facebook tweeter youtube

 
Ryszard Czarnecki

poseł do Parlamentu Europejskiego
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 08.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Zwiększenie monitorowania wydawania środków unijnych przez instytucje i agencje UE - aż do odmowy udzielania absolutorium Radzie Europejskiej.
Sukces 2: Utrzymanie współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz rozszerzenie współpracy z państwami Bałkanów Zachodnich, z których wywodzić się będą za minimum 10 lat kolejne kraje członkowskie Unii.
Największa porażka: Olbrzymia ideologizacja PE, największa od 2004 r. oraz narastający podział na "starą Unię" i "nową Unię".

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Sporządzenie przeze mnie pierwszego raportu o (braku) absolutorium dla Rady i Rady Europejskiej (w myśl Traktatu Lizbońskiego stały się organami UE i muszą podlegać procedurze absolutoryjnej). Byłem sprawozdawcą i raport ten stał się wyznacznikiem dla następnych kolegów-sprawozdawców (odmowa absolutorium).
2. Sporządzenie przeze mnie pierwszego w historii PE raportu o kontroli finansowej EEAS (Europejska Służba Działań Zewnętrznych) i podniesienie sprawy braku równowagi geograficznej, gdy chodzi o stanowiska ambasadorów i urzędników EEAS dla przedstawicieli krajów "nowej Unii" w tym Polski. Byłem sprawozdawcą tego raportu.
3. Przyjęcie opinii ws. międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR), działalności Fundacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB). Byłem sprawozdawcą tej opinii przyjętej ogromną większością głosów.

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Ostatnia regulacja w sprawie zakazu do roku 2021 produkcji... patyczków do uszu. Uważam, że wpływ na ekologię z tego tytułu będzie żaden, a tego typu unijne prawo tylko ośmiesza Unię Europejską. Żeby było jasne ograniczenia innych "plastyków", przynajmniej niektórych, wydają się bardziej racjonalne.

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Na sali plenarnej i przy posiedzeniach komisji co prawda są tłumaczenia (wyjątek stanowią niektóre posiedzenia komisji, zwłaszcza w Strasburgu, które kończą się późno i tłumacze nie są do końca obecni ze względu na normalny czas pracy), ale w kuluarach bez języka obcego ani rusz.

A.6.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.

A.7. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
W latach 2004-2009 europosłowie z Polski i innych krajów "nowej Unii" zarabiali tyle, co posłowie ich parlamentów narodowych. Od 2009 ujednolicono płace parlamentarzystów 27 (wtedy jeszcze) krajów. Wyjątkiem pozostają 3 państwa: Niemcy, Austria i Włochy, których europarlamentarzyści zarabiają więcej niż reszta - na poziomie ich kolegów - parlamentarzystów krajowych.

Kwestionariusz — Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Data wypełnienia: 14.05.2014
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię (imiona):
Ryszard
Nazwisko:
Czarnecki
Data urodzenia (dd.mm.rrrr):
25,01,1963
Miejsce zamieszkania:
Poznań
Miejsce urodzenia:
Londyn

A.2. Wykształcenie
 podstawowe
 gimnazjalne
 zasadnicze zawodowe
 średnie
 wyższe licencjackie/ inżynierskie
wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
mgr historii, Uniwersytet Wrocławski

A.4. Ostatnio wykonywany zawód 
polityk

A.5. Okręg wyborczy wybór z listy
Okręg nr 7 – woj. wielkopolskie

A.6. Komitet wyborczy  wybór z listy
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

A.7. Numer na liście wyborczej
1.

B. Dane kontaktowe

B.1. Podstawowe dane kontaktowe
E-mail
sylwia.branka@op.pl
Strona internetowa
www.ryszardczarnecki.pl
Blog kandydatki/a
http://www.ryszardczarnecki.pl/pl/?page=blog

B.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w wypadku komunikatorów.
Facebook
https://pl-pl.facebook.com/ryszard.czarnecki.3
Twitter
https://twitter.com/r_czarnecki

C. Informacje o kandydatce/ kandydacie

C.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
Poseł na Sejm RP 1991-1993, 1997-2001, Minister ds. europejskich 1997-1998, Minister - Członek Rady Ministrów 1998-1999, Wiceminister kultury i Sztuki 1993, Europoseł od 2004.

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie wybieralnych funkcji publicznych, które pełniła Pani/ pełnił Pan w przeszłości.   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.  
 Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 Radny rady gminy
 Radny rady powiatu
 Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
 Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 Nie pełniłam/ nie pełniłem żadnych wybieralnych funkcji publicznych w przeszłości.

C.3. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie wybieralnych funkcji publicznych, które pełni Pani/ Pan w chwili obecnej.   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.  
 Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 Radny rady gminy
 Radny rady powiatu
 Radny sejmiku wojewódzkiego
 Poseł na Sejm RP
 Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 Nie pełnię żadnych wybieralnych funkcji publicznych.

C.4. W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych.    W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
Język angielski
 Język francuski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Język rosyjski

C.5. Zainteresowania/ hobby
historia i sport

D. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie europejskim

D.1. Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim.    Program której partii europejskiej jest Pani/ Panu najbliższy?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Demokraci UE (EUD)
 Europejska Partia Demokratyczna (EDP)
 Europejska Partia Lewicy (EPL)
 Europejska Partia Ludowa (EPP)
 Europejska Partia Zielonych (Greens)
 Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM)
 Europejskie Przymierze na rzecz Wolności (EAF)
 Europejskie Przymierze Ruchów Narodowych (AEMN)
 Partia Europejskich Socjalistów (PES)
 Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
 Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji (MELD)
Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR)
 Wolny Sojusz Europejski (EFA)
 Planuję być posłanką niezrzeszoną / posłem niezrzeszonym.
 Zadecyduję po wyborach.

D.2. Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan przede wszystkim zajmować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
bezpieczeństwo i obrona
2.
kontrola budżetu
3.
polityka wschodnia

D.3. Jakie problemy Pani/ Pana okręgu wyborczego można Pani/ Pana zdaniem rozwiązać w ramach pracy w Parlamencie Europejskim?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1
rekompensaty za embargo na eksport wieprzowiny z Wielkopolski do Rosji

D.4. Poseł do Parlamentu Europejskiego współdecyduje o prawie obowiązującym pół miliarda Europejczyków.   Jakie problemy europejskie (innych państw, niekoniecznie obecnie dotyczące Polski) wymagają Pani/ Pana zdaniem pilnego rozwiązania? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.  
1
Ustanowienie wspólnej polityki obronnej UE
2
Obrona CAP w obecnym kształcie i wyrównanie dopłat dla polskich rolników
3
Demokratyzacja instytucji UE

D.5. W krajach Unii Europejskiej pracuje, studiuje i wychowuje dzieci kilka milionów Polaków, którzy pozostają obywatelami Polski.    W jaki sposób zamierza Pani/ Pan reprezentować ich interesy w Parlamencie Europejskim?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1
Zapobieganie dyskryminacji Polaków w ich krajach czasowego lub stałego osiedlenia

E. Ocena działań parlamentu poprzedniej kadencji

E.1. W 2014 roku mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.    Jakie są Pani/ Pana zdaniem największe sukcesy i porażki wynikające z wejścia Polski do Wspólnoty? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
 SukcesyPorażki
1.Swobodny przepływ osób  Wejście do UE na gorszych warunkach niż szereg innych krajów  
2.  Strata środków UE przeznaczonych na koleje 
3.   

G. Materiały

G.1. Materiały wyborcze  

* Zobacz, jak na te pytania odpowiedziały ogólnopolskie komitety na Latarnik Wyborczy.

Kwestionariusz współtworzyli: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Tomasz Chmal, Agata Dudek, Federacja Konsumentów, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja Szansa na Przyszłość, Grupa Zagranica, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Obywatelskich, Instytut Spraw Publicznych, Koalicja Klimatyczna, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Projekt: Polska, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Leszek Skiba, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Katarzyna Szajewska, Szkoła Liderów, Urszula Żurek-Kucharska.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.