facebook tweeter youtube

 
Ryszard Terlecki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Parlament 2011
Data wypełnienia:
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię
Ryszard
Drugie imię
Iwon
Nazwisko
Terlecki
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
02-09-1949
Miejsce urodzenia
Kraków
Miejscowość zamieszkania
Kraków

A.2. Kandydatka/ kandydat na funkcję
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Wykształcenie
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.4. Dodatkowe informacje o wykształceniu (Np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor

A.5. Ostatnio wykonywany zawód
nauczyciel akademicki

A.6. Okręg wyborczy
Okręg 13 - Kraków II

A.7. Komitet wyborczy (Sejm)
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

A.8. Numer na liście wyborczej
3

B. Dane kontaktowe

B.1. Dane kontaktowe
E-mail
biuro@ryszardterlecki.pl
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
www.ryszardterlecki.pl

B.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami
(prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów )
Facebook
http://pl-pl.facebook.com/ryszardterlecki
Twitter
Ryszard Terlecki

B.3. Adres biura wyborczego
Adres
Szewska 27, Kraków
Telefon
12 422 88 44
E-mail
biuro@ryszardterlecki.pl

C. Informacje biograficzne kandydatki/ kandydata

C.1. Aktywność zawodowa
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej)
Od 1977 pracuję w Instytucie Historii Nauki PAN, od 1985 w Wyższej Szkole Ignatianum w Krakowie (w latach 2003-2007 jako prorektor). Od 2001 kierowałem Biurem Edukacji Publicznej, a w latach 2006-2007 byłem dyrektorem krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Wydałem 10 książek, m.in. „Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990”, „Solidarność 1980-1989. Dekada nadziei”.

C.2. Aktywność społeczna i polityczna
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej – działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych)
Od demonstracji studenckich w marcu 1968 angażowałem się w działalność antykomunistyczną, od 1976 byłem uczestnikiem opozycji demokratycznej, od 1980 działałem w „Solidarności”, w latach 1983-1989 byłem członkiem redakcji podziemnego dwumiesięcznika „Arka”, współpracowałem z wieloma podziemnymi czasopismami i współorganizowałem podziemną działalność edukacyjną, m.in. w Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym ks. Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie. W latach 1998-2002 oraz 2006-2007 byłem radnym Miasta Krakowa, a od 2007 jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości na Sejm RP.

C.3. W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
Język rosyjski

C.4. Zainteresowania/ hobby
muzyka jazzowa, rockowa, historia współczesna Polski i świata

D. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie

D.1. Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Polacy zasługują na więcej

D.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny rady gminy tak    
Radny rady powiatu     tak
Radny sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP   tak  
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

D.3. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Za najważniejsze i najpilniejsze uważam zmiany w zakresie finansów państwa, jego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, polityki społecznej i prorodzinnej, edukacji i rozwoju infrastruktury. Będę domagał się szacunku dla polskiej historii, ochrony polskiej tradycji i kultury. Będę upominał się o zwiększenie liczby godzin historii i wiedzy obywatelskiej, będę bronił niezależności IPN-u oraz wolności badań naukowych i autonomii uniwersytetów.

D.4. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
utworzenie systemu stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży w Małopolsce, budowa szybkiej kolei aglomeracyjnej i realizacja innych projektów w dziedzinie infrastruktury, zablokowanych przez koalicję PO-PSL, utrzymanie - wbrew zakusom PO - kompleksu szpitalnego wraz z osiedlem przyszpitalnym Szpitala Specjalistycznego im. Babińskiego jako renomowanej placówki prowadzącej komlpeksowa świadczenia w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego i neurologicznego

D.5. Proszę wymienić 5 projektów ustaw złożonych do laski marszałkowskiej w VI kadencji Sejmu, które uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do uchwalenia w kolejnej kadencji?
1.
Zgodnie z zasadą dyskontynuacji prac parlamentu, projekty nie przechodzą na kolejną kadencję

D.6. W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać wyborcom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Regularne spotkania z wyborcami w okręgu
Prowadzenie strony internetowej
  Prowadzenie bloga
Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
  Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)

D.7. Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.8. Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
W dziedzinie społecznej i administracyjnej chcę kontynuować współpracę z prawnikami, a w sferze edukacji i szkolnictwa wyższego z pedagogami, nauczycielami akademickimi i specjalistami z zakresu systemu oświaty

E. Ocena działań parlamentu poprzedniej kadencji

E.1. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Najważniejszych problemów nie dało się rozwiązać wobec sprzeciwu koalicji PO-PSL. Wsród tych, które uważam za pożyteczne można wymienić ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. (Nie jest to rozwiązanie rewolucyjne, ale poprawia dostęp obywateli do sądów)

E.2. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
1. Zmiana ustawy o systemie oświaty (obniżenie obowiązku szkolnego do 6 lat wbrew masowym protestom rodziców, zmniejszenie godzin historii w szkole średniej, wprowadzenie specjalizacji już po I klasie LO, rezygnacja z funkcji wychowawczej szkoły), 2. Wprowadzenie szkodliwej ustawy o systemie informacji oświatowej, 3. Odrzucenie społecznego projektu ustawy o ochronie życia od poczęcia 4. Zmiany w programie Rodzina na swoim (likwidacja programu po 2012 r) 5. Zmiana ustawy o OFE (demontaż systemu emerytalnego) 6. Zmiana ustawy o IPN

E.3. Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
(prosimy podać uzasadnienie)
Niestety można tu wymienić te ustawy, przeforsowane przez koalicję PO-PSL, które są najbardziej szkodliwe

F. Ustrój państwa i funkcjonowanie instytucji publicznych

F.1. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.2. Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
PiS przygotowało własny projekt konstytucji RP, dostępny w całości na stronie internetowej. Zakłada on m.in. jednoznaczne przyznanie premierowi kompetencji do sprawowania władzy wykonawczej w państwie, modyfikację roli prezydenta, zmniejszenie liczby posłów i senatorów, zmianę konstrukcji senatu, wprowadzenie instytucji rozporządzeń z mocą ustawy

F.3. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
  Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.4. Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
  Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
  Prowadzenie programów edukacyjnych.
  Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.

F.5. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Państwo powinno podjąć zdecydowaną walkę z korupcją na wszystkich wymienionych wyżej poziomach. Powinniśmy powrócić do roli CBA, które podejmoało działania bez wzgledu na przynależność partyjną osób naruszjących prawo

F.6. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.   tak  
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych. tak    
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.   tak  

F.7. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują )
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.   tak  
Wprowadzenie głosowania przez internet.   tak  
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).   tak  
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci). tak    
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).   tak  
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.   tak  
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.   tak  

G. Główne obszary zainteresowań

G.1. Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
(prosimy wybrać wszystkie, które pasują)
  Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy
  Sprawy europejskie
  Polityka zagraniczna
  Polityka gospodarcza
  Budżet państwa i podatki
  Polityka społeczna i rynek pracy
Edukacja
Szkolnictwo wyższe
  Kultura
  Ochrona zdrowia
  Rolnictwo
  Współpraca rozwojowa
  Polityka migracyjna
  Energetyka
  Infrastruktura
  Ochrona środowiska
  Prawa i wolności obywatelskie

H. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

H.1. Art. 4. Konstytucji RP głosi, że władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Jakie Pani/ Pana zdaniem systemowe i ważne dla obywateli problemy powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
(prosimy wskazać maksymalnie 3 problemy)
I.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
II.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
III.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
Brak odpowiedzi.

I. Edukacja

I.1. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia). tak    
Dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole w wieku 7 lat.   tak  
Należy utrzymać obowiązkową maturę z matematyki. tak    
Powinno się wprowadzić powszechny system bonów edukacyjnych.   tak  
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.   tak  
Należy zwiększyć tygodniową liczbę godzin pracy nauczyciela (pensum dydaktyczne).   tak  
Należy zreformować system rozliczania nauczycieli z efektów pracy. tak    
Należy zreformować sposób wyłaniania dyrektorów szkół.     tak

I.2. Prosimy o wymienienie najważniejszych zmian w sposobie wyłaniania dyrektorów szkół, które powinny zostać wprowadzone.
Brak odpowiedzi.

I.2a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jeśli chodzi o funkcję dyrektora szkoły jestem za wzmocnieniem jego pozycji wobec organu prowadzącego i organu nadzoru, przy jednoczesnym podniesieniu wymagań i odpowiedzialności. Dyrektor jest najbardziej predestynowany do działań na rzecz poprawy jakości pracy kierowanej przez siebie placówki. Przepisy prawne i decyzje organu prowadzącego oraz organu nadzoru powinny ograniczać się do spraw naprawdę niezbędnych i pozostawiać dyrektorowi szerokie pole własnej inicjatywy. Ponadto dyrektor szkoły, który obecnie jest pracownikiem samorządowym, powinien otrzymać status urzędnika państwowego.

I.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Szkolnictwo na poziomie podstawowym i gimnazjalnym powinno być wyłącznie publiczne, co zapewni równe szanse edukacyjne i zapobiegnie rozwarstwianiu społeczeństwa.
B. Należy wspierać rozwój szkolnictwa niepublicznego – sprzyja ono podniesieniu poziomu edukacji i daje możliwość wyboru różnych programów nauczania.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.4. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Rola władz samorządowych w tworzeniu polityki oświatowej powinna być większa.
B. Polityka oświatowa powinna być tworzona na poziomie centralnym.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

I.5. Proces edukacyjny może prowadzić do zmian postaw w społeczeństwie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć rywalizacji. B. Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć współpracy w grupie rówieśniczej.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.6. Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom:
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Polityka oświatowa jest bardzo skomplikowana – decyzje z nią związane należy pozostawić ekspertom.
  Sprawy związane z polityką oświatową powinny być konsultowane z obywatelami, jednak ostateczna decyzja powinna należeć do ekspertów.
W kluczowych sprawach związanych z polityką oświatową decyzja powinna należeć do obywateli (np. poprzez referendum).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.7. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W wielu sprawach związanych z edukacją trzeba brać pod uwagę głosy rodziców i wspólnie z nimi wypracowywać decyzje, ponieważ to im został powierzony autorytet w dziedzinie kształcenia i wychowywania swoich dzieci.

I.8. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze edukacji, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Zmiana struktury edukacyjnej na dwustopniową : 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum/5-letnie technikum lub trójstopniową w oparciu o 3-letnią podstawówkę, 5-letnie gimnazjum, 4-letnie liceum
2.
Zmiana systemu egzaminacyjnego opartego na wypełnianiu testów „pod klucz” i powrót do systemu odpowiedzi otwartych (np. wypracowań). System egzaminacyjny musi premiować wiedzę, twórczość, zdolność myślenia, indywidualność, a nie dążyć do uśrednienia poziomu
3.
Przywrócenie szkołom możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego

J. Szkolnictwo wyższe

J.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Sukces ekonomiczny obywateli i kraju zapewni konsekwentnie prowadzona strategia edukacyjna państwa polegająca na wspieraniu określonych kierunków studiów.
B. Wybór kierunku kształcenia powinien podlegać niezależnym wyborom obywateli i państwo nie powinno wpływać na ich preferencje.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.2. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Obserwujemy dzisiaj nadmierny rozrostu kierunków humanistycznych i społecznych, niekiedy o wątpliwym statusie, kosztem kierunków ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Takie dysproporcje oczywiście wymagają stopniowych korekt. W tym pytaniu należy jeszcze poczynić następującą uwagę: szkolnictwo wyższe nie służy jedynie rozwojowi ekonomicznemu, ale również kulturowemu i etycznemu (dążenie do prawdy).

J.3. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami:
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy znieść opłaty za drugi kierunek studiów tak    
Należy znieść stopień naukowy doktora habilitowanego   tak  

J.4. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów ma antyrozwojowy charakter i uderza w najbardziej ambitną i aktywną część społeczności studenckiej, pragnącą pogłębiać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje. Ponadto wg Konstytucji RP „Nauka w szkołach publicznych jest nieodpłatna”.

J.5. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim studentom w trudnej sytuacji materialnej, co pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
B. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim najzdolniejszym studentom, co pomaga kształcić wybitnych specjalistów.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.6. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Uważam, że stypendia powinni otrzymywać zarówno najzdolniejsi studenci, jak i znajdujący się w ciężkiej sytuacji finansowej.

J.7. Strategicznym celem dla Polski powinno być wspieranie kształcenia w określonych dziedzinach nauki (np. zamawiane kierunki studiów, stypendia dla studentów określonych kierunków, dotowanie badań naukowych w określonych dziedzinach). prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.8. Prosimy o wymienienie dziedzin nauki, które powinny być wspierane.
m.in. nauki medyczne, energetyka, mechatronika, fizyka oraz takie w których brakuje specjalistów

J.9. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki akademickie w Polsce.
B. Należy wspierać równomiernie rozłożoną terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.10. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze szkolnictwa wyższego, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Zwiększenie nakładów na badania naukowe oraz zrekompensowanie rezygnacji z wykonywania dodatkowej pracy przez przynajmniej profesorów
2.
Zwiększenie autonomii i samorządności uniwersytetów oraz środowiska akademickiego
3.
Uporządkowanie opłat za studia (m.in. zniesienie odpłatności za drugi kierunek studiów na uczelniach publicznych) i nowy system stypendialny

K. Dodatkowe komentarze

K.1. Jeżeli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone istotne zdaniem Pani/ Pana obszary, w których Pani/ Pana stanowisko powinno być znane wyborcom (względnie poruszone zostały w sposób niedostateczny), to prosimy poniżej opisać te kwestie.
W dziedzinie edukacji bardzo ważne są jeszcze przynajmniej dwie kwestie: 1 . uporządkowanie i wsparcie dla szkolnictwa zawodowego (zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych do wykonywania zawodów technicznych nie tylko nie wygasło, ale wręcz wzrosło) 2. wzmocnienie pozycji nauczyciela (m.in. w zakresie egzekwowania dyscypliny) i zapewnienie awansu materialnego dla rzetelnych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.