facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: polityka zagraniczna (66 obietnic)


Zniesienie rosyjskiego embarga

Polityka unijna wobec Rosji, Białorusi i Ukrainy nie może pomijać ważnych interesów narodowych naszego kraju. Sankcje gospodarcze zastosowane wobec Rosji okazują się nieskuteczne, a bardzo negatywnie odbijają się na możliwości eksportu polskich produktów, w tym żywności do Rosji. Ograniczenia najmocniej uderzyły w polskich rolników i przedsiębiorców. Z tego powodu powinny zostać zniesione.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Eksport i promocja polskich marek

Wsparcie eksportu i promocja polskich marek będą naszymi priorytetami w relacjach międzynarodowych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


PO partią proeuropejską

Platforma Obywatelska była i pozostanie partią proeuropejską. Uważamy, że Unia Europejska jest najważniejszym forum międzynarodowym realizowania naszych interesów. Wierzymy, że skuteczne zabieganie o realizację polskich celów strategicznych nie polega na kontestowaniu osiągnięć zjednoczonej Europy, ale na sprawnym wpisywaniu naszych racji w interes ogólnoeuropejski i na maksymalizowaniu naszego wpływu na bieg wydarzeń.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Stanowisko dotyczące migracji

Będziemy bronić polskich przedsiębiorców i pracowników przed widocznymi w niektórych krajach europejskich tendencjami protekcjonistycznymi. Uważamy, że działają one nie tylko na szkodę interesu Polski, ale również – interesu całej Unii Europejskiej, podważając fundamenty integracji gospodarczej kontynentu. Jako kraj strzegący wschodniej granicy Unii będziemy zabiegać o odpowiednie uwzględnienie w polityce migracyjnej również tego kierunku migracji do UE. Oczekując solidarności od innych, sami chcemy ją okazywać: Polska powinna zaangażować się w rozwiązanie problemów, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Traktujemy to jako polisę na przyszłość, w której – tak jak w przeszłości – to my możemy potrzebować solidarności od innych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Jednolity rynek cyfrowy

Chcemy wspólnie budować jednolity rynek cyfrowy, w którym upatrujemy szansy na wzrost gospodarczy Europy i Polski. Korzyści płynące z rewolucji cyfrowej, wskutek której zacierają się granice państwowe, muszą dotrzeć do wszystkich regionów zjednoczonej Europy. Dlatego będziemy dalej przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce oraz zabiegać o przepisy niedyskryminujące polskiego konsumenta i dające równe szanse polskiemu przedsiębiorcy.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Polityka klimatyczna

W dalszym ciągu będziemy skutecznie zabezpieczać interes Polski w ustanowionej w 2007 roku polityce klimatycznej UE. Jesteśmy realistami. Raz niezablokowanego procesu na poziomie Unii Europejskiej nie można skutecznie i ostatecznie powstrzymać wetem, a obowiązujące wszystkich ramy traktatowe wykluczają zastosowanie w tej polityce wyłączeń. Ambitne cele redukcyjne niektórych członków UE nie mogą być jednak realizowane kosztem państw wciąż nadrabiających różnice rozwojowe. Będziemy w dalszym ciągu zabiegać o realistyczne cele polityki klimatycznej UE i o to, by nie podważała ona konkurencyjności polskiej gospodarki.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Współpraca w ramach Trójką Weimarskiego

Chcemy dalej realizować wznowioną za rządów PO współpracę z Niemcami i Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego, podtrzymując otwarty dialog opierający się na relacjach partnerskich i zaufaniu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Współpraca w regionie. Partnerstwo Wschodnie

Współpraca regionalna była i pozostanie naszym priorytetem. Nasi najbliżsi sąsiedzi zawsze są ważnym punktem odniesienia. Będziemy rozwijać i wzmacniać Partnerstwo Wschodnie – pierwszy z dużych europejskich projektów, powołany do życia z naszej inicjatywy. Będziemy realizować nasz strategiczny cel, jakim jest postępująca integracja państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, a więc przede wszystkim Ukrainy, Mołdawii i Gruzji z Unią Europejską.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Ukrainą

Chcemy wolnej, praworządnej i demokratycznej Ukrainy, która kontroluje swoje granice, skutecznie się modernizuje i zapewnia rozwój gospodarczy i dobrobyt swoim obywatelom. Będziemy dalej wspierać reformatorski wysiłek władz oraz społeczeństwa Ukrainy, a także umacniać nasze dwustronne relacje, które muszą opierać się także na poszanowaniu wspólnej historii. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem pomyślnej transformacji, kontynuując wsparcie administracyjne oraz podtrzymując pomoc finansową dla Ukrainy, w postaci środków rozwojowych i pomocy humanitarnej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Białorusią

Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z Białorusią w ramach Partnerstwa Wschodniego, jeżeli tylko zostaną stworzone ku temu warunki w postaci reform politycznych i gospodarczych. Jak pokazują doświadczenia małego ruchu granicznego między Polską a okręgiem królewieckim Federacji Rosyjskiej, mały ruch graniczny między Polską a Białorusią może być doskonałym laboratorium współpracy regionów i społeczeństw, przełamując uprzedzenia i budując zaufanie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Partnerstwo transatlantyckie

Sojusz polityczny, gospodarczy i militarny ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą jest kluczowym elementem bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy. Umacnianie więzi transatlantyckich jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stanęła dziś cała zachodnia cywilizacja. Chcemy relacji euroatlantyckich opartych na pełnym zaufaniu i wzajemności. Będziemy dążyć do zwiększenia obecności Stanów Zjednoczonych w naszej części Europy, przede wszystkim w wymiarze bezpieczeństwa, ale nie tylko.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie polskich przedsiębiorców na swiecie

Naszym priorytetem pozostanie otwieranie dla polskich produktów i usług nowych rynków i promocja polskich przedsiębiorców. Jest to niezbędny element poszukiwania nowych szans dla polskiej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania wzrostu gospodarczego. Kompleksowe działania na rzecz wsparcia polskich przedsiębiorców poszkodowanych embargiem Rosji nałożonym na polską żywność dowiodły, że przy odpowiednim wsparciu administracji rządowej można skutecznie szukać alternatywnych rynków zbytu. Chcemy Polski aktywnie współpracującej gospodarczo z dynamicznie rozwijającymi się gospodarkami świata, w tym z Indiami, Chinami, Brazylią i Izraelem. Będziemy dalej otwierać na polskich przedsiębiorców obiecujące rynki azjatyckie i południowoamerykańskie, a także te trudniejsze – afrykańskie, gdzie aktywne wsparcie państwapochodzenia jest niezbędne dla powodzenia zagranicznego inwestora czy przedsiębiorcy. Temu służy zainicjowany przez nas program „Go Africa”. Tylko w pierwszym roku jego działania wartość polskiego eksportu do państw afrykańskich wzrosła o ponad 30 proc.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Instytut Adama Mickiewicza

W pilnych planach mamy też nową ustawę o Instytucie Adama Mickiewicza, gwarantującą bardziej intensywną i skuteczniejszą promocję Polski i kultury polskiej Polski za granicą.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Realizacja polskich interesów w UE i NATO

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Sojusz Północnoatlantycki powinno być traktowane jako narzędzie realizacji polskich interesów narodowych i stworzenia sprzyjającego nam środowiska międzynarodowego we współpracy z innymi państwami, a nie jako cel sam w sobie i kres polskiej podmiotowości

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Oddzielenie działu administracji: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej od polityki zagranicznej i jego odrębna organizacja

Dlatego też dokonamy ponownego wyodrębnienia działu administracji zajmującego się członkostwem RP w Unii Europejskiej i powołamy do jego obsługi Ministerstwo Integracji Europejskiej, którym będzie kierować konstytucyjny minister i wraz z Komitetem ds. Europejskich zapewniać będą spójność rządowej polityki unijnej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Audyt międzynarodowego bezpieczeństwa Polski

Dlatego też za niezbędny i pilny element naszych działań uznajemy dokonanie przez przyszłego ministra spraw zagranicznych, a także inne organy władzy państwowej podległe Prezesowi Rady Ministrów rzetelnego audytu międzynarodowego bezpieczeństwa Polski: oceny wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego. Będzie to działanie suwerenne, uwzględniające wszystkie, nawet najmniej sprzyjające scenariusze.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Rozszerzanie NATO

Uważamy jednocześnie, że należy nieustająco podkreślać, iż koncepcja rozszerzenia NATO na kraje Europy Wschodniej i południowego Kaukazu jest nadal aktualna i powinna być opracowywana w ramach tworzenia scenariuszy przyszłości.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Regionalne narzędzia współpracy militarnej

Popieramy i jesteśmy otwarci na tworzenie regionalnych narzędzi współpracy militarnej, w ramach państw członkowskich NATO i UE, ze szczególnym uwzględnieniem środkowoeuropejskich jednostek współdziałania wojskowego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej

Uzyskanie właściwego statusu polskiego państwa nie będzie możliwe bez wiarygodnego i całkowitego wyjaśnienia przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Tragedia smoleńska będzie wyjaśniana przy użyciu wszystkich dostępnych instrumentów krajowych i międzynarodowych, we współpracy z innymi państwami i organizacjami międzypaństwowymi, w tym instytucjami wyspecjalizowanymi. Kwestia ta jest miarą wiarygodności i skuteczności polskiego państwa w stosunkach międzynarodowych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Rozszerzenie UE na wschód

Naszym celem będzie wejście całego obszaru Europy Wschodniej na ścieżkę członkostwa w Unii Europejskiej. Zaproponujemy nowe pogłębione instrumenty współpracy z państwami tego obszaru, dwustronne i międzynarodowe, które realnie będą zbliżały je do integracji transatlantyckiej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Personalna polityka zagraniczna

Jednym z celów polityki zagranicznej Polski będzie także aktywna polityka personalna, tak aby Polacy mieli szanse na objęcie ważnych funkcji w instytucjach międzynarodowych o charakterze politycznym, a nie tylko gospodarczym.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Promowanie wizerunku Polskie za granicą

Po czwarte, polska polityka zagraniczna będzie podejmować inicjatywy na rzecz pozytywnego i rzetelnego obrazu Polski w świecie oraz zwalczać wszelkie przejawy kłamstwa i stereotypów krzywdzących nasze państwo i naród oraz wprowadzających w błąd opinię międzynarodową. W tym celu znacznie zwiększymy środki na działania polskich zagranicznych placówek kulturalnych, zreorganizujemy polską miękką obecność w świecie poprzez uruchomienie nowych instrumentów wspomagających polską kulturę i naukę języka polskiego za granicą, ale także podejmiemy zdecydowane kroki prawne przeciwko wszystkim, którzy znieważają dobre imię Polski i Polaków poprzez kłamstwa i stereotypowe pomówienia. Elementem tego przedsięwzięcia będzie szybka instytucjonalizacja i intensywne wdrożenie polskiej polityki historycznej w jej aspekcie międzynarodowym.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Relacje z Niemcami

Powinniśmy szczególnie zabiegać o to, aby relacje z naszymi bezpośrednimi sąsiadami – Niemcami opierały się na zasadzie równoprawnego partnerstwa realizującego interesy obu stron poprzez konsekwentny dialog. Dotyczy to zarówno działań na forum europejskim i w naszym bezpośrednim sąsiedztwie jak i kwestii bilateralnych, w ramach których nasze państwa i narody osiągnęły już wiele sukcesów także poprzez wspólne działania organizacji społecznych i współpracę gospodarczą. Wiele spraw pozostaje jednak nadal w sferze kontrowersji, jak na przykład status polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, prawa polskich rodziców w rodzinach mieszanych czy kwestia swobodnego dostępu do zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Jesteśmy przekonani, że otwarty dialog i chęć porozumienia pozwoli uzyskać nową jakość w relacjach polsko-niemieckich.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Nadanie UE nowej dynamiki

Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości Polska podejmie raz jeszcze wysiłek nadania nowej dynamiki wspólnocie, opartej o zasadę solidarności, współdziałania państw narodowych na podstawie i w granicach prawa międzynarodowego, w nieprzekraczalnych ramach narodowych konstytucji. Dla realizacji tego celu chcemy pozyskać sojuszników i narzędzia w UE oraz poza nią.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Obrona polskiej tożsamości narodowej

Będziemy skutecznie bronić polskiej tożsamości narodowej, tradycji, kultury oraz polskiego modelu życia i obyczajów przed pojawiającymi się tendencjami do ponadnarodowego zaprowadzania ryzykownych kulturowych eksperymentów, które nie są akceptowane przez większość społeczeństwa. Każdy naród i każde państwo, w ramach wspólnoty europejskiej, musi zachować swoje suwerenne prawo do kształtowania własnego modelu ładu społecznego i nie być poddawane swoistej „reedukacji kulturowej” z zewnątrz.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Model UE

Nasz model Unii Europejskiej to: 1. Unia wielu centrów regionalnych, a nie podzielona na jedno centrum decyzyjne w strefie euroi zależne od niego peryferia. 2. Unia równych państw, a nie hierarchii między państwami. 3. Unia deregulacji, a nie kolejnych sankcji, zakazów i nakazów. 4. Unia solidarności, bo właśnie solidarność buduje wspólnotę, a solidarność oznacza, że Unia tak szybko się rozwija, jak jej najsłabsze państwo, a nie, że płacimy nawzajem za swoje błędy. 5. Unia demokracji, a demokracja jest organizowana w państwach członkowskich, bowiem w tych państwach istnieje realny lud obywatelski, reszta to utopia i mrzonka. 6. Unia otwarta, która zawsze pozostawia możliwość dołączenia nowych państw do swojego składu. 7. Unia zbudowana na trwałych korzeniach tożsamości cywilizacyjnej, a nie na konstruktywizmie społecznym.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wsparcie polonijnych instytucji edukacyjnych

Naszym wsparciem cieszyć się będą instytucje edukacyjne, które uczą języka polskiego, historii i kultury polskiej. Zwiększymy nakłady na polskie szkolnictwo poza granicami kraju i współdziałać będziemy ze wszelkimi inicjatywami społecznymi, których celem jest krzewienie narodowej tożsamości

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Karta Polaka

Rozwinięciu ulegnie instytucja Karty Polaka i związane z tym ułatwienia w kontaktach z Macierzą.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Polityka zagraniczna w Unii

Polska musi znaleźć nowy pomysł na swoje zaangażowanie w Europie i świecie. Może nim być stymulowanie Unii Europejskiej do zmian. Nowoczesna chce silnej Polski w sercu Europy. Pogłębianie integracji europejskiej wzmacnia pozycję naszego kraju. Unię Europejską trzeba wzmacniać i dalej współtworzyć, a nie być przeciwko niej – bez żadnych kompleksów i obaw o uzależnienie. Polska polityka w UE musi być aktywna, odważna i łączyć wartości z interesami. Tylko tak można przeciwdziałać dezintegracji UE i brać odpowiedzialność za jej kształt. Utrzymanie czterech unijnych swobód: przepływu towarów, osób, usług i kapitału jest absolutnie kluczowe.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Współpraca transatlantycka

Współpraca transatlantycka musi być zdecydowanie wzmocniona. Polska musi mieć jasną i twardą agendę swoich interesów bezpieczeństwa w NATO i UE. Stany Zjednoczone pozostaną głównym członkiem NATO i naszym sojusznikiem, ale koniecznie trzeba rozwinąć mocny europejski filar bezpieczeństwa i obrony. Transatlantycka umowa inwestycyjno-handlowa (TTIP) może nadać współpracy transatlantyckiej nową dynamikę i być „ekonomicznym NATO”. Polska oczekuje takiego poziomu swojego bezpieczeństwa w Sojuszu, jak kraje zachodnie. Ale sama też musi odrobić lekcję.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Polityka zagraniczna

Polski nie stać na prowadzenie polityki opartej na niechęci do sąsiadów będących znaczącymi partnerami zagranicznymi. Należy budować dobre relacje z wszystkimi naszymi sąsiadami, w tym z Rosją. Jesteśmy bardzo zainteresowani przywróceniem pokoju na Ukrainie i tworzeniem dobrych relacji Rosji z Ukrainą. Chcemy demokracji i wolności dla Ukrainy.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Ambitna i realistyczna polityka zagraniczna

Podstawowy cel polskiej polityki zagranicznej powinna wyznaczać zasada „nic o nas bez nas“. Rząd ma obowiązek zapewnić obecność Polski w podejmowaniu wszystkich kluczowych dla naszego kraju decyzji. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której o bezpieczeństwie militarnym Polski decydują w bezpośrednich rozmowach przedstawiciele innych państw, tak jak w kontekście wojny na Ukrainie.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Deregulacja prawa unijnego

Polska powinna aktywnie budować koalicje na rzecz deregulacji prawa europejskiego. Polska powinna się przeciwstawić inflacji prawa w UE, a nie biernie akceptować nawet najbardziej bezsensowne ograniczające wolność gospodarczą przepisy wymyślone przez eurobiurokratów. Bez deregulacji wielu ograniczeń i przepisów w zakresie działalności gospodarczej Europa popadnie w gospodarczy marazm. Jeśli zasada pomocniczości ma być traktowana poważnie, musi ona oznaczać ograniczenie władzy unijnych instytucji na rzecz państw członkowskich. Naturalnymi sojusznikami w takiej koalicji są takie państwa jak Wielka Brytania, Szwecja, czy Holandia.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

 

Przywrócenie małego ruchu granicznego

W szukaniu dróg poprawy relacji polsko-rosyjskich należy korzystać z lepszego poznania się obywateli obu państw, korzystających między innymi z bezwizowego małego ruchu granicznego. Dlatego mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim powinien zostać niezwłocznie przywrócony. Leży to także w interesie polskich przedsiębiorców, których klientami byli mieszkańcy obwodu.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Obecność polskiej kultury za granicą będzie naszym priorytetem

Wzmocnimy więzi pomiędzy Instytutem Adama Mickiewicza, a siecią Instytutów Polskich. Wesprzemy finansowo najważniejsze polonijne instytucje kultury.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obrona intersów polskich przedsiębiorców w UE

Będziemy bronić polskich przedsiębiorców i pracowników przed widocznymi w niektórych krajach europejskich tendencjami protekcjonistycznymi. Uważamy, że działają one nie tylko na szkodę interesu Polski, ale również – interesu całej Unii Europejskiej, podważając fundamenty integracji gospodarczej kontynentu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Poglębianie jednolitego rynku UE

W obszarze polityki gospodarczej Unii naszym priorytetem będzie dalsze pogłębianie jednolitego rynku, znoszenie istniejących barier, które wciąż utrudniają dostęp do ponad 500 mln konsumentów rynku UE dla polskich przedsiębiorców i konsumentów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Bezpieczeństwo energetyczne państwa

Będziemy zabiegać o dalszy rozwój infrastruktury, która zapewni nam bezpieczeństwo dostaw z różnych kierunków i po konkurencyjnych cenach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Euro w Polsce

Będziemy pilnować, by coraz bardziej integrująca się strefa euro pozostawiła drzwi otwarte na kraje takie jak Polska. Podkreślamy jednak, że do rozszerzenia strefy euro muszą być gotowe obie strony. Wspólną walutę przyjmiemy wówczas, gdy będzie to korzystne dla naszego kraju, naszego społeczeństwa i gospodarki.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Wielką Brytanią

Uważamy, że wielką wartością dla Unii Europejskiej i Polski jest pozostanie w niej Wielkiej Brytanii, naszego drugiego co do wielkości partnera handlowego, ale także jednego z najbliższych sojuszników w ramach NATO. Będziemy przekonywać naszych brytyjskich partnerów do pozostania w Unii Europejskiej, popierając ich w postulatach, których celem jest usprawnienie działania Wspólnoty, poprzez ograniczenie regulacji czy zwiększenie roli parlamentów narodowych. Będziemy przy tym podtrzymywać swój sprzeciw wobec postulatów, które mogą szkodzić polskim obywatelom, prowadząc do ich dyskryminacji na brytyjskim rynku pracy. Nie widzimy też przestrzeni na dokonywanie zmian w Traktatach UE, które kwestionowałyby podstawy integracji europejskiej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Rosją

Chcemy jak najlepszych, partnerskich relacji ze wszystkimi naszymi sąsiadami, w tym współpracy z Rosją. Obecnie jednak Rosja przekreśla szanse na dobre relacje z Polską, kwestionując ład międzynarodowy w Europie ukształtowany po zimnej wojnie, podważając zasady nienaruszalności granic, niestosowania przemocy w sporach międzynarodowych oraz suwerenności państw. Będziemy konsekwentnie sprzeciwiać się agresywnej polityce Rosji i dalej skutecznie zabiegać o jedność świata zachodniego w tej sprawie. Uważamy, że w relacjach z Rosją polskie interesy najlepiej jest realizować za pośrednictwem Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych i NATO w kwestii bezpieczeństwa. Podtrzymujemy ocenę, według której najskuteczniejszym antidotum na obawy wobec Rosji jest nowoczesna Polska o silnej pozycji w Unii Europejskiej i NATO oraz jak najlepszych relacjach ze swoimi najbliższymi sąsiadami. Widzimy w Rosji niezbędny element ładu międzynarodowego opartego na pokoju i stabilizacji. Pozostajemy otwarci na dobre relacje ze społeczeństwem rosyjskim, polityczne otwarcie w relacjach z władzami rosyjskimi uzależniamy jednak od przestrzegania przez nie prawa międzynarodowego oraz odpowiedzialnego zachowania na arenie międzynarodowej. Będziemy dalej skutecznie zabiegać o solidarność świata Zachodu wobec agresywnej postawy Rosji i wojny na Ukrainie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Ukrainą

Chcemy wolnej, praworządnej i demokratycznej Ukrainy, która kontroluje swoje granice, skutecznie się modernizuje i zapewnia rozwój gospodarczy i dobrobyt swoim obywatelom. Będziemy dalej wspierać reformatorski wysiłek władz oraz społeczeństwa Ukrainy, a także umacniać nasze dwustronne relacje, które muszą opierać się także na poszanowaniu wspólnej historii. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem pomyślnej transformacji, kontynuując wsparcie administracyjne oraz podtrzymując pomoc finansową dla Ukrainy, w postaci środków rozwojowych i pomocy humanitarnej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Grupa Wyszehradzka

Chcemy dalej umacniać współpracę regionalną w formacie Grupy Wyszehradzkiej, która była i pozostanie naturalnym sojusznikiem w wielu sprawach na forum europejskim i NATO. Będziemy kontynuować podejmowanie wspólnych inicjatyw w formacie Grupy Wyszehradzkiej rozszerzonym o Rumunię, Bułgarię oraz państwa bałtyckie, z którymi wspólnie walczymy na forum Unii Europejskiej m.in. z dyskryminującymi naszych przedsiębiorców i pracowników praktykami stosowanymi w innych państwach członkowskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Popracie dla TTIP

Polska jako największy odbiorca inwestycji zagranicznych USA w regionie ma szczególny interes w dalszym zacieśnianiu współpracy gospodarczej. Dlatego opowiadamy się za podpisaniem przez UE i USA umowy handlowej TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) na zasadach, które przyniosą obopólną korzyść. Dopełnienie przez TTIP podpisanej już umowy Unii Europejskiej z Kanadą doprowadzi do stworzenia największej na świecie strefy wolnego handlu. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się ona w dłuższej perspektywie do wzrostu dobrobytu także polskiego społeczeństwa.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Polacy za granicą

Naszym priorytetem była i pozostanie ochrona tych, którym grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, tak jak w przypadku Polaków z Donbasu. Nieustannego zaangażowania wymaga także egzekwowanie praw i swobód społeczności polskich tam, gdzie są one naruszane bądź ograniczane, przede wszystkim na Litwie i na Białorusi. Będziemy dalej prowadzić i rozwijać program repatriacji, a także usprawniać wydawanie cieszącej się coraz większą popularnością Karty Polaka, która umożliwia przyjazd i podjęcie pracy w Polsce. Zacieśnianie współpracy z Polonią na całym świecie, której celem musi być podtrzymanie więzi łączących ją z Polską, było i będzie dla nas ważnym celem.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pierwszy i zasadniczy cel polityki zagranicznej

Stąd też pierwszym i zasadniczym celem polityki zagranicznej Polski będzie przywrócenie, a następnie umocnienie i zabezpieczenie, podmiotowości naszego państwa w polityce międzynarodowej i w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ustawa o wykonywaniu suwerenności państwa

Dlatego też za jeden z fundamentów nowego porządku prawnego, przyjętego na rzecz realizacji celów polskiej polityki zagranicznej, uznajemy przyjęcie ustawy o wykonywaniu suwerenności państwa, która będzie szczególnie istotna w ramach polityki europejskiej. Jej celem będzie praktyczne rozwinięcie gwarancji dla realizacji zasady pomocniczości w ramach relacji Polska – Unia Europejska oraz zasady prymatu kompetencji narodowych w stosunkach z organizacjami międzynarodowymi, wedle traktatowej formuły, iż „kompetencja do określania kompetencji pozostaje zawsze przy państwie narodowym”. Takie też będzie główne założenie ustawy o wykonywaniu suwerenności państwa. Ustawa będzie miała za zadanie doprecyzować i rozwinąć zapisy Konstytucji RP oraz przełożyć na przepisy ustawowe wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego podjęte w związku z akcesją do UE i traktatem lizbońskim, w których TK zawęził możliwość przekazywania kompetencji polskiego państwa na poziom Unii Europejskiej. Ustawa ta dotyczyć będzie pięciu obszarów: potwierdzenia nadrzędności Konstytucji RP nad prawem UE i orzeczeniami ETS (Trybunał Sprawiedliwości UE), uszczegółowienia zasad i warunków przekazywania kompetencji organom unijnym, gwarancji podmiotowości organów polskiego państwa w zakresie finansów publicznych i podatków, określenia zasady ograniczenia pola kompetencji, które można przekazać oraz zasady równowagi między przekazanymi kompetencjami i kontrolą instytucji państwa polskiego nad ich wykonywaniem. Polska, która aspiruje do tego, aby włączyć się do debaty o przyszłości Europy, musi działać wedle zasady, która jest realizowana w innych liczących się europejskich państwach, i głosi, że im bardziej postępuje proces integracji europejskiej, tym bardziej należy zwiększać uprawnienia organów państwa w zakresie polityki europejskiej, właśnie po to, by zachować kontrolę nad procesami integracyjnymi w Unii. Każde przekazanie kompetencji na poziom unijny musi więc być równoważone odpowiednim zwiększeniem nadzoru nad tymi kompetencjami ze strony polskiego rządu i parlamentu.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Nowa ustawa o służbie zagranicznej

Istotnym elementem nowych regulacji prawnych z zakresu polityki zagranicznej będzie uchwalenie nowej ustawy o służbie zagranicznej. Jej podstawowy cel to zagwarantowanie bardziej dynamicznego, przejrzystego, spójnego, logicznego i zindywidualizowanego zarządzania kadrami polskiej dyplomacji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości szybszego uzyskiwania wyższych stopni dyplomatycznych przez młodych pracowników służby dyplomatycznej. Przeglądowi i wzmocnieniu ulegną też te elementy statusu dyplomaty podczas pełnienia funkcji na placówce, które budują prestiż i pozycję polskiego państwa z jednoczesnym wzmocnieniem zadaniowania placówek dyplomatycznych i oceny efektywności ich działań w stosunków do założonych celów, w każdym aspekcie ich misji.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Podstawą bezpieczeństwa jest NATO

Za fundament naszego bezpieczeństwa międzynarodowego uznajemy przynależność do Paktu Północnoatlantyckiego i naszą aktywność w jego ramach.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Przeciwni sformalizowanej współpracy milirarnej

Tworzenie w Unii Europejskiej zrębów ambitnej polityki bezpieczeństwa uznajemy za działanie istotne. Nie może jednakże prowadzić to do powstania systemu konkurencyjnego wobec transatlantyckiej współpracy sojuszniczej, nie może też prowadzić do powstania, pomiędzy krajami europejskimi, sformalizowanej wewnętrznej funkcjonalnej hierarchii w zakresie bezpieczeństwa, statusu wojskowego czy też zdolności przemysłu obronnego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Stosunki z USA

Dla międzynarodowych aspektów bezpieczeństwa Polski szczególną rolę będą odgrywać tradycyjnie stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Należy podjąć działania, by przy sprzyjających okolicznościach doszło do szybkiej rewitalizacji tych stosunków w wymiarze dwustronnym, tak aby wspólnie wyciągnąć wnioski ze zmiany geopolitycznej konfiguracji interesów w naszej części Europy i podjąć wspólne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i umocnienia demokratycznego ładu w regionie. Strategiczna zbieżność celów Polski i USA powinna doprowadzić do powrotu zaangażowania obu stron we wspólne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, nawet przy obserwowanym zmniejszeniu amerykańskiej obecności w Europie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Współpraca regionu Europy Środkowej i Wschodniej

Po pierwsze, Polska czerpie swą siłę z siły regionu Europy Środkowej i Wschodniej i poprzez to wzmacnia potencjał całej Europy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie prowadził politykę nastawioną na budowę podmiotowości i wolności państw naszej regionalnej przestrzeni politycznej. Widzimy to jako obraz czterech kręgów koncentrycznych, których Polska może być zwornikiem: zachodnioeuropejskiego, bałtycko-nordyckiego, wschodniego i południowego. Nasza koncepcja jest otwarta i zapraszająca. Oznacza to pogłębienie naszych relacji w Grupie Wyszehradzkiej, obszarze Karpat, basenie Morza Bałtyckiego i na Bałkanach.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Polska w ONZ i G20

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmie wysiłki na rzecz powrotu Polski do polityki międzynarodowej wszędzie tam, gdzie obecny rząd albo nas wycofał, albo nie podjął działań, aby Polskę wprowadzić. Mamy na myśli przede wszystkim system Narodów Zjednoczonych – od sił pokojowych po Radę Bezpieczeństwa. Chodzi także o obecność w organizacjach międzynarodowych, szczególnie gospodarczych, gdzie też nas nie ma, jak w symbolicznym G20, ale także o obecność w tych gremiach, które zajmują się konkretnymi zagadnieniami współczesnej polityki międzynarodowej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Pomoc rozwojowa

Postulat solidarności natomiast to nasze otwarcie na pomoc dla państw potrzebujących i zaangażowanie oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie trudnych problemów nawet w odległych od nas częściach świata.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Poszerzenie grona partnerów

Polska posiada szerokie grono kluczowych partnerów w stosunkach międzynarodowych. Istotą aktywnej polityki bilateralnej, którą zrealizujemy będzie poszerzanie tej grupy poprzez definiowanie konkretnych interesów, które może wspólnie realizować w różnych częściach świata, poszukując pól współdziałania zarówno z głównymi aktorami światowymi, wyłaniającymi się potęgami, jak również z państwami średnimi i mniejszymi na wszystkich kontynentach.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Relacje z Rosją

Drugim państwem, wobec którego jest niezbędny powrót do rzetelnych i realistycznych relacji partnerskich, jest Rosja. Chcemy, aby stosunki polsko rosyjskie, dzięki oparciu ich na wzajemnym równomiernym szacunku, prawdzie i otwartości, przestrzeganiu zasad prawa międzynarodowego, wycofaniu się z przekonania o specjalnym statusie jednych krajów względem drugich, były trwałym elementem europejskiej stabilności.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Sprzeciw dla kontroli budżetu przez UE

Nie ma naszej zgody na to, aby polski budżet był poddany kontroli unijnych urzędników – nie wiadomo skąd, przez kogo powoływanych, w ramach procedury tzw. rekomendacji krajowych. Demokracja to także prawo obywateli i ich reprezentantów do dysponowania pieniądzem publicznym zebranym z podatków. Nie damy sobie tego prawa odebrać.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wizja UE

Proponujemy eurorealistyczną wspólnotę narodów i państw w miejsce europejskich mrzonek lub wizji eurodominacji najsilniejszych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wsparcie dla Polonii

Polska będzie sprawować opiekę nad naszymi rodakami mieszkającymi poza granicami kraju, na Wschodzie i na Zachodzie. Utrzymanie polskiej państwowości, budowa jej siły i poczucie wspólnoty Polaków będą naszym wspólnym dziełem.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Dbanie o prawa polskich mniejszości narodowych

Będziemy konsekwentnie i stanowczo egzekwować w rozmowach dwustronnych obowiązek przestrzegania praw polskich mniejszości narodowych. Polacy na całym świecie uzyskają realne wsparcie instytucji polskiego państwa w ich wysiłku na rzecz uzyskania należnych im praw i statusu w państwach zamieszkiwania. Dotyczy to w szczególności praw do ojczystego języka w domu, szkole i przestrzeni publicznej i praw polskich rodziców do wychowania dzieci w polskiej kulturze i tradycji. Tam gdzie prawa Polaków są naruszane podejmiemy zdecydowaną i konsekwentną interwencję na szczeblu międzypaństwowym i międzynarodowym w celu zniesienia dyskryminacji naszych rodaków.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Narodowy program pomostowy dla powracających z emigracji

Zostanie w tym celu uruchomiony specjalny narodowy program pomostowy sprzęgnięty z polityką państwa w zakresie ułatwień w zakładaniu nowych firm, zatrudnieniu dla młodych osób, wsparciu rodziny i mieszkalnictwa. Jego celem będzie stworzenie systemu preferencji dla powracających z zagranicy młodych rodzin i profesjonalistów, którzy będą chcieli przyjechać do kraju z kapitałem uzyskanym na emigracji. Wszyscy Polacy, także powracający z emigracji, zostaną objęci mechanizmami, o których mowa w części dotyczącej rodziny i pracy.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Dobre stosunki z Niemcami

Rozbudować dotychczasowe sojusze i tworzyć nowe. Strategiczne znaczenie dla Polski w Europie mają stosunki z Niemcami – naszym sąsiadem i najsilniejszym państwem UE, a także z Francją. Trzeba budować dobre relacje z południowymi i północnymi sąsiadami: państwami bałtyckimi i Grupy Wyszehradzkiej. Polska powinna być bardziej zaangażowana w sprawy Morza Bałtyckiego i wspierać europejską integrację Bałkanów Zachodnich. Polska aktywność wobec Ukrainy i innych państw na wschodzie to nasza racja stanu. Bo stabilność i transformacja tego regionu jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski. Polska musi zdefiniować sojuszników poza Europą, z którymi chce zbudować bliższe relacje. Poza USA, istotnym sojusznikiem może być Turcja. Ważnymi parterami, zarówno gospodarczymi, jak i politycznymi, mogą stać się tzw. „gospodarki wschodzące”.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Polska marka w świecie

Wzmocnienie polskiej marki w świecie wymaga ambitnej dyplomacji ekonomicznej, która nie boi się łączyć polityki z biznesem. Ekonomizacja polskiej polityki zagranicznej jest kluczowa i musi zostać wzmocniona. Wymaga nowych inwestycji, programów i przetasowań w sieci placówek dyplomatycznych, które wspierają polskie firmy i promują kulturę i tradycję. Obecność Polski w świecie to również aktywne zaangażowanie w globalne i regionalne organizacje międzynarodowe.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Dyplomacja gospodarcza

W XXI wieku należy uprawiać efektywną dyplomację gospodarczą. Współpraca ekonomiczna, poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz inwestycji bezpośrednich dla Polski to wyzwania dla współczesnej polskiej dyplomacji.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Ochrona dla polskich przedsiębiorców

Polski rząd musi się zacząć wywiązywać z obowiązku obrony polskich pracowników i polskich firm przed dyskryminacją na rynkach zagranicznych. Podczas gdy nasz rynek jest otwarty dla zagranicznych produktów, polskim firmom często różóżnymi oficjalnymi i nieoficjalnymi metodami blokuje się dostęp do zachodnich rynków zbytu. Nasz rząd musi, podobnie jak rząd brytyjski, niemieci czy francuski wspierać polskich eksporterów wymuszając na innych państwach równe zasady konkurencji dla polskich firm. Będziemy w tym zakresie uważnie słuchać polskich przedsiębiorców, na przykład tych związanych z Fundacją „Pomyśl o przyszłości“.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015


Polacy na Wschodzie

III Rzeczpospolita w swojej polityce zagranicznej prawie całkowicie zapomniała o Polakach na Wschodzie. Naszym obowiązkiem jest umożliwić im powrót do Polski.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.