facebook tweeter youtube

 
Rafał Trzaskowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • prezydent miasta Warszawa
  • kandydat na prezydenta
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: 2018-10-29)
Kwestionariusz — Odpowiedź miast na zmiany w edukacji 2019
Data wypełnienia: 29.01.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Wyborcza.pl

A.1. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Cel strategiczny: Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o rozwoju
2
Cele główne: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i wychowania
3
Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie

A.2. Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
  wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
  zajęcia ponadprogramowe
  zatrudnienie nauczycieli wspierających
  inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw

Inne (jakie?)

A.3.   Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
  Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
  Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.4. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
  Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5.   W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
  Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

A.6. Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
  Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
  Prowadzenie części lekcji w soboty.
Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

A.7.   Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
Zapewnienie oferty sportowej dla uczniów również na innych obiektach niż szkolne.
2
Wykorzystanie przestrzeni i kadry akademickiej do realizacji części zajęć dla uczniów.
3
Wykorzystanie projektów organizacji pozarządowych (w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez samorządy) do uzupełniania i rozszerzenia oferty programowej szkół.

A.8. Miejsce na rozwinięcie odpowiedzi i dodatkowe komentarze.
Konieczność dostosowania systemów stypendialnych, systemu doradztwa zawodowego, organizacji klas sportowych dla uczniów w związku z reformą oświaty. Zwiększone zapotrzebowanie na dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, przy jednoczesnym zabraniu samorządom terytorialnym środków na doradztwo metodyczne, które zostały przekazane do dyspozycji wojewodów, a powoływanie doradców do dyspozycji kuratorów oświaty.

Kwestionariusz — Samorząd 2018
Data wypełnienia: 09.10.2018
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Rafał
Nazwisko
Trzaskowski

A.2. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Doktor nauk humanistycznych

A.4. Ostatnio wykonywany zawód
Poseł, wykładowca akademicki

A.5. Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Obecnie jestem posłem na Sejm RP VIII kadencji i wiceprzewodniczącym Komisji ds. UE, analitykiem i wykładowcą akademickim. W rządzie Ewy Kopacz byłem wiceministrem Spraw Zagranicznych ds. Unii Europejskiej oraz pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Rady Europejskiej. Odpowiadałem za politykę europejską rządu prowadząc w imieniu Pani Premier najważniejsze z punktu widzenia Unii Europejskiej negocjacje. Moim zadaniem była również koordynacja prac wszystkich resortów, które zaangażowane są w prace na poziomie UE. W rządzie Donalda Tuska byłem ministrem Administracji i Cyfryzacji (2013-2014). Zajmowałem się sprawami cyfryzacji, m.in.: ochroną danych osobowych w sieci, cyberbezpieczeństwem i dostępnością treści w Internecie dla niepełnosprawnych. W działce administracji byłem przede wszystkim odpowiedzialny za współpracę z samorządami (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego), nadzór nad wojewodami, a także niesienie pomocy poszkodowanym przez powodzie czy gwałtowne zjawiska meteorologiczne. W Parlamencie Europejskim (2009-2013) byłem członkiem Komisji Konstytucyjnej. Do moich najważniejszych zadań należał udział w negocjacjach wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020, z którego do Polski trafi 400 mld złotych. Pracowałem także w Komisji Rynku Wewnętrznego oraz Ochrony Konsumentów. Zanim zostałem wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego byłem doradcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Jacka Saryusz-Wolskiego oraz delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim (2004-2009). Jestem również wykładowcą akademickim w Collegium Civitas w Warszawie (od 2000 roku), wykładałem też w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1998-2009). Przez wiele lat byłem również analitykiem w Centrum Europejskim – Natolin. W latach 2000-2001 pracowałem jako doradca Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej w gabinecie szefa UKIE. Wcześniej, (od 1995 roku), byłem tłumaczem symultanicznym i nauczycielem języka angielskiego.

B. Kontakt

B.1. Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
E-mail do kontaktu z wyborcami kontakt@trzaskowski.pl
Strona internetowa www.trzaskowski.pl
Profile w mediach społecznościowych FB Rafał Trzaskowski

B.2. W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
  Organizowanie dyżurów.
  Prowadzenie strony internetowej.
  Prowadzenie bloga.
  Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.

Inne (jakie?)

Aktywna obecność w mediach społecznościowych.

C. Wizja rozwoju miasta i finanse

C.1. Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Poprawa jakości życia mieszkańców: zagwarantowanie, że w każdej dzielnicy Warszawy mieszkańcy mają zapewniony ten sam standard usług publicznych i miejskiej infrastruktury. Stworzenie najlepszego systemu transportu publicznego w tej części Europy, zbudowanie pozycji Warszawy jako regionalnego lidera w obszarze edukacji i ochrony zdrowia. Poprawa dostępu do służby zdrowia, likwidacja zagrożenia smogiem i stworzenie wizerunku najbardziej zielonej stolicy w Europie.

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Rozbuduję sieć metra i linii tramwajowych, doprowadzę do powstania skrzyżowań bezkolizyjnych na głównych trasach i budowy nowych parkingów P+R oraz parkingów podziemnych w centrum.
2.
Poprawię dostęp do służby zdrowia: wprowadzę dodatkowe, finansowane przez miasto dyżury specjalistów, weekendowe i świąteczne dyżury w przychodniach i nowe programy szczepień dla dzieci, kobiet w ciąży i seniorów.
3.
Warszawa zwiększy pomoc dla seniorów i ich opiekunów: wprowadzę „urlopy wytchnieniowe”, będę budował windy w starych budynkach, rozwinę teleopiekę dla osób starszych, mieszkających samotnie, zapewnię seniorom potrzebne usługi na koszt miasta („złota rączka”, dedykowany transport).
4.
Zainwestuję w warszawską opiekę nad dziećmi i edukację: zbuduję nowe żłobki, przedszkola i szkoły, podwyższę pensje nauczycielom, wydłużę pracę świetlic, miasto zapłaci za atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów.
5.
Koniec ze smogiem w Warszawie: doprowadzimy do wymiany starych pieców, podłączymy tysiące mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej, stworzymy sto nowych skwerów i miejsc zielonych w całej Warszawie.

C.3. Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji. Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  Drogi
Komunikacja miejska
Edukacja
  Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
  Ochrona środowiska
  Polityka mieszkaniowa
  Kultura
  Ochrona zdrowia
Polityka społeczna
  Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
  Sport i turystyka
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

C.4. Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
  Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
  Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
  Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
  Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

C.5. Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Przykładowo, wprowadzenie nowoczesnych, cyfrowych technologii zarządzania miastem może pozwolić zredukować wydatki na administrację.

C.6. Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Wprowadzając preferencje w dostępie do niektórych usług publicznych.

C.7. Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
M.in. wdrożenie elastycznej polityki czynszowej dla małych i średnich przedsiębiorców. ale także stworzenie na Pradze strefy laboratoriów "Inteligenta Warszawa" przeznaczonych dla polskich i globalnych firm działających na rynku technologii "smart city".

C.8. Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Rozwój transportu publicznego, a co za tym idzie większa liczba pasażerów podwyższy dochody z biletów.

C.9. Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
W przypadku części cudzoziemców główną barierą są kwestie językowe i kulturowe.

C.10. Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

C.11. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zgodnie z obowiązującym prawem, gmina może dokonywać wydatków na inwestycje tylko na swoim obszarze. Duże miasta, takie jak Warszawa, mają jednak możliwości wsparcia rozwoju otaczających je gmin, np. biorąc na siebie lwią część kosztów organizacji transportu aglomeracyjnego, albo liderując w projektach unijnych. Przykładowo, Warszawa już dziś jest liderem w programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), finansującym rozwój komunikacji na terenie aglomeracji.

C.12. Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Przede wszystkim z gminami okalającymi Warszawę. Dwa obszary współpracy powinny mieć priorytet: transport publiczny oraz walka ze smogiem. Inwestując w połączenia SKM i sieć autobusów podmiejskich, Warszawa ułatwia życie mieszkańcom gmin okalających, a zarazem rozwiązuje część problemów, które trapią metropolię, takich jak np. nadmierny napływ samochodów osobowych z poza granic miasta.

D. Edukacja

D.1. Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
  Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
  Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

D.2. Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
O tym powinni decydować rodzice, we współpracy z nauczycielami. Dla wielu rodziców ważne mogą być np. dodatkowe zajęcia językowe oraz zajęcia rozwijające wiedzę w zakresie nauk ścisłych (np. kodowanie, robotyka). Możliwe też, że część rodziców będzie chciała dodatkowych zajęć nt. spraw obywatelskich, kwestii równościowych itp.

D.3. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4. W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
  Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
  Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.5. W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest {TOKEN:ATTRIBUTE_3} (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola.  Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
  Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
  Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
  Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
  Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
  Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Dziecko zamieszkałe w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole.

D.6. Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
  Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E. Transport i drogi

E.1. Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Poszerzanie zakorkowanych ulic.
  Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
  Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
Budowa obwodnicy miasta.
Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
  Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
  Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
  Rozbudowa ścieżek rowerowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Warszawa będzie inwestować w rozbudowę ścieżek rowerowych i wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.

E.3. Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Wydzielenie nowych buspasów.
Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
  Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
  Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
  Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.4. Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Osiedla, w których inwestycje w dodatkowe połączenia są pilnie potrzebne to m.in. Gocław, Zielona Białołęka, Białołęka Wschodnia, Odolany, Bemowo - Chrzanów, Zielony Ursynów, Targówek Fabryczny. Perspektywicznie trzeba też myśleć o rozwoju siatki transportowej na Siekierkach, na osiedlu "Pod Skocznią" oraz na północy Bielan (tereny niegdyś używane przez hutę).

E.5. Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta? Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
  Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
  Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
  Powiększenie strefy płatnego parkowania.
  Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
  Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta oraz budowa parkingów podziemnych w centrum miasta.

F. Przestrzeń miejska

F.1. Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
  Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.2. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Proponowane odpowiedzi uniemożliwiają poprawny wybór. Warszawa będzie realizować oba cele polityki mieszkaniowej: budować mieszkania na tani wynajem, dla rodzin i osób o stałych dochodach, ale także powinna budować mieszkania socjalne dla osób najuboższych. Wszyscy mieszkańcy Warszawy mają prawo do życia w godnych warunkach.

F.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
  W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
  Nie należy regulować zabudowy.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.4. Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Miasto przede wszystkim powinno chronić tereny zielone. Warszawa potrzebuje więcej zieleni, nie mniej. Nie należy też dopuszczać do zabudowy w miejscach, w których brakuje podstawowej infrastruktury i gdzie jej doprowadzenie wiązałoby się z relatywnie wysokimi kosztami.

F.5. Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
  Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.6. Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Stara i Nowa Praga, wraz z Szmulowizną
2.
Kamionek
3.
Targówek Fabryczny

F.7. Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
  Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
  Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

F.8. Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście?  Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
  Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
  Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.9.   Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Wraz z rozwojem bulwarów nadwiślanych można rozważyć rozszerzenie strefy na ich terenie.

F.10. Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
  Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

G. Czystość i środowisko

G.1. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. {TOKEN:ATTRIBUTE_4} Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście?  Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
  Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
  Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
  Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
  Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
  Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
  Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
Rozwój sieci ciepłowniczej.
Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
  Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
  Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Czy Pani/ Pana zdaniem: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

G.3. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mam nadzieję, że przeforsowane przez rząd PiS zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów nie doprowadzą do konieczności wprowadzania podwyżek opłat za wywóz śmieci.

H. Czas wolny: kultura i sport

H.1. Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Festiwale muzyki, np. Warszawska Jesień
2.
Warszawskie teatry
3.
Kluby nad Wisłą z letnim programem koncertów muzycznych

H.2. Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
Wzbogacenie oferty domów kultury.
Organizacja imprez i festiwali.
  Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
  Renowacja wybranych zabytków.
  Wspieranie mediów lokalnych.
  Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.3.   Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Domy Kultury powinny rozwijać ofertę przeznaczoną dla rodzin z dziećmi (zabawa połączona z naukę, kreatywne spędzanie wolnego czasu, budowanie wśród młodych warszawiaków wrażliwości na sztukę) oraz ofertę adresowaną do seniorów.

H.4. Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
Rodziny z dziećmi.
Seniorzy.
  Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
  Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
  Osoby, które nie interesują się kulturą.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.5. Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
  Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
  Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
  Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.6. Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
  Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.7. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Sport w Warszawie to dwa równoległe obszary: warszawskie kluby sportowe oraz popularyzacja sportu masowego i rekreacji. Obydwa są ważne, ale wymagają innego rodzaju wsparcia i strategii. Warszawa musi jednocześnie wspierać kluby (duże i małe – wszystkie mają swój udział w budowie tożsamości miasta) ale także sport masowy, powszechny. Szczególnie zależy mi na zwiększeniu liczby dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych. Masowy udział młodzieży w sporcie to nie tylko inwestycja w ich zdrowie, ale także łatwiejsze odnajdywanie sportowych talentów. Obecnie czynnie uprawia sport ponad 27 tysięcy młodych warszawiaków. Mój cel: ponad 50 tysięcy młodych warszawiaków regularnie uprawiających sport w klubach, stowarzyszeniach itp.

H.8. Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Warszawa powinna wspierać wszystkie kluby sportowe, duże i małe, z całym bogactwem dyscyplin sportowych.

I. Zdrowie i polityka społeczna

I.1. Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.2.   Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
  Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
  Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
  Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
  Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Wprowadzenie tzw. urlopów wytchnieniowych dla opiekunów osób zależnych.

I.3. Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Szczególnej pomocy potrzebują osoby najuboższe, często żyjące w bardzo trudnych warunkach lokalowych - np. mieszkańcy kamienic nie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, pozbawionych sanitariatów itp.

I.4. Miasto jest właścicielem {TOKEN:ATTRIBUTE_5}. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
  Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
  Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.5. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
  Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J. Bezpieczeństwo

J.1. Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. tak    
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. tak    

J.2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
  Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K. Kontakt z mieszkańcami i zarządzanie miastem

K.1. Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Dalszy rozwój systemu komunikacyjnego, w tym zwłaszcza kwestie wyznaczania nowych buspasów i docelowego kształtu głównych arterii komunikacyjnych.
Kwestia 2:
Kwestia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Naziemnego i jej ewentualne rozszerzanie.
Kwestia 3:
Zapisy ”Studium” (strategicznego dokumentu planistycznego dla Warszawy) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

K.2. Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Budżet obywatelski
  Konsultacje społeczne
  Panel obywatelski
  Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
  Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Włączenie mieszkańców do dyskusji o przyszłości systemu komunikacyjnego Warszawy wymaga wykorzystania wielu narzędzi: debat, konsultacji z Młodzieżową Radą Miasta i Radą Seniorów, współpracy z NGOs, ankiet i badań online itp.

K.3. Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Budżet obywatelski
  Konsultacje społeczne
  Panel obywatelski
  Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
  Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Włączenie mieszkańców do dyskusji o przyszłości SPPN w Warszawie wymaga wykorzystania wielu narzędzi: otwartych debat, konsultacji obywatelskich, dyskusji z NGOs oraz z ekspertami, ankiet i badań online itp.

K.4. Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
  Budżet obywatelski
  Konsultacje społeczne
  Panel obywatelski
  Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
  Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Podobnie jak w przypadku komunikacji i SPPN, zaangażowanie mieszkańców w dyskusję o "Studium" i planach miejscowych będzie większe, jeśli zastosujemy wiele różnych narzędzi równolegle, m.in. konsultacje społeczne, otwarte debaty, dyskusje z ekspertami i NGOs, masowe konsultacje z obywatelami przy wykorzystaniu bezpiecznych narzędzi internetowych itp.

K.5. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.     tak
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. tak    
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.     tak
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). tak    
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę tak    

K.6. Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.7. Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Pawłowi Rabiejowi

K.8. Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Zamierzam się kierować interesem mieszkańców Warszawy.

L. Zakończenie

L.1. Prosimy o dołączenie Pani/ Pana zdjęcia, które zostanie wyświetlone przy kwestionariuszu w serwisie MamPrawoWiedziec.pl.  Zdjęcie nie może przekraczać 3mb oraz być w formacie png lub jpg.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.