facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: przedsiębiorczość (56 obietnic)


Promocja uczciwych firm

Będziemy przyznawać odpowiednie certyfikaty przedsiębiorstwom, które zatrudniają na umowy o pracę i przestrzegają zasady godnej pracy, czyli wypłacają wynagrodzenie wystarczające do utrzymania się w danym regionie. Będziemy premiować taki model zatrudniania przy realizacji zamówień publicznych i promować korzystanie z usług przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Start bez ZUS

Nowi przedsiębiorcy zapłacą pierwszą składkę dopiero w miesiącu, w którym osiągną dochód – co najmniej 3 tys. zł netto. Do tego czasu koszty ubezpieczenia pokryje budżet państwa.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


50 000 dotacji na start

Dziś przedsiębiorcy korzystają z dotacji na założenie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Wynoszą one 20 tys. zł. Dla wielu branż to zbyt niska kwota. Dlatego proponujemy podniesienie kwoty bezzwrotnej dotacji do 50 tys. zł.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


0% CIT dla małych i średnich firm

Mikro- i małe przedsiębiorstwa nie powinny płacić podatku CIT. Dzięki temu szybciej będą mogły rozwijać swoją działalność.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Składki ZUS: 500/1000 ZŁ

Proponujemy wprowadzenie dwóch prostych stawek – 500 zł miesięcznie dla firm z przychodami do 250 tys. rocznie i 1000 zł dla pozostałych.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Centralny rejestr faktur

Wprowadzimy elektroniczny, centralny rejestr faktur. Dzięki temu skrócimy czas zwrotu podatku VAT i uprościmy rozliczenia. Będzie to narzędzie zabezpieczające uczciwe podmioty przed nieuczciwymi kontrahentami.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Kształcenie zawodowe konsultowane z pracodawcami

Program kształcenia zawodowego i organizacja nauki (np. liczba zajęć praktycznych, wyposażenie laboratoriów) będą regularnie konsultowane z przedstawicielami pracodawców. Stworzymy mechanizmy diagnozowania potrzeb lokalnych rynków pracy.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Mapy kształcenia zawodowego

Na poziomie województw stworzymy mapy zapotrzebowania na kształcenie zawodowe.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pieniądze na firmy zakładane przez naukowców

Chcemy wesprzeć rozwój firm zakładanych przez naukowców, zwłaszcza tzw. start-upów technologicznych. Stworzymy odrębne narzędzia finansowania przedsiębiorczości akademickiej. Wprowadzimy też instytucję „brokera innowacyjności”– będą to osoby odpowiedzialne za znajdowanie w środowisku akademickim projektów, które mają potencjał komercyjny.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Punkty handlu przydrożnego

We współpracy z samorządami i zarządcami dróg przygotujemy wystandaryzowany i bezpieczny system punktów handlu przydrożnego, w których lokalni wytwórcy będą mogli sprzedawać własne, wytwarzane w małej skali produkty. W działania te zainwestujemy nie mniej niż 300 mln złotych, zapisanych na ten cel w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Legalizacja uboju gospodarczego

Kolejnym krokiem, który będzie służył rozwinięciu turystyki wiejskiej, będzie wprowadzenie przepisów pozwalających na ubój gospodarczy, przygotowanie i sprzedaż turystom własnych przetworzonych produktów mięsnych. Zmiany te dotyczyć będą również przepisów weterynaryjnych i sanitarnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Katalog minimalnych wymagań sanitarnych

Opracujemy oficjalny katalog minimalnych wymagań sanitarnych wobec małych przetwórni oraz rolników produkujących na potrzeby własne oraz swoich gości. Katalog ten będzie przekazany do stosowania w praktyce jako oficjalne zalecenie odpowiednim służbom i rolnikom. Wprowadzimy systemową zmianę sposobu działania odpowiednich służb (weterynaryjnych, inspekcji sanitarnej): rolnicy będą korzystać z ich pomocy na etapie powstawania zakładu, a nie dopiero przy jego odbiorze do eksploatacji.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obrona intersów polskich przedsiębiorców w UE

Będziemy bronić polskich przedsiębiorców i pracowników przed widocznymi w niektórych krajach europejskich tendencjami protekcjonistycznymi. Uważamy, że działają one nie tylko na szkodę interesu Polski, ale również – interesu całej Unii Europejskiej, podważając fundamenty integracji gospodarczej kontynentu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Modernizacja armii będzie dźwignią polskiego przemysłu i nauki

Budowa naszych własnych zdolności obrony i odstraszania będzie powiązana z tworzeniem nowych miejsc pracy i dopływem nowoczesnych technologii do skonsolidowanego polskiego przemysłu obronnego, dysponującego własnym zapleczem naukowo-badawczym.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


System pomocy kredytowej "Na strat"

Wprowadzimy nowy system pomocy kredytowej „Na start”. Bank komercyjny, który negatywnie oceni zdolność kredytową firmy w oparciu o swoje wewnętrzne procedury, będzie kierować zainteresowaną firmę do Banku Gospodarstwa Krajowego jako podmiotu gwarancyjnego, który ponownie oceni projekt i ewentualnie obejmie kredyt gwarancją Skarbu Państwa. Stosowany będzie specjalny mechanizm zabezpieczenia przedsiębiorców, wzorowany na mechanizmie wypracowanym przez Europejski Bank Inwestycyjny. W razie pogorszenia się koniunktury banki komercyjne otrzymywałyby od BGK gwarancje, a nawet finansowanie części portfela kredytowego MŚP pod warunkiem przeznaczenia ich na określoną wielkość sprzedaży produktów i usług bankowych dla tych firm.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Szybsze sprawy gospodarcze w sądach

Spowodujemy znaczne przyspieszenie rozpoznawania przez sądy spraw gospodarczych, zwłaszcza w zakresie rozliczeń finansowych (zatory płatnicze). Zasadą powinno być orzekanie na wzór sądów 24-godzinnych; w przypadku bardziej skomplikowanych sporów orzeczenie powinno zapadać najpóźniej w terminie dwumiesięcznym.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Mniej szkoleń w firmach

Ulegną zniesieniu lub ograniczeniu uciążliwe i kosztowne obowiązki w zakresie szkoleń. Ich liczba ulegnie zmniejszeniu, nie będzie obowiązku powtarzania co roku szkolenia

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Obniżenie kosztów ewidencyjnych

Nastąpi znaczące obniżenie kosztów ewidencyjnych ponoszonych przez mikrospółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczas obniżano wymogi kapitałowe i rejestracyjne przy tworzeniu takich spółek, ale wciąż są utrzymywane zbyt liczne obowiązki w dziedzinie rachunkowości i podatków. Doprowadzimy do ich ograniczenia.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Rating dla małych i średnich przestępczość

Wprowadzenie mechanizmu sprawdzania wiarygodności MŚP (np. przez wprowadzenie ratingu płatności danej firmy) zmniejszy ryzyko prowadzenia biznesu, co przełoży się na bardziej przejrzyste relacje rynkowe, a w związku z tym korzystnie wpłynie na politykę banków wobec firm.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zamównia publiczne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Zamówienia publiczne będą traktowane jako swego rodzaju pomoc państwa dla sektora MŚP. Firmom tego sektora będą udzielane zamówienia na poziomie 40% wartości zamówień ogółem. Zasady wyboru ofert składanych przez MŚP będą dostosowane do sytuacji i potencjału firm. Do niezbędnych zostaną ograniczone atesty, certyfikaty i zaświadczenia, które będą musieli przedkładać przedsiębiorcy z sektora MŚF przy składaniu ofert.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Obowiązek korzystania z podmiotów sektora MŚP

Na jednostki samorządu terytorialnego i instytucje komunalne zostanie nałożony prawny obowiązek korzystania przede wszystkim z ofert podmiotów z sektora MŚP.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany VAT

Aby zapewnić wzrost dochodów budżetowych, trzeba powrócić do niższych stawek VAT. Posunięcie to z jednej strony zmniejszy obciążenia podatkowe obywateli, szczególnie osób uzyskujących przeciętne dochody, a z drugiej strony przyczyni się do uczciwego rejestrowania obrotów. Wprowadzimy również mechanizm częściowego zwrotu VAT w niektórych przypadkach. Prawo zwrotu połowy naliczonego (według stawki 22%) podatku uzyska finalny odbiorca usług remontowo-budowlanych, po przedstawieniu urzędowi skarbowemu odpowiednich faktur. Będzie to sprzyjać wystawianiu faktur i odprowadzaniu wykazanego w nich podatku, a tym samym ograniczy szarą strefę. Podobne rozwiązanie będzie obowiązywać w przypadku zakupu ubranek dziecięcych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Mniejsze stawki podatków dla przedsiębiorców

Zmniejszymy do 50% stawki maksymalnej podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających określoną liczbę osób do 35 roku życia; zmniejszymy do 50% stawki maksymalnej w podatku od środków transportu; wprowadzimy nową kategorię podatnika – młody przedsiębiorca, który miałby zmniejszoną wysokość płaconych zaliczek w podatku dochodowym do 50%; dla osób rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej, przedłużymy o dodatkowe 12 miesięcy możliwości stosowania obniżonej o 50% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne; w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadzimy nową kategorię – młody przedsiębiorca, który będzie objęty preferencją w postaci odrębnej stawki podatkowej w wysokości 3,5%. Stawkę karty podatkowej dla małych przedsiębiorców obniżymy o 30%.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Jednolite zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Podejmiemy działania w celu ograniczenia stosowania umów na czas określony i umów cywilno-prawnych. Zmienimy przepisy Kodeksu Pracy, tak aby ograniczyć patologię w zatrudnianiu. W tym celu wprowadzimy jednolite zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne bez względu na rodzaj umowy, ograniczymy ilość i czas trwania takich umów, przywrócimy dotychczasowe zasady rozliczania czasu pracy, wprowadzimy zasadę potwierdzania zawarcia umowy o pracę na piśmie przed przystąpieniem do pracy, ograniczymy ilość wyjątków dopuszczających prace w niedziele i święta.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ochorna na rynku pracy dla przyszłych emerytów

Utrzymamy ochronę przed zwolnieniem z pracy na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany w Funduszu Pracy

Zmianie ulec musi cel i podział środków odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy, który służyć musi realizacji polityki zatrudnienia, a nie wspieraniu budżetu państwa. Poprawimy efektywność i zwiększymy środki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Kontrolę nad nim powinien sprawować minister odpowiedzialny za sprawy rynku pracy przy współudziale partnerów społecznych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wsparcie przedsiębiorców

Wspieranie rozwoju firm rodzinnych i firm polskich średniej wielkości, wychodzących za granicę, poprzez pomoc w ekspansji na rynki zagraniczne, rozwój kompetencji międzynarodowego zarządzania, ułatwienia dostępu do kapitału na ekspansję.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie finansowe dla poprawy sytuacji w przedsiębiorstwach, a jednocześnie utrzymania lub zwiększenia liczby miejsc pracy. Usuwanie i ograniczanie barier administracyjnoprawnych działalności przedsiębiorstw (zmiany systemu regulacyjnego w gospodarce). Reprezentowanie i ochrona interesów oraz potrzeb polskich przedsiębiorstw w kwestiach warunkują cych ich pomyślną działalność (m.in.: zapewnienie równorzędnych warunków konkurencji polskich przedsiębiorstw w konfrontacji z firmami kapitału zagranicznego, np. w przetwórstwie i handlu).

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015

 

Pomoc dla przedsiębiorstw społecznych

Zamiast zachęcać ludzi do zakładania nieefektywnych, jednoosobowych firm, zwiększymy wsparcie dla nowych spółdzielni usługowych i produkcyjnych oraz przedsięwzięć non-profit. Samorządy będą tworzyć lokalne fundusze zalążkowe, inwestujące w przedsięwzięcia korzystne dla lokalnej społeczności.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Samorządowe huby technologiczne

Polskie startupy potrzebują nowego impulsu do rozwoju. Z powodu łatwego dostępu do finansowania i do infrastruktury biznesowej koncentrują swoją działalność w największych miastach, zupełnie nie wykorzystując potencjału drzemiącego w dawnych miastach wojewódzkich. Powstanie Samorządowych Hubów Technologicznych pozwoli startupom na rozwinięcie skrzydeł, zaś średniej wielkości miastom na przyciągnięcie do siebie nowych inicjatyw.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Chorobowe opłacane przez ZUS

Zmiany koniecznie muszą objąć również finansowanie zwolnień lekarskich pracowników. Obecne przepisy potrójnie obciążają pracodawcę. Płaci ubezpieczenie, traci pracownika i zysk z jego pracy oraz wypłaca pensje. Chcemy, aby to ZUS przejął obowiązek opłaty wynagrodzenia pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Poczynając już od pierwszego dnia choroby. Nowe przepisy obejmą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Rzecznik Praw Przedsiębiorców

W polskim ustawodawstwie mamy szereg instytucji chroniących prawa poszczególnych grup społecznych. Istnieje chociażby Rzecznik Praw Dziecka, Pacjenta czy Konsumenta. Obywatele mogą zwracać się do nich w przypadku naruszeniu ich praw przez instytucje publiczne. Swojego reprezentanta nie posiadają przedsiębiorcy. Rzecznik Praw Przedsiębiorców reprezentowałby firmy przed organami państwa i sądami. Mógłby wychodzić z własnymi inicjatywami wspomagającymi rozwój środowiska biznesowego.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Przywrócenie małego ruchu granicznego

W szukaniu dróg poprawy relacji polsko-rosyjskich należy korzystać z lepszego poznania się obywateli obu państw, korzystających między innymi z bezwizowego małego ruchu granicznego. Dlatego mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim powinien zostać niezwłocznie przywrócony. Leży to także w interesie polskich przedsiębiorców, których klientami byli mieszkańcy obwodu.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Ulgi dla firm rodzinnych

Większość firm w Polsce to firmy rodzinne, które są współautorami naszego sukcesu gospodarczego po roku 1989. Ułatwimy im płynne przekształcenie samodzielnej działalności gospodarczej w inne formy prawne za pomocą regulacji, które skrócą czas i ograniczą ryzyko prawne oraz koszty procesu sukcesji. Konieczny jest okres przejściowy – minimum pół roku na zmianę dokumentacji, umów z kontrahentami, oznaczeń na produktach, na przeniesienie na nową spółkę prawa do korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych etc., ale także na ewentualne przeprowadzenie procedury spadkowej, unormowanie kwestii własnościowych oraz utrzymanie ciągłości stosunków z bankiem czy innymi instytucjami finansowania zewnętrznego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej staży i praktyk dla uczniów

Zwiększymy liczbę staży i praktyk uczniów w przedsiębiorstwach, m.in. poprzez pilotażową refundację kosztów dla pracodawców, stypendia stażowe dla uczniów itp.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Współpraca między pracodawcami a uczelniami

Chcemy wzmocnić współpracę między pracodawcami a uczelniami. Wprowadzimy możliwość uruchamiania kierunków studiów na zamówienie na wniosek organizacji pracodawców lub samych pracodawców. Do finansowania takich kierunków wykorzystamy fundusze europejskie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Strefy Aktywności Gospodarczej

Stworzymy Strefy Aktywności Gospodarczej jako miejsca inwestycji przemysłowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, szczególnie tych rodzimych. Przedsiębiorstwa będzie przyciągać do stref zestaw lokalnych preferencji podatkowych i czynników budujących konkurencyjność (infrastruktura i zaangażowanie ośrodków naukowych). Organizacją stref zajmą się samorządy lokalne wsparte przez samorządy województw, z udziałem banków i agencji rozwoju regionalnego. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskają nowe możliwości rozwoju, powstaną nowe lokalne miejsca pracy i zyska jakość naszej przestrzeni. Z budżetów regionalnych programów operacyjnych na dozbrojenie, rozszerzenie istniejących i przygotowanie nowych Stref Aktywności Gospodarczej przeznaczymy 2,6 mld złotych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


"Wiejskie stragany"

Skrócimy ścieżki dystrybucji żywności wytwarzanej na małą, lokalną skalę, tak aby produkty trafiały od producenta do konsumenta możliwie bezpośrednią drogą. Wiejskie stragany” będą preferowanym miejscem zakupu żywności na potrzeby rządowych programów dożywiania dzieci w szkołach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Produkty lokalne

We współpracy z samorządami województw upowszechnimy systemy standaryzowania i oznakowania produktów lokalnych i wprowadzanie ich na partnerskich zasadach do oferty sieci handlowych operujących na danym terenie. Dzięki temu lokalni producenci tradycyjnych produktów otrzymają wsparcie w postaci profesjonalnego marketingu i dostępu do nowych klientów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla producentów mleka

Zainicjujemy zmiany regulacyjne i wesprzemy przygotowania organizacyjne służące poprawie kondycji finansowej producentów mleka. Z ustawy o grupach producentów rolnych w zakresie produkcji mleka wykreślimy obowiązek prowadzenia działalności skupowej przez grupę. Taka zmiana ułatwi tworzenie nowych grup producenckich, które uzyskają możliwość dostępu do funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zobowiążemy również doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego do pomocy przy organizacji takich grup. Rolnicy uzyskają więc naprawdę duże pieniądze (do 100 tys. euro na grupę) i pomoc specjalistów umożliwiające poprawę obecnej sytuacji sektora mlecznego

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Poglębianie jednolitego rynku UE

W obszarze polityki gospodarczej Unii naszym priorytetem będzie dalsze pogłębianie jednolitego rynku, znoszenie istniejących barier, które wciąż utrudniają dostęp do ponad 500 mln konsumentów rynku UE dla polskich przedsiębiorców i konsumentów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zakaz outsourcingu w realizacji zadań administracji publicznej

Położymy kres tej patologii, ustanawiając ustawowy zakaz realizacji zadań urzędu za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, i będziemy bezwzględnie egzekwować jego przestrzeganie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany w ZUS dla firm

Ograniczeniu ulegną obowiązki informacyjne, a także formalności związane z dokumentowaniem kosztów uzyskania przychodów do celów ustalenia wysokości obciążenia podatkiem dochodowym. Podstawowe znaczenie mieć będzie oświadczenie podatnika. Zostanie wprowadzona elektroniczna faktura. Podatnik VAT będzie mógł rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej, to znaczy obowiązek odprowadzenia podatku powstanie nie z chwilą wystawienia faktury, lecz dopiero z chwilą otrzymania zapłaty. Okres rozliczeniowy zostanie wydłużony z 90 do 120 dni.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Łatwiejsza ikwidacja firmy

Nastąpią zmiany w prawie upadłościowym ułatwiające przedsiębiorcy „drugi start”. Chodzi o obniżenie kosztów likwidacji firmy.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Mniej pozwoleń koniecznych do prowadzenia firmy

Poprzez skonsolidowanie służb inspekcji ograniczeniu ulegnie liczba koniecznych pozwoleń, które musi uzyskać przedsiębiorca do prowadzenia działalności. Wprowadzona zostanie, postulowana także przez Unię Europejską, zasada „tylko jeden raz” – organy administracji publicznej nie mogą żądać od firm informacji, danych, dokumentów i poświadczeń uzyskanych już wcześniej w innej procedurze administracyjnej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Informacje gospodarcze w jednym miejscu

W biurach informacji gospodarczej będą zbierane informacje z sektora finansowego, ZUS, KRUS oraz urzędów skarbowych, co poszerzy bazę informacji o kontrahentach oraz ułatwi szybki dostęp do informacji

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Fundusz poręczeniowy BGK

Wsparcie rozwoju funduszy poręczeniowych, upowszechnianie poręczenia kredytów obrotowych i inwestycyjnych przez BGK (rozszerzenie gwarancji de minimis) zwiększy gwarancje oraz stabilność finansową. Upowszechnienie elastycznego podejścia banków do firm dłużników, w tym gotowości udzielenia zgody na dłuższy kres spłacania kredytów, zwiększy szanse przetrwania wielufirm w okresie dekoniunktury.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Likwidacja mechanizmu pozwalającego na opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez zamawiającego

Likwidacji ulegną mechanizmy pozwalające na opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez zamawiającego. Jednocześnie zostaną wprowadzone przepisy gwarantujące zabezpieczenie finansowe dla podwykonawców z sektora MŚP wykonujących prace na rzecz wykonawców realizujących zamówienia publiczne. Wprowadzenie mechanizmu częściowych wypłat na rzecz wykonawców i podwykonawców, odpowiadających postępowi w realizacji przedmiotu zamówienia (w szczególności w odniesieniu do robót budowlanych i inwestycji infrastrukturalnych), daje szansę na realizację zamówień mniejszym, lokalnym firmom.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Kodeks podatkowy

Zostanie przyjęty kodeks podatkowy, który ustabilizuje politykę podatkową państwa opartą na zasadzie 3P – podatki prorozwojowe, przejrzyste, proste. System podatkowy musi wyeliminować z polskiego życia patologie unikania opodatkowania i nakładania relatywnie większych danin na podatników osiągających niższe dochody. Musi też zapewnić dodatkowe wpływy do budżetu – z jednej strony poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności ściągania należności podatkowych, a z drugiej strony poprzez rozszerzenie bazy podatkowej. O ile dotychczasowe prawo pogłębia dysproporcje pomiędzy grupami i regionami oraz przyczynia się do rozszerzania obszaru biedy w Polsce, o tyle nowy system podatkowy będzie oparty na zasadzie solidarności społecznej.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Odliczenie od podatku kosztów nowo utowrzonego miejsca pracy

Przedsiębiorca, będący podatnikiem będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, kwotę stanowiącą zryczałtowaną wartość kosztu utworzenia nowo utworzonego miejsca pracy, bądź odroczyć termin płatności podatku dochodowego – zarówno podatnik podatku od osób fizycznych jak też podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Łagodne przechodzenie z „małego ZUS” dla młodych przedsiębiorców

Osoby prowadzące pierwszą w życiu działalność gospodarczą korzystają obecnie przez pierwsze dwa lata z preferencyjnych stawek ZUS na poziomie 30% minimalnego wynagrodzenia, aby już w następnym roku płacić 100% stawkę. Wprowadzimy tzw. łagodne przechodzenie z „małego ZUS” na zwykły stosując przez kolejne lata preferencyjną stawkę, podwyższając ją każdego roku o 25%.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wyższa płaca minimalna

Będziemy dążyć do wprowadzona zasady, że płaca minimalna nie może być mniejsza niż 50% średniej płacy w gospodarce narodowej. Zlikwidujemy przepis ograniczający do 80% wysokość minimalnego wynagrodzenia dla osób młodych, po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy, tak aby wszyscy zatrudniani otrzymywali co najmniej pełne minimalne wynagrodzenie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany w Agencji Pracy Tymczasowej

Zmienimy zasady funkcjonowania i zatrudniania przez Agencje Pracy Tymczasowej, tak aby zawierane umowy miały charakter tymczasowy i krótkotrwały i nie zastępowały umów o pracę.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Ekonomia społeczna

Zwiększenie zasięgu oddziaływania instytucji ekonomii społecznej – renowacja instytucji spółdzielczych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Praktyczna edukacja

Wprowadzimy pragmatyczne podejście do edukacji. Na lekcjach informatyki uczniowie powinni uczyć się programów przydatnych w pracy, na lekcjach przedsiębiorczości – o tym, jak zarabiać pieniądze. Ważnym elementem edukacji stanie się pokazywanie uczniom jak nabywać praktyczne umiejętności, wzmacnianie ich wiary we własne możliwości i pokazywanie, jak ich własne działania mogą mieć wpływ na zmiany w ich środowisku. Szkoła powinna stać się również ośrodkiem uczenia aktywności obywatelskiej i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółdzielczość mają ogromne znaczenie dla rozwoju sektora usług, coraz ważniejszego dla wzrostu gospodarczego i poziomu życia. Polskie Stronnictwo Ludowe aktywnie wspiera tę politykę.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.