facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: partycypacja (34 obietnice)


Wsparcie organizacji pozarządowych

Wyzwaniem stojącym przed organami państwa jest usuwanie barier blokujących rozwój tego sektora aktywności obywatelskiej, w tym bariery finansowej. W tym celu zwiększymy z 1 do 2 procent kwotę podatku dochodowego, którą będzie można przekazać na wskazaną organizację pożytku publicznego, a także wprowadzimy dofinansowanie z budżetu państwa na działalność statutową w kwocie odpowiadającej 50% zebranych wpłat z podatku dochodowego.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Budżet partycypacyjny w każdym mieście

Przygotujemy mechanizm ułatwiający wprowadzanie budżetów obywatelskich w każdym mieście. Zmienimy prawo tak, by wprowadzenie budżetu obywatelskiego – gdy zażąda tego grupa obywateli – stało się obowiązkowe.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Referenda lokalne

Ułatwimy organizację referendów lokalnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych do 16 lat

Chcemy zachęcić do udziału w życiu swoich miast młodych mieszkańców, dlatego też rozpoczniemy dyskusję o obniżeniu cenzusu czynnego wieku wyborczego w wyborach samorządowych do 16 lat. Poddamy też pod dyskusję pomysł, by w wyborach samorządowych rodzice dzieci do 16. roku życia mogli głosować w ich imieniu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Fundusz Municypalny

Uruchomimy Fundusz Municypalny, który będzie finansował budowę gminnych nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkalnych. Wkład własny gmin do tego fundusz mógłby być ograniczony do wartości wnoszonej działki pod zabudowę. Budżet tego funduszu wyniesie kilkaset milionów złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Centra Usług Wspólnych

Wprowadzimy przepisy, które ułatwią tworzenie miejskich Centrów Usług Wspólnych. Z usług tych centrów mogłyby korzystać także działające na danym terenie organizacje pozarządowe. W ten sposób umożliwimy integrację działań różnych jednostek samorządu i zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla gmin w związku metropolitalnym

W ciągu pięciu lat gminy, które rozpoczną współpracę w ramach związku metropolitalnego, będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Kiedy obowiązkowe referenda w gminach?

W przypadku projektów inwestycyjnych, których wartość przekracza 10 proc. środków inwestycyjnych gminy, wprowadzimy obowiązek referendum lub wiążących konsultacji społecznych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną

Poprzez ogólnokrajowy konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną pobudzimy zainteresowanie samorządów wykorzystaniem funduszu sołeckiego do rozwiązywania problemów lokalnych społeczność.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Polski Korpus Wolontariatu

Powołanie, na wzór amerykańskiego Korpusu Pokoju i we współpracy z centrami wolontariatu i innymi aktywnymi obecnie w tej dziedzinie organizacjami pozarządowymi, Polskiego Korpusu Wolontariatu (ew. Polskiego Korpusu Solidarności), działającego zarówno w kraju, jak i za granicą, w celu realizacji zadań cywilizacyjno-rozwojowych, aktywizacyjnych, solidarnościowych oraz reaktywacji i wsparcia etosu społecznikowskiego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Program Multiplikacji Dobrych Praktyk

Stworzenie Programu Multiplikacji Dobrych Praktyk, polegającego na ustaleniu priorytetów potrzeb i problemów społecznych (bieda, bezrobocie, marginalizacja społeczna, bierność kulturowo obywatelska itp.) oraz wyborze modelowych projektów sektorowych (dobrych praktyk, innowacji społecznych), które najlepiej je zaspokajają i rozwiązują, a następnie realizacji projektów multiplikacyjnych (stopniowego wprowadzania tych praktyk w życie w szerszej skali, aż do nasycenia określonej potrzeby rozwojowej). (zadanie dla MPiPS, Ministerstwa Środowiska i in.).

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Fundusz Grantów Instytucjonalnych

Wprowadzenie Funduszu Grantów Instytucjonalnych, którego zadaniem byłaby budowa kapitałów żelaznych oraz trwałych, stabilnych i niezależnych podstaw materialnych sektora obywatelskiego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Rady Działalności Pożytku Publicznego

Konstytucyjne wzmocnienie Rady Działalności Pożytku Publicznego (na wzór Komisji Trójstronnej).

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Inkubatory Aktywizacji Obywatelskiej i Lokalnej

Wprowadzenie programu „Inkubatory Aktywizacji Obywatelskiej i Lokalnej”, przede wszystkim nakierowanego na likwidację białych plam (regionalnych, lokalnych, wiejskich, „branżowych”) na mapie aktywności obywatelskiej w Polsce.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Mniej biurokracji w organizacjach

Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych sektora przy zachowaniu zasad jego transparentności i rozliczalności

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych

Utworzenie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych wspierającego tworzenie i rozwój małych szkół kreujących innowacyjne formy kształcenia.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Nowy system pomocy społecznej

Polityka pomocy społecznej nie działa skutecznie. Dlatego wprowadzimy system oparty o inicjatywy obywatelskie. Sprowadzi on rolę państwa do roli strażnika jakości świadczeń – nie zaś usługodawcy w tym zakresie. Prowadzenie polityki społecznej może być przejęte przez podmioty obywatelskie, bądź prywatne na zasadzie kontraktowania zadań lub bonów społecznych. Pozwoli to nie tylko na odpowiednie sprofilowanie pomocy i dotarcie do najbardziej potrzebujących, ale także zapewni jej wydajność i kompleksowość.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015

 

Nowa ustawa o finansowaniu kultury

Stworzymy nową ustawę o finansowaniu kultury, która będzie „kodeksem sponsoringu kultury”. Zaproponujemy gminom, by w swoich budżetach obywatelskich zagwarantowały specjalną pulę na wydatki związane z kulturą – zachęcimy je do tego odpowiednim wsparciem finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Konsultacje społeczne

Poprawimy jakość i zwiększymy ilość prowadzonych konsultacji społecznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obywatelskie projekty uchwał

Zagwarantujemy prawo wnoszenia obywatelskich projektów uchwał we wszystkich samorządach i znacznie zmniejszymy próg wymaganej liczby podpisów do maksymalnie 250 osób na każde 100 tys. mieszkańców.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Remont miast

Przywrócimy do życia całe dzielnice, które znów staną się miejscami rozrywki, pracy i wypoczynku. Uspokojony ruch samochodowy, więcej zieleni i przestrzeni dla pieszych i rowerzystów – to nasze priorytety.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dostęp do wiedzy w archiwach miejskich urzędów

Upowszechnimy dostęp do wiedzy zgromadzonej w elektronicznych archiwach miejskich urzędów, tak by ułatwić mieszkańcom tworzenie własnych projektów rozwiązań.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ustawa metropolitalna

Wprowadzimy ustawę metropolitalną, która znacząco ułatwi współpracę różnych gmin w ramach jednej metropolii, zwłaszcza w zakresie transportu publicznego i ochrony środowiska.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Większa rola miast i samorządów

Zwiększymy rolę miast i samorządów poprzez zmiany w prawie samorządowym i powrót do pierwotnej idei samorządowej z 1990 roku, w myśl zasady, iż samorząd jest gospodarzem terenu i może realizować wszystkie zadania, które nie są prawnie zabronione. Zwiększy to odpowiedzialność samorządu wobec mieszkańców i uprości procedury administracyjne

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Analiza wykonywalności inwestycji w gminach

Każda inwestycja przekraczająca 1 proc. budżetu inwestycyjnego gminy przed podjęciem ostatecznej decyzji o realizacji powinna posiadać – wzorem działań UE – pełną analizę wykonalności, kosztów realizacji i kosztów przyszłego funkcjonowania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


FIO dla strażaków i grup nieformalnych

Przy wykorzystaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich umożliwimy pozyskanie środków na działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych, ale też organizacji nieformalnych, takich jak koła gospodyń wiejskich. W tych przypadkach będziemy dostarczać wsparcie za pośrednictwem lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich, których doświadczenie, potencjał i znajomość potrzeb lokalnych musimy koniecznie wykorzystać.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wzmocnienie roli FIO

Rozwój i wzmocnienie roli (na przykład przez zwiększenie finansowania i rozwój grantów instytucjonalnych) centralnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz lokalnych i regionalnych Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. (zadanie MPiPS).

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wsparcie dla niektórych grup organizacji

Opracowanie i wprowadzenie specjalnych programów wsparcia merytorycznego i finansowego (odrębne linie finansowania) niezależnych grup obywatelskich oraz organizacji strażniczych (watchdogi), konsumenckich (broniących praw konsumentów) i eksperckich (think tanki).

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Instytucje dialogu obywatelskiego

Konstytucyjne wzmocnienie (umocowanie) instytucji dialogu obywatelskiego (na wzór Komisji Trójstronnej) i wymuszenie za pomocą regulacji prawnych proobywatelskich zmian w ich funkcjonowaniu.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w kierunku jej uproszczenia i otwarcia dla organizacji słabszych i mniejszych, a także w kierunku poprawy działania mechanizmu 1% i programów współpracy międzysektorowej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wzmocnienie obowiązków samoregulacyjnych sektora obywatelskiego

Wzmocnienie (wymuszenie za pomocą rozwiązań legislacyjnych) obowiązków samoregulacyjnych sektora obywatelskiego (na przykład wymagań transparentności finansowej).

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Programy proobywatelskie

Wprowadzenie Programów Rewitalizacji Proobywatelskiej Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich, obywatelskiej aktywizacji sieci „Orlików” oraz Programu Rozwoju Uniwersytetów Ludowych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ekonomia społeczna

Zwiększenie zasięgu oddziaływania instytucji ekonomii społecznej – renowacja instytucji spółdzielczych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Konsultacje w sprawie wymiaru sprawiedliwości

W najbliższym czasie będziemy konsultowali nasze propozycje radykalnej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi rzeczywistą zmianą. Przede wszystkim chcemy rozmawiać ze środowiskami zrzeszającymi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się monitoringiem sądów.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.