facebook tweeter youtube

Źródło: www.czestochowa.pl

 
Krzysztof Matyjaszczyk

prezydent miasta Częstochowa

Kwestionariusz — Odpowiedź miast na zmiany w edukacji 2019
Data wypełnienia: 17.01.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Wyborcza.pl

A.1. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
ograniczenie kosztów dofinansowania z środków własnych budżetu miasta zadań oświatowych
2
zapewnienie miejsc dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
3
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

A.2. Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
  wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
  wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
  zajęcia ponadprogramowe
  zatrudnienie nauczycieli wspierających
inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw

Inne (jakie?)

A.3.   Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
  Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
  Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
  Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.4. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
  Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
Ok. 4 000 zł brutto.
  Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5.   W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
  Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
  Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

A.6. Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
  Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
  Prowadzenie części lekcji w soboty.
  Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

A.7.   Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
wzrost dofinansowania ze środków własnych budżetu miasta do zadań subwencjonowanych i niesubwencjonowanych
2
dotowanie szkół niepublicznych
3
brak zasobów kadry pedagogicznej wybranych przedmiotów

A.8. Miejsce na rozwinięcie odpowiedzi i dodatkowe komentarze.
Podniesienie wieku obowiązku szkolnego i reforma strukturalna spowodowały zmniejszenie liczebności oddziałów szkół podstawowych a tym samym wzrost kosztów kształcenia. Niestety, zwiększenie subwencji oświatowej nie zrekompensowało wzrostu wydatków na utrzymanie szkół, więc oczywistym skutkiem takiego stanu rzeczy było zwiększenie nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami oświaty. W roku szkolnym 2018/19 po raz kolejny zmaleje średnia liczebność oddziałów szkół podstawowych, ponieważ oddziały klasy ósmej będą mniejsze niż oddziały klasy drugiej gimnazjalnej, co sprawi, że liczba uczniów przypadających na jeden etat nauczycielski będzie nadal malała, a koszty kształcenia jednego ucznia będą rosły. We wrześniu 2019 r. do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat trafi dwa razy więcej uczniów niż rok wcześniej, ale nie będzie to jedna klasa pierwsza, lecz dwie odrębne klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz ponadpodstawowej. Trudno będzie zatem organizować stosunkowo duże oddziały klas pierwszych. Nie znikną zatem przyczyny, które sprawiły, że trudno jest organizować oświatę tak, aby jej koszty nie rosły w kolejnych latach. Konieczność dopłacania do subwencji podyktowana jest z jednej strony nieadekwatnym do potrzeb sposobem podziału środków na realizację przekazanych samorządom zadań oświatowych, a z drugiej ograniczonym wpływem na kształtowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją tych zadań. Dominującą rolę w kosztach funkcjonowania szkół odgrywają płace nauczycieli. Tymczasem samorządy nie tylko nie mają wpływu na ich wysokość, ale ze względu na kształt Karty Nauczyciela nie mogą też oddziaływać na politykę zatrudnienia.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.