facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: ekologia i środowisko (31 obietnic)


W trosce o krajobrazy

Dofinansujemy ochronę miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych. Stworzymy nowe parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, a także będziemy wzmacniać szczelność całego systemu ochrony przyrody.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Nie! dla myśliwych

Zmienimy granice obwodów łowieckich. Ustanowimy granice obwodów łowieckich tak, aby przebiegały one co najmniej 2000 metrów od zabudowań mieszkalnych. Obecna odległość graniczna (100 metrów) nie chroni przed przypadkowym postrzeleniem.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Ochrona przed hałasem

W ramach programów ochrony przed hałasem będziemy wspierać rozwiązania wykorzystujące naturalne elementy przyrody. Zamiast szpecących przestrzeń sztucznych ekranów postawimy na naturalne uwarunkowania terenu i projektowane zadrzewienia. W przypadku sztywnych barier akustycznych będziemy promować „zielone ściany" pokryte roślinnością pochłaniającą zanieczyszczenia.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Dla czystego środowiska

Rozszerzymy program selektywnej zbiórki odpadów na wszystkie gospodarstwa domowe w województwie. Znacząco podniesiemy odsetek odpadów segregowanych (włączając w to odpady organiczne). Będziemy wspierać dalszą rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zwiększymy liczbę oczyszczalni ścieków. Wesprzemy programy budowy instalacji przydomowych oczyszczalni oraz zmodernizujemy już istniejące. W celu przeciwdziałania powodziom i zmianom klimatycznym oraz dla poprawy żyzności gleb przebudujemy sieci irygacyjne zatrzymujące wodę w glebie.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Wspólne planowanie

Będziemy stosować rozwinięte konsultacje społeczne w zakresie wojewódzkich planów przestrzennych. Konsultacje będziemy prowadzić przy pomocy zaawansowanych, sprawdzonych metod takich jak warsztaty Charrette.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Subwencja ekologiczna

Wprowadzimy rekompensaty dla gmin, które mają 50% swojego obszaru w programie „Natura 2000”. Jako jeden ze składników subwencji ogólnej wprowadzimy wskaźnik ekologiczny rekompensujący gminom ubytek dochodów związany z ograniczeniami wynikającymi z posiadania na swoim terenie obszarów chronionego.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Rozwój elektrociepłowni

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych jest podłączenie do sieci cieplnej. Dla rodzin oznacza to niski koszt użytkowania. By zachęcić mieszkańców do skorzystania z tej możliwości należy wprowadzić 2-letnie dopłaty do rachunków za ogrzewanie po rezygnacji z przestarzałych technologicznie pieców.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Rozbudowa sieci tras rowerowych

Polskie miasta dysponują już całkiem rozległą siecią tras rowerowych, wciąż nie tworzą one jednak spójnej sieci w pełni pozwalającej wykorzystać rower jako codzienny i całoroczny środek transportu. Kolejnym krokiem powinno być łączenie istniejących tras zarówno w ujęciu regionalnym, jak i ponadregionalnym.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Lasy Państwowe w konstytucji

Proponujemy wpisanie Lasów Państwowych do Konstytucji. W ten sposób należycie będą chronione przed decyzjami inspirowanymi prywatnym, ekonomicznym czy rządowym interesem.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Budowa zbiorników małej retencji

Gospodarka wodna w Polsce wymaga reformy. Nasze zasoby wodne są niewielkie na tle innych państw Europy. Podjęte kroki muszą być jednak głęboko przemyślane i stopniowe, nie rewolucyjne. Tym bardziej musimy podjąć spójną politykę wobec gospodarki wodnej. Przywrócimy działania związane z konserwacją i regulacją cieków wodnych oraz budową zbiorników retencyjnych. Mała retencja będzie ważnym narzędziem przeciwdziałania suszy i powodzi.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Dofinansowanie do ogrzewania

Wymiana przestarzałych technologicznie pieców to pierwszy krok. Główną barierą dla wielu rodzin pozostaną wysokie koszty rachunków za ogrzewanie. Dlatego konieczne jest wprowadzenie co najmniej 2-letniego okresu przejściowego, w którym państwo dofinansuje koszty ogrzewania. Warunkiem otrzymania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Budowa wież antysmogowych

Nie wystarczy przeciwdziałać zanieczyszczaniu powietrza, należy również oczyszczać już zanieczyszczone. Pomóc w tym może budowa wież antysmogowych.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Ustawa metropolitalna

Wprowadzimy ustawę metropolitalną, która znacząco ułatwi współpracę różnych gmin w ramach jednej metropolii, zwłaszcza w zakresie transportu publicznego i ochrony środowiska.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji

Dlatego dokończymy wodociągowanie i kanalizację wsi tam, gdzie jest to dla mieszkańców ekonomicznie uzasadnione, na pozostałym obszarze wdrożymy rozwiązania adekwatne do warunków, m.in. indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Będziemy dofinansowywać inwestycje zarówno w tzw. aglomeracjach ściekowych, jak i poza nimi. Zainwestujemy także w budowę systemów zaopatrzenia w wodę. Inwestycje w tym zakresie pochłoną około 6 mld złotych – z dużym udziałem już wynegocjowanych środków europejskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Polityka klimatyczna

W dalszym ciągu będziemy skutecznie zabezpieczać interes Polski w ustanowionej w 2007 roku polityce klimatycznej UE. Jesteśmy realistami. Raz niezablokowanego procesu na poziomie Unii Europejskiej nie można skutecznie i ostatecznie powstrzymać wetem, a obowiązujące wszystkich ramy traktatowe wykluczają zastosowanie w tej polityce wyłączeń. Ambitne cele redukcyjne niektórych członków UE nie mogą być jednak realizowane kosztem państw wciąż nadrabiających różnice rozwojowe. Będziemy w dalszym ciągu zabiegać o realistyczne cele polityki klimatycznej UE i o to, by nie podważała ona konkurencyjności polskiej gospodarki.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Gospodarka leśna

Duży wkład w utrzymanie stanu środowiska ma dobrze prowadzona gospodarka leśna. Uważamy, że trzeba jej zapewnić stabilizację. Naszym celem jest obrona lasów państwowych, aby zawsze były własnością publiczną.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015

 

Drogi przyjazne środowisku

W ramach zimowego utrzymania dróg zastąpimy sól środkami mniej szkodliwymi dla środowiska. Będziemy budować korytarze pozwalające zwierzętom na bezpieczne przechodzenie przez drogi.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


O dobre życie zwierząt

Doprowadzimy do ścisłej współpracy wszystkich szczebli samorządu terytorialnego mającej na celu ograniczanie bezdomności zwierząt. Stworzymy strategię znakowania i sterylizacji zwierząt w celu ograniczenia ich populacji w schroniskach.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Przeciw powodziom

Wdrożymy skuteczne, przyjazne dla środowiska metody ochrony przeciwpowodziowej. Zwiększymy liczbę obszarów zalewowych zamiast je zabudowywać. Skończymy ze szkodliwym procederem sztucznej regulacji rzek. Odtworzymy osuszone mokradła, które przejmą wodę z rzek podczas okresu wzbierania wód, a oddadzą w czasie suszy.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Mądra polityka przestrzenna

Zwiększymy częstotliwość aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego województw – tak, aby polityka przestrzenna nadążała za rzeczywistymi potrzebami. Proces aktualizacji będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych stron.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Ekologiczne zamówienia publiczne

W zamówieniach publicznych będziemy stosować klauzule ekologiczne rekomendowane przez Komisję Europejską (Green Public Procurement), które promują rozwiązania i materiały przyjazne środowisku.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Rozwój zielonej energii

Podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski powinien być miks energetyczny. Naszym celem jest zapewnienie do 2035 r. niezależności energetycznej przy 50% udziale energii pochodzącej z OZE. Dzięki temu ceny prądu spadną, a zatrudnienie na obszarach wiejskich wzrośnie o 100 tysięcy nowych miejsc pracy. W tym celu przywrócimy stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniżymy podatek VAT do 8% na rozwiązania wykorzystujące OZE.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Elektryczny transport publiczny

Rozwój ekologicznej komunikacji publicznej przyczyni się do poprawy jakości powietrza nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także w mniejszych miejscowościach, które obecnie nie mogą pozwolić sobie na ekoinwestycje. Samorządowcom należy pomóc w zdobyciu wkładu własnego na dofinansowanie z UE. Środki pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Panele fotowoltaiczne na budynkach publicznych

Montaż paneli na budynkach publicznych poprawi efektywność energetyczną dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Chodzi m.in. o budynki urzędów, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, urzędów pracy, a także szkół, muzeów, galerii czy pływalni. Nie tylko pozwoli to na ograniczenie kosztów ich funkcjonowania, ale przede wszystkim będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Cofnięcie ustawy antywiatrakowej

Ustawa antywiatrakowa weszła w życie 15 lipca 2016 r. Nowymi przepisami PiS wykluczyło 99% powierzchni Polski z możliwości stawiania wiatraków. Załamał się również system subsydiów do zielonej energii. Jedna decyzja praktycznie zmiotła branżę wiatrakową. Zmienimy to! Właściciele farm wiatrowych nie będą musieli z niepokojem patrzeć w przyszłość. Musimy zachęcać Polaków do inwestowania w rozwiązania wykorzystujące OZE. Nie ich zniechęcać.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Wymiana starych pieców

Dofinansowanie do zakupu pieców powinno wynosić do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego 100% kosztów. To inwestycja w zdrowie Polaków, która się̨ zwróci.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Wprowadzenie norm dla pieców

Każdego roku w polskich domach przybywa 140 tys. przestarzałych technologicznie pieców i kotłów. To one są przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Jeśli mamy wygrać ze smogiem, musimy zakazać instalacji pieców i kotłów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa. Bez tego nie uda się ograniczyć niskiej emisji.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Remont miast

Przywrócimy do życia całe dzielnice, które znów staną się miejscami rozrywki, pracy i wypoczynku. Uspokojony ruch samochodowy, więcej zieleni i przestrzeni dla pieszych i rowerzystów – to nasze priorytety.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Poprawa jakości powietrza

W wielu miejscach dla zapewnienia zdrowych warunków życia konieczna jest poprawa jakości powietrza zatruwanego tzw. niską emisją (np. pyłami powstającymi przy spalaniu opału w domowych piecach i kominkach). Przyspieszymy wymianę starych, nieefektywnych pieców węglowych na nowoczesne, oszczędne urządzenia spełniające wysokie normy emisji CO2 i pyłów, również takie, które opalane są drewnem i innymi surowcami odnawialnymi. Gminy będą mogły określać rodzaje paliw stosowanych na swoim terenie i wymagania co do jakości tych paliw oraz pieców. Mieszkańcy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie: dostosowaniu do wymogów będą towarzyszyć instrumenty wsparcia indywidualnych inwestycji wymiany pieców. Na ten cel przeznaczymy 1 mld złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Budowle szpecące krajobraz zakazane

Powiaty otrzymają kompetencje umożliwiające im odmowę wydania pozwolenia na budowę w miejscach, gdzie mogłoby to doprowadzić do oszpecenia krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Polączenie WIOŚ i RDOŚ

Proponujemy połączyć Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ). Gospodarowanie zasobami w sposób efektywny jest możliwe tylko wtedy, gdy jest określono w jednym planie, dlatego też Plan Urządzenia Lasu musi być jednocześnie Planem Ochrony obszaru Natura 2000.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.