facebook tweeter youtube

 
Jerzy Buzek

poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 01.05.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Zniesienie w UE roamingu (w całości dla połączeń głosowych, z pewnymi ograniczeniami przy transmisji danych) oraz przyjęcie nowego unijnego programu „Cyfrowa Europa” – z budżetem ok. 40 mld zł – który przyśpieszy cyfryzację naszych regionów, miast, firm, start-upów czy uczelni, a także będzie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu – w tym osób starszych. W obu przypadkach, jako Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, byłem odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji z Radą UE (tj. państwami członkowskimi) nad tymi aktami legislacyjnymi.
Sukces 2: Stopniowe uzyskanie poparcia większości posłów do PE – zasiadających we wszystkich największych grupach politycznych i pochodzących z większości państw UE, w tym z Niemiec – na rzecz uznania gazociągu Nord Stream II za szkodliwy dla Unii jako całości. W efekcie udało się wypracować i zatwierdzić nową dyrektywę gazową, która obejmuje NS2 – i wszystkie inne gazociągi na terytorium UE – przepisami unijnego prawa. Byłem sprawozdawcą i głównym negocjatorem Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.
Największa porażka: Przyjęcie – mimo sprzeciwu wielu europosłów, w tym z Polski – stanowiska w sprawie tzw. Pakietu Mobilności. Na szczęście sprawa nie jest jeszcze zakończona – prace nad nią będą kontynuowane w nowej kadencji PE.

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Przyjęcie rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu, wprowadzającego zasadę solidarności energetycznej w razie kryzysu gazowego – tak, by w żadnym domu czy szpitalu nie zabrakło już nigdy ogrzewania w środku zimy. Jako sprawozdawca byłem odpowiedzialny za przygotowanie tego rozporządzenia w Parlamencie Europejskim oraz za negocjacje nad jego końcowymi zapisami z Prezydencją Maltańską, reprezentującą Radę UE (państwa członkowskie).
2. Zatwierdzenie przez Parlament Europejski specjalnego Funduszu dla regionów górniczych z budżetem co najmniej 20 mld zł - na rewitalizację miast, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym czy tworzenie miejsc pracy w tych regionach. Jako autor stanowiska Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w sprawie nowego wieloletniego budżetu UE zaproponowałem powołanie takiego Funduszu. Zadbałem też o poparcie dla niego w głosowaniu najpierw w komisji ITRE, a później na sesji plenarnej PE.
3. Zniesienia w UE roamingu – w całości dla połączeń głosowych, z pewnymi ograniczeniami przy transmisji danych – oraz przyjęcie nowego unijnego programu „Cyfrowa Europa”, z budżetem ok. 40 mld zł, który przyśpieszy cyfryzację naszych regionów, miast, firm, start-upów czy uczelni, a także będzie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Jako Przewodniczący Komisji ITRE byłem odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji nad końcowymi zapisami obydwu tych aktów legislacyjnych.

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Najtrudniejsze były dla mnie głosowania nad stanem praworządności w Polsce. Jako Premier RP rozpoczynałem negocjacje w sprawie członkostwa Polski w UE. Doskonale pamiętam jak wiele nadziei wiązaliśmy z tym procesem, także jeśli chodzi o trwałe zakotwiczenie Polski we wspólnocie Zachodu opartej na demokracji i rządach prawa. Jako poseł i Przewodniczący PE zawsze zabiegałem o jak najsilniejszą pozycję Polski w Unii Europejskiej. Stąd fakt, iż to właśnie w sferze fundamentalnych wartości Polska podważy dorobek europejskiej wspólnoty i z nią się skonfliktuje, był i jest dla mnie bolesny i nie do przyjęcia.

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Pomimo iż większość dokumentów dostępnych jest we wszystkich językach państw UE, a oficjalne dyskusje są tłumaczone symultanicznie, to skuteczne wypracowywanie rozwiązań, negocjowanie politycznych kompromisów odbywa się często bez pomocy tłumaczy. Tylko będąc w stanie porozumieć się bezpośrednio, zrozumieć niuanse różnych argumentów i poglądów, czasem personalnie zjednać sobie drugą stronę – można skutecznie zabiegać o najkorzystniejsze rozwiązania.

A.6.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.

A.7. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Do roku 2009 europosłowie zarabiali tyle, ile ich odpowiednicy w krajowych parlamentach. Oznaczało to, że za tę samą pracę w Parlamencie Europejskim, różni posłowie otrzymywali dalece różne wynagrodzenie. To kłóciło się z promowaną w Unii Europejskiej zasadą tej samej płacy za tę samą pracę i postanowiono ustalić wynagrodzenie, które byłoby identyczne dla wszystkich posłów PE, niezależnie od kraju pochodzenia (dla pewnej grupy posłów, np. włoskich, oznaczało to obniżenie ich poprzedniego uposażenia). Warto też pamiętać, że poziom tego wynagrodzenia miał też w jakimś stopniu gwarantować niezależność europosłów wobec działań lobbingowych obecnych w Brukseli organizacji branżowych.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.