facebook tweeter youtube

 
Norbert Obrycki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji
  • senator Senatu 8. kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie 2018
Data wypełnienia: 23.04.2018
Kategorie tematyczne pytań
A. Formalizacja związków

A.1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
  Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
  Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.

B. Związki partnerskie

B.1. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki. tak    
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki. tak    
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki. tak    
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce. tak    
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków. tak    
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie). tak    
Prawo do adopcji dzieci.   tak  
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.     tak
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.   tak  

C. Grupy dyskryminowane

C.1. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
  Tak
  Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 03.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Jako poseł opozycji o ograniczonym wpływie na procesy decyzyjne większości parlamentarnej PiS, uważam za sukces: 1. Założenie i prowadzenie z pomocą młodych szczecińskich prawników Biura Interwencji Obywatelskich w Szczecinie dla poszkodowanych przez decyzje polityczne PiS lub prześladowanych ze względu na poglądy polityczne i ich manifestowanie na pokojowych demonstracjach, ewentualnie osób niesłusznie dotkniętych skutkiem niektórych ustaw przyjętych przez Sejm (np. emerytalnej).
2.
W Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej, którego celem jest rzetelne recenzowanie działalności rządu, odpowiadam za obszar związany z Gospodarka Morska i Żeglugą Śródlądową, zajmuję się ostatnio m.in. budową promu dla PŻB (monitoruję nieprzejrzystość procesu decyzyjnego oraz absurdy z tym związane).
3.
Zabiegam o dobry wizerunek Polski w wielu formatach parlamentarnej współpracy międzynarodowej (w grupach bilateralnych oraz spotkaniach międzyparlamentarnych w ramach reprezentowania Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP).

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Najważniejsze, co nie znaczy dobre dla Polski i Polaków, podjęte przez większość parlamentarną PiS przy sprzeciwie PO ustawy to moim zdaniem: 1. Emerytalna (obniżenie wieku emerytalnego)
2.
Edukacyjna (likwidacja gimnazjów)
3.
Pakiet ustaw sądowych (zaburzający trójpodział władzy i łamiący Konstytucję RP).

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Jako poseł opozycji mam obowiązek w imieniu moich wyborców recenzować poczynania i decyzje rządu PiS oraz bronić ich przed niesprawiedliwymi decyzjami urzędniczymi inspirowanymi politycznie. Zamierzam kontynuować dotychczasową działalność wymienioną w pkt. 1.

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
Tak
  Nie

A.5. Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Tak, statystyczne sprawozdanie z działalności zamieściłem na mojej stronie internetowej www.obrycki.pl . Jest tam pokazana m.in. moja działalność w komisjach, zespołach parlamentarnych oraz grupach bilateralnych. Tytuły interpelacji (164) oraz zapytań poselskich (55) z podziałem na adresatów, daty, miejsca i tytuły ważniejszych spotkań i konferencji prasowych z moim udziałem.

Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. 2016
Data wypełnienia: 22.12.2016
Kategorie tematyczne pytań
A. Głosowanie nad ustawą budżetową na rok 2017

A.1. Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  Tak
Nie

A.2. Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.