facebook tweeter youtube

 
Kazimierz Michał Ujazdowski

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 17.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Istotne zwiększenie transparentności Parlamentu Europejskiego, szczególnie w dziedzinie kontaktu z lobbystami poprzez przyjęcie raportu Giegolda i konsekwentną modernizację używanych narzędzi elektronicznych. Wciąż wiele pozostaje do poprawy, ale dziś Parlament Europejski wydaje się dużo bardziej przejrzysty niż wiele parlamentów narodowych.
Sukces 2: Zmiana prawa antyterrorystycznego i realna współpraca ponadnarodowa w walce z terroryzmem. Dyrektywy PNR oraz Antyterrorystyczna.
Największa porażka: Brexit i rola Parlamentu Europejskiego w przebiegu negocjacji. Słaba pozycja Parlamentu w trakcie rozmów z Wielką Brytanią, zarówno przed referendum w Zjednoczonym Królestwie i po nim. Choć PE ma kompetencje do zatwierdzenia umowy rozwodowej ze Zjednoczonym Królestwem to wpływ na jej kształt był relatywnie niewielki. Przedstawiciel PE w grupie negocjacyjnej, Poseł Verhofstadt, został wybrany przez Konferencję Przewodniczących Grup Politycznych bez prawdziwej debaty wewnątrz grup i sprawował tę funkcję bez mocnego poczucia odpowiedzialności za przebieg rozmów. Podczas ostatniej sesji w PE poseł Verhofstadt bez uzasadnienia sprzeciwił się przedłużeniu negocjacji przez Radę Unii Europejskiej, które uchroniło przed twardym Brexitem. Ponadto rola Komisji Konstytucyjnej PE, odpowiedzialnej za tę tematykę, była wtórna i koncentrowała się głównie na podsumowywaniu aktualnego stanu negocjacji.

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Sprawozdanie ws. Roli miast w strukturze instytucjonalnej UE (A8-0203/2018) Pozycja miast w strukturze instytucjonalnej UE to raport, który proponuje innowacyjne podejście do roli miast w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Raport rekomenduje powołanie Europejskich Forów Debat w ponad 300 miastach europejskich, co zwiększałoby wpływ społeczności lokalnych na projektowanie polityk unijnych. Miasta, które zdecydowałyby się na współpracę z PE włączałyby w debatę przedstawicieli ważnych grup społecznych i elit jak nauczyciele, eksperci, przedsiębiorcy, społecznicy oraz przedstawicieli nie tylko samych miast ale również regionów na które miasta wpływają. Europejskie Fora Debaty nie mogłyby być organizowane w stolicach państw, z kolei na poziomie decyzyjnym miasta uzyskałyby dodatkowy statut partnera dla Komisji Europejskiej nie tylko w ewaluacji polityk unijnych (tak jak proponuje aktualna Agenda Miejska UE), ale także we wcześniejszym etapie projektowania decyzji. Raport powstał z mojej inicjatywy, na podstawie mojego pomysłu i na podstawie przedstawionych przeze mnie założeń. W trakcie prac zorganizowałem otwarte konsultacje eksperckie we Wrocławiu, wysłuchanie publiczne na forum komisji konstytucyjnej PE z udziałem prof. R. Matyi i innych ekspertów. Przygotowywałem raport we współpracy z największymi sieciami reprezentującymi miasta w UE (Eurocities, CEMR).
2. Sprawozdanie ws. Rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE. (tzw. Raport Giegolda) Byłem współautorem raportu jako sprawozdawca - cień Posła Giegolda. Doprowadziłem do poparcia raportu przez grupę EKR i wielu Posłów Niezrzeszonych. Prowadziłem systematyczną kampanię publiczną propagującą założenia raportu w Polsce. Z mojej inicjatywy doszło do konsultacji eksperckich we Wrocławiu, z udziałem sprawozdawcy raportu, Posła Svena Giegolda (Grupa Zieloni / Wolny Sojusz Europejski)
3. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu (Dyrektywa antyterrorystyczna) Uczestniczyłem w pracach nad tym raportem na forum komisji Wolności, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przedstawiając swój zestaw poprawek do raportu oraz przekonując do wprowadzenia realnych rozwiązań umożliwiających karanie nowych form terroryzmu takich jak szkolenia dla młodych ludzi, ich podróże i propagowanie terroryzmu w Internecie.

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Z pewnością ACTA2, gdzie odpowiedzialność wymagała wyważenia proporcji między wolnością w Intrenecie, a słuszną ochroną praw autorskich. Emocje były tak wyśrubowane że nie pozwalały na spokojną i rzetelną debatę w tej sprawie. W ostatecznym glosowaniu zdecydowałem się na wstrzymanie od głosu, jestem przekonany że ustawa wykonująca dyrektywę może ochroni prawa autorskie bez naruszania swobody internautów, zamierzam aktywnie uczestniczyć w konsultacjach nad projektem tej ustawy.

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Z pewnością znajomość języków obcych w szczególności angielskiego i francuskiego zasadniczo zwiększa skuteczność pracy poselskiej, choć obrady PE i Komisji Parlamentarnych są tłumaczone na wszystkie języki UE to ważne rozmowy nieformalne prowadzone są przeważnie w tych dwóch językach.

A.6.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.

A.7. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
W przypadku Polski nie jest uzasadniona radykalna różnica między zarobkami Posłów do PE i Posłów na Sejm i Senatorów. Uważam obniżenie zarobków parlamentarzystów krajowych w Polsce za złą decyzję, która pogłębia degradację polskiego parlamentaryzmu.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.