facebook tweeter youtube

 
Kosma Złotowski

poseł do Parlamentu Europejskiego
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 05.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Otwarcie nowych możliwości rozwoju dla polskich producentów leków generycznych dzięki zmianie europejskich przepisów dotyczących Dodatkowych Świadectw Ochronnych.
Sukces 2: Praktycznie jednogłośne przyjęcie mojego raportu dotyczącego bezpieczeństwa lotniczego po Brexicie, gwarantującego ciągłość komunikacji lotniczej między Zjednoczonemu Królestwem a UE po wyjściu Londynu z Unii bez umowy.
Największa porażka: Po ponad dwóch latach ciężkiej pracy, trudnych negocjacji i pomimo kilku wygranych głosowań w Komisji Transportu i Turystyki nie udało się w tej kadencji całkowicie odrzucić forsowanego przez Niemcy i Francję "Pakietu Mobilności", a jedynie skutecznie opóźnić prace legislacyjne, które nie zakończą się przed wyborami do PE.

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Bardzo korzystna dla polskich producentów leków generycznych i biopodobnych zmiana europejskich przepisów dotyczących Dodatkowych Świadectw Ochronnych dla produktów leczniczych. Kontrsparwozdawca i autor 20 poprawek, z których większość znalazła się w tekście końcowym.
2. Zwiększenie środków na wydatki infrastrukturalne i korzystniejszy system rozliczania projektów transportowych w ramach polityki spójnosci w kolejnej perpsektywie budżetowej. Sparwozdawca opinii Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Rozwoju Regionalnego dotyczącej rozporządzenia ramowego regulującego zarządzie wszystkimi instrumentami wchodzącymi w skład Funduszu Spójności.
3. Przyjęcie raportu dotyczącego bezpieczeństwa lotniczego gwarantującego ciągłość komunikacji lotniczej między Zjednoczonym Królestwem a UE po Brexicie. Sprawozdawca raportu.

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Szczególnie trudne były głosowania związane z Pakietem Mobilności, przede wszystkim ostatnie dwa z łącznie sześciu głosowań, które dotyczyły trzech propozycji legislacyjnych regulujących funkcjonowanie rynku usług transportowych w UE. Głosowanie w Komisji Transportu i Turystyki trwało 5 godzin, podczas których zatwierdzaliśmy osobno ponad 1200 poprawek złożonych do trzech projektów sprawozdań. Dwa dni później na sesji plenarnej te same poprawki były głosowane ponownie, ale już w innej konfiguracji i połączone w bloki, niezgodnie z regulaminem PE i wbrew wnioskom posłów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej z różnych grup politycznych.

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
O ile wszystkie oficjalne posiedzenia są tłumaczone na poszczególne języki narodowe, o tyle spotkania robocze i negocjacje często odbywają się w języku angielskim. Podobnie rozmowy kuluarowe czy inne nieformalne spotkania z europosłami z innych państw członkowskich odbywają się bez tłumaczeń, co sprawia, że znajomość języka obcego jest niezbędna w codziennej pracy posła do PE.

A.6.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.

A.7. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Wynagrodzenie posła do PE to 38,5% wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest ono takie samo dla posłów ze wszystkich państw członkowskich i oczywiście z punktu widzenia wygrodzenia posłów na Sejm jest ono bardzo wysokie. Kwestia zarobków europosłów powinna być jednak rozpatrywana w kontekście wszystkich kosztów administracyjnych jakie generują instytucje unijne, także wydatków na wygrodzenia wysokich urzędników, sędziów TSUE i ETO oraz komisarzy, których zarobki są znacząco wyższe niż pensje europosłów. Nie miałbym nic przeciwko obniżeniu tych kosztów również poprzez proporcjonalne obniżenie wynagrodzeń wszystkich wymienionych wyżej grup, w tym oczywiście także posłów do PE.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.