facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Szulowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Samorząd 2010
Data wypełnienia: 17.11.2010
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię lub imiona (odzielone spacją)
Krzysztof
Nazwisko
Szulowski
Miejsce urodzenia
Janowiec

A.2. Rok urodzenia
1963

A.3. Funkcja na jaką Pani/ Pan kandyduje:
Radny sejmiku województwa

A.4. Nazwa województwa, do którego Pani/ Pan kandyduje
lubelskie

A.5. Wykształcenie
wyższe magisterskie

A.6. Dodatkowe informacje o wykształceniu (Na przykład: nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, etc.)
Dr hab. profesor nadzwyczajny Państwowego Instytutu weterynaryjnego w Puławach

A.7. Zawód
pracownik naukowy, lekarz weterynarii

A.8. Nazwa województwa, do którego Pani/ Pan kandyduje
lubelskie

B. Dane kontaktowe

B.1. E-mail 1- podstawowy
kszjanow@piwet.pulawy.pl

C. Doświadczenie

C.1. Aktywność zawodowa (Prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej.)
Od 18 lat pracownik PIWet-PIB w Puławach, kolejno jako asystent, adiunkt, docent, prof. nadzwyczajny. Specjalista z zakresu diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Mikrobiologii (m.in. diagnostyka brucelozy, gruźlicy bydła, wąglika, salmoneloz)

C.2. Aktywność społeczna i polityczna (Prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej - działalności w organizacjach pozarządowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych.)
Radny Rady Powiatu w Puławach I, II i III kadencji. W II kadencji wiceprzewodniczący Rady, ostatnio przewodniczący Rady. Członek NSZZ Solidarność. W przeszłości ponad 10 lat przewodniczący organizacji związkowej w PIWEt-PIB. Od kilkunastu lat redaktor naczelny wydawanego społecznie pisma "Gazeta Janowiecka". Należy do Towarzystwa Przyjaciół Janowca, Towarzystwa Tradycji Narodowych w Puławach, Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Puławach, Stowarzyszenia Inicjatyw społecznych "Razem". Członek Zarządu Powiatowego PIS w Puławach.

C.3. Czy pełniła Pani/pełnił Pan wymienione niżej funkcje publiczne? (Prosimy o zaznaczenie wszystkich pełnionych funkcji.)
  Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
  Radny rady gminy
Radny rady powiatu
  Radny sejmiku wojewódzkiego
  Urzędnik administracji samorządowej
  Członek zarządu gminy/ powiatu/ województwa
  Poseł na Sejm RP
  Senator RP
  Poseł do Parlamentu Europejskiego

C.4. Zainteresowania / hobby
Polityka, kwiaty, sosny - mam ponad 30 odmian i gatunków.

D. Motywacja i obszary zainteresowania

D.1. Dlaczego kandyduje Pani/ Pan w wyborach samorządowych?
Jestem typem społecznika i nie mogę żyć bez aktywności społecznej. Mam duże doświadczenie samorządowe i dlatego startuję do Sejmiku.

D.2. Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć na rzecz mieszkańców województwa?
Rozwój współpracy pomiędzy samorządami, poprawa wykorzystania środków zewnętrznych, dbanie o równomierny i sprawiedliwy rozwój województwa.

D.3. Pełniąc funkcję radnego będzie Pani podejmowała/ będzie Pan podejmował decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty regionalnej. Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
  Edukacja
Ochrona zdrowia
  Pomoc społeczna
  Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
  Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
  Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
  Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
  Transport
Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

E. Ocena działań władz samorządowych mijającej kadencji

E.1. Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
Nie dostrzegam

E.2. Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
Najgorsze w kraju wykorzystanie środków zewnętrznych, prymat polityki nad współpracą ponadpartyjną.

F. Potencjał rozwojowy województwa

F.1. Jakie są największe atuty Pani/ Pana województwa?
Potencjał gospodarczy, warunki do rozwoju rolnictwa, w tym zdrowej żywności, walory kulturowe i turystyczne, dobrze wykształcone społeczeństwo, bliskość rynków zewnętrznych UE.

F.2. Jak wskazane przez Panią/ Pana atuty należy wykorzystać dla rozwoju województwa?
Te wszystkie potencjały można wykrzesać poprzez aktywną realizację strategii rozwoju województwa.

F.3. W czym Pani/ Pana zdaniem Pani/ Pana województwo może być konkurencyjne w stosunku do innych regionów w skali europejskiej?
Zdrowa żywność, wykształcenie ludzi, turystyka

F.4. Na jakie cele, Pani/ Pana zdaniem, władze województwa powinny przeznaczać te środki z Unii Europejskiej, o których wykorzystaniu decyduje samorząd województwa? (Prosimy wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi.)
Wspieranie innowacyjności w gospodarce, prowadzenia badań naukowych i transferu wiedzy z instytucji naukowych do przemysłu
Rozwój infrastruktury transportowej (np. budowa i modernizacja dróg i linii kolejowych)
  Wspieranie rozwoju miast
Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej, w tym zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz rozwój e-administracji (np. możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet)
  Zapobieganie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, podnoszenie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej, rozwój systemu kursów i szkoleń dla osób dorosłych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy
  Rozwój przedsiębiorczości, wspieranie małych i średnich firm
  Rozwój placówek edukacyjnych i infrastruktury edukacyjnej, w tym budowa obiektów dydaktycznych wyższych uczelni, zakup niezbędnego sprzętu (np. wyposażenie laboratoriów) przez szkoły i uczelnie
Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, wspieranie osób niepełnosprawnych, starszych, długotrwale bezrobotnych, ubogich i innych zagrożonych wykluczeniem
Rozwój infrastruktury sportowej (budowa hal sportowych, boisk, stadionów, pływalni itp.)
  Rozwój turystyki, wspieranie placówek kulturalnych i ochrona dziedzictwa narodowego

F.5. Jakie działania, Pani/ Pana zadaniem, powinny podjąć władze województwa, aby zachęcać inwestorów polskich i zagranicznych do inwestowania na terenie Pani/ Pana województwa?
Rzeczywiste zagospodarowanie istniejących stref ekonomicznych, parków technologicznych, poprawa infrastruktury (drogowa, teleinformatyczna, uzbrojenie terenów, plany zagospodarowania przestrzennego0

G. Diagnoza problemów i priorytety w działaniach władz

G.1. Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem problemów województwa.
Bardzo zła jakość dróg Niedostateczne dofinansowanie służby zdrowia Mała liczba nowo tworzonych miejsc pracy

G.2. Co w ciągu najbliższych czterech lat, Pani/ Pana zdaniem, może stanowić główne zagrożenie dla Pani/ Pana województwa? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
  Bezrobocie
Przestępczość
Korupcja
Klęski żywiołowe
  Migracje ludności
  Zanieczyszczenie środowiska/ katastrofa ekologiczna
Zagęszczenie ruchu drogowego
  Trudności w pozyskaniu inwestorów
  Konflikty polityczne we władzach
  Zmniejszanie się terenów zielonych
  Brak przestrzeni publicznej, z której wspólnie mogą korzystać mieszkańcy
Brak środków finansowych na realizację zadań statutowych
  Nie dostrzegam potencjalnych zagrożeń
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

G.3. Prosimy o wskazanie maksymalnie 3 najważniejszych Pani/ Pana zdaniem działań, jakie powinny podjąć władze województwa w nadchodzącej kadencji.
Poprawa stanu dróg, w tym realizacja planowanych obwodnic miast Modernizacja linii kolejowych Zrealizowanie budowy lotniska w Świdniku

H. Wizerunek i promocja województwa

H.1. Prosimy wymienić trzy określenia, które najlepiej charakteryzują Pani/ Pana województwo.
Biedne, źle zarządzane, dyskryminowane w niektórych obszarach.

H.2. Co ma pozytywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana województwa?
Walory kulturowe i turystyczne, wykształceni ludzie, gościnność, patriotyczne postawy.

H.3. Co ma negatywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana województwa?
Zła infrastruktura drogowa, powolny rozwój gospodarczy skutkujący uciekaniem młodych ludzi z województwa

H.4. Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania w celu promocji województwa?
Stworzenie oferty terenów inwestycyjnych dla całego województwa, aktywniejsza promocja turystyczna, promocja produktów lokalnych, w tym w relacjach między krajami.

I. Przestrzeń publiczna

I.1. Jakie Pani/ Pana zdaniem inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/ Pana województwie? (Z poniższej listy prosimy wybrać maksymalnie 4 inwestycje, które w tej chwili nie są jeszcze realizowane lub nie są planowane, a które są potrzebne.)
Budowa lub modernizacja dróg wojewódzkich, dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych
Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków / wysypiska / spalarni śmieci
Budowa lub modernizacja linii kolejowych
Budowa lub modernizacja lotniska regionalnego
  Budowa lub modernizacja mostów
  Budowa lub konserwacja wałów przeciwpowodziowych
  Budowa lub modernizacja dużych obiektów sportowych
  Budowa lub modernizacja szpitala wojewódzkiego (lub innych wojewódzkich ośrodków zdrowia)
  Budowa lub modernizacja obiektów kulturalnych (teatry, muzea, opera itp.)
  Budowa lub modernizacja obiektów dydaktycznych wyższych uczelni
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

J. Potrzeby mieszkańców

J.1. Jak Pani/ Pana zdaniem powinien być zorganizowany regionalny transport kolejowy na terenie województwa? (Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
Województwo powinno dopłacać do przewozów realizowanych przez spółkę „Przewozy Regionalne”
  Województwo powinno dopłacać do przewozów realizowanych przez prywatne firmy wyłonione w ramach przetargów na świadczenie usług przewozowych na poszczególnych trasach
  Województwo powinno utworzyć własną firmę kolejową (lub jeśli taka firma już istnieje – dalej ją rozwijać)
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

J.2. Poniżej przedstawiamy listę działań, które podejmują samorządy wojewódzkie w celu zadbania o bezpieczeństwo drogowe mieszkańców. Prosimy ocenić potrzebę podjęcia wymienionych działań w Pani/ Pana województwie.
  bardzo potrzebne raczej potrzebne raczej niepotrzebne niepotrzebne
Rozwijanie systemu monitoringu (montowanie kamer na drogach wojewódzkich)     tak  
Rozwijanie infrastruktury przy drogach wojewódzkich (fotoradary, wysepki ograniczające prędkość, sygnalizacja świetlna)        
Budowanie nowych przejść dla pieszych i kładek dla pieszych   tak    
Budowanie bezpiecznych przejazdów kolejowych z zaporami   tak    
Modernizacja dróg wojewódzkich, poprawa jakości nawierzchni dróg tak      
Odśnieżanie dróg wojewódzkich tak      
Zabezpieczenie dróg wojewódzkich przed zwierzętami (np. budowa kładek dla zwierząt)   tak    

J.3. Poniżej przedstawiamy listę działań, które podejmują samorządy wojewódzkie w celu zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami katastrof i klęsk żywiołowych. Prosimy ocenić potrzebę podjęcia wymienionych poniżej działań w Pani/ Pana województwie.
  bardzo potrzebne raczej potrzebne raczej niepotrzebne niepotrzebne
Opracowanie i utrzymywanie systemu zarządzania kryzysowego w województwie tak      
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla służb tak      
Budowa i rozwijanie infrastruktury przeciwpowodziowej (m.in. rozwijanie i utrzymywanie sieci melioracyjnej, tworzenie polderów i wałów powodziowych) tak      
Budowa i rozwijanie zintegrowanego systemu ratunkowego (m.in. obsługa numeru alarmowego 112) tak      
Inne (poniżej prosimy podać jakie)        
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie        

J.4. Co, według Pani/ Pana, należałoby zrobić w dziedzinie zarządzania kryzysowego w celu ochrony mieszkańców województwa przed skutkami klęsk żywiołowych?
Precyzyjne prognozowanie i sprawne przekazywanie informacji na każdy szczebel.

K. Rozwój wspólnoty regionalnej

K.1. W realizacji swoich zadań władze województwa mogą podejmować współpracę z różnymi środowiskami i instytucjami będącymi w jego otoczeniu np. innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, regionami zagranicą. Z jakimi środowiskami/ instytucjami Pani/ Pana zdaniem powinny współpracować władze województwa i w jakim zakresie?
Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.

K.2. Władze samorządowe województwa mogą przeprowadzać konsultacje w sprawach istotnych dla mieszkańców. Prosimy o wskazanie, w jakich, Pani/ Pana zdaniem, sprawach władze województwa powinny prowadzić konsultacje z mieszkańcami.
Lokalizacja ważnych inwestycji z obszaru infrastruktury, planowanie - np. opracowywanie strategii rozwoju.

K.3. Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w województwie jest wystarczający? (Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

L. Zagadnienia prawne i ustrojowe

L.1. Czy Pani/ Pana zdaniem ustawowe uprawnienia i zadania sejmiku województwa są wystarczające, aby samorząd regionalny mógł skutecznie realizować swoje zadania? (Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

L.2. Czy według Pani/ Pana wojewódzkie szpitale oraz ośrodki zdrowia powinny zostać przekształcone w spółki prawa handlowego? (Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

L.3. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Problem nie leży w formule organizacyjnej funkcjonowania szpitali lecz odgórnym zablokowaniu możliwości ich konkurowania i zbyt niskich środkach przewidzianych na ich funkcjonowanie (stąd problem braku finansowania tzw. "nadwykonań").

M. Budżet i finanse

M.1. Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie.
(prosimy wybrać trzy działy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego finansowania w nadchodzącej kadencji.)
  Rolnictwo i leśnictwo
Drogi, transport, łączność
  Sport, rekreacja i turystyka
  Gospodarka mieszkaniowa
  Wydatki na administrację publiczną i promocję
Bezpieczeństwo publiczne
  Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
  Pomoc społeczna
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

M.2. Co Pani/ Pana zdaniem może być źródłem dodatkowych lub zwiększonych wpływów do budżetu województwa?
Zdecydowanie lepsze wykorzystanie środków zewnętrznych (województwo lubelskie - najgorsze!)

M.3. Typowym sposobem wspierania przez samorząd województwa realizacji zadań publicznych jest dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla jednostek realizujących te zadania. Prosimy ocenić potrzebę realizacji wymienionych działań w Pani/ Pana województwie.
  wymaga pilnej realizacji raczej wymaga realizacji raczej nie wymaga realizacji zdecydowanie nie wymaga realizacji
Zakup radiowozów dla policji   tak    
Zakup samochodów strażackich i sprzętu ratowniczego dla straży pożarnej (państwowej i ochotniczej) tak      
Zakup nowoczesnego sprzętu łącznościowego dla służb ratowniczych     tak  
Zakup taboru do obsługi regionalnego transportu kolejowego     tak  
Zakup karetek pogotowia dla szpitali i/lub stacji pogotowia ratunkowego tak      
Zakup sprzętu medycznego dla szpitali i ośrodków zdrowia tak      
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędów i instytucji samorządowych na terenie województwa     tak  
Inne (prosimy podać poniżej jakie)        

N. Deklaracje wyborcze

N.1. Prosimy o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Będę utrzymywał stały kontakt z samorządami i społeczeństwem Będę dążył do współpracy wszystkich szczebli samorządu Będę zabiegał aby województwo lubelskie rozwijało się równomiernie, a żadna jego część nie była dyskryminowana Będę wymuszał aby jak najlepiej wykorzystywano środki zewnętrzne Nie będę radnym tylko od podnoszenia ręki, lecz postaram się rzeczywiście angażować w sprawy sejmiku

N.2. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności w sejmiku województwa?
Uczestnictwo w wybranych sesjach rad powiatów lub gmin, kontakt z wójtami, burmistrzami, prezydentami, uczestnictwo w ważnych dla lokalnych społeczności uroczystościach i wydarzeniach.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.