facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: policja (18 obietnic)


Zagrożenie cybernertyczne

Dostrzegamy również poważne zagrożenia cybernetyczne – państwo musi zagwarantować, że krytyczne dla obywateli systemy funkcjonują bez zakłóceń. Przestrzeń wirtualna, poza oczywistymi korzyściami, jakie przynosi, wiąże się także z wieloma zagrożeniami i jest obecnie miejscem, w którym popełniane są przestępstwa. Zwalczanie tego zjawiska wymaga działań w trzech obszarach: przygotowania merytorycznego funkcjonariuszy Policji; wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie; rozbudowy specjalnej komórki w ramach struktury Policji, która będzie zajmowała się cyberprzestępczością

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej komisariatów policji

W 2013 roku rozpoczęliśmy wdrażanie „Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji”, który zakłada systemową poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji poprzez inwestycje i remonty dotyczące obiektów policyjnych. Doprowadziło to do poprawy warunków pracy policjantów w każdym województwie. Jednak w wielu jeszcze miejscach w kraju warunki te wciąż są niewystarczające, dlatego planujemy kontynuować ten program.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ustawa o modernizacji państwowych służb mundurowych

Po wygraniu wyborów powrócimy do naszej koncepcji rozłożonego na kilka lat procesu intensywnego unowocześnienia służb. Wprowadzimy także motywacyjny system wynagradzania ich funkcjonariuszy i ich pracowników cywilnych, uwzględniający fachowe kwalifikacje, zaangażowanie w realizację zadań i stopień narażenia na niebezpieczeństwo, a także osiągnięcia w służbie i pracy. Dokonamy przeglądu i oceny decyzji kadrowych podjętych w okresie

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


MSWiA będzie miało większą kontrolę nad działaniem policji i służbu mundurowych

Przywrócimy realną odpowiedzialność szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji za funkcjonowanie Policji i innych służb mundurowych. Aby móc sprostać tej odpowiedzialności, minister zostanie wyposażony w instrumenty strategicznego kierowania służbami mundurowymi oraz rzeczywistego i skutecznego, a nie pozornego nadzoru nad nimi. Dotychczasowe Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zostanie włączone do struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podporządkowane bezpośrednio ministrowi, a jego kompetencje ulegną rozszerzeniu na wszystkie służby mundurowe. Minister uzyska uprawnienia do nadzorowania działań operacyjnych podległych mu formacji oraz prawo wglądu do gromadzonych przez nie dokumentów.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


CBŚ przekształcone w samodzielną jednostkę

W celu skuteczniejszego zwalczania przestępczości zorganizowanej Centralne Biuro Śledcze zostanie wyłączone z Komendy Głównej Policji i przekształcone w samodzielną jednostkę podległą Komendantowi Głównemu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli w obecnej kadencji Sejmu do laski marszałkowskiej projekt odpowiedniej ustawy.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Kontrola fotoradarowa w rękach policji

W rękach Policji będzie też skupiony cały system kontroli fotoradarowej, budzący obecnie wiele kontrowersji. Rozwiązania te doprowadzą do ujednolicenia systemu kontroli na drogach i przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Straż Graniczna a Siły Zbrojne

W razie bezpośredniego zagrożenia zewnętrznego Straż Graniczna stanie się częścią Sił Zbrojnych. Koncepcja ta wymaga zmiany sposobu szkolenia funkcjonariuszy SG, zakupu odpowiedniego sprzętu oraz środków na gromadzenie odpowiednich zapasów. W naszym programie modernizacji służb mundurowych będzie przewidziany zakup nowych statków powietrznych i jednostek morskich dla Straży Granicznej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiana struktury policji

Zmiana struktury Policji – decentralizacja zarządzania. Podstawowym poziomem działania Policji powinien być powiat, czyli struktura musi być oparta na komendach powiatowych, koordynujących działania na terenie gmin.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Zadania komend wojewódzkich

Zmiana zadań komend wojewódzkich. Komendy wojewódzkie stanowiłyby element systemu zarządzania kryzysowego i koordynowałyby pracę komend powiatowych (zgodnie z zasadą pomocniczości). Komenda wojewódzka kierowałaby oddziałami zwartymi prewencji i oddziałem AT, przy komendzie wojewódzkiej działałyby przedstawicielstwa wyspecjalizowanych służb śledczych o charakterze ogólnopolskim.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

 

Dzielnicowy w terenie

Zagwarantujemy, że 75 proc. czasu pracy każdy dzielnicowy będzie spędzał w terenie. Służyć to będzie budowaniu zaufania społecznego oraz włączaniu mieszkańców w kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zwalczanie przestępczości gospodarczej

Będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania mające na celu poprawę skuteczności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej. We współpracy z Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym wypracujemy nowe pomysły na przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej. Jednym z najważniejszych narzędzi tej walki będą ulepszone mechanizmy pozbawiania majątków sprawców przestępstw. Planujemy m.in. utworzenie centralnej bazy rachunków bankowych, wypracowanie wspólnej metodologii działań instytucji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Finansów oraz prokuratur, by zwiększyć skuteczność działań w przypadku wyłudzania podatku przez zorganizowane grupy przestępcze.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zmiany w funkcjonowaniu służb

Przywrócimy przejrzyste, merytoryczne zasady awansu służbowego, dające szansę na obejmowanie stanowisk kierowniczych i dowódczych wykształconym i dobrze przygotowanym oficerom, którzy rozpoczęli służbę w niepodległej Polsce po 1989 roku. Zwiększymy wymagania w zakresie odpowiedzialności i dyscypliny w wykonywaniu zadań służbowych przez funkcjonariuszy, zwłaszcza przez osoby pełniące funkcje kierownicze. Wszelkie patologie i zachowania naruszające prawo lub etykę służby będą się spotykały się z surowymi konsekwencjami służbowymi. W tym celu wprowadzimy nowe, efektywne i sprawiedliwe zasady kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Policji oraz odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Nie będzie tolerancji dla nadużywania władzy, niejasnych powiązań ze światem biznesu, nieudolności i zaniedbań w działaniach prewencyjnych i operacyjnych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Większa ranga policjanta dzielnicowego

W policyjnej hierarchii zostanie podniesiona ranga policjanta dzielnicowego. Zostanie on wyposażony w lepsze instrumenty techniczne i logistyczne. Wyższe będą kryteria doboru i wymagania, z czym będzie się wiązać wyraźna podwyżka uposażenia.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Inspekcja Transportu Drogowego przekształcona w policyjną Służbę Kontroli Drogowej

Przekażemy Policji kompetencje i środki Inspekcji Transportu Drogowego, tworząc policyjną Służbę Kontroli Drogowej. Nie ma żadnego uzasadnienia utrzymywanie, i to poza resortem spraw wewnętrznych, odrębnej służby kontrolnej, której uprawnienia dublują się z kompetencjami Policji i która zatrudniając w skali kraju około tysiąca osób, musi utrzymywać kosztowną strukturę organizacyjną.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Kompetencje straży granicznej

Wykorzystując swój potencjał i doświadczenia, Straż Graniczna będzie ściśle współpracować w zwalczaniu przestępczości z innymi instytucjami systemu bezpieczeństwa wewnętrznego (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Służba Celna, służby specjalne, prokuratura), a w sytuacjach nadzwyczajnych – z Siłami Zbrojnymi. Zostanie ona przekształcona w formację o charakterze policyjno-wojskowym. Będzie utrzymywać stałą zdolność do przywrócenia pełnej czasowej kontroli granicznej na wszystkich granicach Polski, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Przejmie ponadto wszystkie kompetencje dotyczące cudzoziemców, w tym należące obecnie do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zostaną jej przypisane obowiązki z zakresu zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej i przeciwdziałania międzynarodowym zagrożeniom terrorystycznym (przy wiodącej roli ABW) oraz zwalczania przemytu (przy wiodącej roli Służby Celnej). Dodatkowym wyzwaniem dla tej formacji będzie zorganizowanie i zapewnienie należytego funkcjonowania przejść dla ruchu osobowego po wprowadzeniu przepisów o małym ruchu granicznym z Rosją w rejonie Obwodu Kaliningradzkiego i z Białorusią (jeżeli wejdzie w życie umowa z tym państwem). Nie do zaakceptowania jest, występujące obecnie, nierówne traktowanie przy przekraczaniu granicy obywateli polskich i obywateli rosyjskich.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Usprawnienie policji

Policja powinna być jak najbliżej ludzi i ich problemów. Naszym celem jest usprawnienie i odbiurokratyzowanie Policji oraz jak najściślejsze związanie funkcjonariuszy z lokalnymi społecznościami.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Przebudowa Komendy Głównej Policji

Zasadnicza przebudowa Komendy Głównej Policji. KGP powinna mieć charakter sztabowo-logistyczny i planistyczny, przede wszystkim jako część systemu zarządzania kryzysowego. W ramach KGP działają wyspecjalizowane służby śledcze ogólnopolskie (CBŚ), które koordynują działania swych wojewódzkich przedstawicielstw.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Wybieralni komendanci

Najdalej idącą reformą, którą chcemy poddać szerokiej debacie publicznej, jest wprowadzenie wyboru komendantów powiatowych policji przez obywateli w głosowaniu. Taką reformę można by wprowadzić, kiedy uda nam się już przebudzić społeczeństwo obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za lokalną wspólnotę. Dałaby ona gwarancję silnego powiązania policjantów z lokalnymi społecznościami i ich problemami. Komendanci policji wybierani przez obywateli byliby odpowiedzialni przez lokalną społecznością za skuteczność swoich działań w terenie.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.