facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: kultura (57 obietnic)


Kultura nie tylko w metropoliach

Powstrzymamy masową likwidację małych teatrów, bibliotek i domów kultury, które często są jedynymi instytucjami kultury na danym terenie. Wzmocnimy je poprzez zapewnienie dodatkowych środków finansowych oraz zatrudnienie ich pracowników i pracowniczek na umowy o pracę.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Budżet obywatelski dla kultury

Wprowadzimy obowiązkowe budżety obywatelskie dla kultury. 20% samorządowych środków przeznaczanych na kulturę będzie rozdysponowanych zgodnie z decyzją mieszkańców i mieszkanek wyrażoną w bezpośrednim głosowaniu.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Dość kolesiostwa

Wprowadzimy obowiązek przeprowadzania jawnych konkursów na stanowiska kierownicze we wszystkich samorządowych instytucjach kultury. Konkursy będą rozstrzygane wboparciu o przejrzyste kryteria. Kierowanie instytucjami kultury nie może być wygodną posadą dla niekompetentnych partyjnych kolegów i koleżanek.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Państwowe pieniądze - świecka kultura

Przeprowadzimy audyt funduszy samorządowych, które trafiają do instytucji religijnych. Środki przeznaczone dla instytucji kultury nie powinny być wykorzystywane na finansowanie działalności stricte religijnej.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Sport nie tylko na stadion

Stworzymy wojewódzkie fundusze wsparcia lokalnych inicjatyw sportowych. Zwiększymy nakłady na promocję sportu rekreacyjnego i amatorskiego. Dostosujemy istniejącą infrastrukturę sportową do potrzeb wszystkich mieszkańców - bez względu na wiek, płeć i stopień niepełnosprawności. Dodatkowe wsparcie finansowe zapewnimy inicjatywom poszerzającym ofertę sportową dla kobiet i dziewcząt.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Reymontówki - wiejskie świetlice

Zadaniem samorządów jest dbanie o rozwój lokalnej tradycji. Pomoże w tym program budowy i remontów wiejskich świetlic. Dzięki temu działaniu stworzymy wyjątkowe miejsce do spotkań i pracy dla Kół Gospodyń.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Wsparcie orkiestr i zespołów ludowych

Orkiestry, zespoły muzyczne oraz zespoły regionalne stale dbają o podtrzymanie tradycji i rozwój kulturalny wsi. Wielokrotnie to one są wizytówkami swoich małych ojczyzn. Dlatego stworzymy specjalny fundusz wsparcia dla tych organizacji, w celu zakupu nowych instrumentów i strojów czy do finansowania wyjazdów. Dzięki temu organizacje będą mogły się dynamicznie rozwijać i jeszcze lepiej promować kulturę ludową.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Orły obok orlików

Zbudujemy Orły, czyli kompleksy lekkoatletyczne wokół boisk. Żadna dyscyplina sportowa nie może być pomijana, a mieszkańcy lokalnych społeczności muszą mieć możliwości do rozwijania swoich pasji.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Nowa ustawa o finansowaniu kultury

Stworzymy nową ustawę o finansowaniu kultury, która będzie „kodeksem sponsoringu kultury”. Zaproponujemy gminom, by w swoich budżetach obywatelskich zagwarantowały specjalną pulę na wydatki związane z kulturą – zachęcimy je do tego odpowiednim wsparciem finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


„Klasycy Literatury Polskiej”

Nowym zadaniem będzie wsparcie z budżetu państwa dla publikacji książek w serii „Klasycy Literatury Polskiej”, co zapewni czytelnikom stałą możliwość kupienia najważniejszych dzieł polskiej literatury.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Program cyfryzacji narodowych

Będziemy także rozwijać program cyfryzacji narodowych dóbr kultury oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych, który nie tylko ułatwia dostęp do nich, ale także pobudza rozwój i innowacje.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Opieka na kulturą wysoką

Uważamy, że najważniejsze z nich to: opieka nad kulturą wysoką, której często trudno utrzymać się w rzeczywistości rynkowej, a której jakość jest czynnikiem o najwyższym znaczeniu dla życia społecznego i historycznego trwania; wspieranie instytucji kulturalnych o najwyższej wartości (teatrów, filharmonii, orkiestr, chórów), a także takich, które z racji długiej historii oraz osiągnięć stały się instytucjami narodowymi

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wspierania inicjatyw kulturalnych i artystycznych

Wspierania inicjatyw kulturalnych i artystycznych, działań twórczych, talentów, zespołów i organizacji, które nie tylko są wartością same w sobie, lecz także działają integrująco na całe środowiska

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Cyfryzacja zbiorów Bibliteki Narodowej

Jednym z priorytetów polityki kulturalnej będzie ochrona i możliwie udostępnienie polskiego dziedzictwa. Sprawą pilną jest udostępnienie wszystkich książek polskiej literatury klasycznej w wersji cyfrowej na portalu internetowym Biblioteki Narodowej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ochrona Archiwów Polskich Nagrań

Opieką państwa muszą być też objęte Archiwa Polskich Nagrań.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Budowa nowych muzeów

Planujemy doprowadzenie do budowy Muzeum Historii Polski i otwarcia ekspozycji głównej tej placówki w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dwa inne wielkie projekty, także zarzucone przez rząd PO, będą również kontynuowanie. Chodzi o Muzeum Ziem Zachodnich oraz o Muzeum Kresów, która to placówka ma przedstawiać w nowoczesny sposób wspaniały dorobek kulturowy polskich kresów, a także bolesny proces ich niszczenia, w tym ludobójstwo na Polakach dokonane przez sowieckich komunistów oraz ukraińskich nacjonalistów.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Dokończymy także budowę Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Prace nad odnalezieniem i identyfikacją ofiar komunistycznego terroru

Nadal prowadzone będą prace nad odnalezieniem i identyfikacją ofiar komunistycznego terroru – na ten cel zostaną wydzielone specjalne środki. Następstwem tych działań będzie udział w zaprojektowaniu i przygotowaniu miejsc godnego pochówku i upamiętnienia ofiar.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Instytut Adama Mickiewicza

W pilnych planach mamy też nową ustawę o Instytucie Adama Mickiewicza, gwarantującą bardziej intensywną i skuteczniejszą promocję Polski i kultury polskiej Polski za granicą.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Centrum Współpracy Polska-Wschód

W tych projektach promocyjnych mieści się też powołanie Centrum Współpracy Polska-Wschód, które powinno stać się miejscem systemowej wymiany kulturalnej między narodami zamieszkującymi tę część Europy.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Patriotyzm jutra

Przywrócimy projekt Patriotyzm jutra – który w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości był wielkim sukcesem – jako stały program operacyjny ministra kultury z budżetem na poziomie nie mniejszym niż 5 mln złotych rocznie. Celem programu będzie wspieranie obywatelskich i samorządowych inicjatyw w sferze edukacji patriotycznej, upowszechnianie tradycji narodowej, budowanie pozytywnego stosunku do własnej historii.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Program stypendialny dla twórców kultury

Jednym z elementów tego systemu może być szeroki program stypendialny dla młodych twórców pod nazwą „Wyspiański”.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Rada Programowa mediów publicznych

Wzmocniona zostanie kontrola programowa, sprawowana przez nową Radę Programową złożoną także z przedstawicieli widzów, a władze mediów zostaną zobligowane do uzyskiwania co roku od niej absolutorium programowego z realizacji ustawowych zadań, na podstawie rocznego planu programowego, w którym ustali się liczbę godzin produkcji programów dla dzieci, filmów animowanych, dokumentalnych, seriali historycznych, spektakli teatru telewizji, transmisji koncertów, publicystyki, transmisji sportowych. Nieuzyskanie absolutorium będzie jednym z kryteriów skrócenia kadencji władz mediów publicznych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Bezpłatny dostęp do archiwów mediów publicznych

Archiwa mediów publicznych staną się bezpłatnie dostępne przez Internet dla wszystkich płacących abonament.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Przywrócenie nagród mediów publicznych

Deklarujemy przywrócenie prestiżowych nagród mediów publicznych dla najlepszego dzieła muzyki poważnej OPUS i literatury COGITO.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Finansowanie mediów publicznych

Ustalimy taki systemu finansowania mediów publicznych, aby zapewnić im środki publiczne w wysokości co najmniej 1 promila PKB, co w liczbach bezwzględnych wynosi około 1,5 mld zł (obecnie 400-500 mln zł). Środki publiczne mogłyby pochodzić z uiszczania specjalnej powszechnej opłaty medialnej, niższej od obecnego abonamentu, bez konieczności rejestracji odbiorników.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Promocja polskiej kultury

Wprowadzimy możliwość odpisu 1% podatku CIT na wspieranie kultury, tak jak 1 proc. PIT na organizacje pożytku publicznego. Budżet promocji polskiej kultury musi być kilkukrotnie zwiększony, by wzmacniać polską tożsamość i wizerunek za granicą.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Programy edukacyjne

Wprowadzimy szerokie publiczno – prywatne oraz publiczno-społeczne programy edukacyjne „Poznaj Kulturę” i „Rozwiń Talent”, oparte m.in. o rozwiązania nowych technologii i zasoby cyfrowe, adresowane do dzieci i młodzieży. Pierwszy będzie rozwijać kontakt z różnymi formami kultury i twórczości i czołowymi dziełami polskiej kultury (literatura, sztuka, film). Drugi - da możliwość spróbowania różnych form twórczości oraz identyfikacji talentów plastycznych, muzycznych i sportowych.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Kultura

Kultura powinna być wspierana także przez sektor prywatny.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015

 

Dość wyzysku w kulturze

Skończymy z procederem wypychania pracownic i pracowników publicznych instytucji kultury na zatrudnienie przez podmiot zewnętrzny, które skutkuje słabszą ochroną ich praw pracowniczych.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Zdecydujmy wspólnie

Będziemy promować i wspierać demokratyczne procedury decyzyjne w instytucjach kultury. Decyzje będą podejmowane wspólnie przez twórców i twórczynie, pracowników i pracownice we współpracy z dyrektorami i dyrektorkami oraz z uwzględnieniem głosu publiczności.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Stabilne finansowanie kultury

Skończymy z grantową logiką funkcjonowania instytucji kultury i zastąpimy ją dotacjami długoterminowymi. W ten sposób instytucjom i ich pracownikom zapewnimy stabilność funkcjonowania, a odbiorcom – rozbudowaną i interesującą ofertę.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Dziedzictwo kulturalne dostępne dla wszystkich

Obejmiemy ochroną niedoceniane obiekty architektury przemysłowej i zabytki techniki. Zwiększymy nakłady na ochronę wybitnych dzieł architektury modernistycznej. Obejmiemy zabytki i budynki historyczne „polityką otwartych drzwi”: wprowadzimy zasadę, że każdy obiekt, który otrzymuje finansowanie z funduszy wojewódzkich, zostanie udostępniany do zwiedzania.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Wspieranie lokalnych twórców

Zwiększymy dostępność oferty stypendialnej dla twórców i twórczyń, w tym również dla osób nieposiadających jeszcze znaczącego dorobku. Działalność artystyczna przestanie być zarezerwowana dla lokalnych elit.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Granty dla KGW i LZS

Proponujemy specjalne granty dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych Zespołów Sportowych. Organizacje te będą mogły starać się o dedykowaną pomoc finansową w wysokości 10 tysięcy złotych, specjalnie dla nich. Obecnie, muszą rywalizować o wsparcie finansowe z wieloma innymi organizacjami, co powoduje brak środków i utratę potencjału kulturowego wsi.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Kino za rogiem

Kino za rogiem jest nowoczesną propozycją zaspokojenia potrzeb kulturowych społeczności lokalnej. Proponujemy stworzenie w gminach i miastach powiatowych sieci małych, kameralnych sal kinowych. Będzie w nich można obok filmów, obejrzeć relacje z wydarzeń sportowych i kulturalnych. Nie chcemy, aby sztuka kinowa była rozrywką wielkomiejską, a stała się sztuką dla każdego.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Muzea Historii Polski

Do 2018 roku powstanie Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej. Równolegle do tej instytucji będziemy tworzyć sieć łączącą lokalne muzea poświęcone dziejom naszego kraju. Uruchomimy też program „Kanon Miejsc i Muzeów Historycznych”. Pozwoli on na wsparcie najważniejszych dla polskiej historii instytucji oraz spięcie ich w sieć ułatwiającą tworzenie programów edukacyjnych i szlaków turystycznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Modernizacja bibliotek

Priorytetem w ramach programu będzie modernizacja bibliotek i zaopatrzenie ich w nowości wydawnicze. Będziemy popularyzować czytelnictwo także za pomocą programów skierowanych do organizacji pozarządowych i samorządów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Narodowy Program „Kultura Dostępna”

Na podstawie zebranych doświadczeń i oceny skuteczności podjętych działań rozbudujemy Narodowy Program „Kultura Dostępna”, który będzie systemowo wspierał znoszenie barier w dostępie do kultury. W ramach programu obowiązkowe będzie tworzenie ofert specjalnych dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych, kontynuowane będą programy dotacyjne wspierające takie działania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obecność polskiej kultury za granicą będzie naszym priorytetem

Wzmocnimy więzi pomiędzy Instytutem Adama Mickiewicza, a siecią Instytutów Polskich. Wesprzemy finansowo najważniejsze polonijne instytucje kultury.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Umożliwienie kontaktu z kulturą

Tworzenie instytucji i mechanizmów umożliwiających kontakt z kulturą całemu społeczeństwu, również w regionach o mniejszych możliwościach rozwojowych

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Polityka tożsamościowa

Prowadzenia polityki tożsamościowej, zwanej niekiedy historyczną, której celem jest krzewienie dobrego i sprawiedliwego wizerunku Polski w odbiorze międzynarodowym; ułatwianie przenikania polskiej kultury do innych krajów.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Pominkowe edycje wielkich polskiej literatury

Tak samo pilne jest wydanie pomnikowych edycji wielkich polskiej literatury, w pierwszym rzędzie czekających na wydanie dzieł Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ochrona zabytków

W trosce o dziedzictwo przywrócimy odpowiedzialność państwa za ochronę zabytków i finansowanie tego zadania co najmniej na poziomie roku 2007. W miarę możliwości będziemy zwiększać poparcie dla ratowania polskich zabytków na Kresach Wschodnich

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wsparcie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie objęty projekt, powstającego z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Żołnierzy Wyklętych oraz samorządowców Prawa i Sprawiedliwości, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Muzeum posiada już własną siedzibę i pierwsze zbiory, ale dalsze prace wymagają merytorycznego i finansowego wsparcia państwa. Inicjatywa pomyślana jest jako miejsce upamiętnienia wszystkich formacji niepodległościowych z terytorium całej Rzeczpospolitej, które po roku 1944 podjęły walkę z komunistycznym zniewoleniem.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Darmowy wstęp do muzeów dla uczniów i studentów

Przyjmiemy zasadę, że uczniowie i studenci mają darmowy wstęp do muzeów, co ułatwi dodatkowo organizowanie wycieczek szkolnych mających na celu poznanie kultury i historii Polski.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Rozszerzenie zadań IPN

Instytut Pamięci Narodowej przejmie obowiązki dwóch innych instytucji: Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W związku z tym zakres dotychczasowych działań IPN zostanie rozszerzony: sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa Polaków, grobami i cmentarzami wojennymi, byłymi obozami i miejscami kaźni, organizowanie obchodów rocznicowych, popularyzowanie wiedzy historycznej, współpracę z instytucjami edukacyjnymi dla krzewienia patriotyzmu i umacnianiu narodowej tożsamości, upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i prawa obywatelskie, działanie na rzecz zapewnienia kombatantom, w tym także weteranom antykomunistycznej i solidarnościowej opozycji, niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Odpowiedzialność za domeny www.polska.pl

Przywrócimy też odpowiedzialność państwa za prowadzenie domen o statusie narodowym www.polska.pl; www.poland.pl.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wsparci instytucji przeciwdziałających zniesławianiu Polski

Ta działalność musi mieć także wymiar bezpośredni przez udzielanie wsparcia instytucjom i organizacjom społecznym przeciwdziałającym zniesławieniom Polski i Polaków takim jak „Reduta Dobrego Imienia” czy „Instytut Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków”.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Instytucje kultury w miastach

Wizją docelową – w perspektywie kilkunastu lat – jest Polska, w której każde miasto powyżej 40 tysięcy mieszkańców będzie dysponowało salą teatralno-kinową, miasto powyżej 100 tysięcy salą operowo-koncertową, a każde miasto powyżej 200 tysięcy mieszkańców wielofunkcyjną salą widowiskową. Funkcjonowanie takich obiektów wymaga, oprócz kosztów, także dobrego systemu otwierającego możliwości rozwoju młodych talentów artystycznych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Odejscie od spółek w mediach publicznych

Warunkiem umożliwiającym ten ostatni cel jest przekształcenie mediów publicznych w instytucje wyższej użyteczności publicznej, co będzie oznaczało odejście od struktury spółek prawa handlowego. Ich władze będą wybierane przez regulatora mediów na 5-letnią kadencję. Zarządy będą jednoosobowe, a maksymalny okres sprawowania władzy wynosiłby 10 lat.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zadania mediów publicznych

Podstawowymi zadaniami mediów publicznych staną się: prezentacja kultury wysokiej, w tym dbałość o język polski; upowszechnianie tradycji narodowej, dorobku polskiej i światowej nauki; edukacja historyczna i pogłębiona debata publiczna; dbałość o obecność w programie reportażu i filmu dokumentalnego. Będziemy wspierali uruchomienie nowych kanałów tematycznych. Odnowione media publiczne będą miały obowiązek utrzymywania odpowiedniego poziomu w przekazywaniu treści dotyczących kultury, nauki i sztuki, a także prezentacji pełnego spektrum poglądów politycznych, gospodarczych i światopoglądowych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Niezależność dziennikarzy

Państwo musi sprzyjać temu, aby rozwój technologii umożliwiających poszerzenie oferty programowej służył przedsięwzięciom prezentującym opinie środowisk niepodległościowych i patriotycznych, a także, aby sprzyjał niezależności dziennikarzy od oligopolu największych dotychczasowych nadawców TV.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wzmocnienie mediów regionalnych

Odrodzenie mediów publicznych obejmie także radykalne wzmocnienie 16 regionalnych stacji radiowych i 16 regionalnych oddziałów telewizyjnych (wciąż jednak działających w ramach jednej spółki TVP).

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Rozwój branż kreatywnych

Rozwój branż kreatywnych, opartych na kreatywności Polaków. Stworzymy strategię rozwijania przemysłów kreatywnych, wprowadzając mechanizmy i zachęty (np. obniżenie CIT i subwencje) dla wybranych branż kreatywnych, np. filmowej. Pozwoli to na lokowanie w Polsce międzynarodowych produkcji filmowych. Jednym z jej elementów będzie rozwój klastrów rozwijających przemysły kreatywne.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Prostsze prawo dla artystów

Uprościmy przepisy prawne i instytucjonalne w celu wspierania twórczości artystycznej, poprzez stosowanie spójnych zasad uwzględniających umowy (np. zniesienie progu 85 tys. dochodu rocznego przy umowach o dzieło) czy zabezpieczenia zdrowotne dla artystów.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Media publiczne

Media publiczne mają duże znaczenie kulturotwórcze. Nie powinny lansować interesu partii, ale interes publiczny. Zaproponujemy nową ustawę medialną, sprzyjającą wzmacnianiu przez media publiczne potencjału kultury.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.