facebook tweeter youtube

 
Marek Łapiński

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 7. kadencji

Kwestionariusz — Parlament 2011
Data wypełnienia: 20.06.2012
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane kontaktowe

A.1. Dane kontaktowe
E-mail
marek.lapinski@sejm.pl
Strona internetowa
www.mareklapinski.pl

A.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z obywatelami
(prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów )
Facebook
http://www.facebook.com/marek.lapinski.w.sejmie
Twitter
http://twitter.com/#!/mareklapinski

A.3. Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
ul. Wrocławska 10, 55-100 Trzebnica
Telefon
tel. (71) 735-18-80
E-mail
marek.lapinski@sejm.pl

B. Informacje biograficzne

B.1. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

B.2. Dodatkowe informacje o wykształceniu
Wydział Rekreacji i Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

B.3. Aktywność zawodowa
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej)
Pracował jako dziennikarz Radia Eska we Wrocławiu, był redaktorem naczelnym i wydawcą "Nowej Gazety Trzebnickiej".

B.4. Aktywność społeczna i polityczna
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej – działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych)
W latach 2000–2005 wiceprezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Od 1998 do 2002 radny Rady Miasta Trzebnicy (przewodniczył Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji i Współpracy Międzynarodowej). 2005 - radny Sejmiku Dolnośląskiego. w 2006 roku ponownie wybrany do sejmiku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przewodniczący sejmiku, pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. EURO 2012) Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W 2010 r. uzyskał mandat radnego sejmiku, 1 grudnia w nowo powołanym zarządzie objął funkcję wicemarszałka. Delegat województwa w Związku Województw RP, przedstawiciel w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przy Radzie Europy.

B.5. W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Język angielski
  Język francuski
Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski

C. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie

C.1. Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Po dziesięciu latach pracy w mediach lokalnych i dekadzie poświęconej pracy w samorządzie, nadszedł moment, kiedy można znaleźć dla siebie miejsce w tzw. dużej polityce, nie tylko przez realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych, ale poprzez zmianę prawa. Przepisy prawa często utrudniają działalność samorządów czy organizacji pozarządowych. Dlatego też znalazłem się w Sejmie, by swoje doświadczenia nabyte podczas pracy samorządowej przełożyć na tworzenie lepszego prawa i przyczynić się do tego, że Polska jeszcze lepiej skorzysta z szans, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. Chcę też przyczynić się do opracowania lepszej strategii absorbcji funduszy europejskich.

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny rady gminy tak    
Radny rady powiatu     tak
Radny sejmiku wojewódzkiego   tak  
Poseł na Sejm RP     tak
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

C.3. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Przygotowanie kraju do przyszłej perspektywy finansowania unijnego tak, by lepiej i bardziej efektywnie wykorzystywać środki z UE. Chcę też dążyć do ograniczenia biurokracji i sztywnego gorsetu wielu nieżyciowych przepisów. .

C.4. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Zapewnienie lepszej infrastruktury komunikacyjnej w swoim regionie, czyli północnej części województwa dolnośląskiego, przede wszystkim budowa drogi S5 i zmiany w kolejnictwie. Infrastruktura komunikacyjna jest warunkiem rozwoju gospodarczego – na słabej komunikacji cierpią wszystkie sfery: edukacja, przedsiębiorstwa, nie ma miejsc pracy. To co można zrobić z poziomu samorządowego jest już zrobione, dużo jednak można jeszcze zrobić w ministerstwach i instytucjach rządowych.

C.5. W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
Prowadzenie strony internetowej
  Prowadzenie bloga
Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
  Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
  Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)

Inne (jakie?)

Facebook, Twitter, które są przestrzenią do dyskusji z wyborcami z mojego okręgu. Elektroniczna forma komunikacji przybliża posła obywatelom, staję się bardziej dostępny. Teraz są to te dwa serwisy, wcześniej Nasza Klasa, kiedyś uruchomiłem specjalny komunikator.

C.6. Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

C.7. Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Współpracuję w zakresie tematyki samorządowej, finansów, środków unijnych z ekspertami, których znam jeszcze z działalności samorządowej.

D. Ustrój państwa i funkcjonowanie instytucji publicznych

D.1. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.2. Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
Komisja Konstytucyjna powinna działać, oceniać zapisy Konstytucji, szczególnie w zakresie relacji między władzą Premiera i Prezydenta, władzą centralną (rządową) a samorządową czy liczby Posłów. Należy też zastanowić się nad rolą Senatu – moim zdaniem powinna być to raczej izba samorządowa, która byłaby reprezentantem interesów różnych środowisk społecznych, nie politycznych – samorządów, korporacji zawodowych. Należałoby też ściśle określić powiązanie między funkcją Senatora a przynależnością do korporacji.

D.3. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
  Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
  Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4. Jakie Pani/ Pana zdaniem nowe kompetencje powinny być przyznane województwom?
Należy precyzyjnie określić funkcję województw, ograniczyć kompetencje wojewodów na rzecz zarządów województw, marszałków i sejmików. Wojewoda powinien jedynie sprawować nadzór nad procesem stanowienia prawa i kwestiami bezpieczeństwa. Uporządkowania wymagają też przepisy dotyczące powiatów. Nie popieram likwidacji tej jednostki samorządowej. Należy doprecyzować relacje między starostą a powiatowymi komendantami policji, sanepidu. Są to instytucje powiatowe, jednak podległość służbowa, finansowanie i nadzór powinny być w większym stopniu usamorządowione.

D.5. Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
  Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
Prowadzenie programów edukacyjnych.
  Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
  Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.

D.6. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Edukacja i jawność to najlepsze metody walki z korupcją.

D.7. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe. tak    
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych. tak    
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.     tak

D.8. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jako, że popieram likwidację finansowania partii z budżetu państwa, nie wypowiadam się w kwestii progu uprawniającego do otrzymywania subwencji.

D.9. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują )
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej. tak    
Wprowadzenie głosowania przez internet. tak    
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).   tak  
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).   tak  
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).   tak  
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych. tak    
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. tak    

D.10. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Cisza wyborcza jest fikcją, dlatego należy z niej zrezygnować

E. Główne obszary zainteresowań

E.1. Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
(prosimy wybrać wszystkie, które pasują)
  Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
Sprawy europejskie (5 pytań)
  Polityka zagraniczna (6 pytań)
  Polityka gospodarcza (6 pytań)
  Budżet państwa i podatki (4 pytania)
  Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
  Edukacja (6 pytań)
  Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
  Kultura (8 pytań)
  Ochrona zdrowia (8 pytań)
  Rolnictwo (5 pytań)
Współpraca rozwojowa (6 pytań)
  Polityka migracyjna (5 pytań)
  Energetyka (4 pytania)
Infrastruktura (9 pytań)
  Ochrona środowiska (8 pytań)

F. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

F.1. Art. 4. Konstytucji RP głosi, że władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Jakie Pani/ Pana zdaniem systemowe i ważne dla obywateli problemy powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
(prosimy wskazać maksymalnie 3 problemy)
I.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
II.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
III.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
Brak odpowiedzi.

G. Sprawy europejskie

G.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).
B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Taki sposób podejmowania decyzji w Unii jest bardziej efektywny. Unia Europejska jest bardzo zbiurokratyzowana, realny głos państw członkowskich jest dla Komisji Europejskiej bardzo ożywczy. Unia jest zrzeszeniem państw a nie jednym państwem.

G.3. Budżet Unii Europejskiej powinien służyć przede wszystkim:
(prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź)
Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi
  Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy regionami
  Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających
  Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu
  Integracji polityki budżetowej państw członkowskich

G.4. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Budowanie konkurencyjności gospodarki Unii nie jest sprzeczne z polityką spójności. Niepowodzenie Strategii Lizbońskiej pokazuje, że mechanizmy zastosowane w budowaniu konkurencyjności Unii Europejskiej nie były skuteczne, przez to, że nowo przyjęte państwa nie dogoniły tzw. państw piętnastki. Trzeba wzmocnić politykę spójności, a jednocześnie wspierać badania i rozwój, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność wspólnoty.

G.5. Kiedy według Pani/ Pana Polska powinna przyjąć europejską walutę euro?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Najszybciej jak to będzie możliwe, czyli do 2016 roku
W momencie, gdy będą najbardziej sprzyjające temu warunki ekonomiczne
  Najpóźniej jak to będzie możliwe
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.6. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ostatnie wydarzenia w strefie euro pokazały bezkrytycznym entuzjastom wspólnej waluty, że nie jest ona automatyczną gwarancją powodzenia gospodarczego. Docelowo należy zmienić walutę, jednak wybrać moment, kiedy kurs Euro będzie dla nas korzystny. Dziś nie jest na to czas, tym bardziej że nie spełniamy warunków, jest to raczej odległa przyszłość, ale nie należy celowo opóźniać wejścia do strefy, a jedynie wychwycić najbardziej korzystny moment.

G.7. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.8. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Europa jest na tyle różnorodnym kontynentem, są różne wyznania religijne, inne wartości kulturowe, państwa są przywiązane do swojej tożsamości, swoich wartości i to właśnie one powinny kształtować tą sferę we własnym zakresie. To co jest dozwolone i akceptowane w społeczeństwie francuskim, w Polsce, a nawet Niemczech jest nieakceptowalne. To jest wiele wieków kształtowania tożsamości, kultury i historii.

G.9. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych Polski w Unii Europejskiej koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Polska powinna wynegocjować jak największą kwotę dofinansowania. To się wiąże z Polityką Spójności i konkretnymi przepisami w jej zakresie, które jednocześnie umożliwią słabszym gospodarczo państwom inwestowanie w infrastrukturę i zmobilizują jje do podnoszenia konkurencyjności.
2.
Powinniśmy dążyć do tego by należeć do grona państw, które podejmują najważniejsze decyzje w Unii, przez jak największy udział w instytucjach unijnych – komisjach, dyrekcjach, Parlamencie Europejskim.
3.
Przestrzeganie unijnych zasad dotyczących spraw finansowych – budżetu, deficytu. Przestrzeganie unijnych wymogów zwiększy wiarygodność Polski na rynkach finansowych i pozwoli realizować zadania krajowe w formie obligacji.

H. Współpraca rozwojowa

H.1. Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna:
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Angażować się w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju. tak    
Angażować się w rozwiązywanie kryzysów humanitarnych. tak    
Działać na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego (w tym dostęp do wody pitnej) w krajach najuboższych. tak    
Wspierać demokratyczne reformy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach byłego ZSRR? tak    

H.2. Jakie formy zaangażowania we współpracę rozwojową uważa Pani/ Pan za najważniejsze?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  Pomoc finansowa
  Pomoc rzeczowa (wysyłanie darów)
  Pomoc w budowaniu infrastruktury w krajach najuboższych
  Prowadzenie szkoleń i zwiększanie dostępu do edukacji
Wymiana doświadczeń między administracją
  Wymiany studentów
Wysyłanie ekspertów i doradców
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.3. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Polska nie jest krajem, który dysponuje wysokimi kwotami umożliwiającymi finansowe wspieranie państw słabiej rozwiniętych, jednak możemy wspierać inne kraje poprzez wymianę doświadczeń.

H.4. W których regionach świata Polska powinna angażować się we współpracę rozwojową w największym stopniu?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
Afryka Północna
  Afryka Subsaharyjska
  Bliski Wschód
  Ameryka Środkowa
  Azja Centralna
  Azja południowo-wschodnia
Kraje byłego ZSRR
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.5. Obecnie Polska przeznacza na pomoc rozwojową 0,08% PKB. Zgodnie ze zobowiązaniem nałożonym przez Komisję Europejską oraz deklaracją Milenijnych Celów Rozwoju odsetek ten powinien wzrosnąć do 0,33% PKB w 2015 r. Czy Pani/ Pana zdaniem wydatki Polski na pomoc rozwojową powinny wzrosnąć do tego poziomu?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )
  Tak
  Tak, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju
  Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.6. Czy Pani/ Pana zdaniem decyzja o podjęciu przez Polskę współpracy rozwojowej może być uzależniona od zawarcia porozumienia o udogodnieniach inwestycyjnych w danym państwie?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.7. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze współpracy rozwojowej, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Tworzenie dobrej atmosfery do przyszłych kontaktów gospodarczych między Polską a krajami wschodnimi i państwami Ameryki Płn. Pomoc humanitarna z czasem powinna przekształcać się we współpracę gospodarczą, służyć szukaniu nowych rynków, a jednocześnie jest możliwością zrewanżowania się za pomoc, którą Polska otrzymywała w przeszłości.

I. Infrastruktura

I.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Głównym celem rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce powinien być przede wszystkim rozwój sieci kolei.
B. Głównym celem rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce powinien być przede wszystkim rozwój dróg.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2030 zakłada dwa cele wydawania europejskich funduszy strukturalnych. Który z przedstawionych kierunków wydatkowania pieniędzy powinien być Pani/ Pana zdaniem w większym stopniu wspierany?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Wsparcie biedniejszych regionów w całym kraju (w tym utrzymanie programu Rozwój Polski Wschodniej).
B. Wzmocnienie roli 18 największych miast (tzw. rozwój metropolii).

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.3. Poniżej wymienione są działania służące przenoszeniu transportu towarowego na kolej. Który z nich jest Pani/ Pana zdaniem najskuteczniejszy?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Nadanie większego priorytetu inwestycjom w infrastrukturę kolejową w stosunku do infrastruktury drogowej (60:40)
Wprowadzenie wyższych opłat za korzystanie z dróg i obniżenie stawek dostępu do torów
  Prywatyzacja kolei
  Nie ma potrzeby prowadzenia działań na rzecz transportu kolejowego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.4. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Samowole budowlane powinny być poddane abolicji (legalizowane) – należy brać pod uwagę to, że ktoś się napracował, a budynek zaczął już pełnić określone funkcje.
B. Samowole budowlane powinny być poddane kategorycznemu nakazowi rozebrania – należy brać pod uwagę obowiązujące prawo oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.5. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi poniżej stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecne przepisy o zabudowie przestrzennej są nieskuteczne. tak    
Na poziomie administracji centralnej należy ściśle określić miejsca wolne od zabudowy.   tak  
Należy wprowadzić przepisy zaostrzające regulacje ładu przestrzennego. tak    
Powinien zostać wprowadzony całkowity zakaz stosowania reklam w przestrzeni publicznej.   tak  

I.6. Czy może Pani/ Pan określić ogólna zasadę, którą będzie się Pani/ Pan kierować podczas formułowania przepisów wymagających brania pod uwagę zarówno interesów komercyjnych, jak i potrzeb estetycznych mieszkańców?
Podstawową zasadą w sytuacjach konfliktowych powinno być prowadzenie dialogu, uwzględnienie głosu wspólnoty terytorialnej w formie konsultacji społecznych. Nie można na siłę realizować inwestycji, która nie jest akceptowana przez lokalną społeczność i stoi w sprzeczności np. z normami ekologicznymi. .

I.7. Której z wymienionych poniżej instytucji powinny Pani/ Pana zdaniem podlegać kwestie dotyczące architektury i ładu przestrzennego?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Infrastruktury)
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

I.8. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Architektura i przeznaczenie budynku są prywatną sprawą właściciela działki.
Architektura i przeznaczenie budynku powinny spełniać wymogi określone w planie zagospodarowania przestrzennego.
  Architektura i przeznaczenie budynku powinny spełniać administracyjnie narzucone wymogi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.9. Polityka infrastrukturalna obejmuje wiele złożonych zagadnień, m.in. kolej, drogi, lotniska, budownictwo, kanalizację, śmieci, internet, telekomunikację, infrastrukturę energetyczną. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze infrastruktury, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Rewitalizacja sieci kolejowej.
2.
Stworzenie systemu kolei dojazdowych na terenach metropolii.
3.
Znalezienie inwestorów kapitałowych dla spółek kolejowych.

J. Prawa i wolności obywatelskie

J.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.
B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.
B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.3. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa.   tak  
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.   tak  
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.      

J.4. Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Powinny zostać rozszerzone
  Powinny pozostać takie jak obecnie
Powinny zostać ograniczone
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.5. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dostęp do billingów i powszechne zakładanie podsłuchów

J.6. Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prawo do prywatności   tak  
Prawo do wolności od tortur   tak  
Prawo do wolności osobistej   tak  
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji   tak  
Prawo do rzetelnego procesu sądowego   tak  
Prawo do swobody praktyk religijnych   tak  

J.7. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.
B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.8. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.
B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.9. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )

A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna. B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.10. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach. tak    
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.      
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.   tak  
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.   tak  

J.11. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Duchowni mogą brać udział w uroczystościach państwowych, nie można zabronić nikomu udziału. Ale słowo powinni nie jest odpowiednie, sugeruje, że muszą. W zależności od rangi wydarzenia i przekonań organizatorów można zapraszać lub nie

J.12. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze praw i wolności obywatelskich, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Likwidacja art. 212 Kodeksu Karnego.
2.
Określenie trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Internecie.
3.
Zakaz działalności wydawniczej na rynku prasowym przez samorządy lokalne.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.