facebook tweeter youtube

 
Iwona Kozłowska

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

posłanka do Sejmu 7. kadencji

Kwestionariusz — Parlament 2015
Data wypełnienia: 21.10.2015

Wypełnij kwestionariusz i sprawdź, kto ma poglądy podobne do Twoich.

Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Iwona
Nazwisko:
Kozłowska
Data urodzenia:
11-08-1963
Miejsce urodzenia:
Więcbork
Ostatnio wykonywany zawód:
Nauczyciel

A.2. Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Okręg wyborczy:
4 Bydgoszcz

A.4. Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

A.5. Numer na liście
5

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Rocznik 2008 · Organizacja Pomocy Społecznej Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim Rocznik 2003 · surdologopedia Studia podyplomowe Uniwersytet Gdański Rocznik 2002 · Neurologopedia Studia na WSP Bydgoszcz Rocznik 1986 · nauczanie początkowe I Liceum im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią

A.8. DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
iwona.kozlowska@sejm.pl
Strona internetowa
www.iwonakozlowska.pl
Inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (np. adresy w serwisach społecznościowych, loginy w komunikatorach internetowych)
www.facebook.com/poseliwonakozlowska
Adres biura wyborczego
ul.Gdańska 32/5, 85-006 Bydgoszcz

B. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

B.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
Szczęśliwa żona, matka trzech synów. Jak sama mówi, praca społeczna od zawsze stanowiła kierunek jej zawodowych zainteresowań i aspiracji. Współpracuje z samorządowcami reprezentując interesy społeczności lokalnych w parlamencie. Jej domena to polityka społeczna. Z zawodu nauczyciel, jest przewodniczącą struktur PO RP w powiecie sępoleńskim. Lubi wycieczki rowerowe, dobrą książkę, jej zainteresowania to także zdrowy styl życia i moda. Pochodzi z Więcborka w Powiecie Sępoleńskim. Ukończyła LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogicznym. Mieszka w małej miejscowości - Zabartowo, gdzie przez 9 lat pełniła funkcję kierownika Szkoły Filialnej. Po jej likwidacji pracowała w Szkole Podstawowej w Pęperzynie. W trakcie pracy zawodowej podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z logopedii, surdologopedii, neurologopedii oraz organizacji pomocy społecznej. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne: Zarządzanie Oświatą oraz Przygotowujący do Pracy Edukatorskiej. W latach 2002 - 2003 pracowała w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy na oddziale neurologii prowadząc diagnozę i terapię neurologopedyczną. Przez szereg lat współpracowała również z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Sępólnie Krajeńskim prowadząc zajęcia z emisji głosu oraz diagnozy i terapii logopedycznej. W okresie 2007 – 2010 pełniła obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. W 2006 roku uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2010 r. została wybrana na kolejną kadencję głosami 7174 osób. Pełniła funkcję przewodniczącej Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP. 9 października 2011r. została wybrana na Posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencji.

B.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
B. Radny rady gminy     tak
C. Radny rady powiatu     tak
D. Radny sejmiku wojewódzkiego tak    
E. Poseł na Sejm RP   tak  
F. Senator RP     tak
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

B.3. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski

B.4. Zainteresowania/ hobby
Wycieczki rowerowe, dobra książka, zdrowy styl życia i moda.

C. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

C.1. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł lub jako senator?
Nadal będę zabiegać o interesy rolników tak jak miało to miejsce w przypadku Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego. Chcę walczyć o budowę stopnia wodnego na Wiśle i jej dalszą kaskadyzację. Będę zabiegać o zmianę algorytmu finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej i zwiększenie zasiłków i świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Możliwość kierowania przez jednostki publiczne osób potrzebujących do komercyjnych Domów Pomocy Społecznej to oszczędność dla budżetu i poprawa dostępność miejsc w domach dla podopiecznych. Budowa jak największej ilości ciągów pieszo rowerowych jest dla mnie także priorytetem.

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Chcę nadal wspierać samorządowców z mojego okręgu w pozyskiwaniu środków z budżetu centralnego, na inwestycje, które w największym stopniu sprzyjają mieszkańcom. Trzeba dopilnować aby zapowiedziane obwodnice Sępólna Kraj. i Kamienia Kraj. zostały zrealizowane to samo tyczy się S5 i S10. W regionie jest wiele inwestycji infrastrukturalnych, które będę wspierać jak np. budowa ronda w Żninie na DK 5 czy obwodnica Strzelna, Tucholi. Poprzez działalność w parlamentarnych zespołach międzynarodowych, będę zabiegać o nowe możliwość w zakresie eksportu towarów dla naszych przedsiębiorców i rolników, ale liczę także na lokowanie firm i kapitału w naszym regionie.

C.3. W pracy posłowie i senatorowie mogą korzystać ze wsparcia ekspertów (m.in. angażowanych w ramach budżetu na biuro poselskie, przez Biuro Analiz Sejmowych lub powoływanych w komisjach). Prosimy o podanie: w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami zamierza Pani/ Pan współpracować?
Co do konkretnych specjalistów z danej dziedziny na pewno będę kontynuowała współpracę z prof. Zygmunetem Babińskim w zakresie gospodarczej aktywizacji dróg wodnych w regionie oraz budowy stopnia wodnego na Wiśle. Tak jak dotychczas będę współpracowała z kancelarią radcy prawnego, która wspiera mnie w przygotowywaniu interpelacji, propozycji zmian do ustaw, ale udziela także porad prawnych dla mieszkańców zgłaszających się do mojego biura. Współpracuję także z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej, a także ośrodków Pomocy Społecznej dzięki, którym zawsze dysponuję aktualną wiedzą w tematyce pomocy społecznej.

C.4. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Zmiany w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego. To niezmiernie istotne dla mnie ze względu na rolników, którzy wielokrotnie sygnalizowali problem wysokich cen gruntów ornych na terenie Kujaw i Pomorza. Jeden z punktów ustawy daje pierwszeństwo w zakupie ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwom rodzinnym. O mojej determinacji, co do wprowadzenia powyższej zmiany najlepiej świadczy fakt, iż nie tylko byłam autorką zawartych w niej propozycji, ale także wbrew dyscyplinie klubowej głosowałam przeciwko senackiej poprawce, która znosiła ów zapis.
2.
Nowelizacja ustawy o systemie u­­bezpieczeń społecznych, tzw. ustawa "złotówka za złotówkę", likwidująca sformalizowane i sztuczne progi dostępu do świadczeń rodzinnych. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy od 2016 roku nie stracą świadczeń, ale będą je nadal otrzymywać - pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium.
3.
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach. Nie tylko ważna, ale i pokazująca odpowiedzialność rządu i długoterminowe myślenie. Stopniowo zrównywany i podwyższany jest wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Brak reformy groziłby zachwianiem bezpieczeństwa emerytalnego Polaków.

C.5. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Bez odzewu pozostają moje apele dotyczące budowy stopnia wodnego na Wiśle. Ta strategiczna inwestycja pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zahamuje proces stepowienia Kujaw, a także umożliwi gospodarczą aktywizację Wisły, która wygeneruje nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu. Nie bez znaczenia jest także pozyskiwanie "zielonej energii". Mimo tak solidnej argumentacji, nie udaje się poczynić kroków przybliżających nas do zrealizowania tej inwestycji. To strategiczne z punktu widzenia gospodarki krajowej przedsięwzięcie, z pewnością będzie moim priorytetem podczas kolejnej kadencji Sejmu RP

Pytania tematyczne

D.1. Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
  sprawy ustrojowe
  prawa i wolności obywatelskie
budżet
  podatki
polityka społeczna
rynek pracy
  zdrowie
energetyka
  bezpieczeństwo
  gospodarka
rolnictwo
  cyfryzacja
  polityka zagraniczna i migracje
  sprawy europejskie
  samorząd i rozwój regionalny
  nauka
  edukacja
  kultura

D.2.   Większość samorządów boryka się z trudnościami finansowymi. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Zachęcanie samorządów do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
  Zwiększanie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT.
Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
  Gminy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.3.   W Polsce pogłębia się kryzys demograficzny: prognozy przewidują zmniejszanie się liczby ludności (o 12 proc. do 2030 r.) oraz liczby osób w wieku produkcyjnym (GUS, 2014). Która z poniższych opinii na temat polityki prorodzinnej jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Państwo powinno prowadzić politykę mającą na celu zwiększenie liczby urodzeń poprzez finansowe wsparcie rodzin.
B. Nie ma dowodów na to, że wydatki na politykę prorodzinną wpływają na dzietność, więc państwo nie powinno wydawać pieniędzy na ten cel.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.4. Jakie instrumenty należy przede wszystkim stosować w celu zwiększenia dzietności Polaków?
  Zwiększanie liczby żłobków i rozwijanie innych instytucji opieki nad dzieckiem – np. systemu opiekunów dziennych, wsparcie finansowe dla rodziców zatrudniających opiekunów.
  Dalsze przedłużanie płatnego urlopu rodzicielskiego (dla matek i ojców).
  Zwiększenie wysokości jednorazowego zasiłku po urodzeniu dziecka.
  Wspieranie finansowe rodzin z dziećmi stałym zasiłkiem otrzymywanym przez pierwsze lata życia dziecka.
  Stosowanie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi.
  Zwolnienie artykułów dziecięcych z podatku VAT.
  Rozpowszechnianie elastycznych form zatrudnienia (np. praca na część etatu), które ułatwiają łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.4a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Przykład państw zachodnich doskonale obrazuje, że zwiększenie nakładów finansowych nie przekłada się proporcjonalnie na liczbę urodzeń. Nie mniej potrzeba sprawnej polityki państwa w tym zakresie na wielu polach, choć zwiększenie finansowego wsparcia w takich dziedzinach jak np. dostęp do żłobków czy przedszkoli może być korzystne.

D.5.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek dzielenia urlopu rodzicielskiego po równo między ojca i matkę dziecka.   tak  
W sytuacji, gdy jedno z rodziców rezygnuje z pracy zawodowej i nieodpłatnie pracuje w domu, okres ten powinien wliczać się do okresów składkowych potrzebnych do uzyskania świadczeń emerytalnych.   tak  

D.6.   Polskie społeczeństwo starzeje się, wobec czego, rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami w sędziwym wieku.  Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w pierwszej kolejności, aby zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad starszymi osobami zależnymi? 
  Należy zwiększać nakłady z budżetu państwa na pomoc społeczną, aby zapewnić opiekę potrzebującym osobom starszym np. poprzez budowę domów opieki i zapewniając ich finansowanie w długim okresie (np. poprzez budowę domów opieki i z gwarantowanym ich finansowaniem w długim okresie).
  Państwo powinno wspierać rodziny w opiece nad zależnymi osobami starszymi, stosując ulgi podatkowe.
Należy rozwijać prywatne i pozarządowe instytucje opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, np. poprzez ulgi podatkowe na podjęcie inwestycji.
  Należy wprowadzić „bon opiekuńczy”, który polegałby na przekazywaniu pieniędzy instytucji publicznej, prywatnej, społecznej lub rodzinie na opiekę nad osobą niesamodzielną.
  Należy finansować szkolenia dla opiekunów i rodzin opiekujących się osobami starszymi i niesamodzielnymi.
  Należy wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie od niesamodzielności.
  Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające by sprostać wyzwaniom starzenia społeczeństwa.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Postuluję umożliwienie kierowania osób przez jednostki publiczne do komercyjnych DPS czy Domów Opieki. Jest to rozwiązanie tańsze w sytuacji kiedy podopieczny przekazuje swoje świadczenia na rzecz pobytu w placówce, a państwo dokłada tylko pozostałą brakującą kwotę. Obecnie brakuje miejsc w publicznych DPS, a wolne miejsca w komercyjnych są niewykorzystane.

D.7.   Poniżej wymieniliśmy różne założenia systemów emerytalnych. Czy popiera Pani/ Pan ich wprowadzenie? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zrezygnować z Otwartych Funduszy Emerytalnych, cała składka powinna trafiać do ZUS.   tak  
Należy przywrócić wysokość składki przekazywanej do OFE i ponownie wprowadzić obowiązkowe członkostwo w funduszach.   tak  
Nie należy zmieniać roli otwartych funduszy emerytalnych: obecny system odpowiednio równoważy OFE i ZUS oraz umożliwia wybór między nimi. tak    
Wszyscy obywatele po osiągnięciu określonego wieku powinni być uprawnieni do otrzymania stałego świadczenia finansowanego z podatków powszechnych (tzw. emerytura obywatelska).      
Państwo nie powinno zajmować się wypłacaniem emerytur, zabezpieczenie na starość jest indywidualną sprawą obywateli i ich rodzin.   tak  
Należy wprowadzać dalsze preferencje podatkowe zachęcające do oszczędzania w III filarze.   tak  

D.8.   Które z poniższych stwierdzeń na temat wieku emerytalnego jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
  Wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  Wiek emerytalny powinien wynosić co najmniej 67 lat.
Emerytura powinna przysługiwać osobom, które osiągnęły wiek emerytalny lub przepracowały minimum 40 lat.
  Wiek przejścia na emeryturę powinien być indywidualną decyzją każdego obywatela.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.9.   Istnieją grupy zawodowe, które korzystają z innych zasad ubezpieczenia społecznego niż większość zatrudnionych. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy włączyć rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.   tak  
Składka rolników na ubezpieczenie społeczne powinna być proporcjonalna do dochodów, a nie ustalona na podstawie wielkości gospodarstwa. tak    
Wysokość emerytur górników powinna być naliczana na tych samych zasadach co emerytury reszty pracujących.   tak  
Należy włączyć sędziów i prokuratorów do powszechnego systemu emerytalnego. tak    
Należy zlikwidować przywileje emerytalne służb mundurowych.   tak  
Fundusz kościelny, z którego finansowana jest część składek emerytalnych księży, sióstr, zakonników, powinien zostać zlikwidowany.   tak  

D.10. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Całkowita likwidacja przywilejów emerytalnych nie byłaby rozwiązaniem sprawiedliwym. Trzeba natomiast rozmawiać o reformie tych, które w nadmiernym stopniu obciążają kieszenie podatników i przysługują bez uzasadnienia wynikającego z ciężkich warunków pracy.

D.11.   Wysokość płacy minimalnej w Polsce wynosi obecnie 1750 zł brutto i jest co roku negocjowana na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (od 2016 r. Rada Dialogu Społecznego). Czy Pani/ Pana zdaniem płacę minimalną w ciągu najbliższej kadencji należy:
  zlikwidować – wysokość płac powinna być regulowana wyłącznie przez rynek pracy.
podnieść.
  zreformować, wprowadzając minimalną stawkę godzinową, obowiązującą dla wszystkich typów umów.
  ustalać na poziomie 50 proc. przeciętnych dochodów w gospodarce w roku poprzednim.
  regulować na poziomie regionalnym.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.12.   Który z poniższych modeli finansowania opieki zdrowotnej uważa Pani/ Pan za najodpowiedniejszy?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Opiekę zdrowotną należy finansować ze składek obywateli (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od sytuacji na rynku pracy).
  Opiekę zdrowotną należy finansować bezpośrednio z budżetu państwa (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od wyniku negocjacji między ministerstwami zdrowia i finansów).
  Obywatele sami powinni opłacać usługi zdrowotne, których potrzebują.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.13.   Która z poniższych opinii na temat wspierania rolnictwa jest bliższa Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Rolnicy powinni otrzymywać dotacje z budżetu państwa - w przeciwnym razie wiele gospodarstw rolnych upadnie.
B. Rolnicy nie powinni dostawać dotacji z budżetu – ta grupa nie powinna być szczególnie wspierana.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.14.   Która z poniższych opinii na temat dopłat unijnych dla rolników jest bliższa Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Polska powinna podjąć działania na rzecz zmiany zasad ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa.
B. Obecne zasady ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa nie wymagają zmian.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.15.   Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być całkowicie zakazana.
  Uprawa roślin GMO powinna być zakazana, natomiast dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona, a produkty modyfikowane genetycznie powinny być oznakowane.
  Zarówno uprawa roślin GMO jak i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.16.   Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Polska energetyka powinna opierać się o własne zasoby (OZE, węgiel, gaz), nawet jeśli oznaczałoby to wyższą cenę energii.
B. Polska energetyka powinna kierować się niższą ceną energii i dążyć do otwartej wymiany transgranicznej, w tym większego importu (gazu, energii).

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.17. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Istnieje potrzeba dywersyfikowania źródeł energii przy jednoczesnym dążeniu do obniżania ceny dla odbiorców.

D.18.   Jakie Pani/ Pana zdaniem jest główne wyzwanie bezpieczeństwa energetycznego Polski w nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Opracowanie strategii polityki energetycznej po 2020 roku
  Modernizacja elektrowni
Aktywny udział w budowie Unii Energetycznej w UE
  Zmniejszenie udziału surowców energetycznych z importu
  Poprawa stanu sieci elektroenergetycznych na terenie kraju
  Rozbudowa transgranicznych sieci elektroenergetycznych
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.19.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi opiniami na temat energetyki?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Dalsza prywatyzacja sektora energetycznego jest w interesie państwa.   tak  
Polska powinna realizować unijną politykę stałego ograniczania emisji gazów cieplarnianych.   tak  
Należy wprowadzić podatek od emisji CO2 przez samochody.   tak  
Obywatele powinni ponosić wyższe koszty związane z poprawą efektywności energetycznej gospodarki, nawet jeśli efekty będą widoczne dopiero w dłuższym okresie. tak    
Obywatele powinni otrzymywać wsparcie państwa, by termomodernizować budynki mieszkalne.   tak  
Państwo powinno wspierać rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych. tak    
Państwo powinno wspierać rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. tak    
Budowa elektrowni atomowej w Polsce jest uzasadniona. tak    

D.20.   Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy stawiać na rozproszoną energetykę: wspierać tworzenie mikroinstalacji prosumenckich i ograniczać budowę dużych jednostek wytwórczych.
B. Polska energetyka powinna pozostać scentralizowana: należy stawiać na duże inwestycje a energetyka prosumencka powinna być tylko uzupełnieniem.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.21.   Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy zwiększyć dopuszczalną wysokość długu publicznego. B.Należy jak najszybciej ograniczyć tempo narastania długu publicznego.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.22.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).   tak  
Wydatki z budżetu państwa na oświatę powinny być większe niż obecnie (subwencja oświatowa w 2015 r. była planowana na ok. 40 mld zł).      
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.      
Nauczyciele powinni rozliczać się z 40 godzinnego tygodnia pracy (obecnie nauczyciel rozlicza się z prowadzenia 18 lekcji, pozostały może poświęcić na przygotowanie, sprawdzanie prac, doszkalanie, itp.).      
Dzieci powinny zaczynać edukację szkolną w wieku 6 lat. tak    
Rodzice powinni decydować czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat.      

Zgodność z pozostałymi kandydatami
Najbardziej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Michał Kamiński Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP975%
Bożena Szydłowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1773%
Iwona Śledzińska-Katarasińska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP970%
Adam Korol Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1367%
Antoni Mężydło Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1266%
Joanna Kluzik-Rostkowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP764%
Stanisław Szwed Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość763%
Mirosław Pampuch Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru1862%
Szymon Szynkowski Vel Sęk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość1062%
Agnieszka Ścigaj Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”1861%
Najmniej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Andżelika Możdżanowska Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe1037%
Rafał Wójcikowski Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”1840%
Bogusława Orzechowska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość842%
Andrzej Maciejewski Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”1642%
Wojciech Murdzek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość1443%
Grzegorz Woźniak Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość744%
Jacek Wilk Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”1844%
Mirosław Suchoń Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru1744%
Mieczysław Miazga Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość1845%
Kamila Gasiuk-Pihowicz Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru1845%
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.