facebook tweeter youtube

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z posłów podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy kandydatom i sprawdź, kto z posłów ma podobne poglądy. Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania — porównujemy tylko te, na które odpowiedział i wyborca, i parlamentarzysta.

1.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

sprawy ustrojowe
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
2.

Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski.

Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

sprawy ustrojowe

A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.

B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
3.

W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego.

W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

sprawy ustrojowe
Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym.

Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

cyfryzacja, samorząd i rozwój regionalny, sprawy ustrojowe
4.1. Wprowadzenie głosowania przez internet.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.2. Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.3. Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.4. Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.5. Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.6. Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.7. Zniesienie ciszy wyborczej.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.8. Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.9. Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.10. Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
5.

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

prawa i wolności obywatelskie, sprawy ustrojowe
5.1. Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
5.2. Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
5.3. Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
5.4. Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
5.5. Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
5.6. Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
5.7. Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
6.

Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami.

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

samorząd i rozwój regionalny, sprawy ustrojowe
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
7.

Mieszkańcy gminy wybierają radę (organ prawodawczy i kontrolny) oraz wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta (organ wykonawczy), które realizują różne zadania związane z zarządzaniem gminą.

Które z poniżej wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w samorządzie, aby zmienić relacje między radą gminy a wójtem?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

samorząd i rozwój regionalny
Wójt powinien być wybierany przez radę gminy, a nie w wyborach powszechnych przez mieszkańców.
Należy zwiększyć kompetencje komisji rewizyjnej rady gminy.
Kierownictwo w komisjach rewizyjnych w radach gmin powinni obejmować radni opozycji.
Rada gminy powinna mieć bezpośredni wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przychodnie, miejskie zakłady dróg, straż miejska itp.).
Radni powinni dysponować własnym budżetem na zamawianie ekspertyz i opinii prawnych.
Należy powołać biura obsługi rad z własnym budżetem.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
8.

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

prawa i wolności obywatelskie, samorząd i rozwój regionalny, sprawy ustrojowe
8.1. Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
8.2. Należy zlikwidować powiaty.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
8.3. Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
8.4. Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
8.5. Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
9.

Większość samorządów boryka się z trudnościami finansowymi.

Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

budżet, podatki, samorząd i rozwój regionalny
Zachęcanie samorządów do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
Zwiększanie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT.
Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
Gminy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
10.

Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienie prawa.

Które z wymienionych mechanizmów zamierza Pani/ Pan wspierać i stosować, zasiadając w parlamencie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

prawa i wolności obywatelskie
10.1. Szersze niż dotychczas stosowanie praktyki wysłuchania publicznego.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
10.2. Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji można brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
10.3. Zmniejszenie obowiązującego obecnie progu liczby podpisów (100 tys.) niezbędnych do wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
10.4. Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
10.5. Zniesienie wymogu 50 proc. frekwencji, która jest obecnie warunkiem uznania wyniku referendum za wiążący.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
10.6. Zakaz odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy w pierwszym czytaniu w Sejmie.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
10.7. Uregulowanie ustawą mechanizmu konsultacji społecznych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
11.

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

prawa i wolności obywatelskie
Istnieją sprawy, które w nadchodzącej kadencji Sejmu należy rozstrzygnąć w ogólnokrajowym referendum.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
12.

Składając deklarację podatkową, obywatel może wybrać organizację pożytku publicznego, do której trafi 1 proc. jego podatku.

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami na temat mechanizmu „1 %”?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

podatki, prawa i wolności obywatelskie
12.1. Należy ograniczyć możliwość przekazywania odpisu na tzw. subkonta, które organizacje tworzą w celu redystrybucji środków dla osób prywatnych i instytucji.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
12.2. Emeryci, renciści i osoby rozliczające się przez ZUS powinni zyskać prawo przekazywania 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
12.3. Należy zwiększyć wysokość odpisu podatkowego na organizacje pożytku publicznego z 1 proc. do 5 proc.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
12.4. Należy rozszerzyć grupę uprawnionych do otrzymywania odpisu podatkowego o instytucje publiczne (np. szkoły, domy kultury, muzea).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
13.

Które z wymienionych sposobów zwiększenia przejrzystości instytucji publicznych należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w Polsce?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

prawa i wolności obywatelskie, samorząd i rozwój regionalny
Obowiązek prowadzenia przez instytucje publiczne rejestrów umów, gdzie publikowany będzie numer umowy, kontrahent, wartość, czas realizacji i przedmiot umowy.
Jawność wynagrodzeń, nagród i premii dla pracowników administracji publicznej.
Obowiązek włączania mieszkańców w proces sprzedaży mienia samorządowego.
Transmisje internetowe z posiedzeń rad, sejmików, komisji sejmowych i samorządowych.
Obowiązek prowadzenia imiennych rejestrów głosowań rad, sejmików, komisji sejmowych i samorządowych.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
14.

Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w parlamencie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

prawa i wolności obywatelskie
Wprowadzenie zasady składania przed Sejmem okresowych sprawozdań z realizacji Rządowego Programu Zapobiegania Korupcji.
Zwiększenie budżetu Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zwiększenie nakładów finansowych na działania Wydziałów ds. Walki z Korupcją w Komendach Wojewódzkich Policji.
Wprowadzeń oświadczeń o braku konfliktu interesów dla urzędników i osób pełniących funkcje publiczne.
Wprowadzenie ochrony prawnej sygnalistów (osób zgłaszających nieprawidłowości godzące w interes społeczny, m.in. przypadki korupcji zachodzące w ich środowisku zawodowym).
Wprowadzenie do instytucji publicznych programów zapobiegania korupcji opartych na szacowaniu ryzyka wystąpienia korupcji w procesach decyzyjnych.
Objęcie obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych większej grupy osób publicznych.
Ujednolicenie standardów składania oświadczeń majątkowych.
Przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów – międzynarodowej inicjatywy na rzecz zwiększania otwartości i przejrzystości instytucji publicznych.
Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
15.

Ustawę regulującą działalność lobbingową Polska wprowadziła jako jeden z pierwszych krajów w Europie (w 2005 r.).

Które z wymienionych rozwiązań zwiększających przejrzystość lobbingu byłaby Pani gotowa/ byłby Pan gotowy poprzeć?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

prawa i wolności obywatelskie
Rozszerzenie obowiązku rejestracji na wszystkie podmioty wykonujące działalność lobbingową (obecnie dotyczy tylko lobbystów zawodowych).
Nałożenie na lobbystów obowiązku publikowania informacji o podejmowanych przez nich działaniach wobec organów władzy publicznej.
Nałożenie na lobbystów obowiązku ujawnienia wysokości ich wydatków na działalność lobbingową.
Utworzenie centralnej bazy danych, zawierającej wszystkie publikowane przez organy władzy publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez lobbystów.
Nałożenie na parlamentarzystów obowiązku upubliczniania informacji o działaniach podejmowanych wobec nich przez lobbystów.
Wprowadzenie systemu szkoleń dla parlamentarzystów na temat konfliktu interesów i zachowania się w sytuacji nieuprawnionego lobbingu.
Obecne regulacje są wystarczające – nie ma potrzeby wprowadzania nowych rozwiązań.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
16.

W Polsce pogłębia się kryzys demograficzny: prognozy przewidują zmniejszanie się liczby ludności (o 12 proc. do 2030 r.) oraz liczby osób w wieku produkcyjnym (GUS, 2014).

Która z poniższych opinii na temat polityki prorodzinnej jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

polityka społeczna

A. Państwo powinno prowadzić politykę mającą na celu zwiększenie liczby urodzeń poprzez finansowe wsparcie rodzin.

B. Nie ma dowodów na to, że wydatki na politykę prorodzinną wpływają na dzietność, więc państwo nie powinno wydawać pieniędzy na ten cel.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
17.
Jakie instrumenty należy przede wszystkim stosować w celu zwiększenia dzietności Polaków?
Zwiększanie liczby żłobków i rozwijanie innych instytucji opieki nad dzieckiem – np. systemu opiekunów dziennych, wsparcie finansowe dla rodziców zatrudniających opiekunów.
Dalsze przedłużanie płatnego urlopu rodzicielskiego (dla matek i ojców).
Zwiększenie wysokości jednorazowego zasiłku po urodzeniu dziecka.
Wspieranie finansowe rodzin z dziećmi stałym zasiłkiem otrzymywanym przez pierwsze lata życia dziecka.
Stosowanie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi.
Zwolnienie artykułów dziecięcych z podatku VAT.
Rozpowszechnianie elastycznych form zatrudnienia (np. praca na część etatu), które ułatwiają łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
18.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

polityka społeczna, rynek pracy
18.1. Należy wprowadzić obowiązek dzielenia urlopu rodzicielskiego po równo między ojca i matkę dziecka.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
18.2. W sytuacji, gdy jedno z rodziców rezygnuje z pracy zawodowej i nieodpłatnie pracuje w domu, okres ten powinien wliczać się do okresów składkowych potrzebnych do uzyskania świadczeń emerytalnych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
19.

Polskie społeczeństwo starzeje się, wobec czego, rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami w sędziwym wieku.

Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w pierwszej kolejności, aby zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad starszymi osobami zależnymi?

budżet, podatki, polityka społeczna
Należy zwiększać nakłady z budżetu państwa na pomoc społeczną, aby zapewnić opiekę potrzebującym osobom starszym np. poprzez budowę domów opieki i zapewniając ich finansowanie w długim okresie (np. poprzez budowę domów opieki i z gwarantowanym ich finansowaniem w długim okresie).
Państwo powinno wspierać rodziny w opiece nad zależnymi osobami starszymi, stosując ulgi podatkowe.
Należy rozwijać prywatne i pozarządowe instytucje opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, np. poprzez ulgi podatkowe na podjęcie inwestycji.
Należy wprowadzić „bon opiekuńczy”, który polegałby na przekazywaniu pieniędzy instytucji publicznej, prywatnej, społecznej lub rodzinie na opiekę nad osobą niesamodzielną.
Należy finansować szkolenia dla opiekunów i rodzin opiekujących się osobami starszymi i niesamodzielnymi.
Należy wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie od niesamodzielności.
Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające by sprostać wyzwaniom starzenia społeczeństwa.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
20.

Poniżej wymieniliśmy różne założenia systemów emerytalnych.

Czy popiera Pani/ Pan ich wprowadzenie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

polityka społeczna, rynek pracy
20.1. Należy zrezygnować z Otwartych Funduszy Emerytalnych, cała składka powinna trafiać do ZUS.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
20.2. Należy przywrócić wysokość składki przekazywanej do OFE i ponownie wprowadzić obowiązkowe członkostwo w funduszach.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
20.3. Nie należy zmieniać roli otwartych funduszy emerytalnych: obecny system odpowiednio równoważy OFE i ZUS oraz umożliwia wybór między nimi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
20.4. Wszyscy obywatele po osiągnięciu określonego wieku powinni być uprawnieni do otrzymania stałego świadczenia finansowanego z podatków powszechnych (tzw. emerytura obywatelska).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
20.5. Państwo nie powinno zajmować się wypłacaniem emerytur, zabezpieczenie na starość jest indywidualną sprawą obywateli i ich rodzin.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
20.6. Należy wprowadzać dalsze preferencje podatkowe zachęcające do oszczędzania w III filarze.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
21.
Które z poniższych stwierdzeń na temat wieku emerytalnego jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
polityka społeczna, rynek pracy
Wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Wiek emerytalny powinien wynosić co najmniej 67 lat.
Emerytura powinna przysługiwać osobom, które osiągnęły wiek emerytalny lub przepracowały minimum 40 lat.
Wiek przejścia na emeryturę powinien być indywidualną decyzją każdego obywatela.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
22.

Istnieją grupy zawodowe, które korzystają z innych zasad ubezpieczenia społecznego niż większość zatrudnionych.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

polityka społeczna, rynek pracy
22.1. Należy włączyć rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
22.2. Składka rolników na ubezpieczenie społeczne powinna być proporcjonalna do dochodów, a nie ustalona na podstawie wielkości gospodarstwa.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
22.3. Wysokość emerytur górników powinna być naliczana na tych samych zasadach co emerytury reszty pracujących.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
22.4. Należy włączyć sędziów i prokuratorów do powszechnego systemu emerytalnego.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
22.5. Należy zlikwidować przywileje emerytalne służb mundurowych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
22.6. Fundusz kościelny, z którego finansowana jest część składek emerytalnych księży, sióstr, zakonników, powinien zostać zlikwidowany.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
23.

Wysokość płacy minimalnej w Polsce wynosi obecnie 1750 zł brutto i jest co roku negocjowana na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (od 2016 r. Rada Dialogu Społecznego).

Czy Pani/ Pana zdaniem płacę minimalną w ciągu najbliższej kadencji należy:

polityka społeczna, rynek pracy
zlikwidować – wysokość płac powinna być regulowana wyłącznie przez rynek pracy.
podnieść.
zreformować, wprowadzając minimalną stawkę godzinową, obowiązującą dla wszystkich typów umów.
ustalać na poziomie 50 proc. przeciętnych dochodów w gospodarce w roku poprzednim.
regulować na poziomie regionalnym.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
24.

W zależności od formy zatrudnienia suma podatku i składek na ubezpieczenie społeczne różni się.

Która z poniższych opinii na temat zróżnicowania typów umów i stawek podatkowych jest najbliższa Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

rynek pracy
Wszyscy powinni być zatrudniani na podstawie jednego typu umowy, odprowadzać takie same podatki i składki oraz korzystać z tych samych uprawnień socjalnych (ubezpieczenie zdrowotne, emerytura).
Należy zachować różnorodność form zatrudnienia, ale ujednolicić stawki podatkowe, składki i przywileje socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, emerytura).
Obecne zróżnicowanie umów i stawek podatkowych jest odpowiednie i nie należy znacząco ich zmieniać.
Należy wprowadzać nowe rodzaje umów, by optymalnie dopasować je do potrzeb pracodawców i pracowników (np. umowa projektowa).
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
25.

Który z poniższych modeli finansowania opieki zdrowotnej uważa Pani/ Pan za najodpowiedniejszy?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

budżet, zdrowie
Opiekę zdrowotną należy finansować ze składek obywateli (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od sytuacji na rynku pracy).
Opiekę zdrowotną należy finansować bezpośrednio z budżetu państwa (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od wyniku negocjacji między ministerstwami zdrowia i finansów).
Obywatele sami powinni opłacać usługi zdrowotne, których potrzebują.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
26.

Która z poniższych opinii na temat gromadzenia i przetwarzania danych o zdrowiu obywateli jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

prawa i wolności obywatelskie, zdrowie

A. Informacje na temat zdrowia obywateli to dane wrażliwe. Ich gromadzenie i analizę należy ograniczyć do minimum, dbając przede wszystkim o prywatność pacjentów.

B. Gromadzenie i analiza bieżących informacji o stanie zdrowia obywateli pomagają lepiej planować świadczenie usług zdrowotnych. Należy je zbierać i analizować pomimo zagrożenia prywatności pacjentów.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
27.

Które z poniższych stwierdzeń na temat legalizacji marihuany jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

prawa i wolności obywatelskie, zdrowie
Marihuana jest szkodliwa i nie powinna być legalizowana.
Stosowanie marihuany należy zalegalizować wyłącznie w celach leczniczych.
Należy zalegalizować dostęp do marihuany.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
28.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

zdrowie
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego powinien pozostać odrębnym programem zdrowotnym z własnym budżetem i prowadzonym monitorowaniem jego realizacji.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
29.

Które z poniższych stwierdzeń na temat roli państwa jako właściciela przedsiębiorstw jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

gospodarka

A. Państwo nie powinno być właścicielem przedsiębiorstw.

B. Istnieją strategiczne przedsiębiorstwa i sektory gospodarki, które powinny pozostać własnością państwową.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
30.

W jakich sektorach gospodarki państwo powinno pozostać właścicielem przedsiębiorstw?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

Przemysły spożywczy
Energetyka
Transport i infrastruktura
31.

Spada liczba osób podróżujących koleją.

Jak można Pani/ Pana zdaniem najskuteczniej zwiększyć znaczenie kolei?

gospodarka
Należy przywrócić jedno przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe i zintegrować politykę kolejową.
Należy bardziej dofinansować kolej, by mogła skutecznie konkurować z transportem drogowym i lotniczym.
Państwo i samorządy powinny mocniej zaangażować się w organizacje systemu kolejowego (integrację taryf biletowych, rozkładów jazdy, połączeń różnych przewoźników).
Należy zwiększać skalę działalności tworząc nowe połączenia.
Transport kolejowy powinien działać bez dotacji, a więc jeździć tylko tam, gdzie może sam się sfinansować.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
32.

Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/ Pana zdaniem realizowana?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

cyfryzacja, gospodarka
Państwo powinno budować infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) i dzierżawić je firmom odpowiedzialnym za dostarczanie usług internetowych.
Zarówno budowa sieci szerokopasmowych jak i dostarczanie usług internetowych powinny leżeć po stronie prywatnych firm.
Dostęp do internetu powinien być usługą publiczną, w całości dostarczaną przez państwo.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
33.

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami na temat przepisów dotyczących przedsiębiorstw?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

gospodarka, podatki
33.1. Należy sprawić, by interpretacja prawna jednego urzędu skarbowego była wiążąca na terenie całego kraju.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
33.2. Należy zharmonizować stawki podatkowe za podobne produkty.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
33.3. Sklepy wielkopowierzchniowe powinny płacić podatek obrotowy (od wartości sprzedanych dóbr).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
33.4. Aktywa, którymi obracają banki powinny podlegać opodatkowaniu w postaci tzw. podatku bankowego.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
33.5. Należy stworzyć specjalne przepisy regulujące działalność firm w internecie.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
34.

68 proc. przedsiębiorstw w Polsce to firmy rodzinne (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

gospodarka
34.1. Należy wprowadzić przepisy, które pozwolą by po śmierci właściciela firma istniała bez zakłóceń.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
34.2. Należy ułatwić przejmowanie firmy przez jednego ze spadkobierców, uelastyczniając przepisy spadkowe (m.in. zachowek).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
35.

Światowy kryzys wpłynął na bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

gospodarka, polityka społeczna
35.1. Państwo powinno zwiększać zakres regulacji rynków finansowych (np. prawo dot. sektora bankowego, określanie zasad udzielania kredytów).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
35.2. Państwo powinno wspierać, również finansowo, obywateli, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej z powodu sytuacji makroekonomicznej.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
35.3. Należy stworzyć rejestr instytucji pożyczkowych i objąć je nadzorem KNF.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
35.4. Należy zwiększyć obowiązki informacyjne instytucji finansowych w stosunku do ich klientów.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
35.5. Należy stworzyć specjalne mechanizmy prawne chroniące seniorów na rynku usług finansowych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
35.6. Obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje finanse, państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
36.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

gospodarka
36.1. Należy rozszerzyć możliwość stosowania pozacenowych kryteriów zamówień publicznych na wszystkie etapy realizacji zamawianych usług oraz produkcji zamawianych towarów (w Polsce jak i za granicą).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawi
36.2. Należy wprowadzić obowiązek stosowania pozacenowych kryteriów zamówień publicznych lub konieczność uzasadnienia w przypadkach, gdy zamawiający ich nie zastosuje.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawi
37.

Które z poniższych działań powinno Pani/ Pana zdaniem realizować państwo, aby wspierać działalność B+R (badania i rozwój) prowadzoną w ramach sektora prywatnego?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

budżet, gospodarka, nauka
Stosować zachęty podatkowe.
Przeznaczać część budżetu państwa na granty badawcze dla przedsiębiorstw.
Finansować przede wszystkim kierunki studiów przydatne w konkretnych sektorach gospodarki.
Państwo nie powinno wspierać działalności badawczej prywatnych przedsiębiorstw.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
38.

Który z wymienionych poglądów na temat finansowania badań naukowych jest bliższy Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

budżet, nauka

A. Państwo powinno skoncentrować się na finansowaniu badań naukowych w kilku strategicznych sektorach.

B. Państwo powinno finansować badania naukowe w różnych sektorach, dając możliwość swobodnego eksperymentowania, niezależnie od dziedziny.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
39.

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

budżet, nauka
39.1. Polska powinna zwiększyć wydatki na naukę do 2,5 proc. PKB do 2030 roku.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
39.2. Należy uelastycznić model kariery naukowej.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
39.3. Państwo powinno wspierać finansowo rozwój nauk humanistycznych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
40.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

edukacja, nauka

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju gospodarczego - należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy przede wszystkim rozwijać ofertę kształcenia zawodowego.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
41.

Istnieją dwie koncepcje rozwoju regionalnego.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

gospodarka, nauka, samorząd i rozwój regionalny

A. Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki akademickie w Polsce – tylko takie uczelnie mogą przyciągnąć biznes i wpływać na rozwój gospodarczy.

B. Należy wspierać równomiernie rozłożoną terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce – ośrodki naukowe przyciągają biznes i wspomagają rozwój regionu.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
42.

Która z poniższych opinii na temat wspierania rolnictwa jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

budżet, rolnictwo

A. Rolnicy powinni otrzymywać dotacje z budżetu państwa - w przeciwnym razie wiele gospodarstw rolnych upadnie.

B. Rolnicy nie powinni dostawać dotacji z budżetu – ta grupa nie powinna być szczególnie wspierana.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
43.

Która z poniższych opinii na temat dopłat unijnych dla rolników jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

rolnictwo, sprawy europejskie

A. Polska powinna podjąć działania na rzecz zmiany zasad ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa.

B. Obecne zasady ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa nie wymagają zmian.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
44.

Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

prawa i wolności obywatelskie, rolnictwo
Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być całkowicie zakazana.
Uprawa roślin GMO powinna być zakazana, natomiast dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona, a produkty modyfikowane genetycznie powinny być oznakowane.
Zarówno uprawa roślin GMO jak i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
45.

Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

bezpieczeństwo, energetyka

A. Polska energetyka powinna opierać się o własne zasoby (OZE, węgiel, gaz), nawet jeśli oznaczałoby to wyższą cenę energii.

B. Polska energetyka powinna kierować się niższą ceną energii i dążyć do otwartej wymiany transgranicznej, w tym większego importu (gazu, energii).

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
46.

Jakie Pani/ Pana zdaniem jest główne wyzwanie bezpieczeństwa energetycznego Polski w nadchodzącej kadencji?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

bezpieczeństwo, energetyka
Opracowanie strategii polityki energetycznej po 2020 roku
Modernizacja elektrowni
Aktywny udział w budowie Unii Energetycznej w UE
Zmniejszenie udziału surowców energetycznych z importu
Poprawa stanu sieci elektroenergetycznych na terenie kraju
Rozbudowa transgranicznych sieci elektroenergetycznych
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
47.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi opiniami na temat energetyki?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

energetyka, podatki
47.1. Dalsza prywatyzacja sektora energetycznego jest w interesie państwa.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
47.2. Polska powinna realizować unijną politykę stałego ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
47.3. Należy wprowadzić podatek od emisji CO2 przez samochody.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
47.4. Obywatele powinni ponosić wyższe koszty związane z poprawą efektywności energetycznej gospodarki, nawet jeśli efekty będą widoczne dopiero w dłuższym okresie.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
47.5. Obywatele powinni otrzymywać wsparcie państwa, by termomodernizować budynki mieszkalne.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
47.6. Państwo powinno wspierać rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
47.7. Państwo powinno wspierać rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
47.8. Budowa elektrowni atomowej w Polsce jest uzasadniona.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
48.

Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

energetyka, gospodarka

A. Należy stawiać na rozproszoną energetykę: wspierać tworzenie mikroinstalacji prosumenckich i ograniczać budowę dużych jednostek wytwórczych.

B. Polska energetyka powinna pozostać scentralizowana: należy stawiać na duże inwestycje a energetyka prosumencka powinna być tylko uzupełnieniem.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
49.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

podatki

A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).

B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
50.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

gospodarka, podatki

A. Opodatkowanie konsumpcji (VAT) jest korzystniejsze dla gospodarki i społeczeństwa niż opodatkowanie dochodów - pozostawione w kieszeni podatnika dochody umożliwiają inwestowanie w rozwój własny lub firmy.

B. Opodatkowanie dochodów (PIT i CIT) jest korzystniejsze dla gospodarki i społeczeństwa niż opodatkowanie konsumpcji - niweluje różnice w dochodach i napędza konsumpcję.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
51.

Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

budżet

A. Należy zwiększyć dopuszczalną wysokość długu publicznego.

B. Należy jak najszybciej ograniczyć tempo narastania długu publicznego.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
52.

Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska wobec konfliktu na Ukrainie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i migracje
Zachować neutralność, nie angażować po żadnej ze stron konfliktu.
Działać na rzecz zniesienia sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.
Realizować politykę Unii Europejskiej, ale nie prowadzić odrębnych działań wspierających Ukrainę.
Wspierać Ukrainę w tworzeniu demokratycznych instytucji państwa i samorządu (np. poprzez wysyłanie ekspertów).
Zabiegać o udział w negocjacjach w sprawie wojny na Ukrainie (obecnie prowadzonych w tzw. formacie „normandzkim”).
Dostarczać Ukrainie broń.
Zaangażować się militarnie w konflikt.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
53.

Z którymi państwami Pani/ Pana zdaniem Polska powinna rozwijać regionalną współpracę wojskową?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i migracje
Ze wszystkimi państwami od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego (w tym z Ukrainą)
Z państwami Europy Środkowej, które należą do NATO
Z państwami Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja i Węgry)
Z państwami bałtyckimi i nordyckimi
Z Niemcami
Polska nie powinna budować żadnych sojuszy poza tymi, w których obecnie uczestniczy
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
54.

Plan modernizacji armii na lata 2013-2022 zakłada wydanie ok. 130 mld zł m.in. na uzbrojenie.

Która z poniższych opinii na temat zakupów zbrojeniowych jest najbliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

bezpieczeństwo, gospodarka
Przy zakupach zbrojeniowych należy kierować się wyłącznie się kryterium jakości, kraj produkcji uzbrojenia ma mniejsze znaczenie.
Przy zakupach zbrojeniowych należy kierować się względami politycznymi - kupować broń u strategicznych sojuszników Polski.
Przy zakupach zbrojeniowych należy kierować się względami społeczno-gospodarczymi - kupować przede wszystkim sprzęt produkowany w Polsce.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
55.

Poniżej przedstawiliśmy propozycje zmian w polskim systemie obrony.

Czy popiera Pani/ Pana wprowadzenia poniższych zmian?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

bezpieczeństwo
55.1. Budżet obronny powinien być większy niż 2 proc. PKB.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
55.2. Należy zwiększyć armię zawodową do 150 tys. żołnierzy.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
55.3. Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
55.4. Należy zorganizować powszechną, dobrowolną Obronę Terytorialną.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
55.5. Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
55.6. Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez zwiększenie liczby żołnierzy.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
55.7. Polska powinna zabiegać o tworzenie na swoim terytorium stałych baz NATO.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
56.

Czy Pani/ Pana zdaniem służby mundurowe i specjalne powinny mieć dostęp do danych telekomunikacyjnych (czas, rodzaj, miejsce połączeń itp.) obywateli?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

bezpieczeństwo, cyfryzacja, prawa i wolności obywatelskie
Nie, w żadnym wypadku
Tak, ale jedynie na podstawie zgody sądu
Tak, z wyrywkową kontrolą sądu
Tak, zawsze, gdy uznają to za potrzebne
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.

Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2014 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 8 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 625 tys. wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat).

Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

polityka zagraniczna i migracje
W ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny w Syrii.
Prowadzić pomoc rozwojową i humanitarną na terenie Syrii.
Wspomóc finansowo państwa europejskie, do których przybywa najwięcej uchodźców.
Wspomóc finansowo państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce, do których przybywa najwięcej uchodźców.
Przyjąć uchodźców w Polsce.
Nie angażować się w konflikt i dążyć do zmniejszenia liczby uchodźców przybywających do Polski z Bliskiego Wschodu i Afryki.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
58.

Polska zobowiązała się do przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy obecnie przebywają m.in. w Grecji, Włoszech oraz w obozach po za Unią.

Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec przybyszów?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

polityka zagraniczna i migracje

A. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy.

B. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
59.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

polityka zagraniczna i migracje
Polski rynek pracy powinien być otwarty dla migrantów zarobkowych - obcokrajowcy powinni móc pracować w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy.
Polski rynek pracy powinien być w ograniczonym stopniu otwarty dla migrantów zarobkowych – obcokrajowcy powinni móc pracować na podstawie zezwolenia na pracę lub innych pozwoleń.
Polski rynek pracy powinien być otwarty dla migrantów zarobkowych, ale tylko pochodzących z państw sąsiednich.
Polski rynek pracy nie powinien być otwarty dla migrantów zarobkowych.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
60.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

sprawy europejskie

A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).

B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
61.

Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro, bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania.

Kiedy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna przyjąć euro?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

gospodarka, sprawy europejskie
W ciągu najbliższej kadencji parlamentu (do 2019 roku).
W następnej kadencji parlamentu (2019-2023 rok).
Nie wcześniej niż za 8 lat.
Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
62.

Komisja Europejska pracuje nad umowami dotyczącymi handlu i inwestycji z Kanadą (w skrócie ang. CETA) i Stanami Zjednoczonymi (w skrócie ang. TTIP). Celem umów jest zwiększenie wymiany handlowej oraz wzajemnych inwestycji poprzez redukcję ceł i tzw. barier pozataryfowych, czyli przepisów ograniczających przepływ towarów i usług. Treść porozumień wzbudza jednak obawy społeczne m.in. o obniżenie standardów ochrony konsumentów, środowiskowych, demokracji czy praw człowieka.

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

gospodarka, prawa i wolności obywatelskie, sprawy europejskie
62.1. Polska powinna ratyfikować umowy handlowe CETA i TTIP.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
62.2. Negocjacje umów międzynarodowych (w tym umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi) powinny być jawne.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
62.3. Umowa z USA powinna zawierać system rozstrzygania sporów między państwami a zagranicznymi inwestorami (ang. ISDS).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
63.

Współpraca (pomoc) rozwojowa to partnerskie działania, których celem jest wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego krajów uboższych. Działania w ramach współpracy rozwojowej są realizowane min. przez rządy krajów wysoko rozwiniętych, organizacje międzynarodowe, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Bank Światowy, oraz międzynarodowe i lokalne organizacje pozarządowe. Polska zobowiązała się, by do 2030 roku zwiększyć oficjalną pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto (obecnie na ten cel Polska przeznacza 0,08 proc. DNB).

Czy będzie Pani/ Pan popierać realizację tego zobowiązania?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

budżet, polityka zagraniczna i migracje
Tak, Polska powinna opracować dokładny plan, aby zrealizować to zobowiązanie.
Nie, Polska powinna stopniowo zwiększać wysokość pomocy rozwojowej, jednak przyjęte zobowiązanie jest zbyt wysokie, by Polska mogła się z niego wywiązać bez szkody dla kraju.
Nie, już teraz Polska przeznacza zbyt wysokie kwoty na pomoc rozwojową.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
64.
Jakie powinny być Pani/ Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej?
polityka zagraniczna i migracje
Redukcja ubóstwa
Wsparcie demokracji i dobrego rządzenia
Wsparcie edukacji
Wsparcie ochrony zdrowia
Wsparcie rolnictwa
Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
Pomoc humanitarna w obliczu katastrof wywołanych konfliktami zbrojnymi i katastrof naturalnych
Wspieranie polskich przedsiębiorców w inwestowaniu w krajach rozwijających się
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
65.

Ministerstwo Gospodarki wspiera polskie przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań w krajach afrykańskich, m.in. w ramach programu GoAfrica.

Czy Pani/Pana zdaniem publiczne wsparcie dla polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w krajach rozwijających się powinno być warunkowane przestrzeganiem określonych standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej przez te przedsiębiorstwa?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

gospodarka, polityka zagraniczna i migracje
Tak
Nie powinien być to warunek wsparcia, ale tematy odpowiedzialności społecznej i środowiskowej powinny być promowane w ramach programu.
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
66.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

budżet, edukacja, prawa i wolności obywatelskie
66.1. Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
66.2. Wydatki z budżetu państwa na oświatę powinny być większe niż obecnie (subwencja oświatowa w 2015 r. była planowana na ok. 40 mld zł).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
66.3. Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
66.4. Nauczyciele powinni rozliczać się z 40 godzinnego tygodnia pracy (obecnie nauczyciel rozlicza się z prowadzenia 18 lekcji, pozostały może poświęcić na przygotowanie, sprawdzanie prac, doszkalanie, itp.).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
66.5. Dzieci powinny zaczynać edukację szkolną w wieku 6 lat.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
66.6. Rodzice powinni decydować czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
67.

Które z poniższych stwierdzeń na temat sposobu wynagradzania nauczycieli jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

edukacja

A. Wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z wynikami jakie osiągają ich uczniowie w egzaminach zewnętrznych.

B. Wynagrodzenie nauczycieli nie powinno zależeć od wyników uczniów.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
68.

Obecnie dyrektorzy szkół prowadzonych przez samorządy są wybierani w konkursach przez komisje złożone z przedstawicieli samorządu, kuratorium, rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych. Wybranego kandydata musi zaakceptować kuratorium.

Kto Pani/ Pana zdaniem powinien wybierać dyrektora szkoły?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

edukacja
Obecny sposób wyboru dyrektorów szkół gwarantuje równowagę wszystkich podmiotów i nie należy go zmieniać.
W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do rodziców uczniów.
W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do ekspertów edukacji, np. kuratorium oświaty.
W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do mieszkańców miejscowości, w której działa szkoła.
W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do samorządu lokalnego.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
69.
Co powinno Pani/ Pana zdaniem być priorytetem edukacji szkolnej?
edukacja
Szkoła powinna przede wszystkim uczyć samodzielnego zdobywania wiedzy oraz odpowiedzialności za własny rozwój.
Szkoła powinna przede wszystkim uczyć współpracy i odpowiedzialności za siebie oraz swoje otoczenie.
Edukacja powinna przede wszystkim być instrumentem wyrównywania szans i zapewniania spójność społecznej.
Edukacja powinna przede wszystkim kształcić kompetencje niezbędne na rynku pracy.
Szkoła powinna przede wszystkim przekazywać pewien podstawowy kanon kulturowy, wspólny dla wszystkich obywateli.
Szkoła powinna przede wszystkim uczyć szacunku: wobec kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku, osób z niepełnosprawnościami, o różnym kolorze skóry, o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym, o różnych wyznaniach i niewierzących, ubogich, homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
70.

Pojawiają się postulaty zmian w programach nauczania.

Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w programach nauczania?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

edukacja
70.1. Należy rozszerzyć elementy doradztwa zawodowego, prawa pracy i podatkowego w programie nauczania.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
70.2. Należy rozszerzyć program szkolny w zakresie kompetencji cyfrowych (np. nauka programowania, wykorzystanie internetu w prowadzeniu biznesu).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
70.3. Należy wycofać nauczanie religii ze szkół publicznych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
70.4. Należy wprowadzić obowiązkową edukację seksualną do szkół.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
70.5. Powinien zostać uruchomiony program przygotowujący nauczycieli do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, w tym płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową (seksizm, homofobię, transfobię).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
70.6. Należy rozszerzyć nauczanie przedmiotów ogólnych w liceach, niezależnie od profilu wybieranego przez uczniów.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
70.7. Należy wprowadzić obowiązkowy kanon lektur w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
71.

Obecnie działa ok 19 tys. szkół podstawowych i gimnazjów. W latach 2007–2012 zamknięto około 1 tys. szkół, w kolejnych 400 zlikwidowano najmłodsze klasy, co jest wstępem do zamknięcia placówki, a 500 szkół gminy przekazały innym podmiotom (dane Instytutu Badań Edukacyjnych).

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

edukacja, samorząd i rozwój regionalny

A. Państwo powinno wspierać samorządy w utrzymaniu mniejszych szkół, nawet jeśli są one droższe: samorząd musi zapewnić dostęp do edukacji, a rolą budżetu centralnego jest dbanie o to, by standardy oświaty były takie same, niezależnie od zamożności gmin.

B. Nie należy zatrzymywać procesu likwidacji i przekazywania szkół - jest to adekwatna odpowiedź na niż demograficzny, pozwala optymalizować koszty.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
72.

Polska podjęła kroki zmierzające do zapewnienia otwartych, dostępnych podręczników i materiałów edukacyjnych – między innymi w ramach programu „E-podręcznik do kształcenia ogólnego”.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

cyfryzacja, edukacja
72.1. Nauczyciele powinni mieć możliwość wyboru podręcznika, którego będą używać.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
72.2. Podręczniki i materiały edukacyjne wykorzystywane w polskich szkołach powinny być darmowe dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
72.3. Podręczniki szkolne powinny być płatne, jednak należy przywrócić ulgę podatkową na podręczniki szkolne.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
72.4. Treści edukacyjne finansowane z funduszy publicznych powinny być udostępniane obywatelom jako otwarte zasoby, wraz z pełnią praw do ich wykorzystywania i przetwarzania.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
72.5. Podręczniki w formie papierowej powinny być stopniowo zastępowane e-podręcznikami, a szkoły powinny w coraz większym stopniu wykorzystywać multimedia i nowe technologie w nauczaniu.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
73.

Czy Pani/Pana zdaniem w epoce internetu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie i pokrewne:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

cyfryzacja, kultura
Powinny być lepiej chronione, w szczególności poprzez skuteczniejszą egzekucję i ściganie piractwa.
Powinny być odpowiednio zmodyfikowane, aby umożliwić rozwój nowopowstających form ekspresji artystycznej i dostosowane do zmieniających się wzorców kulturowych.
Mają właściwy poziom ochrony i nie należy ich modyfikować pod wpływem przemian technologicznych.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
74.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

cyfryzacja, kultura
74.1. Polska powinna popierać znoszenie barier w dostępie do treści cyfrowych online (np. filmów, transmisji meczów, seriali) opartych na blokowaniu geograficznym na terenie UE.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
74.2. Finansowanie kultury z budżetu państwa nie powinno być mniejsze niż 1 proc. budżetu (nie wliczając środków samorządowych i europejskich).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
74.3. Przedsiębiorstwa powinny mieć prawo do odpisu 1 proc. z CIT na przedsięwzięcia z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
74.4. Instytucje kultury powinny mieć zapewnioną autonomię programową i pełnić rolę gwaranta wolności twórczej, a władza publiczna powinna zapewniać wystarczające środki na realizację ich misji.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
74.5. Konstytucyjne gwarancje wolności twórczej powinny być aktywnie chronione przez państwo przed wszelkimi próbami ograniczania i cenzury.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
74.6. Media publiczne wymagają pilnego wprowadzenia nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację właściwej im misji.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
74.7. Państwo powinno poprzez wieloletnie programy wspierać rozwój czytelnictwa i bibliotek.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
75.

Która z poniższych koncepcji finansowania mediów publicznych jest najbliższa Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

cyfryzacja, kultura
Media publiczne powinny mieć charakter obywatelski i być finansowane z daniny publicznej płaconej przez obywateli.
Media publiczne należy sprywatyzować.
Obecny system finansowania mediów publicznych nie wymaga zmian.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
76.

Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

prawa i wolności obywatelskie
W moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety.
W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne pod określonymi warunkami.
W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
77.

W jakich sytuacjach Pani/ Pana zdaniem przerywanie ciąży powinno być dopuszczone?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

W sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie życia lub zdrowia kobiety
W sytuacji stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu
W sytuacji, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
78.

Od 2003 r. w Polsce są podejmowane próby uchwalenia ustawy o związkach partnerskich, które dawałyby parom m.in. prawo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, dziedziczenia ustawowego bez konieczności płacenia podatku, prawo do pochówku partnera/ partnerki.

Którą z poniższych propozycji uregulowania tej kwestii Pani/ Pan popiera?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

prawa i wolności obywatelskie
Związki partnerskie dla par hetero- i homoseksualnych, z prawem do adopcji lub przysposobienia dzieci
Związki partnerskie dla par hetero- i homoseksualnych, bez prawa do adopcji lub przysposobienia dzieci
Związki partnerskie tylko dla par heteroseksualnych
Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji legalizującej związki partnerskie.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
79.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

prawa i wolności obywatelskie
Należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
80.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź.

prawa i wolności obywatelskie

A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.

B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
81.

W sieci jest coraz więcej nienawiści i tzw. hejtu, a pociągnięcie do odpowiedzialności autorów obelżywych wypowiedzi nadal jest bardzo trudne.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź.

prawa i wolności obywatelskie

A. Należy wprowadzić możliwość składania tzw. ślepych pozwów (niewymagających znajomości imienia i nazwiska hejtera), na podstawie których osoba obrażana w sieci występowałaby do sądu cywilnego, a następnie ten badałby zarzuty i nadawał bieg sprawie.

B. Narzędzia pozwalające pociągnąć do odpowiedzialności autorów znieważających wypowiedzi istnieją i są wystarczające.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
82.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź.

prawa i wolności obywatelskie
Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
83.

Obserwujemy coraz powszechniejsze wykorzystanie kamer monitoringu przez publiczne i prywatne podmioty.

Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących przepisów dotyczących monitoringu?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.

cyfryzacja, prawa i wolności obywatelskie
Obowiązek informowania nagrywanych osób o zamontowaniu kamer, administratorze nagrań i sposobie kontaktu z nim.
Ułatwienia dostępu do nagrań dla osób nagrywanych.
Ułatwienia dostępu do obrazu i nagrań dla policji i innych służb.
Zakaz stosowania monitoringu z funkcją nagrywania dźwięku, poza sytuacjami ściśle przewidzianymi prawem.
Zakaz instalowania kamer w przebieralniach, na basenach, w toaletach i innych miejscach, w których może dochodzić do naruszenia godności nagrywanych osób.
Zakaz instalowania kamer w szkołach, przedszkolach i żłobkach.
Wprowadzenie ścisłych reguł kontroli stosowania monitoringu, w tym kar finansowych dla podmiotów naruszających przepisy.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących monitoringu.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
84.

Rozwój nowoczesnych technologii wiąże się z możliwością zbierania i wykorzystywania danych o obywatelach na niespotykaną dotychczas skalę. Rodzi to nowe zagrożenia dla prywatności obywateli, ale też stanowi szansę na rozwój nowych gałęzi biznesu.

Czy Pani/Pana zdaniem kluczowe jest:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

cyfryzacja, prawa i wolności obywatelskie
Zapewnienie skutecznej ochrony prywatności i danych osobowych obywateli, nawet kosztem ograniczenia rozwoju pewnych modeli biznesowych.
Umożliwienie biznesowi nieskrępowanego działania, ponieważ jest to szczególnie ważne dla naszej gospodarki.
Zwiększenie przejrzystości i kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych, tak żeby obywatele mogli w świadomy sposób wyrażać zgodę na wykorzystywanie ich danych dla celów biznesowych.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
85.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa i wolności obywatelskie
85.1. Należy zaostrzyć kary dla osób znęcających się nad zwierzętami.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
85.2. W Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
85.3. Należy wprowadzić przepisy, które w większym stopniu niż obecnie będą chroniły zwierzęta laboratoryjne.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.