ratownictwa. Doprowadzimy do uporządkowania wzajemnych relacji między poszczególnymi służbami oraz kompetencji w sprawach dowodzenia działaniami ratowniczymi we wszystkich obszarach ratownictwa. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach ratownictwa będzie Komendant Główny PSP, a nadzór nad systemem będzie sprawował Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Połączenie funkcji Ministra Sprawidliwości z Prokuratorem Generalnym

Dlatego prokuratura musi stać się na powrót ogniwem władzy wykonawczej na czele z Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym, instrumentem realizacji polityki, za którą rząd ponosić będzie odpowiedzialność przed Sejmem.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany w mianowaniach prokuratorów

W związku z odejściem od struktury korporacyjnej istotnej zmianie ulegną zasady powoływania na stanowiska prokuratorów. Będzie to kompetencja wykonywana samodzielnie przez Ministra Sprawiedliwości, ale zachowany zostanie konkursowy tryb wyłaniania kandydatów.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Oświadczenia majątkowe prokuratorów i sędziów

Nie ma żadnych powodów, by utajniać oświadczenia majątkowych osób publicznych. Obowiązujące rozwiązanie dotyczące oświadczeń majątków prokuratorów i sędziów uchybiają zasadom transparentności postępowania osób pełniących funkcje publiczne. Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości oświadczenia majątkowe osób wykonujących obydwa zawody będą jawne.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zwiększenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości

Znacznemu zwiększeniu ulegną kompetencje Ministra Sprawiedliwości wobec sądów. Minister nie może zajmować się tylko sprawami administracyjnymi sądownictwa, lecz musi być także odpowiedzialny za należyte wypełnianie jego konstytucyjnych i ustawowych funkcji. W tym celu uzyska prawo wizytacji sądów, badania skarg na ich działalność oraz wnoszenia apelacji nadzwyczajnej (nadzwyczajnego środka zaskarżenia) od każdego prawomocnego orzeczenia, które w jego ocenie będzie niezgodne z prawem i dobrem jednostki lub dobrem wspólnym. Uprawnienia wizytacyjne będą dotyczyć także sfery orzekania. Minister powinien posiadać prawo badania akt sądowych w celu ewentualnego wniesienia apelacji nadzwyczajnej lub podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Kompetencje prezydenta w kwestii sądownictwa

Rola Prezydenta Rzeczpospolitej w sprawach sądownictwa nie może być redukowana do funkcji „notariusza” sporządzającego akty nominacji sędziowskich. Głowa państwa powinna uzyskać ograniczony, ale realny wpływ na funkcjonowanie sądownictwa. Oprócz powoływania członków organu orzekającego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Prezydent Rzeczypospolitej będzie sprawować, przy pomocy powołanej przez siebie komisji złożonej z wybitnych, cieszących się autorytetem prawników (na przykład przedstawicieli nauki prawa oraz sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku), nadzór nad rozpatrywaniem skarg na sądy. Wspomniana Komisja będzie badać odwołania skarżących i sędziów od rozstrzygnięć wydawanych w pierwszej instancji przez Ministra Sprawiedliwości w wyniku skarg na sądy. Sprawując tego rodzaju nadzór, Prezydent Rzeczypospolitej uzyska szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, bardzo przydatną przy podejmowaniu decyzji w sprawie nominacji sędziowskich.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Kontrole bez uprzedzenia

Zostanie zniesiony obowiązek uprzedzania pracodawców o zamiarze przeprowadzenia kontroli (dotyczyć to będzie również innych instytucji kontrolnych).

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ośrodek Ekspertyz Prawodawczych

Realizacji tych celów służyć będzie, między innymi, utworzenie w strukturze Kancelarii Sejmu, na bazie Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego, Ośrodka Ekspertyz Prawodawczych. Jego dodatkowym zadaniem, oprócz dotychczasowych zadań obu komórek organizacyjnych, będzie bezpośrednie wspieranie procesu legislacyjnego oceną jakościową w trakcie tworzenia przepisów prawa.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Obowiązek korzystania z podmiotów sektora MŚP

Na jednostki samorządu terytorialnego i instytucje komunalne zostanie nałożony prawny obowiązek korzystania przede wszystkim z ofert podmiotów z sektora MŚP.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany w urzędach

Zreorganizujemy urzędy według najlepszych wzorów zachodnich, stawiając na urzędników, którzy pomagają, a nie dokuczają. Urzędnicy z efektami będą lepiej wynagradzani.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Reorganizacja struktur centralnych

Rząd musi zyskać możliwość sprawniejszego rządzenia: przeprowadzimy głęboką reorganizację struktur centralnych, by móc sprawnie podejmować i wdrażać decyzje. Wprowadzimy również rozwiązania outsourcingowe i centralizację zakupów, by obniżyć koszty działania administracji.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Zwiększenie jawności wspólnot lokalnych

Będziemy zwiększać jawność i przejrzystość działań wspólnot lokalnych, bo zachęci to większą liczbę mieszkańców do partycypacji społecznej.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Wartości liberalne

Będziemy bronić w życiu publicznym państwa działającego racjonalnie, a także takich wartości, jak wolny rynek, odpowiedzialność, solidarność społeczna, efektywność i skromność. Poprawimy mechanizmy działania państwa, by mogło się w nim żyć lepiej.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Zmiany w urzędach pracy

Aktywne, regionalne polityki na rynku pracy: subwencje zatrudnienia w wybranych regionach i grupach społecznych, a także – poprawę działania instytucji obsługujących rynek pracy, z ich prywatyzacją włącznie.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Przyjazne państwo

Przyjazne państwo nie wkracza w sferę wolności i praw obywatelskich, gdy nie jest to konieczne dla bezpieczeństwa kraju. Jednocześnie gwarantuje skuteczną egzekucję tych praw m.in. poprzez zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej dla najbiedniejszych. Niezwykle istotna jest także jakość obsługi administracyjnej Polaków. Będziemy wspierać rozwój fachowego korpusu urzędniczego, jako gwaranta sprawnej obsługi obywatela, i inicjować debatę publiczną w tej kwestii.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Likwidacja sitw politycznych w administracji rządowej, samorządowej i spółkach skarbu państwa

Dążymy do zapewnienia maksymalnej transparentności w zatrudnianiu osób w jednostkach samorządowych, centralnych i spółkach skarbu państwa. Zagwarantujemy jasne zapisy dotyczące zatrudniania w tych instytucjach. Odpowiednie procedury będą polegały na przeprowadzeniu uczciwej rekrutacji na poszczególne stanowiska, począwszy od dyrektorów generalnych i prezesów po pracowników niewykwalifikowanych. Przyjmiemy zasadę, że o konkretne stanowiska będą mogły się ubiegać osoby spełniające wysokie kwalifikacje, określone w kryteriach przygotowanych przez specjalne komisje i jednakowe dla wszystkich kandydatów w całym kraju.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

 

Jawne i sprawiedliwe płace

Wprowadzimy jawność zarobków w samorządach i spółkach samorządowych. Będziemy egzekwować zasadę równej płacy za równą pracę: osoby wykonujące te same obowiązki będą otrzymywać takie samo wynagrodzenie. We wszystkich ogłoszeniach o pracę publikowanych przez jednostki samorządowe będzie podana wysokość wynagrodzenia.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Wzmocnienie roli samorządów

Zwiększmy rolę samorządów w kształtowaniu i koordynacji regionalnej polityki zdrowotnej. Wykorzystajmy w tym celu doświadczenie i wiedzę samorządowców. Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec przerzucaniu kosztów finansowania służby zdrowia na samorząd!

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Zadania z gwarancją finansową

Zagwarantujemy, aby każde przesunięcie kompetencji na samorządy, przekazywanie im zadań i wykonanie ich, wiązało się z pokryciem 100 proc. ich kosztów przez władzę centralną. Odpowiedni zapis w ustawie zabezpieczy wykonanie tych zadań oraz sprawi, że finanse jednostek samorządu terytorialnego nie zostaną zachwiane.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Senat Izbą Samorządową

Senat winien być przekształcony w Izbę Samorządową będącą reprezentacją samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego i organizacji pozarządowych. Izba Samorządowa z uwagi na swój skład, pełniłaby rolę stabilizatora sytuacji politycznej, rozładowującego napięcia między administracją rządową a środowiskami samorządowymi.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Wpisanie powiatów do konstytucji

Rozdział VII obowiązującej konstytucji reguluje ogólne zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawową jednostką – jak głosi ustawa zasadnicza – jest gmina. Dopuszcza jednak istnienie innych szczebli władz regionalnych. Taką instytucją są powiaty. Od reformy administracji publicznej w 1998 r. stały się one jedną z najważniejszych jednostek władz lokalnych. W obecnych czasach coraz ważniejsza stała się ochrona działalności i istnienia samorządów. Dlatego ludowcy proponują wpisanie powiatów do konstytucji.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Lokalne i regionalne Rady Młodych

Wprowadzimy obligatoryjne tworzenie Rad Młodych na wszystkich szczeblach samorządu: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ich zadaniem będzie promowanie inicjatyw młodzieżowych, konsultowanie decyzji władz samorządowych, kreowanie działań sprzyjających młodzieży i wyrażanie opinii w kluczowych sprawach dla młodych mieszkańców.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Infrastruktura samorządowa

W latach 2016–2019 rząd planuje dofinansować inwestycje drogowe samorządów kwotą 4 mld złotych. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej to główne cele ustanowionego przez rząd „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Program przyczyni się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej. Oprócz poprawy bezpieczeństwa, celem programu jest także podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych. Spójny system dróg powiatowych i gminnych będzie sprzyjać wyrównywaniu szans rozwoju regionów oraz budowaniu spójności terytorialnej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


JOW-y

Wprowadzimy jednomandatowe okręgi wyborcze do rad gmin we wszystkich miastach, także tych na prawach powiatu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Centra Usług Wspólnych

Wprowadzimy przepisy, które ułatwią tworzenie miejskich Centrów Usług Wspólnych. Z usług tych centrów mogłyby korzystać także działające na danym terenie organizacje pozarządowe. W ten sposób umożliwimy integrację działań różnych jednostek samorządu i zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla gmin w związku metropolitalnym

W ciągu pięciu lat gminy, które rozpoczną współpracę w ramach związku metropolitalnego, będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Kiedy obowiązkowe referenda w gminach?

W przypadku projektów inwestycyjnych, których wartość przekracza 10 proc. środków inwestycyjnych gminy, wprowadzimy obowiązek referendum lub wiążących konsultacji społecznych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Partnerstwa prywatno-publiczne w samorządach

Ułatwimy stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez zniesienie części barier, np. przenosząc ocenę prawno-formalną z etapu przedinwestycyjnego na etap poinwestycyjny. Samorządy uzyskają wsparcie ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w przygotowaniu i realizacji inwestycji w formule PPP. Należy uruchomić programy pilotażowe, dostarczyć niezbędnej pomocy eksperckiej oraz przygotować listę dobrych praktyk PPP.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Przenoszenie instytucji centralnych poza Warszawę

Jesteśmy przekonani, że struktura administracyjna państwa polskiego dojrzała do kolejnego etapu decentralizacji – przenoszenia instytucji centralnych poza Warszawę. W kolejnych latach rozpoczniemy proces lokalizacji wybranych urzędów i agencji rządowych w innych polskich miastach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Strefy Aktywności Gospodarczej

Stworzymy Strefy Aktywności Gospodarczej jako miejsca inwestycji przemysłowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, szczególnie tych rodzimych. Przedsiębiorstwa będzie przyciągać do stref zestaw lokalnych preferencji podatkowych i czynników budujących konkurencyjność (infrastruktura i zaangażowanie ośrodków naukowych). Organizacją stref zajmą się samorządy lokalne wsparte przez samorządy województw, z udziałem banków i agencji rozwoju regionalnego. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskają nowe możliwości rozwoju, powstaną nowe lokalne miejsca pracy i zyska jakość naszej przestrzeni. Z budżetów regionalnych programów operacyjnych na dozbrojenie, rozszerzenie istniejących i przygotowanie nowych Stref Aktywności Gospodarczej przeznaczymy 2,6 mld złotych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Transport publiczny

Za pomocą regionalnych planów transportowych skoordynujemy rozkłady jazdy busów, autobusów i pociągów, tak by najlepiej dostosować je do potrzeb mieszkańców. Zapewnimy jednolity, ogólnokrajowy standard informacji dla podróżnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Poprawa jakości powietrza

W wielu miejscach dla zapewnienia zdrowych warunków życia konieczna jest poprawa jakości powietrza zatruwanego tzw. niską emisją (np. pyłami powstającymi przy spalaniu opału w domowych piecach i kominkach). Przyspieszymy wymianę starych, nieefektywnych pieców węglowych na nowoczesne, oszczędne urządzenia spełniające wysokie normy emisji CO2 i pyłów, również takie, które opalane są drewnem i innymi surowcami odnawialnymi. Gminy będą mogły określać rodzaje paliw stosowanych na swoim terenie i wymagania co do jakości tych paliw oraz pieców. Mieszkańcy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie: dostosowaniu do wymogów będą towarzyszyć instrumenty wsparcia indywidualnych inwestycji wymiany pieców. Na ten cel przeznaczymy 1 mld złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obowiązek miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wprowadzimy obowiązek sporządzenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 5-letnim okresem wdrożenia (w celu uporządkowania stanu prawnego obszarów i przyspieszenia procesów inwestycyjnych).

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pomoc w przekwalifikowaniu się mieszkańcom wsi

Mieszkańcy wsi uzyskają pomoc w nauce nowego zawodu, usługi pośrednictwa pracy, dofinansowanie założenia własnej firmy oraz tanią pożyczkę na jej rozwój. Szczególne preferencje w dostępie do środków na aktywizację i reorientację zawodową uzyskają m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach i kobiety. Na aktywizację zawodową przeznaczymy w ciągu kolejnych ośmiu lat ponad 7,3 mld złotych w skali całego kraju.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Centra wsparcia cyfrowego

Ucyfrowienie dostępu do usług dla mieszkańców wsi może się udać tylko wówczas, gdy sami ich użytkownicy będą potrafili z nich korzystać. Dlatego, mając na uwadze szczególnie seniorów, we współpracy z gminami i lokalnymi organizacjami obywatelskimi zorganizujemy centra wsparcia cyfrowego. Wykorzystamy program rządowy „Pierwsza praca” do zatrudnienia w tych centrach młodych ludzi, którzy będą wspierać seniorów w nauce załatwiania codziennych spraw przez Internet.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Aplikacje gospodarcze

Ułatwimy opracowanie i wdrożenie aplikacji sprzyjających pozytywnym zmianom gospodarczym i ułatwiających korzystanie z usług, np. aplikacji pozwalających na bezpośrednie kontaktowanie się producentów żywności z lokalnymi odbiorcami (wzmocnienie działań polegających na skróceniu łańcucha dostaw żywności) oraz systemów pozwalających na świadczenie usług telemedycznych, dzięki którym osoby wymagające ciągłego monitorowania stanu zdrowia (w szczególności seniorzy) będą mogły korzystać z opieki medycznej bez konieczności ponoszenia kosztów i trudu częstych wizyt lekarskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


FIO dla strażaków i grup nieformalnych

Przy wykorzystaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich umożliwimy pozyskanie środków na działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych, ale też organizacji nieformalnych, takich jak koła gospodyń wiejskich. W tych przypadkach będziemy dostarczać wsparcie za pośrednictwem lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich, których doświadczenie, potencjał i znajomość potrzeb lokalnych musimy koniecznie wykorzystać.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pełnomocnicy rządu

W miarę potrzeb w strukturze KPRM działać będą pełnomocnicy rządu powoływani do wykonania konkretnych zadań ponadresortowych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju

Wielką wagę przywiązujemy do utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju, które będzie odpowiedzialne za politykę przyspieszenia rozwoju kraju z wykorzystaniem środków budżetowych i funduszy europejskich. Na jego czele stanie wicepremier, który w zakresie realizacji strategii rozwoju będzie wykonywał, z upoważnienia premiera, kompetencje władcze w stosunku do pozostałych ministrów. Wicepremier kierujący resortem gospodarki i rozwoju stanie także na czele Państwowej Rady Rozwoju, w której obok wybitnych ekspertów będą zasiadać szefowie niektórych resortów oraz Narodowego Banku Polskiego. Podstawową rolą Rady będzie koordynowanie prorozwojowych działań tych podmiotów.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ministerstwo Energetyczne

Ze względu na strategiczne znaczenie bezpieczeństwa energetycznego powołamy do życia Ministerstwo Energetyki, które przejmie kompetencje rozproszone obecnie między różne agendy administracji rządowej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa

Przeniesienie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o kluczowym znaczeniu do ministerstw branżowych oraz powierzenie zarządzania pozostałą częścią mienia państwowego nowej instytucji – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (o czym jest mowa w części gospodarczej programu) uczyni zbędnym dalsze istnienie Ministerstwa Skarbu Państwa.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Odtworzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Odtworzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie iść w parze ze zniesieniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zadania z zakresu informatyzacji i cyfryzacji zostaną powierzone Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Informatyzacji w randze sekretarza stanu, funkcjonującemu w strukturze KPRM, co jest uzasadnione ich ponadresortowym charakterem.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Równe wynagrodzenia na podobnych stanowiskach

Osoby zatrudnione na jednakowych stanowiskach w poszczególnych resortach czy na podobnych stanowiskach w urzędach samorządowych będą wynagradzane według jednolitych zasad. Nie do przyjęcia jest sytuacja, że urzędnicy w ministerstwach czy urzędach marszałkowskich obsługujący zadania współfinansowane z funduszy unijnych zarabiają znacznie więcej niż ci, którzy prowadzą sprawy finansowane z budżetu państwa polskiego lub budżetów samorządowych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany w służbie cywilnej

Przywrócimy rzeczywisty wymiar idei profesjonalnej, apolitycznej kadry urzędniczej. Członkowie korpusu służby cywilnej będą korzystać z ochrony i wsparcia, ale nie będą bezkarni w przypadku złego wykonywania obowiązków bądź naruszenia obowiązujących standardów. Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości niekompetencja, naruszanie prawa, lekceważenie obywateli lub podwładnych, prywata i kolesiostwo nie będą tolerowane, a wobec osób odpowiedzialnych będą wyciągane konsekwencje służbowe.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Państwowy zasób kadrowy

Powrócimy do koncepcji państwowego zasobu kadrowego, z którego rekrutować się będą kandydaci do wyższych stanowisk w administracji. Osoby aspirujące do wejścia w skład zasobu, czyli potencjalni wyżsi urzędnicy państwowi, muszą spełniać wysokie wymagania kwalifikacyjne potwierdzone odpowiednimi egzaminami w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Kompetencje wojewodów

Wojewoda uzyska większy wpływ na powoływanie komendanta wojewódzkiego oraz komendantów miejskich i powiatowych Policji. Będzie mieć także kompetencje kontrolne i nadzorcze w stosunku do komendanta wojewódzkiego oraz struktur Policji działających na terenie województwa. Ich realne wykonywanie będzie możliwe dzięki utworzeniu w urzędach wojewódzkich wydziałów do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Będą one dysponować wysoko wykwalifikowaną i mobilną w skali całego kraju kadrą. Rozwiązanie to będzie stanowiło ważne uzupełnienie cywilnej kontroli nad Policją. W związku z planowaną przez Prawo i Sprawiedliwość likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia i zmianą systemu fi nansowania świadczeń zdrowotnych (o czym jest mowa w części programu poświęconej rodzinie) wojewodowie przejmą znaczną część zadań władzy publicznej w tej niezwykle ważnej sferze.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Dorowolne łączenia się powiatów

Przede wszystkim będziemy sprzyjać dobrowolnemu łączeniu się mniejszych powiatów ziemskich, a także miast na prawach powiatu z powiatami ziemskimi. W tym celu stworzymy gwarantowane ustawowo mechanizmy realnego wsparcia fi nansowego tego procesu.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Poprawa sytuacji gmin i powiatów

W szczególności obejmiemy subwencją oświatową przedszkola. Z kolei większe wsparcie finansowe ze strony państwa, jakie otrzymają polskie rodziny w ramach kompleksowej polityki rodzinnej, spowoduje odciążenie budżetów samorządowych w tej dziedzinie. Poprawie sytuacji finansowej gmin i powiatów będzie służyć także powstrzymanie postępującego pod rządami PO-PSL procesu likwidacji instytucji publicznych o zasięgu powiatowym i gminnym oraz odtwarzanie znacznej części tych instytucji, które zlikwidowano.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Większe kompetencje kontrolne rad i komisji rewizyjnych

Większe będą ustawowe kompetencje kontrolne rad i komisji rewizyjnych, w szczególności w stosunku do jednoosobowych, pochodzących z wyborów bezpośrednich organów wykonawczych – wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Sprzeciw decentralizacji zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym

Nie do zaakceptowania jest decentralizacja zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym poprzez przenoszenie obowiązków w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na jednostki samorządu terytorialnego. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym musi mieć charakter scentralizowany i zhierarchizowany.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Zweryfikujemy przygotowanego w 2013 roku przez rząd Donalda Tuska Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej pod kątem oceny rzeczywistej skuteczności przewidzianych w nim mechanizmów ochrony sieci energetycznych, transportowych, bankowych i teleinformatycznych, obiektów ochrony zdrowia i administracji oraz innych ważnych obiektów i instalacji. Zadanie to musi mieć charakter rządowy, uwzględniający obowiązki poszczególnych służb ochrony państwa. Obecny stan rzeczy sprowadza się do sporządzenia, mocno spóźnionych i kontrowersyjnych, czysto teoretycznych planów, które są dalekie od wcielenia w życie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Straż Pożarna może być finansowana przez JST

Zachowamy natomiast prawne możliwości dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej przez samorząd stosownie do miejscowych potrzeb.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Szefem Obrony Cywilnej Kraju będzie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przywracając rządowy charakter zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju powierzymy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Nowa ustawa o prokuraturze

Wkrótce po wyborach parlamentarnych rząd utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość przedstawi projekt nowej ustawy o prokuraturze. (...) Nowa ustawa o prokuraturze zniesie Krajową Radę Prokuratury, zgromadzenia prokuratorów i kolegia prokuratur jako organy nieprzystające do instytucji hierarchicznej, wymagającej sprawnego kierowania.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Minister Sprawiedliwości będzie mógł uchylić immunitet prokuratorskiego

W myśl zasady „zero tolerancji dla patologii” nastąpi urealnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów. Potrzebna jest, między innymi, zmiana sposobu obliczania okresu przedawnienia niektórych przewinień dyscyplinarnych. Jeśli takie przewinienie polega na naruszeniu prawa w prowadzonym postępowaniu, to trzyletni okres przedawnienia powinien biec nie od daty czynu, lecz od daty jego ujawnienia. O uchyleniu immunitetu prokuratorskiego będzie decydować Minister Sprawiedliwości.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany w sądownictwie

Szanując niezawisłość sędziowską i niezależność sądów od innych władz, Prawo i Sprawiedliwość po wygraniu wyborów zainicjuje rozwiązania ustawowe i organizacyjne prowadzące do usprawnienia sądownictwa i usunięcia narastających w nim patologii.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Sankcje dysyplinarne dla sędziów

Sędziowie dopuszczający się rażących naruszeń prawa w prowadzonych przez siebie sprawach będą podlegać surowym sankcjom dyscyplinarnym, nie wyłączając pozbawienia urzędu. Bieg przedawnienia przewinień dyscyplinarnych związanych z orzekanie powinien rozpoczynać się, podobnie jak w przypadku prokuratorów, dopiero w dacie ujawnienia przewinienia. W ramach obowiązującej Konstytucji sądem dyscyplinarnym mógłby być w obu instancjach Sąd Najwyższy, który powinien także decydować o uchyleniu immunitetu sędziowskiego. W warunkach umożliwiających nowelizację Konstytucji rozwiązaniem optymalnym będzie wyprowadzenie organu orzekającego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej poza korporację sędziowską i usytuowanie go przy organie powołującym sędziów, czyli Prezydencie Rzeczypospolitej, z możliwością =odwołania się od orzeczenia dyscyplinarnego do Sądu Najwyższego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Izba Wyższa Sądu Najwyższego

Doprowadzimy do powołania Izby Wyższej Sądu Najwyższego. Izba ta będzie orzekać w składach złożonych z sędziów SN oraz osób reprezentujących czynnik społeczny, powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje obywatelskie. Będzie ona rozpoznawać wnioski o rewizję nadzwyczajną w przypadkach szczególnie bulwersujących prawomocnych wyroków w sprawach cywilnych i karnych oraz postanowień prokuratorskich w sprawie umorzenia śledztwa lub odmowy jego wszczęcia, jeżeli zawiodą wszystkie inne mechanizmy korygujące. Prawo do zaskarżenia wyroku lub postanowienia w trybie rewizji nadzwyczajnej będzie przysługiwać Ministrowi Sprawiedliwości i Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Jeżeli o skorzystanie z tego środka zaskarżenia wystąpi organizacja społeczna specjalizująca się w problematyce praw człowieka lub praworządności albo grupa co najmniej 5 tys. obywateli, odmowa wymagać będzie szczegółowego uzasadnienia i podania go do publicznej wiadomości.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Kadencyjność Głównego Inspektora Pracy

Wprowadzimy kadencyjność Głównego Inspektora Pracy. Kadencja będzie trwała 5 lat. Ta sama osoba będzie mogła sprawować ten urząd najwyżej przez dwie kadencje.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Pakiet demokratyczny i zmiany w pracach Sejmu

Poprzez odpowiednie zmiany w regulaminach izb ustawodawczych zadbamy o zwiększenie efektywności i jawności procesu ustawodawczego prawa na etapie prac parlamentarnych. Propozycje w tym zakresie zostały złożone do laski marszałkowskiej przez Prawo i Sprawiedliwość w obecnej kadencji Sejmu (w ramach „Pakietu demokratycznego”), lecz są przetrzymywane przez panią marszałek w osławionej „zamrażarce”. Powrócimy do nich po wygranych wyborach. W szczególności całkowicie wyeliminujemy możliwość odrzucania obywatelskich projektów ustaw w pierwszym czytaniu, z której zwykła skwapliwie korzystać większość sejmowa tworzona przez PO-PSL, w czym wyraża się jej brak szacunku dla demokracji. Zwiększymy też znaczenie instytucji wysłuchania publicznego jako rękojmi jawności procesu ustawodawczego i jego otwarcia na opinie obywateli. Zorganizowanie wysłuchania publicznego będzie obligatoryjne w przypadku poparcia takiej inicjatywy przez jedną trzecią składu komisji sejmowej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Współpraca z NGO

Będziemy inicjować współpracę między organami samorządu i organizacjami pozarządowymi w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej, ze szczególnymi preferencjami w zakresie pomocy osobom tego potrzebujących.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Decentralizacja samorządów

Chcemy zwiększenia decentralizacji finansów samorządów, poszerzenia źródeł finansowania samorządów i oparcia ich na stabilnym dochodzie PIT, z możliwością kształtowania ograniczonej części stawki przez samorządy, swobody w formie realizacji zadań lokalnych, a także rozwijania idei „smart cities”, czyli miast które stawiają w centrum zaspokajanie potrzeb obywateli.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Zmniejszenie liczby radnych

Będziemy dążyć do ograniczenia liczby radnych gmin, a zarazem ich profesjonalizacji i wzmocnienia.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Ustawa metropolitarna

Zaproponujemy ustawę metropolitarną regulującą funkcjonowanie dużych miast z gminami ościennymi, co pozwoli sprawniej zarządzać dużymi miastami.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Zmniejszenie liczby przepisów

Zmniejszenie liczby przepisów i regulacji, eliminację tych, które są niepotrzebne – co powinno dać wzrost PKB na poziomie 1-2 procent PKB m.in. przez oszczędność czasu i procedur w firmach. Likwidacja niepotrzebnych koncesji, zezwoleń czy licencji. Prostota przepisów jest wartością.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Samorządy

PSL niezmiennie stoi na stanowisku, że wspólnota samorządowa i lokalna, to jedna z najlepszych form budowania społeczeństwa obywatelskiego. Samorządy nadal wymagają wsparcia i ułatwień ze strony państwa. Nie można przekazywać im kolejnych kompetencji i obowiązków, bez zapewnienia źródeł ich finansowania.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Przełamanie podziału Warszawa - reszta Polski

Jeśli chcemy, żeby Polska rozwijała się równomiernie powinniśmy wziąć przykład z innych państw europejskich i rozpocząć poważną debatę o przeniesieniu znacznej części urzędów i instytucji poza stolicę. Przeniesienie ważnych urzędów poza Warszawę ograniczy oderwanie stołecznych elit od problemów mieszkańców innych regionów Polski, pobudzi aktywność obywatelską i gospodarczą w tych regionach, a także przyniesie spore oszczędności związane z kosztem funkcjonowania urzędów.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Stworzenie Policji Państwowej

Konsolidacja służb policyjnych i parapolicyjnych w jedną Policję Państwową. Straż ochrony kolei, straż leśną, straż rybacką, straże gminne (miejskie) itp. należy włączyć w struktury Policji lokalnej. Tylko funkcjonariusz publiczny będący w służbie czynnej może mieć uprawnienia władcze wobec obywateli.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.