facebook tweeter youtube

Źródło: www.bip.krakow.pl

 
Jacek Majchrowski

prezydent miasta Kraków

Kwestionariusz — Odpowiedź miast na zmiany w edukacji 2019
Data wypełnienia: 19.02.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Wyborcza.pl

A.1. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Stwarzanie warunków dla doskonalenia systemu edukacji ukierunkowanej na uzyskanie najwyższego standardu edukacyjnego w Polsce.
2
Promowanie kształcenia ustawicznego (przez całe życie) jako naturalnego elementu ścieżki zawodowej mieszkańców Krakowa, sprzyjającego mobilności na rynku pracy oraz utrzymaniu jak najdłużej aktywności zawodowej.
3
Rozwijanie oferty możliwości kształcenia w językach obcych przez szkoły samorządowe oraz kształcenia języka i kultury polskiej dla cudzoziemców.

A.2. Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
  wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
  wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
  zajęcia ponadprogramowe
  zatrudnienie nauczycieli wspierających
inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw

Inne (jakie?)

A.3.   Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
  Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
  Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.4. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
  Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
  Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5.   W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
  Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
  Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
  Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Należałoby zmodyfikować przepis ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 35 ust. 1 w celu umożliwienia dyrektorowi szkoły zatrudnienie nauczyciela w wymiarze przekraczającym 1,25 etatu bez zgody nauczyciela.

A.6. Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
  Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
  Prowadzenie części lekcji w soboty.
Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

1. Przekształcono 4 gimnazja w licea ogólnokształcące, co spowodowało wzrost liczby wolnych miejsc dla uczniów o około 2 000. 2. w 2017 r. została wydana zgoda na przekształcenie trzech niesamorządowych publicznych gimnazjów w licea ogólnokształcące. W efekcie, w Krakowie aktualnie funkcjonuje 8 niesamorządowych publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży. 3. od 2007 r. liczba uczniów w samorządowych liceach ogólnokształcących spadła o 5 200, w związku z czym istnieje duży potencjał do zwiększenia dostępnych miejsc w liceach. 4. 12 krakowskich salorządowych liceów ogólnokształcących funkcjonowało w zespołach szkolnych z gimnazjami. w efekcie reformy systemu oświaty, wygaszane gimnazja zwolnią miejsca dla liceów ogólnokształcących- wzrost liczby miejsc dla uczniów o około 3 600. 5. zawarcie 2 lutego 2017 r. porozumienia przez małopolską Kurator Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego m. in. organizacji pracy szkół. We wcześniejszych latach Państwo Dyrektorzy szkół prowadząc rekrutację do liceów ogólnokształcących na kolejny rok szkolny planowali liczbę otwieranych oddziałów klas I na poziomie roku poprzedniego. Na podstawie obowiązującego porozumienia prowadzi się zrównoważony nabór do krakowskich liceów. W skutek tego działania, szkoły te będą mogły otworzyć więcej oddziałów klas pierwszych niż w ostatnich dwóch latach.

A.7.   Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
Doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach.
2
Sprawy administracyjne związane min z wygaszeniem gimnazjów, przekształceniem liceów w szkoły czteroletnie a techników w pięcioletnie.
3
uregulowanie spraw związanych ze szkolnym majątkiem, pozamykanie kont bankowych, zmiany w numerach REGON. 4. Braki kadrowe nauczycieli mających uprawnienia do pracy w szkołach ponadpodstawowych.

A.8. Miejsce na rozwinięcie odpowiedzi i dodatkowe komentarze.
Odnośnie pytania dot. wynagrodzenia: Wysokość zarobków nauczycieli jest ściśle regulowana rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej określającym minimalne stawki wynagrodzenia. Na ostateczną wysokość pensji nauczycieli mają jednak wpływ różne dodatki np.: funkcyjny czy motywacyjny. Ponadto zróżnicowane pensum nauczycieli a także stopień awansu zawodowego mają wpływ na poziom wynagrodzenia. Należałoby pomyśleć o wprowadzeniu systemu wynagradzania nauczycieli opartego na wynikach pracy, specyfice szkoły a także rodzaju prowadzonych zajęć.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.