facebook tweeter youtube

 
Zbigniew Kuźmiuk

poseł do Parlamentu Europejskiego
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 02.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Przegłosowanie w komisji rolnictwa sprawozdania zawierającego rezygnację z cięć w finansowaniu WPR w latach 2021-2027
Sukces 2: Określenie procesu wyrówania dopłat bezpośrednich dla rolników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej do średniej unijnej w latach 2021-2027
Największa porażka: nie odnotowałem takiej porażki

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Rozszerzenie dostępu do finansowania dla MSP Opinia komisji bużetowej-sprawozdawca
2. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027 Opinia komisji budżetowej- sprawozdawca
3. Koncentracja gruntów rolnych w UE- między innymi sprzedaż ziemi rolnej na tzw. słupy kontrsprawozdawca sprawozdania Komisji Rolnictwa w tej sprawie

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Głosowanie przeciwko rezolucji PE o Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2011-2027, w związku z tym że zawarto tam zapis o rezygnacji z jednomyślności w Radzie przy uchwalaniu wieloletniego unijnego budżetu

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.

Kwestionariusz — Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Data wypełnienia: 15.05.2014
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię (imiona):
Zbigniew Krzysztof
Nazwisko:
Kuźmiuk
Data urodzenia (dd.mm.rrrr):
19.09.1956
Miejsce zamieszkania:
Radom
Miejsce urodzenia:
Komorowo

A.2. Wykształcenie
 podstawowe
 gimnazjalne
 zasadnicze zawodowe
 średnie
 wyższe licencjackie/ inżynierskie
wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
1989 - Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie- obecnie Szkoła Główna Handlowa- na Wydziale Finansów obronna pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych, 1975-1979- Studia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach- Wydział Ekonomiczny w Radomiu, magister ekonomii 1971-1975- Liceum im. Mikołaja Kopernika w Ostrowii Mazowieckiej, 1963 -1971- Szkoła Podstawowa w Komorowie Starym.

A.4. Ostatnio wykonywany zawód 
nauczyciel akademicki

A.5. Okręg wyborczy wybór z listy
Okręg nr 5 – woj. mazowieckie

A.6. Komitet wyborczy  wybór z listy
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

A.7. Numer na liście wyborczej
4.

B. Dane kontaktowe

B.1. Podstawowe dane kontaktowe
E-mail
biuro@zbigniewkuzmiuk.pl
Strona internetowa
www.zbigniewkuzmiuk.pl
Blog kandydatki/a
http://naszeblogi.pl/blog/49 oraz http://kuzmiuk.blog.onet.pl/

B.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w wypadku komunikatorów.
Facebook
https://www.facebook.com/zbigniew.kuzmiuk
Twitter
@ZbigniewKuzmiuk

C. Informacje o kandydatce/ kandydacie

C.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Ekonomiczny w Radomiu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie - obecnie Szkoły Głównej Handlowej - na Wydziale Finansów. Od roku 1979 do chwili obecnej jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego (wcześniej Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu). Prowadzi wykłady z zakresu finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw. Pełnił funkcję Wojewody Radomskiego, Ministra, członka Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Marszałka Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 2004 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Poseł na Sejm IV kadencji (pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP). Jest Posłem w obecnej VII kadencji Sejmu (pracuje w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej). Bieżące wydarzenia polityczno ekonomiczne komentuje na swoim blogu : kuzmiuk.blog.onet.pl

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie wybieralnych funkcji publicznych, które pełniła Pani/ pełnił Pan w przeszłości.   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.  
 Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 Radny rady gminy
 Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
 Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 Nie pełniłam/ nie pełniłem żadnych wybieralnych funkcji publicznych w przeszłości.

Inne (jakie?)

marszałek województwa, wojewoda

C.3. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie wybieralnych funkcji publicznych, które pełni Pani/ Pan w chwili obecnej.   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.  
 Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 Radny rady gminy
 Radny rady powiatu
 Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
 Senator RP
 Poseł do Parlamentu Europejskiego
 Nie pełnię żadnych wybieralnych funkcji publicznych.

C.4. Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu Europejskiego?
Zdecydowałem się kandydować do PE ponieważ mam doświadczenie w pracy w Parlamencie Europejskim, a ta kadencja będzie niezwykle ważna dla Europy i Polski

C.5. W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych.    W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
Język angielski
 Język francuski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
Język rosyjski

C.6. Zainteresowania/ hobby
sport, wędkarstwo

D. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie europejskim

D.1. Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim.    Program której partii europejskiej jest Pani/ Panu najbliższy?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Demokraci UE (EUD)
 Europejska Partia Demokratyczna (EDP)
 Europejska Partia Lewicy (EPL)
 Europejska Partia Ludowa (EPP)
 Europejska Partia Zielonych (Greens)
 Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM)
 Europejskie Przymierze na rzecz Wolności (EAF)
 Europejskie Przymierze Ruchów Narodowych (AEMN)
 Partia Europejskich Socjalistów (PES)
 Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
 Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji (MELD)
Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR)
 Wolny Sojusz Europejski (EFA)
 Planuję być posłanką niezrzeszoną / posłem niezrzeszonym.
 Zadecyduję po wyborach.

D.2. Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan przede wszystkim zajmować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Zablokowaniem niekorzystnej dla Polski polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Planowana przez UE redukcja emisji CO2 o 43% do 2030r. może doprowadzić do likwidacji polskiego górnictwa i upadku polskiej energetyki opartej na węglu
2.
Wyrównaniem dopłat bezpośrednich w starych i nowych krajach Unii Europejskiej, obecnie w Polsce wynoszą one ok. 220 euro na hektar, a w Niemczech o 130 euro więcej
3.
Rozszerzeniem zadań Europejskiego Funduszu Społecznego o wsparcie dla polityki prorodzinnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej

D.3. Jakie problemy Pani/ Pana okręgu wyborczego można Pani/ Pana zdaniem rozwiązać w ramach pracy w Parlamencie Europejskim?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1
zrównoważony rozwój
2
wyrównanie dopłat bezposrednich w rolnictwie
3
sprzeciw wobec zaostrzeniu polityki klimatycznej UE

D.4. Poseł do Parlamentu Europejskiego współdecyduje o prawie obowiązującym pół miliarda Europejczyków.   Jakie problemy europejskie (innych państw, niekoniecznie obecnie dotyczące Polski) wymagają Pani/ Pana zdaniem pilnego rozwiązania? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.  
1
zreformowanie strefy euro
2
odejście od niekorzystnej dla Polski polityki klimatycznej
3
wprowadzenie wspolnej polityki wspieracjacej rodziny

D.5. W krajach Unii Europejskiej pracuje, studiuje i wychowuje dzieci kilka milionów Polaków, którzy pozostają obywatelami Polski.    W jaki sposób zamierza Pani/ Pan reprezentować ich interesy w Parlamencie Europejskim?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1
Będę upominał się i dbał o to, aby Polacy mieszkający w innych krajach Unii Europejskiej mieli takie same prawa jak obywatele tych państw.
2
Będę zabiegał o dostęp do polskiej edukacji i kultury dla naszych rodaków mieszkających w krajach UE

E. Ocena działań parlamentu poprzedniej kadencji

E.1. W 2014 roku mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.    Jakie są Pani/ Pana zdaniem największe sukcesy i porażki wynikające z wejścia Polski do Wspólnoty? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
 SukcesyPorażki
1.znaczący dopływ środków jakie Polska może przeznaczyć na rozwój infrastruktury  niska efaktywność wykorzystywania srodków europejskich przez Polskę 
2.wsparcie dla polskiej wsi wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej  ogromne koszty pakietu energetyczno klimatycznego 
3.  ogromna emigracja młodych polaków do starych krajów UE 

G. Materiały

G.1. Fotografia  

G.2. Materiały wyborcze  

* Zobacz, jak na te pytania odpowiedziały ogólnopolskie komitety na Latarnik Wyborczy.

Kwestionariusz współtworzyli: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Tomasz Chmal, Agata Dudek, Federacja Konsumentów, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja Szansa na Przyszłość, Grupa Zagranica, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Obywatelskich, Instytut Spraw Publicznych, Koalicja Klimatyczna, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Projekt: Polska, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Leszek Skiba, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Katarzyna Szajewska, Szkoła Liderów, Urszula Żurek-Kucharska.

Kwestionariusz — Parlament 2011
Data wypełnienia: 23.03.2012
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane kontaktowe

A.1. Dane kontaktowe
E-mail
Zbigniew.Kuzmiuk@sejm.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
kuzmiuk@onet.eu
Strona internetowa
http://www.kuzmiuk.com.pl

A.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z obywatelami
(prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów )
Facebook
http://www.facebook.com/people/Zbigniew-Ku%C5%BAmiuk/100002008489264
Twitter
https://twitter.com/#!/ZbigniewKuzmiuk
Inne
http://kuzmiuk.blog.onet.pl/

A.3. Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
Rynek 9 Radom
Telefon
48 362 12 37
E-mail
Zbigniew.Kuzmiuk@sejm.pl

B. Informacje biograficzne

B.1. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

B.2. Dodatkowe informacje o wykształceniu
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Ekonomiczny w Radomiu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie- obecnie Szkoły Głównej Handlowej- na Wydziale Finansów.

B.3. Ostatnio wykonywany zawód
nauczyciel akademicki

B.4. Aktywność zawodowa
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej)
• XI 2011 Poseł na Sejm RP, członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej • XI- 2010 - XI 2011 radny województwa mazowieckiego • VII-2004- 2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, od 13/12/2005 Grupa Unii na Rzecz Europy Narodów , Członek Komisji Budżetowej, Komisja Gospodarcza i Monetarna-zastępstwo, Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria, • III.2004-I.2005- Wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, • 2002-2004- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Sejmu RP, • 2003- Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Mazowieckiego, • IX 2001- VII 2004- Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, • XI 1998- XII 2001- Marszałek Województwa Mazowieckiego, radny województwa mazowieckiego, • 1997- Minister, członek Rady Ministrów, prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych • 1994- 1996- Wojewoda Radomski, • 1990-1994- prezes PPHU Teks SA. i dyrektor PPHU Bakumar SA. • 1979 - obecnie- Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, (obecnie Politechnika Radomska)- wykłady z zakresu finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw.

B.5. Aktywność społeczna i polityczna
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej – działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych)
• Dokończenie przerwanej w latach 70-tych budowy szpitala w Radomiu- Józefowie • Zainicjowanie budowy obwodnicy białobrzeskiej • Utworzenie Radomskiej Giełdy Rolnej • Wsparcie budowy nowych obiektów Politechniki Radomskiej (wydziału ekonomicznego, nowej auli oraz sali sportowo-widowiskowej) • Budowa zbiornika retencyjno- rekreacyjnego w Domaniowie- gmina Przytyk • Budowa i modernizacja wielu kilometrów dróg wojewódzkich finansowanych w 50 % przez Wojewodę i w 50% przez Samorząd, które w sposób znaczący ulepszyły stan infrastruktury drogowej • Wspieranie inwestycji oświatowych (szkoły oraz sale gimnastyczne na terenie byłego województwa radomskiego) • Wprowadzenie II nitki drogi krajowej Grójec - Radom do planu realizacji inwestycji drogowych

C. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie

C.1. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny rady gminy     tak
Radny rady powiatu     tak
Radny sejmiku wojewódzkiego   tak  
Poseł na Sejm RP tak    
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego tak    

C.2. W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
Prowadzenie strony internetowej
Prowadzenie bloga
Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)

C.3. Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D. Ustrój państwa i funkcjonowanie instytucji publicznych

D.1. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.2. Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
Odblokowanie zawodów, likwidacja części zezwoleń, koncesji.

D.3. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
  Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie
Moim zdaniem jesteśmy państwem unitarnym i tą unitarność należy zachować.

D.5. Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
  Prowadzenie programów edukacyjnych.
  Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
  Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.

D.6. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.   tak  
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych. tak    
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.   tak  

D.7. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Finansowanie partii politycznych z budżetu państwa powinno pozwolić eliminować tzw. „lewe kasy”. Warto rozważyć zwiększenie kontroli nad finansami partii.

D.8. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują )
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej. tak    
Wprowadzenie głosowania przez internet. tak    
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).   tak  
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).   tak  
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).   tak  
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.   tak  
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.   tak  

D.9. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Głosowanie przez internet należy wprowadzić dopiero w momencie, gdy będziemy w stanie zabezpieczyć technicznie uczciwość przeprowadzanych wyborów. Należy na razie zachować system kwotowy, przetestować i sprawdzić jak będzie funkcjonował, chociaż jestem sceptyczny. System suwakowy nie musi być obowiązkowy. Uważam, że gdy jedna partia zdecyduje się go wprowadzić, pozostałe będą musiały się dostosować. Prawybory wiążą się ze zbyt dużymi wydatkami by wprowadzać je w Polsce. Obawiam się, że wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu skutkowałoby tworzeniem się „Polski powiatowej”. Przyniosłoby to trudności w tworzeniu rządu, koalicji, podejmowaniu decyzji i wiązało się z dużymi stratami.

E. Główne obszary zainteresowań

E.1. Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
(prosimy wybrać wszystkie, które pasują)
  Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
  Sprawy europejskie (5 pytań)
  Polityka zagraniczna (6 pytań)
Polityka gospodarcza (6 pytań)
Budżet państwa i podatki (4 pytania)
  Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
  Edukacja (6 pytań)
  Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
  Kultura (8 pytań)
  Ochrona zdrowia (8 pytań)
  Rolnictwo (5 pytań)
  Współpraca rozwojowa (6 pytań)
  Polityka migracyjna (5 pytań)
  Energetyka (4 pytania)
  Infrastruktura (9 pytań)
  Ochrona środowiska (8 pytań)

F. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

F.1. Art. 4. Konstytucji RP głosi, że władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Jakie Pani/ Pana zdaniem systemowe i ważne dla obywateli problemy powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
(prosimy wskazać maksymalnie 3 problemy)
I.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
II.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
III.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
Brak odpowiedzi.

G. Polityka gospodarcza

G.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Napływ zagranicznego kapitału do Polski należy ograniczyć, gdyż uzależnia polską gospodarkę od obcych inwestorów.
B. Bez znaczenia jest to, czy kapitał jest polski, czy zagraniczny dopóki pobudza inwestycje, produkcję i tworzy nowe miejsca pracy.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe.
B. Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.3. Jeśli odpowiedź „B”: Prosimy o wymienienie najważniejszych sektorów, które powinny pozostać w ręku państwa.
Brak odpowiedzi.

G.3a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Sformułowałbym tą odpowiedź nieco inaczej: kluczowe przedsiębiorstwa powinny pozostać w rękach państwa. Nie uważam, że większość, ale też nie jestem zwolennikiem prywatyzacji bez ograniczeń. Na przykład, w dwóch spółkach przemysłu paliwowego państwo powinno mieć możliwość decydowania, skarb państwa powinien zachować pakiet większościowy. Podobnie w sektorze energetycznym.

G.4. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Zwalczanie bezrobocia powinno być najważniejszym zadaniem rządu, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do wzrostu wydatków z budżetu i inflacji.
B. Jest wiele innych ważniejszych niż bezrobocie kwestii gospodarczych, np. stabilny pieniądz, niska inflacja.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.5. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W Polsce mamy specjalny fundusz, który tworzą pracodawcy odpisem od wynagrodzeń pracowników. W chwili obecnej ten fundusz nie jest w pełni przeznaczany na walkę z bezrobociem, co jest poważnym błędem. Walka z bezrobociem nie wymaga ponoszenia konsekwencji budżetowych, jeśli państwo posiada specjalnie na ten cel wydzielone środki. Zabieranie tych funduszy w celu zasilenia innych obszarów budżetowych, uważam za skandaliczne. Należy inwestować środki z Funduszy Pracy przede wszystkim w aktywne formy zwalczania bezrobocia, szczególnie staże, które charakteryzują się najwyższą efektywnością.

G.6. Chiny są potencjalnym, ważnym partnerem gospodarczym dla Polski. Jakie widzi Pani/ Pan argumenty za i przeciw współpracy gospodarczej Polski i Chin?
Chiny posiadają ogromne rezerwy budżetowe, które chcą inwestować. Polska powinna się otwierać na bezpośrednie inwestycje w realną gospodarkę, pod warunkiem, że nie będzie to oznaczało zapełniania miejsc pracy pracownikami z tamtego obszaru.

G.7. Polska zajmuje 64. miejsce wśród 183 krajów objętych rankingiem swobód gospodarczych. Jakie Pani/ Pana zdaniem zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw powinny zostać wprowadzone w obecnej kadencji parlamentu, by zapewnić większą swobodę gospodarczą w kraju?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Uproszczenie procedur otwierania firm
Uproszczenie procedur przyznawania koncesji i zezwoleń
Zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości (skrócenie trwania procesu sądowego)
Ograniczenie liczby przyjmowanych przez parlament ustaw
Poszerzenie liczby podmiotów prawnych objętych podatkiem ryczałtowym
  Zastąpienie podatku PIT i CIT podatkiem obrotowym
  Likwidacja płacy minimalnej
  Uelastycznienie kodeksu pracy
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.8. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Uproszczenie procedur przyznawania koncesji i zezwoleń jest ważne, jednak przede wszystkim należy ograniczyć liczbę wymaganych zezwoleń. Tylko dwie dziedziny działalności powinny być chronione: ochrona zdrowia i usługi budowlane, ze względu na bezpieczeństwo życia i zdrowia. Ograniczenie liczby przyjmowanych ustaw trzeba zacząć od ograniczenia liczby aktów prawnych tworzonych na poziomie unijnym, gdyż stanowią one 70-80% uchwalanych przez Parlament przepisów. Podatkiem ryczałtowym powinny być w większym stopniu obejmowane małe firmy, większe, o wyższych obrotach, niekoniecznie. Polskie prawo sprzyja w większym stopniu pracodawcom, należy zachować instrumenty ochrony interesów pracowników.

G.9. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze polityki gospodarczej, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Podtrzymanie wzrostu gospodarczego w sytuacji zmniejszenia dopływu środków unijnych. Pojawia się pytanie skąd czerpać fundusze na kontynuację inwestycji. Jeśli procesy inwestycyjne się załamią, grozi nam masowe bezrobocie, m.in. w branży budowlanej.
2.
Powstrzymanie pogłębiania zróżnicowania poziomu życia obywateli. Obecnie prowadzona polityka pogłębia zróżnicowania między regionami i wewnątrz regionów. Jeśli chodzi o kwestie rozwojowe, idziemy w stronę Ameryki Łacińskiej, żadne inne państwo europejskie tak nie robi. Pogłębianie zróżnicowania zagraża stabilności kraju, która z kolei jest warunkiem rozwoju.

H. Budżet państwa i podatki

H.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).
B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.2. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Każdy cywilizowany europejski kraj ma podatek progresywny z bardzo wysokimi kwotami brzegowymi. W krajach skandynawskich jest duże przyzwolenie na wysokie opodatkowanie największych dochodów w zamian za efektywny system zabezpieczeń społecznych. System podatkowy powinien służyć prowadzeniu polityki społecznej i prorodzinnej.

H.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Należy jak najszybciej ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych i tempo narastania długu publicznego.
B. Dług publiczny powinien być kontrolowany, jednak nie należy go za wszelką cenę ograniczać, ponieważ zaciąganie zobowiązań umożliwia rozwój inwestycyjny.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.4. W celu ograniczania deficytu finansów publicznych należy:
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Podnosić podatki.
  Przywrócić trzeci próg podatkowy.
  Ograniczać wydatki socjalne.
  Ograniczać tempo waloryzacji rent i emerytur.
  Ograniczać przywileje emerytalne.
  Ograniczać płace i zatrudnienie w sektorze publicznym.
  Ograniczać wydatki inwestycyjne.
  Ograniczać wydatki na edukacje.
  Ograniczać wydatki na sądy, policję i wojsko.
  Ograniczać wydatki na służbę zdrowia.
  Ograniczać dotacje dla organizacji pozarządowych.
  Pozwalać na zadłużenie samorządów do określonego progu.
  Zlikwidować KRUS.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.4a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Rachunkowość budżetowa różni się od rachunkowości przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo zaciąga kredyt, tworzy nowy produkt i zwiększa produkcję. W sprawach budżetowych jest inaczej – potrzeby są, natomiast brakuje pieniędzy. Jeśli zbyt restrykcyjnie będziemy przestrzegać dyscypliny finansowej nie nadrobimy zapóźnień infrastrukturalnych. Należy priorytetowo realizować inwestycje, które w przyszłości poszerzą bazę podatkową. Mam wątpliwości co do inwestycji realizowanych obecnie: cztery bardzo drogie i trudne w utrzymaniu stadiony będzie generować problemy w przyszłości; 10 km trasy w Warszawie kosztowało 2 mld zł, czyli ponad 50 mln euro za 1 km drogi. W Austrii i Szwajcarii drogi tego typu kute w litej skale, w Alpach, są tańsze.

H.5. Światowy kryzys finansowy wpłynął na bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli. Czy Pani/ Pana zdaniem państwo powinno pomagać obywatelom w rozwiązywaniu ich problemów finansowych spowodowanych sytuacją makroekonomiczną?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Tak, w szczególnych przypadkach państwo powinno zwiększać zakres regulacji rynków finansowych (np. prawo dot. sektora bankowego, określanie zasad udzielania kredytów).
B. Nie, obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje finanse, państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.6. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Kryzys finansowy nie dotknął Polski tak mocno, jak inne kraje europejskie i Stany Zjednoczone, ponieważ nasz system bankowy nie stosował takich eksperymentów, jak systemy bankowe tamtych państw. Wystąpił tam proces prywatyzacji zysków i uspołeczniania strat – to co robimy w przypadku Grecji, Portugalii i Irlandii. Bezwartościowe papiery tych krajów idą do Europejskiego Banku Centralnego i ostatecznie zapłacą za nie podatnicy państw członkowskich. Jeśli chodzi o problemy obywateli polskich wynikające z kryzysu, to ich powodem jest to, że zostali oszukani w momencie brania kredytu, zapewnieniami, że kurs franka będzie tylko rósł. Dobre rozwiązanie zaproponował rząd węgierski, który zamroził kurs po jakim kredytobiorcy spłacają dług, a różnice dokłada z budżetu państwa. W przyszłości państwo odzyska zainwestowane środki, ale w tym najtrudniejszym czasie jest to ratunek dla osób, które wzięły takie kredyty. Państwo nie może w takich sytuacjach zostawiać obywateli, szczególnie, że jest to kwestia tysięcy młodych ludzi. Budżet nie może wziąć na siebie ciężaru ich błędów, ale może zaproponować rozwiązania, które pomogą tym ludziom wyjść z tej sytuacji.

H.7. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów dla Polski w obszarze budżetu państwa i podatków, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Racjonalne ograniczanie deficytów – nie przez cięcia, ale inwestycje, które w przyszłości rozszerzą bazę podatkową.
2.
Budżet zadaniowy, który zapewni oszczędności.
3.
Przebudowa systemu podatkowego (VAT, akcyza, podatki dochodowe). Obecny system wyczerpał już swoje możliwości, powoduje zbyt duże straty. Proponujemy 2 projekty ustaw, które pozwolą uszczelnić system podatkowy.

I. Prawa i wolności obywatelskie

I.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.
B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.2. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Zależy z jaką przestępczością – jeśli mafijną, zorganizowaną, to pierwsza opcja. Jeżeli z przestępczością drobną, niezorganizowaną, to nie można ograniczać swobód zwykłych obywateli.

I.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.
B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.4. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jeśli rozumiemy kościół jako ludzi wyznających daną wiarę, to nie ma powodu, żeby nie wypowiadali się oni w sprawach publicznych. Nawet jeżeli rozumienie kościoła ograniczymy do hierarchii, to też trudno nie traktować biskupa jako obywatela. Mają oni takie samo prawo wypowiadania się jak inni obywatele.

I.5. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Osobom zajmującym wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL, a także agentom SB powinno się obecnie zabronić zajmowania wysokich stanowisk publicznych.
B. Nie warto dziś interesować się PRL-owską przeszłością osób zajmujących obecnie stanowiska publiczne – ważne jest to, co osoby te robią teraz.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.6. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jako jedyny były kraj postkomunistyczny nie przeprowadziliśmy tego po obaleniu komunizmu. Co jakiś czas odczuwamy reperkusje – okazuje się, że człowiek mianowany na ważną funkcję współpracował ze służbami. Ciągle mamy ogromny zasób zastrzeżony do 1989 i obawiam się, że znaczna część osób obecnych w polityce jest w tym zasobie.

I.7. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  W moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety.
W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne pod określonymi warunkami.
  W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.8. W jakich sytuacjach Pani/ Pana zdaniem przerywanie ciąży powinno być dopuszczone?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
W sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie życia lub zdrowia kobiety.
W sytuacji stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
W sytuacji, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.9. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa. tak    
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.   tak  
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.   tak  

I.10. Czy Pani/ Pana zdaniem w Polsce jakieś mniejszości lub grupy społeczne są dyskryminowane?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.11. Prosimy o wymienienie tych grup.
Katolicy – przykładem dyskryminacji jest obecna sytuacja z telewizją Trwam Ludzie biedni – teoretycznie mamy bezpłatny dostęp do edukacji, kultury, służby zdrowia, jednak często jest to iluzja. Np. w edukacji dzieci nie mogą korzystać z podręczników po starszym rodzeństwie, wymaga się kupowania co roku innych książek.

I.12. Czy Pani/ Pana zdaniem należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.13. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Należy ograniczyć stosowanie tego artykułu w stosunku do polityków. Powinniśmy mieć większą odporność niż zwykły obywatel.

I.14. Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Powinny zostać rozszerzone
Powinny pozostać takie jak obecnie
  Powinny zostać ograniczone
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.15. Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prawo do prywatności tak    
Prawo do wolności od tortur   tak  
Prawo do wolności osobistej tak    
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji   tak  
Prawo do rzetelnego procesu sądowego   tak  
Prawo do swobody praktyk religijnych   tak  

I.16. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Przy dużych zagrożeniach, terroryzmem, wojną mogą zostać ograniczone pewne prawa. Prawa do demonstracji nie trzeba ograniczać – nie myślę, żeby w sytuacji poważnego niebezpieczeństwa ludzie demonstrowali.

I.17. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.
B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.18. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.
B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.19. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )

A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna. B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.20. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach. tak    
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych. tak    
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny. tak    
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.   tak  

I.21. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jeżeli organizatorzy uroczystości zapraszają duchownych – nie widzę przeciwwskazań.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.