facebook tweeter youtube

 
Andrzej Duda
  • prezydent RP
  • kandydat na prezydenta
Prezydentura Andrzeja Dudy — podsumowanie
6 sierpnia 2015 — data zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na Prezydenta RP

Kalendarium działalności legislacyjnej
Andrzeja Dudy
(Pokaż wszystkie opisy)

28 sierpnia 2015 — Działalność kuratorów sądowych

wniosek do TK (w toku)

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Ustawa była konsekwencją wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku nakazującego uregulowanie na poziomie ustawowym szczegółowego zakresu obowiązków kuratora sądowego. Wątpliwości prezydenta wzbudził przebieg procedury ustawodawczej w kwestii rozpatrzenia przez Sejm senackich poprawek do ustawy. Wniosek prezydenta o kontrolę prewencyjną trafił w sierpniu 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego, jednak żadna z dwóch ogłoszonych dotychczas rozpraw, ze względu na niedyspozycję zdrowotną sędzi-sprawozdawcy oraz niestawiennictwo przedstawiciela wnioskodawcy, nie odbyła się.

Zobacz kluczowe głosowanie

2 października 2015 — Uzgodnienie płci

weto (nieuchwalona)

Ustawa o uzgodnieniu płci

Ustawa uchwalona przez Sejm dopuszczała wielokrotną zmianę płci metrykalnej na podstawie uproszczonych procedur, nie wymagała wykazania trwałości poczucia przynależności do określonej płci, zezwalała także na zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci oraz adopcję przez takie pary dzieci. Według prezydenta ustawa ta miała wiele braków i niejasności, była również w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą. Ze względu na kończącą się kadencję Sejm nie zdążył zająć się wnioskiem o jej ponowne rozpatrzenie.

Zobacz kluczowe głosowanie

6 października 2015 — Przepisy o sądach wojskowych

wniosek do TK (rozpatrzony)

Prawo o ustroju sądów wojskowych

Ustawa określa formy nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej. W opinii prezydenta wątpliwości budziło przyznanie ministrowi kompetencji żądania przekazania akt spraw sądowych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych stron, pełnomocników i innych uczestników postępowań sądowych oraz powierzenie ministrowi funkcji administratora tych danych osobowych. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 25 maja 2016 r. (sygn. akt Kp 5/15) uznał skargę za zasadną, następnie prezydent zwrócił ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. Prace nad ustawą kontynuowane są w VIII kadencji Sejmu (druk nr 847).

Zobacz kluczowe głosowanie

26 października 2015 — Prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz status języka regionalnego

weto (nieuchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy miała na celu wprowadzenie możliwości używania przed organami powiatu języka mniejszości jako języka pomocniczego. Obecnie możliwość taka istnieje, ale jedynie przed organami gminy. Prezydent poddał w wątpliwość przedstawione w ustawie skutki finansowe dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uznając je za zbyt niskie. Sejm 7. kadencji nie zdążył rozpatrzyć weta prezydenta.

Zobacz kluczowe głosowanie

26 października 2015 — Ustawa ws. zmian klimatu

weto (nieuchwalona)

Ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Protokół z Kioto, jako część Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych, zobowiązywał sygnatariuszy do redukcji w latach 2008-2012 emisji gazów cieplarnianych. Poprawka dauhańska przedłuża obowiązywanie Protokołu do roku 2020. Prezydent uznał, że przed wyrażeniem zgody na jej ratyfikację nie dokonano wystarczająco szczegółowej analizy skutków prawnych i ekonomicznych. Sejm 7. kadencji nie zdążył rozpatrzyć weta prezydenta.

Zobacz kluczowe głosowanie

26 października 2015 — Ochrona lasów państwowych

weto (nieuchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Projekt przedstawiony w sierpniu 2015 r. przez koalicję PO-PSL miał na celu uniemożliwienie prywatyzacji lasów państwowych. W opinii prezydenta nowa ustawa w niewystraczający sposób chroniłaby je przed możliwością zbywania oraz niedostatecznie precyzowała przepisy dotyczące dostępu do nich. Wniosek prezydenta nie zdążył zostać rozpatrzony przed końcem 7. kadencji Sejmu. Nowa ustawa o lasach, autorstwa PiS, została podpisana przez prezydenta w marcu 2016 r.

Zobacz kluczowe głosowanie

30 listopada 2015 — Obniżenie wieku emerytalnego

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Założeniem prezydenckiej propozycji jest powrót wieku emerytalnego funkcjonującego w Polsce do 2012 r., tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Pierwszy projekt został złożony 21 września 2015 r., czyli jeszcze w 7. kadencji Sejmu, jednakże nie nadano mu biegu. Po wyborach prezydent ponownie złożył ten sam projekt ustawy, który został przegłosowany i 16 listopada 2016 r. prezydent podpisał ustawę. Niższy wiek emerytalny może zostać wprowadzony od 1 października 2017 r.

Zobacz kluczowe głosowanie

30 listopada 2015 — Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Celem nowelizacji jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 3 091 zł do 8 002 zł. Projekt jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14), określającego obecną kwotę wolną jako niedopasowaną do realiów społeczno-gospodarczych i aktualnie jest rozpatrywany przez sejmową Komisję Finansów Publicznych (od grudnia 2015 r.). Do laski marszałkowskiej zostały również złożone poselskie projekty wszystkich pięciu ugrupowań sejmowych oraz projekt rządowy, który po senackich poprawkach zakładających podniesienie kwoty wolnej do 6 600 zł dla najmniej zarabiających, został uchwalony i podpisany przez prezydenta.

Zobacz kluczowe głosowanie

22 kwietnia 2016 — Program 500+

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Projekt jest uzupełnieniem rządowej Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Prezydent zaproponował, aby pieniądze z Programu 500+ nie mogły wpływać na wysokość m.in. alimentów, świadczeń rodzinnych czy wychowawczych. Ustawa została podpisana 17 lutego 2016 r.

Zobacz kluczowe głosowanie

2 maja 2016 — Uprawnienia do ulg dla młodzieży polonijnej

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie uprawnień do ulg na przejazdy koleją oraz środkami miejskiego transportu publicznego, a także wejścia do muzeów i parków narodowych dla dzieci polonijnych uczących się poza granicami kraju oraz ich nauczycieli. Sejm uchwalił propozycję i przekazał prezydentowi oraz marszałkowi Senatu.

Zobacz kluczowe głosowanie

2 sierpnia 2016 — "Ustawa frankowa"

projekt prezydencki (w Sejmie)

Ustawa o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki

Projekt ten jest częściową realizacją obietnic z kampanii wyborczej. Zakłada zwrócenie klientom banków zawyżonych spread’ów (również tym, którzy zaciągnęli kredyty w innych walutach niż frank szwajcarski). Natomiast samo przewalutowanie kredytów miałoby zostać odłożone w czasie. Obecnie projektem zajmuje się sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

2 sierpnia 2016 — Swoboda działalności gospodarczej

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na nadmierne obciążenie formalnościami firm sektora MSP. Zgodnie z propozycją prezydenta, ustawodawca byłby zobligowany do badania wpływu zmian legislacyjnych, dot. praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej, na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt znajduje się w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Zobacz kluczowe głosowanie

8 września 2016 — Zwiększenie ochrony dzieci

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny; Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Główne zmiany polegają na wprowadzeniu konieczności sprawdzania przez sąd czy przestępstwo nie zostało popełnione na szkodę małoletniego oraz na zaostrzeniu wymiaru kary za okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie obowiązku zawiadomienia o przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymierzonych w dobro dziecka, pod groźbą kary. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Zobacz kluczowe głosowanie

10 listopada 2016 — Wspólne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ustawy ma na celu podwyższenie rangi obchodów 11.listopada. Zakłada powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych z najwyższych organów władzy Rzeczpospolitej Polskiej, a także przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań oraz organizacji społecznych. Projekt został skierowany do pierwszego czytania.

Zobacz kluczowe głosowanie

29 grudnia 2016 — Wolność zgromadzeń

wniosek do TK (rozpatrzony)

Ustawa o zmianie ustawy o zgromadzeniach

Organizacja zgromadzeń odbywających się regularnie, czyli w dniach świąt państwowych lub w innym terminie, ale przynajmniej cztery razy w roku (np. miesięcznice jakiegoś wydarzenia) będzie łatwiejsza: ich organizator będzie musiał tylko raz zwrócić się do wojewody z wnioskiem o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzenia. Regulacja dotyczy wydarzeń, które mają na celu „w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”. Watpliwości Prezydenta budzi fakt, że ustawa ustawa różnicuje status zgromadzeń publicznych i tym samym ogranicza demokratyczne prawo do zgromadzeń. TK w wyroku z 16.03.2017 r. orzeka o zgodności ustawy z Konstytucją RP, a 18.03.2017 r. Prezydent podpisuje ustawę.

Zobacz kluczowe głosowanie

11 maja 2017 — Uprawnienia Prokuratorii Generalnej

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Uspójnia się zapisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z nowo uchwalonymi przepisami o Prokuratorii Generalnej RP, dzięki którym może ona przed sądami administracyjnymi podejmować czynności również za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zobacz kluczowe głosowanie

22 maja 2017 — Błędne transakcje bankowe

projekt prezydencki (w Sejmie)

projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy umożliwienia skutecznego odzyskiwania kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych, których to kwot zlecającym przelew nie udało się odzyskać w wyniku działań podejmowanych przez ich bank lub SKOK

24 maja 2017 — Szkodliwe solarium

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Projekt zobowiązuje organy administracji publicznej do ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium poprzez m. in. wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej 18 roku życia, obowiązku zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy usług w tym zakresie.

Zobacz kluczowe głosowanie

1 czerwca 2017 — Blokowanie numerów ratunkowych

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Projekt wprowadza wyraźny zakaz bezzasadnego blokowania numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.

Zobacz kluczowe głosowanie

12 czerwca 2017 — Prawa pracownicze

projekt prezydencki (w Sejmie)

projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy (stan na 20.03.18).

12 lipca 2017 — Regionalne izby obrachunkowe

weto (nieuchwalona)

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Prezydent zakwestionował możliwość natychmiastowego odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), rozwiązania zarządu powiatu lub województwa, jak też możliwości natychmiastowego zawieszenia organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w związku z negatywną opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie programu postępowania naprawczego.

Zobacz kluczowe głosowanie

18 lipca 2017 — Krajowa Rada Sądownictwa

projekt prezydencki (w Sejmie)

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Projekt wprowadza następującą zmianę: Sejm wybiera członków KRS spośród większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (większość kwalifikowana). Projektowi nie nadano biegu legislacyjnego (stan na 04.08.17).

Zobacz kluczowe głosowanie

31 lipca 2017 — Krajowa Rada Sądownictwa

weto (nieuchwalona)

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa dotyczyła trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów, nowych zasad dokonywania przez KRS oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie oraz utworzenia w tym celu nowych organów KRS. Prezydent zakwestionował m.in. sposób wybierania sędziów przez Sejm (wybór pownien być efektem konsensusu różnych ugrupowań zasiadających w parlamencie). Ustawa nie zawiera ponadto regulacji gwarantujących szeroką reprezentację różnych grup sędziów w KRS.

Zobacz kluczowe głosowanie

31 lipca 2017 — Sąd Najwyższy

weto (nieuchwalona)

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą o Sądzie Najwyższym wpływ Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na działalność Sądu Najwyższego byłby ogromny i - według Prezydenta - uprawniona jest obawa zagrożenia niezależności tego sądu i jego autorytetu w społeczeństwie, gdyż Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny jest stroną postępowań toczących się przed Sądem Najwyższym. Ten sam problem dotyczyłby postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wobec którego stosowanoby te same przepisy, które dotyczyłyby Sądu Najwyższego. Ponadto Prezydent zwrócił uwagę na iezgodność zapisów ustawy: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego nie może przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej pięciu kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, skoro do kompetencji Zgromadzenia należy dokonanie wyboru jedynie trzech kandydatów (sprzeczność pomiędzy art. 12 § 2 i art. 18 § 1 pkt 1).

Zobacz kluczowe głosowanie

2 sierpnia 2017 — Pomoc kredytobiorcom

projekt prezydencki (w Sejmie)

projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan na 6.08.2018).

Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych oraz wprowadzenia nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody. Projektowi nie nadano biegu legislacyjnego (stan na 04-08-17).

3 sierpnia 2017 — Bezpłatna pomoc prawna

projekt prezydencki (uchwalona)

projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (stan na 7.08.18).

Projekt dotyczy zmian w obowiązującej od 2015 r. ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które mają na celu m.in. lepsze wykorzystanie możliwości powstałych punktów porad prawnych, powiększenie grona obywateli uprawnionych do korzystania z usług nieodpłatnie, poszerzenia oferty o m.in. mediacje i poradnictwo obywatelskie. Projektowi nie nadano biegu legislacyjnego (stan na 20.03.18).

Zobacz kluczowe głosowanie

25 września 2017 — Sąd Najwyższy

projekt prezydencki (uchwalona)

projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.

Projekt dotyczy zmian w strukturze organizacyjnej Sądu Najwyższego oraz zakresu jego kompetencji. Zmiany pozwolą lepiej realizować wyznaczone zadania związane ze sprawowaniem nadzoru judykacyjnego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych oraz urzeczywistnić poczucie sprawiedliwości społecznej. Głównym celem projektu jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami i organami wymiaru sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkich zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej oraz transparentności działalności Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy ma być wzorem dobrej współpracy z obywatelami i przykładem włączania czynnika społecznego w działalność wymiaru sprawiedliwości. Podstawowe kierunki reform dotyczą: 1. Instytucji korygującej prawomocne orzeczenia sądowe, w postaci skargi nadzwyczajnej; 2. Udziału ławników, jako czynnika społecznego, w niektórych postępowaniach prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz inne rozwiązania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; 3. Zmiany struktury Sądu Najwyższego w związku z przyznaniem Sądowi Najwyższemu nowych kompetencji oraz zmian dotyczących statusu Sądu Najwyższego; 4. Rozwiązań zwiększających efektywności postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz włącznie do postępowań dyscyplinarnych osób niepochodzących z tych środowisk zawodowych.

Zobacz kluczowe głosowanie

26 września 2017 — Krajowa Rada Sądownictwa

projekt prezydencki (uchwalona)

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o KRS proponuje zmianę zasad wyboru sędziów do składu Rady. Przedmiotem uprawnionym do zgłoszenia kandydata na członka Rady będzie grupa co najmniej 2 tysięcy obywateli RP bądź 25 sędziów w stanie czynnym. Projekt ustawy przewiduje, że wyboru spośród zgłoszonych kandydatów dokona Sejm kwalifikowaną większością ⅗ głosów. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany tą większością, Sejm będzie wybierał członków KRS w głosowaniu imiennym. Kolejna zmiana dotyczy reprezentacji sędziów Radzie. Projekt wprowadza regulacje zapewniające obecność sędziów należących do poszczególnych segmentów i szczebli sądownictwa. Ustawa wprowadza obowiązek przedkładania przez KRS prezydentowi RP wniosku o powołanie konkretnego sędziego lub asesora sądowego wraz z uzasadnieniem i informacją o pozostałych kandydatach oraz ich oceną. Ustawa wprowadza możliwość transmisji obrad KRS za pośrednictwem internetu.

Zobacz kluczowe głosowanie

12 października 2017 — Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów

Celem projektu ustawy jest ustanowienie dnia 17 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, jako święta państwowego.

Zobacz kluczowe głosowanie

31 stycznia 2018 — Rada Dialogu Społecznego

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

Projekt ustawy zmierza do usprawnienia prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Zawarte w projekcie ustawy rozwiązania można podzielić na trzy kategorie. W pierwszej z nich znalazły się propozycje zwiększające katalog kompetencji Rady, wykonywanych przez całą Radę, jak i kompetencji autonomicznych strony pracowników i strony pracodawców Rady, w drugiej zmiany wzmacniające organizacyjnie Radę, w trzeciej natomiast propozycje doprecyzowujące i proceduralne dotyczące wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Zobacz kluczowe głosowanie

5 stycznia 2018 — System Ubezpieczeń Społecznych

wniosek do TK (w toku)

Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych

Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wzbudziła zastrzeżenia Prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego (stan na 7.08.18).

Zobacz kluczowe głosowanie

12 stycznia 2018 — Ułatwienia dochodzenia wierzytelności

wniosek do TK (w toku)

nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Zdaniem Prezydenta RP, prace parlamentarne nad ustawą powinny być prowadzone z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy tworzeniu prawa procedury, w tym z uwzględnieniem konstytucyjnie zagwarantowanego terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie podpisania ustawy, oraz z poszanowaniem zasad dotyczących okresu vacatio legis przyjmowanych regulacji.

15 lutego 2018 — Instytut Pamięci Narodowej

wniosek do TK (w toku)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Zdaniem Prezydenta RP przepisy ww. ustawy powinny być precyzyjne na tyle, by każdy obywatel, po ich przeczytaniu, nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jakie jego zachowania mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie.

Zobacz kluczowe głosowanie

30 marca 2018 — Ustawa degradacyjna

weto (w Sejmie)

Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu

Regulacja prawna, zgodnie z którą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego tracą z mocy prawa stopień wojskowy, wprowadza zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Ustawodawca, rozstrzygając o pozbawieniu stopnia wojskowego, uwzględnia wyłącznie okoliczność członkostwa w WRON, bez odniesienia jej do faktycznej roli, jaką pełnił każdy z członków WRON. Zdaniem Prezydenta RP, każdej osobie, która w wyniku zastosowania ustawy może utracić stopień wojskowy, przysługuje prawo do zindywidualizowanego i rzetelnego postępowania.

Zobacz kluczowe głosowanie

4 maja 2018 — Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

projekt prezydencki (uchwalona)

Ustawa o Ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Medal ma być dowodem wdzięczności i wyrazem szacunku dla osób, które szczególne zasłużyły się dla państwa i społeczeństwa. Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż.

Zobacz kluczowe głosowanie

16 sierpnia 2018 — Wybory do Parlamentu Europejskiego

weto (w Sejmie)

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

Zdaniem Prezydenta RP zmiany w ordynacji do PE powodują zachwianie zasadą proporcjonalności w wyborach (chodzi o kilkunastoprocentowy efektywny próg wyborczy), a w ich efekcie ogromna część obywateli nie miałaby reprezentacji w PE.

Zobacz kluczowe głosowanie

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.