facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Kwiatkowski

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 7. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2013-08-09)

Kwestionariusz — Parlament 2011
Data wypełnienia:
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię
Krzysztof
Nazwisko
Kwiatkowski
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
14-05-1971
Miejsce urodzenia
Zgierz
Miejscowość zamieszkania
Łódź

A.2. Kandydatka/ kandydat na funkcję
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Wykształcenie
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.4. Ostatnio wykonywany zawód
Minister Sprawiedliwości RP

A.5. Okręg wyborczy
Okręg 9 - Łódź

A.6. Komitet wyborczy (Sejm)
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

A.7. Numer na liście wyborczej
3

B. Dane kontaktowe

B.1. Dane kontaktowe
E-mail
senator@kwiatkowski.lodz.pl
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
http://www.kwiatkowski.lodz.pl/

B.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami
(prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów )
Facebook
http://www.facebook.com/pages/Krzysztof-Kwiatkowski/214628051909386

B.3. Adres biura wyborczego
Adres
ul.Więckowskiego 13,90-721 Łódź
Telefon
042 / 632 - 48 -02
E-mail
senator@kwiatkowski.lodz.pl

C. Informacje biograficzne kandydatki/ kandydata

C.1. Aktywność zawodowa
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej)
Doświadczenie zawodowe: • 1997-2001r. – doradca i sekretarz osobisty Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka; • 2000r. – pracownik Akademii Polonijnej w Częstochowie; • 2002-2006r. – wiceprezydent Zgierza; • 2006-2007r. – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego; to z mojej inicjatywy podjęto uchwałę wprowadzającą dietę w wysokości 1 zł dla radnego przebywającego w areszcie lub osadzonego w więzieniu. Wprowadzenie uchwały, którą skopiowało później wiele samorządów z całej Polski, związane było ze sprawą Jacka Popeckiego radnego wojewódzkiego z ramienia Samoobrony, skazanego w sprawie tzw. seksafery w Samoobronie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa radny musi otrzymywać dietę, stąd inicjatywa o jej obniżeniu do złotówki; • od 2007r. – senator RP; • luty 2009r. - październik 2009r. – sekretarz stanu i pierwszy zastępca Ministra Sprawiedliwości; • od października 2009r. – Minister Sprawiedliwości. Komisja Ustawodawcza Senatu RP Jako senator przewodniczyłem Komisji Ustawodawczej. Komisja ta przygotowała ponad 20 projektów własnych ustaw, które później stały się inicjatywami ustawodawczymi Senatu. Senacka Komisja Ustawodawcza działa od listopada 2007 roku. Głównym przedmiotem jej działalności jest realizacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy kierowałem Komisją Ustawodawczą, wpłynęło do niej 98 wyroków Trybunału, rozpatrzono 91. W 45 przypadkach senatorowie uznali, że konieczne jest przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, w innych 43 orzeczenia – zdaniem senatorów – nie wymagały ingerencji ustawodawcy. Do każdego z wyroków, nawet tych, które nie wymagały podjęcia inicjatywy ustawodawczej, komisja dołączyła obszerną informację prawną kierowaną do Marszałka Senatu. Inne: • Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego; • Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku Województw RP (2007-2008r.).

C.2. Zainteresowania/ hobby
Historia, sport

D. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie

D.1. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny rady gminy tak    
Radny rady powiatu tak    
Radny sejmiku wojewódzkiego tak    
Poseł na Sejm RP     tak
Senator RP   tak  
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

D.2. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Usprawinienie pracy wymiaru sprawiedliwości.

D.3. Proszę wymienić 5 projektów ustaw złożonych do laski marszałkowskiej w VI kadencji Sejmu, które uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do uchwalenia w kolejnej kadencji?
1.
Zmiana kodeksu karnego i wprowadzenie aresztu domowego i monitoringu elektronicznego skazanych za przestępstwa seksualne.
2.
Zmiana kodeksu postepowania karnego i wprowadzenie zaliczki dla pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych.
3.
Duża nowelizacja KPK (projekt komisji kodyfikacyjnej prawa karnego), usprawniającej procedury w sprawach karnych- projekt na etapie prac rządowych.

D.4. W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać wyborcom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Regularne spotkania z wyborcami w okręgu
Prowadzenie strony internetowej
  Prowadzenie bloga
Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
  Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)

D.5. Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.6. Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Wymiar Sprawiedliwości.

E. Ocena działań parlamentu poprzedniej kadencji

E.1. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Unowocześnienie wymiaru sprawiedliwości poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umozliwiły wprowadzenie m.in. sądu internetowego twz. E-sądu, dąstępu do ksiąg wieczystych przez internet i nagrywania na salach rozpraw sądowych.

E.2. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Zbyt duzo emocji politycznych, a z byt mało pracy merytorycznej.

E.3. Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
(prosimy podać uzasadnienie)
Nowelizacja ustawy o prokuraturze, wprowadzająca rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości od Progkuratora Generalnego.

F. Ustrój państwa i funkcjonowanie instytucji publicznych

F.1. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.2. Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
m.in. Rozszerzenie zakresu uprawnień referendarzy sądowych co usprawni prace sądów i skróci okres oczekiwania przez obywatela na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie.

F.3. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
  Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.4. Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
  Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
Prowadzenie programów edukacyjnych.
  Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
  Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
  Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.

F.5. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.     tak
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych. tak    
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.   tak  

F.6. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują )
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.   tak  
Wprowadzenie głosowania przez internet. tak    
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).     tak
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).   tak  
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).     tak
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.   tak  
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).     tak
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).     tak
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. tak    

G. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

G.1. Art. 4. Konstytucji RP głosi, że władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Jakie Pani/ Pana zdaniem systemowe i ważne dla obywateli problemy powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
(prosimy wskazać maksymalnie 3 problemy)
I.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
II.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
III.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
Brak odpowiedzi.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.