facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: rolnictwo (32 obietnice)


Ziemia dla młodych rolników

Ziemia, wykupiona przez Agencję Nieruchomości Rolnych, będzie wydzierżawiana młodym rolnikom po obniżonych stawkach. Poprzedni właściciele gruntów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego uzyskają prawo do emerytury pomostowej.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


UE: Regionalne programy rolne

Jednym z fundamentów sukcesu polskich samorządów są środki unijne z Polityki Spójności. To samorządowcy na poziomie regionów decydują, jak je najlepiej wykorzystać. Tak samo powinno być z II filarem Wspólnej Polityki Rolnej – Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. To samorządowcy winni decydować o sposobach finansowania polskiego rolnictwa, bo to oni najlepiej wiedzą, jakie gospodarstwa na ich terenie mają potrzeby rozwojowe.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Podwyżka dopłat do paliwa rolniczego

Zwiększymy wysokość dopłat do paliwa rolniczego wprowadzając jako przelicznik DJP (dużą jednostkę przeliczeniową) zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Gwarancja utrzymania KRUS

Jesteśmy przeciw likwidacji KRUS, która byłaby działaniem na szkodę polskiego rolnictwa i doprowadziłaby do daleko idącego zubożenia kilkuset tysięcy rodzin z małych gospodarstw rolnych. Naszą propozycją jest możliwość łączenia ubezpieczeń i pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i ZUS.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Narodowy Program Wsparcia Sprzedaży Bezpośredniej

Utworzymy Narodowy Program Wsparcia Sprzedaży Bezpośredniej. Jego istotnym elementem będzie bon żywnościowy o wartości 250 zł dla każdego Polaka, który będzie upoważniał do zakupu dobrej, zdrowej żywności bezpośrednio u rolnika. Lokalna sprzedaż bezpośrednia nie będzie opodatkowana. To zasili wieś kwotą ok. 10 mld zł, a te pieniądze trafią wprost do polskich rolników.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


"Wiejskie stragany"

Skrócimy ścieżki dystrybucji żywności wytwarzanej na małą, lokalną skalę, tak aby produkty trafiały od producenta do konsumenta możliwie bezpośrednią drogą. Wiejskie stragany” będą preferowanym miejscem zakupu żywności na potrzeby rządowych programów dożywiania dzieci w szkołach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Produkty lokalne

We współpracy z samorządami województw upowszechnimy systemy standaryzowania i oznakowania produktów lokalnych i wprowadzanie ich na partnerskich zasadach do oferty sieci handlowych operujących na danym terenie. Dzięki temu lokalni producenci tradycyjnych produktów otrzymają wsparcie w postaci profesjonalnego marketingu i dostępu do nowych klientów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla producentów mleka

Zainicjujemy zmiany regulacyjne i wesprzemy przygotowania organizacyjne służące poprawie kondycji finansowej producentów mleka. Z ustawy o grupach producentów rolnych w zakresie produkcji mleka wykreślimy obowiązek prowadzenia działalności skupowej przez grupę. Taka zmiana ułatwi tworzenie nowych grup producenckich, które uzyskają możliwość dostępu do funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zobowiążemy również doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego do pomocy przy organizacji takich grup. Rolnicy uzyskają więc naprawdę duże pieniądze (do 100 tys. euro na grupę) i pomoc specjalistów umożliwiające poprawę obecnej sytuacji sektora mlecznego

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Gospodarowanie ziemią

Będziemy udoskonalać gospodarowanie ziemią, kontynuując dotychczasowe działania, poprzez minimalizowanie przekazywania gruntów rolnych na cele nierolnicze (zwłaszcza gruntów dobrej jakości).

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ustawa, która ma uszczelnić obrót ziemią (nabywać ją mogą tylko i wyłącznie polscy rolnicy)

Prawo i Sprawiedliwość w lutym 2013 roku złożyło w Sejmie projekt ustawy, który ma uszczelnić obrót ziemią w taki sposób, aby mogli ją nabywać tylko i wyłącznie polscy rolnicy, którzy na niej pracują w celu utworzenia lub powiększenia istniejących gospodarstw. Mają to być rolnicy aktywni, dla których praca na roli jest istotnym źródłem utrzymania. Przewidziany jest wymóg osobistej pracy w gospodarstwie. Te ograniczenia w nabywaniu ziemi rolnej stworzą naturalne preferencje dla polskich rolników, bo tylko oni w większości przypadków będą w stanie wypełnić warunki nabycia ziemi. Należy podkreślić, że projekt stanowi realizację postulatów rolników, domagających się ułatwień w nabywaniu ziemi rolnej. Prawo i Sprawiedliwość niezwłocznie wprowadzi tę ustawę do porządku prawnego, zapewniając w ten sposób ochronę polskiej ziemi przed spekulacyjnym wykupem przez nabywców, niebędących rolnikami. Doprowadzimy w ten sposób do sytuacji, żeby polscy rolnicy mogli łatwiej kupować ziemię rolną na powiększanie i wzmacnianie swoich gospodarstw.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zalesianie gruntów o niskiej przydatności rolniczej

Przeprowadzimy zalesianie gruntów o niskiej przydatności rolniczej – Uprawa leśna o powierzchni 10 ha, pochłaniająca dwutlenek węgla, produkująca drewno i dająca inne korzyści leśne może być podstawą utrzymania jednej rodziny, gwarantując jej życie na zadawalającym poziomie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Utrzymanie KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pełni ważną funkcję socjalnej ochrony rolników, daje starszym rolnikom poczucie bezpieczeństwa i chroni ich przed ubóstwem. KRUS zapewnia dostęp do usług ochrony zdrowia i świadczeń socjalnych i stwarza warunki do prawidłowego przekształcania struktury gospodarstw rolnych.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Wsparcie dla eksportu polskich produktów

Bogaci doświadczeniem będziemy intensywnie wspierać rozwój eksportu, zwłaszcza produktów rolnych, budując jakość i markę naszych towarów.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Dopłaty unijne

Szybkie wdrożenie zasad płatności bezpośrednich do gospodarstw rolnych pozwoli na wypłaty dla rolników już jesienią 2015 roku. Zadbamy, aby w najbliższych latach wszystkie zaplanowane środki trafiły na polską wieś.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Ochrona ziemi rolniczej

Zbyt duże zróżnicowanie rolnictwa polskiego, jego rozdrobnienie, zaległości rozwojowe wyniesione z minionych dziesięcioleci, wymagają aktywnej polityki krajowej. Jednym z elementów bezpieczeństwa żywnościowego jest obrona polskiej ziemi. Ważna jest forma własności ziemi rolnej oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupowi i zbyt dużej koncentracji. Coraz częściej mówi się o potrzebie jej wyłączenia z zasad wolnego obrotu. Z inicjatywy posłów PSL Sejm uchwalił w 2015 roku ustawę o ochronie polskiej ziemi. Uniemożliwia ona niekontrolowany wykup ziemi przez cudzoziemców i jej nadmierną koncentrację, preferowane zaś jest gospodarstwo rodzinne. Niezwykle istotną sprawą na najbliższe lata będzie szczególna troska o ochronę gruntów rolnych przed ich przeznaczaniem na cele nierolnicze. Polityka ochrony ziemi rolniczej jest istotą programu PSL.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Wsparcie rolników

Nie pozwolimy też na wypieranie tradycyjnego rodzinnego rolnictwa przez korporacyjne rolnictwo wielkoprzemysłowe, które niszczy lokalną gospodarkę, zdrowie ludzi i zwierząt, naturalne i kulturowe bogactwo. Musimy umożliwić rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów przetworzonych i zakazać obrotu i upraw GMO.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

 

Zielony targ w każdym mieście powiatowym

Proponujemy stworzenie Zielonych Targów w każdym mieście powiatowym. Dzięki temu rolnicy będą mogli sprzedawać to, co wytworzą bez zbędnych pośredników, nie uiszczając opłaty za korzystanie ze stoisk.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Drony w służbie rolnictwu

Uruchomimy program wykorzystania dronów rolniczych, które pomogą monitorować plony, reagować w sytuacjach kryzysowych, a przede wszystkim uproszczą pracę rolników.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Przywrócenie emerytur rolniczych

Podwyższenie wieku emerytalnego dla rolników przez PiS o 5 lat – do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn – nie jest do zaakceptowania. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni tej wprowadzonej przez rząd zmianie. Dla wielu rolników może oznaczać to, iż nigdy nie doczekają emerytury, bo żyją statystycznie krócej niż pracujący poza rolnictwem. Przywrócimy dotychczasowy wiek emerytalny i zasady przechodzenia na emeryturę rolniczą.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Zniesienie rosyjskiego embarga

Polityka unijna wobec Rosji, Białorusi i Ukrainy nie może pomijać ważnych interesów narodowych naszego kraju. Sankcje gospodarcze zastosowane wobec Rosji okazują się nieskuteczne, a bardzo negatywnie odbijają się na możliwości eksportu polskich produktów, w tym żywności do Rosji. Ograniczenia najmocniej uderzyły w polskich rolników i przedsiębiorców. Z tego powodu powinny zostać zniesione.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Wieś dla młodych i seniorów

Dostosujemy infrastrukturę małych miast i wsi do potrzeb ludzi młodych i seniorów, poprzez zwiększenie atrakcyjności zamieszkiwania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Legalizacja uboju gospodarczego

Kolejnym krokiem, który będzie służył rozwinięciu turystyki wiejskiej, będzie wprowadzenie przepisów pozwalających na ubój gospodarczy, przygotowanie i sprzedaż turystom własnych przetworzonych produktów mięsnych. Zmiany te dotyczyć będą również przepisów weterynaryjnych i sanitarnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Katalog minimalnych wymagań sanitarnych

Opracujemy oficjalny katalog minimalnych wymagań sanitarnych wobec małych przetwórni oraz rolników produkujących na potrzeby własne oraz swoich gości. Katalog ten będzie przekazany do stosowania w praktyce jako oficjalne zalecenie odpowiednim służbom i rolnikom. Wprowadzimy systemową zmianę sposobu działania odpowiednich służb (weterynaryjnych, inspekcji sanitarnej): rolnicy będą korzystać z ich pomocy na etapie powstawania zakładu, a nie dopiero przy jego odbiorze do eksploatacji.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ochrona polskiej ziemi

Przekażemy powiększanie areału ziemi w gestię Skarbu Państwa, przy wykorzystaniu prawa pierwokupu i upowszechniania instytucji dzierżawy oraz poprzez powstrzymanie degradacji gleby i podnoszenie jej żyzności.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obowiązek miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wprowadzimy obowiązek sporządzenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 5-letnim okresem wdrożenia (w celu uporządkowania stanu prawnego obszarów i przyspieszenia procesów inwestycyjnych).

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Fundusz gwarantowanych świadczeń rolniczych

Stworzymy fundusz gwarantowanych świadczeń rolniczych, finansowany ze składek przedsiębiorców skupujących płody rolne. Ten fundusz będzie wypłacał rolnikom odszkodowania w przypadku niezapłacenia im za dostarczone płody, a następnie będzie dochodził zwrotu swoich wypłat od tych, którzy nie zapłacili. Chodzi o to, żeby rolników nie zostawić samych w procesach z nieuczciwymi firmami skupowymi, w procesach, które nierzadko nie przynoszą efektu, a jeszcze dodatkowo obciążają rolników kosztami sądowymi.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Polączenie WIOŚ i RDOŚ

Proponujemy połączyć Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ). Gospodarowanie zasobami w sposób efektywny jest możliwe tylko wtedy, gdy jest określono w jednym planie, dlatego też Plan Urządzenia Lasu musi być jednocześnie Planem Ochrony obszaru Natura 2000.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Nowoczesne rolnictwo

Rozwój nowoczesnego rolnictwa, opartego o slow food i niewielkie, jakościowe gospodarstwa rolne.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Rozój wsi i rolnictwa

Rozwój wsi i rolnictwa leży w interesie całego kraju, ponieważ stanowi realizację zasady zrównoważonego rozwoju, tworzy podstawę dla bezpieczeństwa żywnościowego, a także siły i stabilizacji ekonomicznej państwa.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Wieksza przejrzystość w branży żywnościowej

Rolnictwu trudno być konkurencyjnym w złożonym łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu”, gdzie z jednej strony ceny środków produkcji są narzucane przez producentów i sprzedawców, a z drugiej strony ceny na produkty rolne są dyktowane przez pośredników, przetwórców i handel. W tej sytuacji niezbędne jest funkcjonowanie elementów interwencji na tym rynku, różnych form ubezpieczeń i wsparcia. Jesteśmy za zwiększeniem transparentności łańcucha żywnościowego i skuteczniejszym ograniczaniem nadużywania pozycji przez sieci handlowe. Rolnicy powinni organizować się w strukturach ekonomicznych takich jak: spółdzielnie, grupy producentów, organizacje branżowe oraz wzmocnić swoje struktury związkowe i samorządowe.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Wielofunkcyjny rozój wsi

Dlatego też tak ważny jest rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. To nie tylko warunek rozwoju przedsiębiorczości, lecz także poziomu życia ludzi. Równolegle należy budować infrastrukturę społeczną (żłobki, przedszkola, ośrodki kultury), internetową. PSL stawia na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015


Polska ziemia w polskich rękach

Gwarantujemy Wam, że polska ziemia zostanie w polskich rękach.

Źródło: ruchkukiza.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.