facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: budżet państwa i podatki (53 obietnice)


0% CIT dla małych i średnich firm

Mikro- i małe przedsiębiorstwa nie powinny płacić podatku CIT. Dzięki temu szybciej będą mogły rozwijać swoją działalność.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Emerytura bez podatku

Dla zapewnienia seniorom godnych warunków życia zwolnimy emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Umożliwi to wzrost emerytur o około 25%, co w istotny sposób poprawi sytuację materialną seniorów.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Dług publiczny poniżej 50 proc. PKB

Dzięki dyscyplinującej regule wydatkowej sprowadzimy dług publiczny poniżej 50 proc. PKB, a deficyt strukturalny – do poziomu 1 proc. PKB.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Modernizacja służb mundurowych

W nowym programie modernizacji służb mundurowych będą przewidziane środki finansowe na dostosowanie struktury sprzętu ratowniczego i szkolenia ratowników do aktualnej siatki zagrożeń występujących na terenie naszego kraju.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiana systemu finansowego państwa

Polityka zmian dla rozwoju wymusza jednak utrzymywanie deficytu na poziomie pozwalającym na realizację inwestycji. Zmiana systemu finansowego w państwie będzie oparta na przebudowie systemu podatkowego, która pozwoli na zwiększenie dochodów budżetu państwa, uwolnienie rezerw podatkowych i realizację zasad solidarności i sprawiedliwości społecznej, oraz na racjonalizacji wydatków budżetowych, w tym zmniejszeniu kosztów administracji poprzez redukcję zbędnych wydatków i zmiany organizacyjne.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Pozabudżetowy mechanizm inwestycyjny

Zastosujemy także pozabudżetowy mechanizm inwestycyjny z zaangażowaniem aktywów spółek Skarbu Państwa, w tym spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe i Banku Gospodarstwa Krajowego, a także specjalistyczne mechanizmy wspierania inwestycji, np. na wzór LTRO (Long Term Refi nancing Operation – program Europejskiego Banku Cenralnego) i programów proinwestycyjnych na Węgrzech.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Przekształcenie Polskich Inwestycji Rozwojowych SA.

Zwiększymy możliwości inwestycyjne spółki Inwestycje Polskie, która powstanie w miejsce spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych w systemie podatkowym

W przygotowanym Prawo i Sprawiedliwość projekcie ustawy o podatkach dochodowych (PIT i CIT) znalazły się rozwiązania pozwalające na 100-procentową amortyzację nakładów inwestycyjnych w roku ich poniesienia, a w przypadku wydatków na badania i rozwój – nawet na podwójne odliczenie. Szacuje się, że po wejściu tych rozwiązań w życie w ciągu najbliższych 6–7 lat wspomniana kwota 200 mld zł będzie przeznaczona na inwestycje.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany VAT

Aby zapewnić wzrost dochodów budżetowych, trzeba powrócić do niższych stawek VAT. Posunięcie to z jednej strony zmniejszy obciążenia podatkowe obywateli, szczególnie osób uzyskujących przeciętne dochody, a z drugiej strony przyczyni się do uczciwego rejestrowania obrotów. Wprowadzimy również mechanizm częściowego zwrotu VAT w niektórych przypadkach. Prawo zwrotu połowy naliczonego (według stawki 22%) podatku uzyska finalny odbiorca usług remontowo-budowlanych, po przedstawieniu urzędowi skarbowemu odpowiednich faktur. Będzie to sprzyjać wystawianiu faktur i odprowadzaniu wykazanego w nich podatku, a tym samym ograniczy szarą strefę. Podobne rozwiązanie będzie obowiązywać w przypadku zakupu ubranek dziecięcych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany w podatku dochodowym

W ciągu dwóch lat dokonamy zmian w podatku dochodowym. Wprowadzimy kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od wszystkich podatników – zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


PIT

Z myślą o zachęcaniu do inwestowania oszczędności w rozwój polskiej gospodarki i rynku pracy wprowadzimy trzecią stawkę w podatku PIT – 39% od dochodów powyżej 300 tys. zł rocznie, przy czym podatnik inwestujący, tworzący nowe miejsca pracy, będzie mógł uniknąć tej stawki, odliczając kwotę wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Likwidacja NFZ

Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia połączona ze zniesieniem odrębnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, stanowiącej obecnie część PIT, spowoduje, że będzie można w pełni odliczać ulgę rodzinną.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Podatek od instytucji finansowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych

Ustanowimy podatek od instytucji finansowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych, co przyniesie dodatkowo około 7 mld złotych wpływów do budżetu rocznie. Stawka podatku od instytucji finansowych zostanie ustalona na poziomie dostosowanym do aktualnej sytuacji gospodarczej. Podatek, mający na celu zrównoważenie obciążeń przemysłu i sektora finansowego, przyniesie rocznie dodatkowo około 5 mld zł. W przypadku hipermarketów to nie tylko dodatkowe wpływy do budżetu, ale również szansa konkurowania z nimi dla małych, najczęściej rodzinnych firm handlowych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Podatku od budowli dla nowych inwestycji energetycznych

Obniżymy stawki podatku od budowli dla nowych inwestycji energetycznych, co będzie miało pozytywny wpływ zarówno na odblokowanie inwestycji w branży energetycznej, jak i na ceny energii.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Nowy system kwot połowowych

Nowy system kwot połowowych musi uwzględniać odciążenie drobnych i średnich rybaków od obowiązków biurokratycznych, na rzecz rozliczania kwot połowowych w skali kraju, przy uwzględnieniu połowów dokonywanych przez największe jednostki.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Podwyższenie finansownaia szkół wyższych

Warunkiem wstępnym jest zatem określenie aktualnego i przyszłego udziału procentowego tych nakładów w PKB jako stałej kroczącej, aż do uzyskania średniej dla najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej (1,2% PKB) lub OECD (1,6% PKB). Taka decyzja musi zostać podjęta i winna być nienegocjowalna również w przyszłości, niezależnie od zmiennych koniunktur politycznych i innych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Obrona polskiej tożsamości narodowej

Będziemy skutecznie bronić polskiej tożsamości narodowej, tradycji, kultury oraz polskiego modelu życia i obyczajów przed pojawiającymi się tendencjami do ponadnarodowego zaprowadzania ryzykownych kulturowych eksperymentów, które nie są akceptowane przez większość społeczeństwa. Każdy naród i każde państwo, w ramach wspólnoty europejskiej, musi zachować swoje suwerenne prawo do kształtowania własnego modelu ładu społecznego i nie być poddawane swoistej „reedukacji kulturowej” z zewnątrz.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Decentralizacja samorządów

Chcemy zwiększenia decentralizacji finansów samorządów, poszerzenia źródeł finansowania samorządów i oparcia ich na stabilnym dochodzie PIT, z możliwością kształtowania ograniczonej części stawki przez samorządy, swobody w formie realizacji zadań lokalnych, a także rozwijania idei „smart cities”, czyli miast które stawiają w centrum zaspokajanie potrzeb obywateli.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Polityka podatkowa

Zatarcie niezawinionych przewinień podatkowych (darowanie błędów popełnionych przez podatników PIT i CIT); połączony z akcją afirmatywną „Płacę podatki, w Polsce”.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Badania i rozwój

Polska potrzebuje nowego pomysłu na rozwój: wskazania nowych obszarów wzrostu z uwzględnieniem trendów globalnych, demograficznych i społecznych. Superulga podatkowa w wysokości 200 proc. kosztów na działalność B+R przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku zdobycia poświadczenia od instytucji naukowej.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Promocja polskiej kultury

Wprowadzimy możliwość odpisu 1% podatku CIT na wspieranie kultury, tak jak 1 proc. PIT na organizacje pożytku publicznego. Budżet promocji polskiej kultury musi być kilkukrotnie zwiększony, by wzmacniać polską tożsamość i wizerunek za granicą.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Rejestr umów państwowych

Będziemy walczyć o zwiększenie dostępności informacji publicznej, o usprawnienie procedur w tym zakresie. Będziemy domagać się, aby informacje o umowach zawieranych przez organy państwa były dostępne dla obywateli w postaci rejestrów umów, bez konieczności składania wniosków. Obywatele powinni wiedzieć kto, kiedy i w jakim zakresie zawarł z państwem umowę. Będziemy też domagać się, aby wszystkie zamawiane i opłacone przez państwo opinie, ekspertyzy były publicznie dostępne dla wszystkich zainteresowanych obywateli.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Kary za nielegalne finansowanie partii

Pełnej przejrzystości musi towarzyszyć wprowadzenie surowych kar za nielegalne finansowanie działalności politycznej.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Uzdrowienie finansów

W pierwszej kolejności uzdrowimy fundamenty polskiej gospodarki, zlikwidujemy powszechne marnotrawstwo pieniędzy publicznych i opodatkujemy niepłacące podatków zagraniczne korporacje.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Ochrona obywatela przed chciwością banków

W stosunkach między bankami a ich klientami państwo polskie ma obowiązek stać na straży interesów obywateli a nie banków. Będziemy ścigać właścicieli i zarządzających bankami za niedozwolone klauzule w umowach kredytowych i zmusimy ich, żeby zwrócili Polakom te pieniądze, które im odebrali w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem. Wprowadzimy takie zasady nadzoru nad bankami, które zagwarantują, że nasze państwo stać będzie na straży interesów obywateli a nie instytucji finansowych.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Reforma podatku PIT

Reforma podatku PIT: • Roczny system przejściowy: - Wprowadzenie na wzór brytyjski Inteligentnej Kwoty Wolnej od PIT w wysokości 10 tys. zł. Kwota wolna maleje o 1 zł na każde 2 zł dochodu powyżej II progu skali podatkowej. • Docelowy system: - Całkowita likwidacja podatku PIT. - Zastąpienie kilku składek ZUS i NFZ jedną płatnością na Fundusz Płac na wzór brytyjski (system PAYE).

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Reforma podatku CIT

Reforma podatku CIT: - Zastąpienie skomplikowanego podatku CIT prostym 1% podatkiem przychodowym. - Wprowadzenie opłaty solidarnościowej od banków od wypłaty zysków i transakcji. - Wprowadzenie specjalnej stawki podatku od nieruchomości dla supermarketów, zasilającej samorządy. - Wprowadzenie możliwości rozliczania niskiego, ryczałtowego podatku przez mikroprzedsiębiorstwa w wysokości 440 zł (zamiast ZUS, NFZ i PIT) + 1% od przychodu.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

 

Niższy podatek dla większych rodzin

Podatek rodzinny to ważna część promowanej przez nas polityki rodzinnej. Zastąpi on obecny podatek dochodowy od osób fizycznych. Rodzina będzie traktowana jako jednostka ekonomiczna. Przedmiotem opodatkowania będą łączne dochody rodziny – wynagrodzenie, emerytury itp., pomniejszone o koszty podatkowe – podobnie jak w przypadku PIT plus wypłacone dochody na rzecz osób trzecich, związane z jej funkcjonowaniem (opiekunowie, pomoc domowa, wydatki edukacyjne). Tak obliczona różnica będzie stanowić dochód, który podzielony przez liczbę członków rodziny – jednostek podatkowych – będzie przedmiotem opodatkowania.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Mniejszy VAT

Wypełnimy nasze zobowiązanie, obniżając stawki podatku VAT o jeden punkt procentowy z początkiem roku 2017. Koszt budżetowy obniżki VAT to 6,5 mld złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wybdusze europejskie na innowcje

Wykorzystamy fundusze europejskie i bodźce podatkowe na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Powstanie szpital polowy

Powstanie pełnowymiarowy szpital polowy, spełniający bardzo ważną funkcję w czasie klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych. Obecnie służby ratownicze nie posiadają takiego szpitala.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Maksymalne uruchomienie środków własnych

Poza funduszami unijnymi maksymalnie uruchomimy znaczne środki własne i oszczędności przedsiębiorstw państwowych oraz wykorzystamy nadpłynność banków. Kolejnym źródłem będzie reorganizacja i program oszczędnościowy w wydatkach budżetowych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Polski "program LTRO"

W latach 2015–2021 w ten sposób zostanie zaangażowana kwota od 160 do 220 mld zł, przeznaczona na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym celu zwiększymy możliwości gwarancyjne BGK.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Fundusz inwestycji zamknięty

Kolejnym zasobem rozwojowym jest tworzenie towarzystw funduszy inwestycyjnych przez spółki Skarbu Państwa. Instrument ten jest wykorzystywany w wielu krajach świata, np. w Niemczech, Francji i Norwegii. Doświadczenia światowe pokazują, że duże firmy z silnym kapitałem lokalnym są jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego kraju, jego stabilności i pozycji międzynarodowej. Kapitał firm kontrolowanych przez rządy państw Europy Zachodniej (Deutsche Telekom, France Telekom, EDF, GDF, ENEL, Alstom) skutecznie uzupełnia prywatny kapitał, wspierając rozwój i globalną konkurencyjność przedsiębiorstw krajowych. Zainicjujemy tworzenie w naszym kraju towarzystw funduszy inwestycyjnych przy spółkach z częściowym lub pełnym udziałem Skarbu Państwa. Fundusze takie dają możliwość aktywnego wykorzystania znaczących środków, będących w dyspozycji dużych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa (11 największych spółek z udziałem Skarbu Państwa osiągnęło w 2012 roku zysk netto w wysokości około 25 mld zł). Formą realizacji tego przedsięwzięcia będzie fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Zaletą tej formy jest przede wszystkim bezpieczeństwo formalne i przejrzystość inwestycji, będące pochodną regulacji ustawowych i nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przy ulokowaniu w FIZ tylko około 1/4 zysku największych spółek Skarbu Państwa, czyli około 6–9 mld zł rocznie, na inwestycje w latach 2015–2021 trafiłoby 40–60 mld zł, co wsparte kredytami i gwarancjami dałoby zasoby wielkości 75–150 mld zł przez 6–7 lat.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Kodeks podatkowy

Zostanie przyjęty kodeks podatkowy, który ustabilizuje politykę podatkową państwa opartą na zasadzie 3P – podatki prorozwojowe, przejrzyste, proste. System podatkowy musi wyeliminować z polskiego życia patologie unikania opodatkowania i nakładania relatywnie większych danin na podatników osiągających niższe dochody. Musi też zapewnić dodatkowe wpływy do budżetu – z jednej strony poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności ściągania należności podatkowych, a z drugiej strony poprzez rozszerzenie bazy podatkowej. O ile dotychczasowe prawo pogłębia dysproporcje pomiędzy grupami i regionami oraz przyczynia się do rozszerzania obszaru biedy w Polsce, o tyle nowy system podatkowy będzie oparty na zasadzie solidarności społecznej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany VAT

Wprowadzimy również mechanizm częściowego zwrotu VAT w niektórych przypadkach. Prawo zwrotu połowy naliczonego (według stawki 22%) podatku uzyska finalny odbiorca usług remontowo-budowlanych, po przedstawieniu urzędowi skarbowemu odpowiednich faktur. Będzie to sprzyjać wystawianiu faktur i odprowadzaniu wykazanego w nich podatku, a tym samym ograniczy szarą strefę. Podobne rozwiązanie będzie obowiązywać w przypadku zakupu ubranek dziecięcych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


wydatki inwestycyjne

Umożliwimy jednorazową amortyzację wydatków inwestycyjnych – odpisywanie ich od podstawy opodatkowania w roku poniesienia. W przypadku wydatków na badania naukowe i rozwój podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę tych wydatków w podwójnej wysokości w momencie opatentowania lub wdrożenia wynalazku.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Kwota wolna od podatku

Będziemy podwyższać kwotę wolną od podatku, co roku o jedną dziesiątą, tak długo aż dochód zwolniony nie osiągnie poziomu minimum egzystencji. Oznacza to podwojenie kwoty wolnej z 3091 zł rocznie do ok 6000 zł rocznie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Stawka CIT

Wprowadzimy 15-procentową stawkę CIT dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających co najmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem równym średniej krajowej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiana prawa do odliczenia VAT

Wprowadzimy zasadę, że przedsiębiorca nabywający towar lub usługę może zostać pozbawiony prawa do odliczenia VAT jedynie w przypadku popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, udowodnionego mu w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym, co położy kres represjonowaniu uczciwych podatników. W stosunku zaś do tych uczciwych podatników VAT, którzy we wspomnianych okolicznościach padli ofiarą dotychczasowej arbitralności aparatu skarbowego, ustanowimy rozwiązania niwelujące skutki pozbawienia prawa do odliczenia podatku VAT.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw

Wprowadzimy jasne i zachęcające ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw realizujących działalność B&R, jakie istnieją np. w Norwegii, gdzie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników mogą odpisać 18% (a mniejsze przedsiębiorstwa – 20%) sumy wydatków poniesionych na B&R, związanych z projektem uznanym przez właściwą instytucję rządową.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zerowa stawka VAT na artykuły dziecęce

Polska powinna dążyć do wprowadzenia zerowej stawki podatku od towarów i usług na ubranka dziecięce. Podniesiony z 7% na 23% VAT na ubranka i obuwie dziecięce zwiększa koszty utrzymania dzieci. Jest to zmiana szczególnie niekorzystna dla rodzin polskich rolników, którym wzrostu cen artykułów dla dzieci nie zrekompensuje żadna ulga w podatku dochodowym. Dla polskich rodzin niższy VAT na artykuły dziecięce to efektywny sposób zmniejszenia kosztów wychowania dzieci.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Finansowanie mediów publicznych

Ustalimy taki systemu finansowania mediów publicznych, aby zapewnić im środki publiczne w wysokości co najmniej 1 promila PKB, co w liczbach bezwzględnych wynosi około 1,5 mld zł (obecnie 400-500 mln zł). Środki publiczne mogłyby pochodzić z uiszczania specjalnej powszechnej opłaty medialnej, niższej od obecnego abonamentu, bez konieczności rejestracji odbiorników.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Finansowanie partii

Chcemy modyfikacji sposobu finansowania partii politycznych z budżetu. Partie powinny bardziej zabiegać o poparcie obywateli i pieniądze od indywidualnych wyborców. Powinno to ograniczyć nadmierne wydatki partii na ulotki, billboardy i inne działania promocyjne.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Uproszczenie VAT

Uproszczenie przepisów VAT, wprowadzenie jednolitej stawki VAT w wysokości 16 proc. i wprowadzenie nowej, spójnej ordynacji podatkowej.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Pobieranie podatków

Połączenie instytucji pobierających podatki w jedną instytucję.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Rozwój branż kreatywnych

Rozwój branż kreatywnych, opartych na kreatywności Polaków. Stworzymy strategię rozwijania przemysłów kreatywnych, wprowadzając mechanizmy i zachęty (np. obniżenie CIT i subwencje) dla wybranych branż kreatywnych, np. filmowej. Pozwoli to na lokowanie w Polsce międzynarodowych produkcji filmowych. Jednym z jej elementów będzie rozwój klastrów rozwijających przemysły kreatywne.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Przejrzystość wydatków

Pełna przejrzystość i jawność wydatków publicznych. Naszym celem jest doprowadzenie do pełnej przejrzystości i jawności wydatków publicznych. Musimy zapewnić, że wybrane przez nas i finansowane przez nas władze będą rozliczały się jawnie, publicznie z każdej wydanej złotówki.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Finansowanie partii z wpłat obywateli

Finansowanie partii z dobrowolnych wpłat obywateli. Ruch KUKIZ’15 jako jedyne duże ugrupowanie polityczne nie będzie korzystał z subwencji budżetowych dla partii politycznych. Po wprowadzeniu naszych posłów do Sejmu złożymy projekt zniesienia przymusowego finansowania fanaberii partyjnych oligarchii z naszych kieszeni. Zaproponujemy model dobrowolnego finansowania partii przez obywateli, przy zagwarantowaniu pełnej przejrzystości wpłat. Oczywiście tej przejrzystości obecne „państwo teoretyczne“ nie zagwarantuje, ale uzdrowiona Rzeczpospolita już tak.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Przełamanie podziału Warszawa - reszta Polski

Jeśli chcemy, żeby Polska rozwijała się równomiernie powinniśmy wziąć przykład z innych państw europejskich i rozpocząć poważną debatę o przeniesieniu znacznej części urzędów i instytucji poza stolicę. Przeniesienie ważnych urzędów poza Warszawę ograniczy oderwanie stołecznych elit od problemów mieszkańców innych regionów Polski, pobudzi aktywność obywatelską i gospodarczą w tych regionach, a także przyniesie spore oszczędności związane z kosztem funkcjonowania urzędów.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Zrównoważony budżet

W kroku kolejnym, będziemy dążyć do zapisania w Konstytucji RP obowiązku uchwalania zrównoważonych budżetów zarówno na poziomie centralnym, jak i po odpowiednim okresie przejściowym, na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Niższe podatki

Obniżymy podatki i składki obciążajace tych, co dopiero wchodzą na rynek pracy, polskie rodziny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Reforma podatku VAT

Reforma podatku VAT: • Roczny system przejściowy: - Wprowadzenie na wzór brytyjski liniowego 5% VAT na produkty pierwszej potrzeby: leki, żywność, ubranka dla dzieci, komunikację miejską i kolejową, dostęp do prasy. • Docelowy system: - Wprowadzenie liniowego 0% VAT na produkty pierwszej potrzeby. - Uproszczenie VAT na wzór brytyjski (uproszczenie lub likwidacja zbędnych formularzy, ułatwienia dla importerów, uproszczenie fundamentalnych elementów VAT). - Uszczelnienie VAT poprzez wprowadzenie rozwiązań chroniących przed wyłudzaniem VAT na wzór Portugalii i Słowacji.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.