facebook tweeter youtube

 
Adam Szejnfeld

senator

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 24.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Całkowite zniesienie opłat za roaming na obszarze Unii Europejskiej
Sukces 2: Walka z odpadami z tworzyw sztucznych
Największa porażka: Uchwalenie godzących w konkurencję na wolnym rynku regulacje wcześniej dotyczące delegowania pracowników, a ostatnio transportu drogowego – tzw. Pakiet Mobilności

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Walka ze szkodliwą dla konsumentów praktyką tzw. „planowanego starzenia produktów” (strategia producenta projektującego towary w taki sposób, aby miały one ograniczony czas użytkowania, a po tym okresie stawały się niesprawne) Kontrsprawozdawca
2. Relacje handlowe Unia Europejska - Korea Południowa (w szczególności ocena stanu wdrażania obowiązującej od kilku lat Umowy o Wolnym Handlu, która była pierwszą kompleksową umową handlową zawartą przez UE) Sprawozdawca
3. Przystąpienie UE do Protokołu ws. wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi - Protokół jest częścią Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu Sprawozdawca

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Z pewnością jedno z najtrudniejszych dla mnie głosowań dotyczyło Dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która wywołała w Polsce ogromne kontrowersje. Z jednej strony mieliśmy bowiem do czynienia z w pełni uzasadnionym dążeniem do zapewniania ochrony praw autorskich i udoskonalania systemów pozwalających na sprawiedliwe wynagradzanie twórców. Z drugiej zaś strony niektóre zapisy dyrektywy wzbudzały obawy o znaczące ograniczenie możliwości publikacji treści w Internecie. Prawa autorskie mają oczywiście fundamentalne znaczenie, dlatego popieram wdrażanie regulacji mających na celu ich ochronę. Niemniej jednak, kształt dyrektywy, który został poddany pod głosowanie Parlamentu Europejskiego, mimo iż w większej części był dobry, budził mój niepokój. Bezwarunkowe przeniesienie odpowiedzialności prawnej za publikowane treści z tych, którzy dokonują publikacji, na portale, na których te treści są publikowane, może spowodować, iż ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo, serwisy będą prowadziły tzw. „cenzurę prewencyjną” wszystkich umieszczanych tam treści. Może to zasadniczo ograniczyć wolność w sieci.

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.