facebook tweeter youtube

 
Marek Plura

senator

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 17.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Za najważniejsze osiągnięcie w obszarze moich szczególnych zainteresowań uważam przyjęcie Europejskiego Aktu o Dostępności. Dzięki tej dyrektywie wiele produktów i usług, takich jak bankomaty, biletomaty, usługi bankowe, e-booki, tablety, smartfony itp. będzie musiało być dostępnych dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. Oznacza to także, że urządzenia te będą ogólnie przyjaźniejsze, także dla osób starszych. Co bardzo ważne, i o co bardzo zabiegałem, dostępny będzie także międzynarodowy numer ratunkowy 112, co oznacza, że będzie na przykład można wezwać pomoc także SMS-em. Przyjęcie Europejskiego Aktu o Dostępności to bardzo ważny krok we wprowadzaniu w życie Międzynarodowej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Mamy wreszcie prawo europejskie, regulujące standardy dostępności. Jestem przekonany, że w kolejnych latach uregulowane zostaną inne obszary, np. transport.
Sukces 2: Ogromnym sukcesem Parlamentu Europejskiego jest też zniesienie opłat roamingowych. Dzięki temu, podróżując po Europie możemy bez dodatkowych opłat korzystać z telefonu, odbierać i wysyłać e-maile, , smsy, korzystać z map czy mediów społecznościowych.
Największa porażka: Myślę, że największą porażką Parlamentu Europejskiego jest to , że obywatele wciąż za mało wiedzą o tym, czym się ta instytucja zajmuje .A w tej kadencji Parlament zajmował się wieloma kwestiami, które bezpośrednio przekładają się na poziom życia obywateli- nie tylko roamingiem i dostępnością, ale także walką z zanieczyszczaniem mórz plastikiem, jakością żywności, wspieraniem badań nad chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi, pomocą młodym ludziom, którzy nie mogą znaleźć pracy, rozwojem turystyki itp. Przykłady można mnożyć. I trzeba lepiej z takimi informacjami docierać, bo skutkiem niewiedzy jest niska frekwencja w wyborach europejskich oraz mandaty parlamentarne dla eurosceptyków, którzy otwarcie deklarują, że nie mają zamiaru działać w Parlamencie pozytywnie czy wreszcie Brexit.

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Raport” Znaczenie umiejętności z zwalczaniu bezrobocia wśród młodzieży” Rola: sprawozdawca. Raport oparty na analizie wielu badań, identyfikował przyczyny trudności młodych ludzi w przejściu od edukacji do pracy zawodowej, a także dobre praktyki i możliwe rozwiązania tego problemu. Zwracał uwagę na takie bariery jak brak związku pomiędzy programami nauczania a umiejętnościami pożądanymi na rynku pracy, sztywność podejścia służb rekrutacyjnych, niedocenianie możliwości zdobywania umiejętności w miejscu pracy, znaczenie stażów i praktyk zawodowych, umiejętności kluczowych. Podnosił także znaczenie wyrównywania szans , włączającej edukacji, wspierania lepszego porozumienia pomiędzy generacjami oraz potrzebę uczenia przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji. Niedobory w zakresie umiejętności są bardzo poważną barierą w rozwoju gospodarki europejskiej. 40% europejskich pracodawców ma problemy ze znalezieniem pracowników posiadających potrzebne umiejętności. Transformacja cyfrowa gospodarki powoduje zmianę sposobu pracy i zapotrzebowanie na inne kompetencje. Zmiany demograficzne także poważnie wpływają na rynek pracy. Z drugiej strony pojawiają się zupełnie nowe możliwości kształcenia umiejętności, np kursy on line, kształcenie w ramach wolontariatu itp. Raport stał się jedną z podstaw Nowego Europejskiego Programu na Rzecz Umiejętności(New Skills Agenda).
2. „Prawa pasażerów w transporcie kolejowym” autor poprawek, członek-zastępca Komisji Transportu i Turystyki. Bardzo zabiegałem o przyjęcie tej regulacji, pozostawałem w kontakcie ze sprawozdawcami- cieniami, wspierałem tez organizację spotkań ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami podczas prac legislacyjnych. Znalazły się w niej zapisy bardzo ważne dla wszystkich pasażerów, np regulujące odszkodowania w przypadku opóźnień czy możliwość przewożenia rowerów. Ale jest to także przełom, jeśli chodzi o możliwości korzystania z transportu kolejowego przez osoby z niepełnosprawnościami. Nareszcie zniesiony zostanie niedorzeczny wymóg informowania z dwudniowym wyprzedzeniem linii kolejowych o zamiarze podróży( a z własnego doświadczenia wiem, że takie poinformowanie niekoniecznie skutkowało jakąkolwiek formą asysty). Pasażerowie z niepełnosprawnościami będą mogli na równych prawach z innymi korzystać z kolei. Informacje o zmianach, opóźnieniach, a także procedury alarmowe będą musiały być dostępne także dla osób głuchych czy niewidomych. Pracownicy kolei mający bezpośredni kontakt z pasażerami będą odpowiednio przeszkoleni, aby rozumieć potrzeby pasażerów z niepełnosprawnościami.
3. Raport o wdrażaniu Europejskiej Strategii w sprawie NiepełnosprawnościRaport o wdrażaniu Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności sprawozdawca-cień. Unia Europejska podobnie jak wszystkie państwa członkowskie ratyfikowała Międzynarodową Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Jej przełożeniem na program konkretnych działań była Europejska Strategia w sprawie Niepełnosprawności na lata 2010-2020. Stoimy u progu prac nad nową strategią, na kolejne 10 lat. Konieczne było zatem podsumowanie i ocena dotychczasowych działań oraz sformułowanie zaleceń. To bardzo ważny dokument, Komisja Europejska szacuje, że w roku 2020 liczba Europejczyków dotkniętych niepełnosprawnością osiągnie 120 milionów. To ogromna rzesza ludzi, ogromny potencjał społeczny, ekonomiczny i obywatelski. Podczas prac nad raportem oboje z Helgą Stevens ściśle współpracowaliśmy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnych, ja przeprowadziłem w Polsce szeroko zakrojone badania ankietowe i warsztat ekspercki na temat wdrażania Strategii, które wskazały m.in na słabą świadomość istnienia takiego dokumentu i brak poczucia wpływu na jego zapisy. Pośród zaleceń znalazły się m.in wezwanie do jak najszybszego wprowadzenia europejskich standardów w zakresie dostępności, upowszechnienia Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej, wspieranie aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami. Podkreślono znaczenie odejścia od izolującej opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia w społeczności lokalnej i możliwie jak najbardziej niezależnego życia. Zwrócono uwagę na mechanizmy które ograniczają motywację pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz utrudniają samym osobom niepełnosprawnym podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Raport został zaprezentowany podczas Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych, w którym udział wzięło ponad 800 delegatów z całej Europy. Jestem bardzo dumny z tego, że udało mi się zorganizować udział ponad 80 osobowej delegacji z Polski w tym ważnym wydarzeniu i że nasza delegacja była niezwykle aktywna. Kontynuacją moich prac nad raportem było m.in. międzynarodowe seminarium na temat dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami.

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Na pewno jednym z najtrudniejszych było głosowanie dotyczące dyrektywy o prawach autorskich. Przede wszystkim dlatego, że towarzyszyło mu ogromne społeczne napięcie. Otrzymywaliśmy wiele kompletnie sprzecznych informacji od różnych grup obywateli. Wydaje mi się, że dodatkowo złym pomysłem było głosowanie tak kontrowersyjnego dokumentu w okresie przedwyborczym, to jeszcze podniosło temperaturę sporu. Zabrało racjonalnego dialogu. Jestem za ochroną praw autorskich, ale nie w formie jaką zaproponował sprawozdawca. A żeby zobrazować poziom zamieszania i napięć towarzyszących głosowaniu powiem tylko, że mimo, iż podjąłem ostateczną decyzję o głosowaniu przeciw już kilka dni wcześniej, na sali plenarnej się pomyliłem, nie zdążyłem od razu zmienić przycisku na właściwy. Na szczęście istnieje w Parlamencie Europejskim możliwość sprostowania takiej pomyłki.

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Znajomość języka obcego nie jest niezbędna, posiedzenia komisji parlamentarnych, grup politycznych Sesje Plenarne i wiele innych spotkań oficjalnych jest tłumaczona na wszystkie oficjalne języki europejskie. To bardzo ważne bo daje posłom możliwość swobodnego wypowiadania się i wyrównuje ich szanse. Wiadomo, że zdecydowanie lepiej wypowie się w języku francuskim Francuz, niż jego kolega z innego kraju, dla którego jest to drugi czy trzeci język. Jednakże znajomość jednego z popularnych języków europejskich, zwłaszcza angielskiego lub francuskiego jest znaczącym ułatwieniem w efektywnym sprawowana mandatu, w bezpośrednich rozmowach z innymi posłami czy przedstawicielami innych instytucji. Dlatego warto korzystać z możliwości rozwijania swoich umiejętności językowych, które daje Parlament Europejski.

A.6.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.