facebook tweeter youtube

Źródło: www.gdynia.pl

 
Wojciech Szczurek

prezydent miasta Gdynia

Kwestionariusz — Odpowiedź miast na zmiany w edukacji 2019
Data wypełnienia: 14.01.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Wyborcza.pl

A.1. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH KAŻDEGO MIESZKAŃCA
2
WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA
3
WSPÓŁPRACA CAŁEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE PODNOSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA

A.2. Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
  wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
  wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
  zajęcia ponadprogramowe
  zatrudnienie nauczycieli wspierających
  inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw

Inne (jakie?)

zmiana sposobu wynagradzania nauczycieli wraz ze wzrostem środków przeznaczonych na ten cel

A.3.   Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
  Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
  Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
  Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.4. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
  Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
  Ok. 5 000 zł brutto.
Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5.   W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
  Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
  Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
  Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Należy zatrudnić młodych nauczycieli

A.6. Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
  Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
  Prowadzenie części lekcji w soboty.
  Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
  Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Sieć szkół jest zaprojektowana tak, by pomieścić podwójny rocznik i w większości szkół średnich liczba oddziałów na poziomie klas I zostanie podwojona.

A.7.   Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
Zachowanie jednozmianowości
2
Organizacja nauczania wg różnych systemów na tym samym poziomie edukacyjnym
3
Duże różnice w ilości uczniów na każdym etapie edukacyjnym

A.8. Miejsce na rozwinięcie odpowiedzi i dodatkowe komentarze.
Ad 3 - Od wielu lat realizowane są różne formy zmian w systemie oświatowym. Optymalnym byłoby utrzymanie rekrutacji co roku na zbliżonym poziomie ilościowym - lepsze planowanie, strategiczne inwestycje, itp. Niestety z uwagi na zmiany: kumulacje roczników, zmiany w kontekście 6,7-latków sprawiają, że na każdym z poziomów nauczania liczba uczniów bardzo różni się. Powoduje to duże zmiany w zatrudnieniu, nierównomierne rozłożenie roczników, co skutkuje dodatkowymi kosztami.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.