facebook tweeter youtube

 
Waldemar Sługocki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • były senator (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Parlament 2011
Data wypełnienia: 26.06.2012
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane kontaktowe

A.1. Dane kontaktowe
E-mail
kontakt@waldemarslugocki.pl
Strona internetowa
http://www.waldemarslugocki.pl

A.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z obywatelami
(prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów )
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002086494600

A.3. Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
ul. Bohaterów Westerplatte 9, pok. 212 65-034 Zielona Góra
Telefon
68 453 22 17
E-mail
kontakt@waldemarslugocki.pl

B. Informacje biograficzne

B.1. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

B.2. Dodatkowe informacje o wykształceniu
Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tam też w 2002 roku obroniłem pracę doktorską z zakresu nauk o polityce specjalność ekonomia polityczna. Ukończyłem także podyplomowe studia z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

B.3. Ostatnio wykonywany zawód
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

B.4. Aktywność zawodowa
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej)
Pracę zawodową w administracji rozpocząłem w roku 1997 w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Współuczestniczyłem w realizacji pilotażowego programu „Ekorozwój w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego w ramach Phare INRED. Od stycznia 1999 pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego pełniąc funkcję od starszego referenta do zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Od lutego 2007 jako zastępca burmistrza miasta Żagań odpowiadałem między innymi za realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W okresie tym reprezentowałem miasto Żagań w zarządzie Łużyckiego Związku Gmin. Od listopada 2008 dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego, a od lutego 2009 do lutego 2010 dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Od 2 marca 2010 roku do 21 października 2011 roku pełniłem funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dnia 9 października 2011 roku mieszkańcy województwa lubuskiego obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem, dzięki któremu sprawuję w ich imieniu mandat Posła na Sejm RP. Pracowałem również jako adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Piastowałem także stanowisko kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego”. Jestem autorem ponad 100 artykułów popularnych, popularno-naukowych i naukowych z zakresu polityki regionalnej, wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, samorządu terytorialnego, integracji europejskiej i polityki rolnej.

B.5. Aktywność społeczna i polityczna
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej – działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych)
2009 - 2010 Członek Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny. 2007 - 2008 Członek Lubuskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego. 2003 - 2006 Stały współpracownik Przeglądu samorządowego. Monitora zamówień publicznych. 2004 - 2006 Członek kolegium redakcyjnego – Lubuskiego Pisma Samorządowego REGION. 2004 – 2006 Członek Komisji Oceny Projektów - działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie lubuskim. 2004 – 2006 Członek Komisji Oceny Projektów - działanie 2.6 – Regionalne strategie innowacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie lubuskim. 2004 – 2006 Członek Komisji Oceny Projektów działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie lubuskim. 2004 - 2005 Członek Międzyresortowego Zespołu ds. Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2007-2013. 1999 - 2003 Członek Zarządu Lubuskiego Komitetu Europejskiego. 2001 - 2002 Prezes Zarządu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Europejskich.

B.6. W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
Język rosyjski

C. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie

C.1. Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Mandat poselski daje możliwość kontynuacji, większej skuteczności i pełniejszej realizacji założeń, które przyświecały mi w dotychczasowej aktywności zawodowej i społecznej.

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny rady gminy     tak
Radny rady powiatu     tak
Radny sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP     tak
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

C.3. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Kontynuacja działalności w obszarach polityki europejskiej, rozwoju regionalnego, polityki spójności. Wykorzystanie doświadczeń w zakresie uporządkowania systemu strategicznego zarządzania rozwojem, udział w: przygotowaniu i realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski uwzględniającej przestrzenne zagospodarowanie kraju, koordynacji działań w obszarze polityki rozwoju oraz zarządzaniu środkami pomocowymi Unii Europejskiej. W swoich działaniach będę starał się wpływać pozytywnie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz, zgodnie ze strategicznym celem polityki regionalnej – niwelować różnice w poziomach rozwoju regionów.

C.4. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Wypełniając mandat poselski, który otrzymałem dzięki głosom Lubuszan, będę działał na rzecz promowania skutecznych i efektywnych rozwiązań prawnych dynamizujących rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubuskiego, dlatego też staram się utrzymywać stały kontakt z przedstawicielami władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego. Moja działalność poselska koncentruje się na wsparciu wszelkich inicjatyw, które pozwalają na osiągnięcie znaczącego wzrostu jakości życia w naszym regonie, w tym skutecznego wykorzystania funduszy europejskich. Ważna jest dla mnie edukacja, rozwój przedsiębiorczości i szeroko rozumiana infrastruktura.

C.5. W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
Prowadzenie strony internetowej
  Prowadzenie bloga
Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)

C.6. Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

C.7. Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Sprawy europejskie, polityka samorządowa i rozwój regionalny, polityka spójności.

D. Ustrój państwa i funkcjonowanie instytucji publicznych

D.1. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.2. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
  Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
  Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.3. Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
  Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
Prowadzenie programów edukacyjnych.
  Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
  Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.

D.4. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.   tak  
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych. tak    
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.   tak  

D.5. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują )
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.   tak  
Wprowadzenie głosowania przez internet. tak    
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).   tak  
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).   tak  
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).   tak  
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.   tak  
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.   tak  

E. Główne obszary zainteresowań

E.1. Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
(prosimy wybrać wszystkie, które pasują)
  Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
Sprawy europejskie (5 pytań)
  Polityka zagraniczna (6 pytań)
Polityka gospodarcza (6 pytań)
  Budżet państwa i podatki (4 pytania)
  Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
  Edukacja (6 pytań)
  Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
  Kultura (8 pytań)
  Ochrona zdrowia (8 pytań)
  Rolnictwo (5 pytań)
  Współpraca rozwojowa (6 pytań)
  Polityka migracyjna (5 pytań)
  Energetyka (4 pytania)
  Infrastruktura (9 pytań)
  Ochrona środowiska (8 pytań)

F. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

F.1. Art. 4. Konstytucji RP głosi, że władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Jakie Pani/ Pana zdaniem systemowe i ważne dla obywateli problemy powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
(prosimy wskazać maksymalnie 3 problemy)
I.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
II.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
III.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
Brak odpowiedzi.

G. Sprawy europejskie

G.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).
B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Budżet Unii Europejskiej powinien służyć przede wszystkim:
(prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź)
  Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi
Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy regionami
  Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających
  Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu
  Integracji polityki budżetowej państw członkowskich

G.3. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Polityka Spójności to jedna z najważniejszych polityk wspólnotowych, która przyczynia się tym samym do rozwoju wszystkich regionów Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie stanowią istotny czynnik stymulujący polską gospodarkę, przyczyniając się do zmniejszania dystansu w rozwoju polskich regionów wobec średniego poziomu rozwoju w UE. Dzięki Polityce Spójności Polska staje się także coraz bardziej aktywnym uczestnikiem procesu budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki europejskiej.

G.4. Kiedy według Pani/ Pana Polska powinna przyjąć europejską walutę euro?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Najszybciej jak to będzie możliwe, czyli do 2016 roku
W momencie, gdy będą najbardziej sprzyjające temu warunki ekonomiczne
  Najpóźniej jak to będzie możliwe
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.5. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.6. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych Polski w Unii Europejskiej koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
niwelowania różnic w poziomach rozwoju regionów. Strategicznym celem polityki regionalnej jest efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju.
2.
Podejmowanym przez nas działaniom będzie przyświecał cel uczynienia z Polityki Spójności efektywnego narzędzia realizacji celów strategicznych UE.
3.
lepiej zintegrować terytorialnie podejmowane interwencje strukturalne. programowaniu strategicznemu, koncentracji tematycznej, warunkowości, rozwojowi terytorialnemu - zapewnienie sprawnego przebiegu negocjacji pakietu rozporządzeń dla Polityki Spójności po 2013 r. oraz doprowadzenie do możliwie najdalszego konsensusu w wybranych obszarach; - wzmocnienie atrybutów Polityki Spójności jako terytorialnej polityki rozwoju w ramach nowego unijnego systemu zarządzania gospodarczego i strategii Europa 2020; - podniesienie rangi politycznej Polityki Spójności. Uzupełnienie spójności ekonomiczno-społecznej o wymiar terytorialny przez Na zakończenie spotkania podkreślałem, iż Polska zamierza wziąć aktywny udział w dyskusji nt. przyszłego kształtu mechanizmów realizacyjnych. W tym zakresie liczy na współpracę zarówno z Komisją Europejską, jak i Parlamentem Europejskim, dlatego tak ważne są spotkania ze wszystkimi grupami Parlamentu Europejskiego Celem było zwiększenie świadomości wśród osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityk publicznych (zarówno w kraju, jak i w UE) w zakresie pozy wykorzystania terytorialnego podejścia do rozwoju, z myślą o efektywnym wykorzystaniu szans rozwojowych Unii Europejskiej. Polska sprawując Prezydencję pragnie, aby wypracowane w toku niniejszej debaty wskazówki przyczyniły się do wzmocnienia procesów projektowania, koordynacji i implementacji polityk rozwojowych, a w szczególności polityki spójności w UE w przyszłym okresie programowania. Motto Prezydencji w zakresie Polityki Spójności to: „Polityka Spójności jako skuteczna, efektywna i terytorialnie zróżnicowana odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej”. Polski uwzględniającej przestrzenne zagospodarowanie kraju, koordynacja działań w obszarze polityki rozwoju oraz zarządzanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej.

H. Polityka gospodarcza

H.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Napływ zagranicznego kapitału do Polski należy ograniczyć, gdyż uzależnia polską gospodarkę od obcych inwestorów.
B. Bez znaczenia jest to, czy kapitał jest polski, czy zagraniczny dopóki pobudza inwestycje, produkcję i tworzy nowe miejsca pracy.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe.
B. Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Zwalczanie bezrobocia powinno być najważniejszym zadaniem rządu, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do wzrostu wydatków z budżetu i inflacji.
B. Jest wiele innych ważniejszych niż bezrobocie kwestii gospodarczych, np. stabilny pieniądz, niska inflacja.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.4. Polska zajmuje 64. miejsce wśród 183 krajów objętych rankingiem swobód gospodarczych. Jakie Pani/ Pana zdaniem zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw powinny zostać wprowadzone w obecnej kadencji parlamentu, by zapewnić większą swobodę gospodarczą w kraju?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Uproszczenie procedur otwierania firm
Uproszczenie procedur przyznawania koncesji i zezwoleń
  Zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości (skrócenie trwania procesu sądowego)
Ograniczenie liczby przyjmowanych przez parlament ustaw
  Poszerzenie liczby podmiotów prawnych objętych podatkiem ryczałtowym
  Zastąpienie podatku PIT i CIT podatkiem obrotowym
  Likwidacja płacy minimalnej
Uelastycznienie kodeksu pracy
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.5. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze polityki gospodarczej, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Zgadzam się, że we współczesnym świecie Gminy powinny funkcjonować na zasadach przypominających wolny rynek, na którym konkurencja jest motorem napędowym rozwoju. Samorządowcy zdając sobie sprawę, że rozwój gospodarczy ich małych ojczyzn przekłada się na jakość życia mieszkańców powinni robić wszystko, by stworzyć klimat przyjazny przedsiębiorczości oraz pozyskać nowych inwestorów i zapewnić im komfortowe warunki do ulokowania biznesu na terenie gminy.

I. Prawa i wolności obywatelskie

I.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.
B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.
B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Osobom zajmującym wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL, a także agentom SB powinno się obecnie zabronić zajmowania wysokich stanowisk publicznych.
B. Nie warto dziś interesować się PRL-owską przeszłością osób zajmujących obecnie stanowiska publiczne – ważne jest to, co osoby te robią teraz.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.4. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  W moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety.
W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne pod określonymi warunkami.
  W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.5. W jakich sytuacjach Pani/ Pana zdaniem przerywanie ciąży powinno być dopuszczone?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
W sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie życia lub zdrowia kobiety.
W sytuacji stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
W sytuacji, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.6. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W każdej z tych sytuacji aborcja powinna zależeć od woli kobiety.

I.7. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa.   tak  
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.   tak  
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.   tak  

I.8. Czy Pani/ Pana zdaniem w Polsce jakieś mniejszości lub grupy społeczne są dyskryminowane?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.9. Czy Pani/ Pana zdaniem należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.10. Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Powinny zostać rozszerzone
Powinny pozostać takie jak obecnie
  Powinny zostać ograniczone
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.11. Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prawo do prywatności   tak  
Prawo do wolności od tortur   tak  
Prawo do wolności osobistej   tak  
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji   tak  
Prawo do rzetelnego procesu sądowego   tak  
Prawo do swobody praktyk religijnych   tak  

I.12. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.
B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.13. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.
B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.14. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )

A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna. B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.15. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach.   tak  
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.   tak  
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.   tak  
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.   tak  

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.