facebook tweeter youtube

 
Małgorzata Żuber-Zielicz

Kwestionariusz — Parlament 2015
Data wypełnienia: 14.10.2015

Wypełnij kwestionariusz i sprawdź, kto ma poglądy podobne do Twoich.

Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Małgorzata
Nazwisko:
Żuber-Zielicz
Data urodzenia:
7 sierpnia 1956
Miejsce urodzenia:
Ostrów Mazowiecka
Ostatnio wykonywany zawód:
Nauczyciel (aktualnie)

A.2. Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Okręg wyborczy:
19 Warszawa

A.4. Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

A.5. Numer na liście
18

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Wydział Fizyki UW, studia podyplomowe z zarządzania placówką oświatową, otwarty przewód doktorski z problematyki finansowania oświaty.

A.8. DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
mzzielicz@gmail.com
Strona internetowa
https://www.facebook.com/MalgorzataZuberZielicz?ref=aymt_homepage_panel
Blog
NaN
Inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (np. adresy w serwisach społecznościowych, loginy w komunikatorach internetowych)
Małgorzata Żuber-Zielicz Radna Warszawy (na fb)

B. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

B.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
Urodziłam się w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie zdobyłam maturę i pierwsze doświadczenia harcerskie wraz ze stopniem phm. Po studiach na UW od roku 1980 uczyłam fizyki w LO im. M. Kopernika w Warszawie. W latach 1986-1991 kształciłam instruktorów harcerskich w SHS „Perkoz” i Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim. Za zaadaptowanie dla harcerstwa i upowszechnienie technik psychologii humanistycznej otrzymałam Harcerską Nagrodę Myśli Twórczej (1991). W latach 1991-1994 pracowałam w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Sofii. Od roku 1994 uczyłam fizyki w LO im. Kopernika, będąc też koordynatorem programu rozwoju osobistego i społecznego CAS w programie Międzynarodowej Matury (IB), a od roku 1998 także wicedyrektorem. Jestem laureatką nagrody Sapere Auso (2000) i wyróżnienia Prezydenta Warszawy (2002). W latach 2002-2006 jako dyrektor Liceum i Gimnazjum im. S. Batorego w Warszawie wprowadziłam klasy z programem IB oraz zmodernizowałam bazę dydaktyczną i sportową szkoły, zainicjowałam międzynarodowe symulacje obrad ONZ WawMUN. Równocześnie założyłam Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych (MSU), któremu obecnie honorowo przewodniczę. Jestem członkiem zarządu Towarzystwa Szkół Twórczych (TST). Jestem radną Warszawy od roku 2006, należę do PO RP od roku 2010. Napisałam wiele tekstów poświęconych harcerstwu i edukacji.

B.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta      
B. Radny rady gminy      
C. Radny rady powiatu   tak  
D. Radny sejmiku wojewódzkiego      
E. Poseł na Sejm RP      
F. Senator RP      
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego      

B.3. Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Jestem już trzecią kadencję radną Warszawy i przewodniczącą Komisji Edukacji i Rodziny w tej radzie.Mam znaczny zasób wiedzy i doświadczenia w zakresie edukacji i wychowania, w tym harcerskiego, również zagranicznych. Jednocześnie Polska edukacja jest szalenie scentralizowana - samorządy, nawet stołeczny, mają niewiele do powiedzenia. Dlatego postanowiłam kandydować do Sejmu - by wykorzystać najpełniej swoją wiedzę i doświadczenie tam, gdzie mogą one mieć maksymalny wpływ na edukacyjną rzeczywistość Polski.

B.4. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski

Inne (jakie?)

bułgarski

B.5. Zainteresowania/ hobby
Rozwój dzieci o szczególnych potrzebach - wybitnie zdolnych i tych poszkodowanych przez los. Psychologia, fizyka, zarządzanie. Turystyka górska i basen.

C. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

C.1. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł lub jako senator?
1. doskonalenie mechanizmów funkcjonowania sytemu edukacji – w tym tworzenie narzędzi i mechanizmów projakościowych oceny szkół, dyrektorów i nauczycieli oraz doboru kadr; 2. eliminacja nadmiernej biurokratyzacji i sprawozdawczości. 3. lepsze wypełnianie przez system oświatowy i opieki społecznej obowiązków wobec uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych); 4. doskonalenie systemu egzaminacyjnego; 5. narzędzia lepszej współpracy instytucji oświatowych ze społecznymi partnerami szkoły, szczególnie w zakresie wychowania; 6. doskonalenie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie oświaty i wychowania) oraz placówek oświatowych w kierunku jego optymalizacji; 7. promocja wybitnych osiągnięć polskich uczniów, nauczycieli i placówek edukacyjnych oraz ich docenianie; 8. doskonalenie współpracy systemu oświatowego ze środowiskami akademickimi; 9. efektywność wykorzystania w systemie edukacyjnym środków unijnych. 10. metody i narzędzie humanizowania i poprawy relacji międzyludzkich w systemie oświatowym; 11. dostosowanie systemu oświatowego do zmieniającego się świata i jego wymagań oraz efektywne wykorzystanie doświadczeń zagranicznych; 12. zwiększenie realnej roli nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą w projektowaniu i wdrażaniu zmian systemowych oraz ocenie ich efektów.

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
To co mogę zrobić konkretnie dla mieszkańców Warszawy w Sejmie, to przede wszystkim budowanie porozumienia i współpracy na rzecz zniesienia tzw. "janosikowego". Ten podatek ogranicza możliwości finansowania w stolicy różnych instytucji i przedsięwzięć, z których korzysta całe Mazowsze lub nawet cała Polska. Szczególnie dotyczy to sfery edukacji i kultury. Warszawa zaś ponosi i tak wielkie koszty swojej stołeczności.

C.3. W pracy posłowie i senatorowie mogą korzystać ze wsparcia ekspertów (m.in. angażowanych w ramach budżetu na biuro poselskie, przez Biuro Analiz Sejmowych lub powoływanych w komisjach). Prosimy o podanie: w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami zamierza Pani/ Pan współpracować?
Ekspertów angażuje się do konkretnej(!) sprawy czy problemu, projektu ustawy etc. W związku z tym trudno snuć takie prognozy. Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jestem w bliskim kontakcie ze znaczną grupą moich byłych uczniów, którzy ukończyli najlepsze polskie i zagraniczne uczelnie, mają już bogate doświadczenie zawodowe lub pracują naukowo. Tam będę szukać porady merytorycznej lub wskazania rzeczywiście fachowych ekspertów.

Pytania tematyczne

D.1. Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
  sprawy ustrojowe
  prawa i wolności obywatelskie
  budżet
  podatki
polityka społeczna
  rynek pracy
  zdrowie
  energetyka
  bezpieczeństwo
  gospodarka
  rolnictwo
cyfryzacja
  polityka zagraniczna i migracje
  sprawy europejskie
samorząd i rozwój regionalny
  nauka
edukacja
  kultura

D.2.   Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet. tak    
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.     tak
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).     tak
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów. tak    
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. tak    
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.     tak
Zniesienie ciszy wyborczej. tak    
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych. tak    
Wprowadzenie obowiązku głosowania.   tak  
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.   tak  

D.3.   Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.

Tak takNie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4. Jak Pani/ Pana zdaniem należy zorganizować nowy sposób działania samorządu, określić cele i narzędzia, którymi dysponuje?
Brak odpowiedzi.

D.4a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Można mówić o pewnych modyfikacjach i doskonaleniu, ale na pewno nie rewolucji wprowadzającej nowe reguły. Taka rewolucja pochłonęłaby gros energii samorządu i na pracę dla obywateli pewnie niewiele by zostało.

D.5.   Mieszkańcy gminy wybierają radę (organ prawodawczy i kontrolny) oraz wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta (organ wykonawczy), które realizują różne zadania związane z zarządzaniem gminą. Które z poniżej wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w samorządzie, aby zmienić relacje między radą gminy a wójtem? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Wójt powinien być wybierany przez radę gminy, a nie w wyborach powszechnych przez mieszkańców.
  Należy zwiększyć kompetencje komisji rewizyjnej rady gminy.
Kierownictwo w komisjach rewizyjnych w radach gmin powinni obejmować radni opozycji.
Rada gminy powinna mieć bezpośredni wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przychodnie, miejskie zakłady dróg, straż miejska itp.).
  Radni powinni dysponować własnym budżetem na zamawianie ekspertyz i opinii prawnych.
  Należy powołać biura obsługi rad z własnym budżetem.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Rada powinna mieć wpływ na dobór kierowniczej kadry urzędu danej JST

D.6.   Które z wymienionych sposobów zwiększenia przejrzystości instytucji publicznych należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w Polsce? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obowiązek prowadzenia przez instytucje publiczne rejestrów umów, gdzie publikowany będzie numer umowy, kontrahent, wartość, czas realizacji i przedmiot umowy.
Jawność wynagrodzeń, nagród i premii dla pracowników administracji publicznej.
  Obowiązek włączania mieszkańców w proces sprzedaży mienia samorządowego.
Transmisje internetowe z posiedzeń rad, sejmików, komisji sejmowych i samorządowych.
Obowiązek prowadzenia imiennych rejestrów głosowań rad, sejmików, komisji sejmowych i samorządowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.7. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Rozwiązania, o których napisałam już działają w Warszawie na szczeblu miasta i ich funkcjonowanie oceniam pozytywnie.

D.8.   W Polsce pogłębia się kryzys demograficzny: prognozy przewidują zmniejszanie się liczby ludności (o 12 proc. do 2030 r.) oraz liczby osób w wieku produkcyjnym (GUS, 2014). Która z poniższych opinii na temat polityki prorodzinnej jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Państwo powinno prowadzić politykę mającą na celu zwiększenie liczby urodzeń poprzez finansowe wsparcie rodzin.
B. Nie ma dowodów na to, że wydatki na politykę prorodzinną wpływają na dzietność, więc państwo nie powinno wydawać pieniędzy na ten cel.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.9. Jakie instrumenty należy przede wszystkim stosować w celu zwiększenia dzietności Polaków?
  Zwiększanie liczby żłobków i rozwijanie innych instytucji opieki nad dzieckiem – np. systemu opiekunów dziennych, wsparcie finansowe dla rodziców zatrudniających opiekunów.
Dalsze przedłużanie płatnego urlopu rodzicielskiego (dla matek i ojców).
  Zwiększenie wysokości jednorazowego zasiłku po urodzeniu dziecka.
  Wspieranie finansowe rodzin z dziećmi stałym zasiłkiem otrzymywanym przez pierwsze lata życia dziecka.
  Stosowanie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi.
  Zwolnienie artykułów dziecięcych z podatku VAT.
Rozpowszechnianie elastycznych form zatrudnienia (np. praca na część etatu), które ułatwiają łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.10.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek dzielenia urlopu rodzicielskiego po równo między ojca i matkę dziecka.   tak  
W sytuacji, gdy jedno z rodziców rezygnuje z pracy zawodowej i nieodpłatnie pracuje w domu, okres ten powinien wliczać się do okresów składkowych potrzebnych do uzyskania świadczeń emerytalnych.     tak

D.11. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Rozwiązania powinny być elastyczne. Zaliczanie okresu nieodpłatnej pracy w domu do stażu emerytalnego musi być obwarowane jakimiś warunkami - liczba dzieci, okres etc. Inaczej trudno rozstrzygnąć czy to dobry pomysł.

D.12.   Polskie społeczeństwo starzeje się, wobec czego, rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami w sędziwym wieku.  Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w pierwszej kolejności, aby zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad starszymi osobami zależnymi? 
  Należy zwiększać nakłady z budżetu państwa na pomoc społeczną, aby zapewnić opiekę potrzebującym osobom starszym np. poprzez budowę domów opieki i zapewniając ich finansowanie w długim okresie (np. poprzez budowę domów opieki i z gwarantowanym ich finansowaniem w długim okresie).
  Państwo powinno wspierać rodziny w opiece nad zależnymi osobami starszymi, stosując ulgi podatkowe.
  Należy rozwijać prywatne i pozarządowe instytucje opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, np. poprzez ulgi podatkowe na podjęcie inwestycji.
Należy wprowadzić „bon opiekuńczy”, który polegałby na przekazywaniu pieniędzy instytucji publicznej, prywatnej, społecznej lub rodzinie na opiekę nad osobą niesamodzielną.
  Należy finansować szkolenia dla opiekunów i rodzin opiekujących się osobami starszymi i niesamodzielnymi.
  Należy wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie od niesamodzielności.
  Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające by sprostać wyzwaniom starzenia społeczeństwa.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Tak jak w przypadku dzieci - elastyczne formy pracy pozwalające na opiekę

D.13.   Poniżej wymieniliśmy różne założenia systemów emerytalnych. Czy popiera Pani/ Pan ich wprowadzenie? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zrezygnować z Otwartych Funduszy Emerytalnych, cała składka powinna trafiać do ZUS.     tak
Należy przywrócić wysokość składki przekazywanej do OFE i ponownie wprowadzić obowiązkowe członkostwo w funduszach.   tak  
Nie należy zmieniać roli otwartych funduszy emerytalnych: obecny system odpowiednio równoważy OFE i ZUS oraz umożliwia wybór między nimi. tak    
Wszyscy obywatele po osiągnięciu określonego wieku powinni być uprawnieni do otrzymania stałego świadczenia finansowanego z podatków powszechnych (tzw. emerytura obywatelska).   tak  
Państwo nie powinno zajmować się wypłacaniem emerytur, zabezpieczenie na starość jest indywidualną sprawą obywateli i ich rodzin.   tak  
Należy wprowadzać dalsze preferencje podatkowe zachęcające do oszczędzania w III filarze. tak    

D.14.   Które z poniższych stwierdzeń na temat wieku emerytalnego jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
  Wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  Wiek emerytalny powinien wynosić co najmniej 67 lat.
  Emerytura powinna przysługiwać osobom, które osiągnęły wiek emerytalny lub przepracowały minimum 40 lat.
Wiek przejścia na emeryturę powinien być indywidualną decyzją każdego obywatela.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.15.   Istnieją grupy zawodowe, które korzystają z innych zasad ubezpieczenia społecznego niż większość zatrudnionych. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy włączyć rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. tak    
Składka rolników na ubezpieczenie społeczne powinna być proporcjonalna do dochodów, a nie ustalona na podstawie wielkości gospodarstwa. tak    
Wysokość emerytur górników powinna być naliczana na tych samych zasadach co emerytury reszty pracujących. tak    
Należy włączyć sędziów i prokuratorów do powszechnego systemu emerytalnego. tak    
Należy zlikwidować przywileje emerytalne służb mundurowych.   tak  
Fundusz kościelny, z którego finansowana jest część składek emerytalnych księży, sióstr, zakonników, powinien zostać zlikwidowany. tak    

D.16. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Co do służb mundurowych, to mają przywileje emerytalne w całym rozwiniętym świecie z tych samych powodów, więc Polska nie powinna być wyjątkiem.

D.17.   Wysokość płacy minimalnej w Polsce wynosi obecnie 1750 zł brutto i jest co roku negocjowana na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (od 2016 r. Rada Dialogu Społecznego). Czy Pani/ Pana zdaniem płacę minimalną w ciągu najbliższej kadencji należy:
  zlikwidować – wysokość płac powinna być regulowana wyłącznie przez rynek pracy.
podnieść.
zreformować, wprowadzając minimalną stawkę godzinową, obowiązującą dla wszystkich typów umów.
  ustalać na poziomie 50 proc. przeciętnych dochodów w gospodarce w roku poprzednim.
  regulować na poziomie regionalnym.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.18.   Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/ Pana zdaniem realizowana? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Państwo powinno budować infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) i dzierżawić je firmom odpowiedzialnym za dostarczanie usług internetowych.
  Zarówno budowa sieci szerokopasmowych jak i dostarczanie usług internetowych powinny leżeć po stronie prywatnych firm.
  Dostęp do internetu powinien być usługą publiczną, w całości dostarczaną przez państwo.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.19.   Światowy kryzys wpłynął na bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Państwo powinno zwiększać zakres regulacji rynków finansowych (np. prawo dot. sektora bankowego, określanie zasad udzielania kredytów). tak    
Państwo powinno wspierać, również finansowo, obywateli, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej z powodu sytuacji makroekonomicznej.   tak  
Należy stworzyć rejestr instytucji pożyczkowych i objąć je nadzorem KNF. tak    
Należy zwiększyć obowiązki informacyjne instytucji finansowych w stosunku do ich klientów. tak    
Należy stworzyć specjalne mechanizmy prawne chroniące seniorów na rynku usług finansowych. tak    
Obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje finanse, państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej.   tak  

D.20. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Państwo nie powinno wspierać obywateli w trudnej sytuacji tylko w uzasadnionych przypadkach i rzeczowo (świadczeniami), a nie fianansowo.

D.21.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju gospodarczego - należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy przede wszystkim rozwijać ofertę kształcenia zawodowego.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.22. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W polskiej sytuacji trzeba zadbać o jakość (!) kształcenia zarówno wyższego jak i zawodowego, a masowość wyższego wykształcenia utrudnia również kształcenie dobrych fachowców na niższych szczeblach szkolnictwa.

D.23.   Istnieją dwie koncepcje rozwoju regionalnego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki akademickie w Polsce – tylko takie uczelnie mogą przyciągnąć biznes i wpływać na rozwój gospodarczy. B.Należy wspierać równomiernie rozłożoną terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce – ośrodki naukowe przyciągają biznes i wspomagają rozwój regionu.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.24. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Polska ma za dużo uczelni (na tle świata chociażby), w ogromnej większości na bardzo niskim poziomie. Jest to trwonienie i rozpraszanie środków, które powinny trafiać w pierwszej kolejności do uczelni i na wydziały o najwyższym poziomie. Polska na tle krajów rozwiniętych jest stosunkowo niezamożna i na takie trwonienie sił jej po prostu nie stać.

D.25.   Czy Pani/ Pana zdaniem służby mundurowe i specjalne powinny mieć dostęp do danych telekomunikacyjnych (czas, rodzaj, miejsce połączeń itp.) obywateli? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Nie, w żadnym wypadku
Tak, ale jedynie na podstawie zgody sądu
  Tak, z wyrywkową kontrolą sądu
  Tak, zawsze, gdy uznają to za potrzebne
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.26.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).     tak
Wydatki z budżetu państwa na oświatę powinny być większe niż obecnie (subwencja oświatowa w 2015 r. była planowana na ok. 40 mld zł). tak    
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.   tak  
Nauczyciele powinni rozliczać się z 40 godzinnego tygodnia pracy (obecnie nauczyciel rozlicza się z prowadzenia 18 lekcji, pozostały może poświęcić na przygotowanie, sprawdzanie prac, doszkalanie, itp.).   tak  
Dzieci powinny zaczynać edukację szkolną w wieku 6 lat.     tak
Rodzice powinni decydować czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat. tak    

D.27. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ad 1. Generalnie struktura 8+4 jest dużo lepsza, ale nie wiem jak nasza oświata takie kolejne trzęsienie ziemi i jego koszty zniesie. Ad 3. Dziecko to nie segregator z papierami ani nie maszyna, które można odstawić czy zatrzymać w dowolnym momencie czy zmienić obsługę. I to odzwierciedla KN, którą oczywiście trzeba doskonalić. Ad 4.Z tych samych powodów co w punkcie 3. Nauczycieli owszem powinno się rozliczać z różnorodnych(!) efektów(!) ich pracy, a nie z czasu spędzonego w budynku szkolnym. Szczególnie, że często poza czasem lekcji nie ma w nim warunków (miejsce, sprzęt) do efektywnej pracy. Ad 5 i 6. Z mojego osobistego(!) doświadczenia nawet z dzieckiem wybitnie uzdolnionym intelektualnie(!) wynika, że są różne inne elementy dojrzałości do szkoły, szczególnie takiej jak polska. Dlatego o wieku pójściu do szkoły powinni decydować rodzice wraz z odpowiednimi specjalistami.

D.28.   Które z poniższych stwierdzeń na temat sposobu wynagradzania nauczycieli jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z wynikami jakie osiągają ich uczniowie w egzaminach zewnętrznych.
B. Wynagrodzenie nauczycieli nie powinno zależeć od wyników uczniów.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.29. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wynagrodzenie nauczycieli powinno zależeć od różnorodnych(!) efektów(!) pracy nauczyciela (oraz uczniów z jakimi pracuje jego szkoła!), a nie tylko od wyników bardzo w Polsce niedoskonałych egzaminów zewnętrznych. W tym celu trzeba wypracować narzędzia oceny różnorodnych(!) efektów pracy nauczyciela i szkoły, koniecznie w powiązaniu z tym, jakich uczniów szkoła otrzymuje na wejściu (przyjmuje).

D.30.   Obecnie dyrektorzy szkół prowadzonych przez samorządy są wybierani w konkursach przez komisje złożone z przedstawicieli samorządu, kuratorium, rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych. Wybranego kandydata musi zaakceptować kuratorium.  Kto Pani/ Pana zdaniem powinien wybierać dyrektora szkoły? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Obecny sposób wyboru dyrektorów szkół gwarantuje równowagę wszystkich podmiotów i nie należy go zmieniać.
  W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do rodziców uczniów.
  W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do ekspertów edukacji, np. kuratorium oświaty.
  W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do mieszkańców miejscowości, w której działa szkoła.
  W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do samorządu lokalnego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.31. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Natomiast zła jest procedura(!) wyboru - tajne głosowanie (nikt nie ponosi odpowiedzialności za wybór!), dyskusja wyłącznie o planach i koncepcjach(!), a nie o dotychczasowych dokonaniach kandydatów (również w danej placówce), brak wcześniejszej oceny kandydatów przez fachowców od strony różnorodnych predyspozycji do pełnienia funkcji etc.

D.32.   Co powinno Pani/ Pana zdaniem być priorytetem edukacji szkolnej? 
Szkoła powinna przede wszystkim uczyć samodzielnego zdobywania wiedzy oraz odpowiedzialności za własny rozwój.
Szkoła powinna przede wszystkim uczyć współpracy i odpowiedzialności za siebie oraz swoje otoczenie.
  Edukacja powinna przede wszystkim być instrumentem wyrównywania szans i zapewniania spójność społecznej.
Edukacja powinna przede wszystkim kształcić kompetencje niezbędne na rynku pracy.
  Szkoła powinna przede wszystkim przekazywać pewien podstawowy kanon kulturowy, wspólny dla wszystkich obywateli.
  Szkoła powinna przede wszystkim uczyć szacunku: wobec kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku, osób z niepełnosprawnościami, o różnym kolorze skóry, o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym, o różnych wyznaniach i niewierzących, ubogich, homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.33.   Pojawiają się postulaty zmian w programach nauczania. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w programach nauczania? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy rozszerzyć elementy doradztwa zawodowego, prawa pracy i podatkowego w programie nauczania.   tak  
Należy rozszerzyć program szkolny w zakresie kompetencji cyfrowych (np. nauka programowania, wykorzystanie internetu w prowadzeniu biznesu).   tak  
Należy wycofać nauczanie religii ze szkół publicznych.     tak
Należy wprowadzić obowiązkową edukację seksualną do szkół.   tak  
Powinien zostać uruchomiony program przygotowujący nauczycieli do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, w tym płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową (seksizm, homofobię, transfobię).   tak  
Należy rozszerzyć nauczanie przedmiotów ogólnych w liceach, niezależnie od profilu wybieranego przez uczniów.   tak  
Należy wprowadzić obowiązkowy kanon lektur w szkołach podstawowych i gimnazjach.   tak  

D.34. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Nadmiar postulatów dotyczących takich, z punktu widzenia i funkcjonowania szkoły i rozwoju ucznia, marginalnych spraw zakłóca normalne funkcjonowanie szkoły i jej skupienie na podstawowych zadaniach, powodując fragmentację działań. Szkoła owszem powinna wychować porządnego, tolerancyjnego, uczciwego etc. człowieka, ale na pewno nie może każdej z pożądanych cech kształtować osobno. Ad 6 i 7. Zarówno szkoła (nauczyciel) jak i uczeń powinni mieć autonomię i, ważne dla motywacji, prawo wyboru(!). Uczniowie i ich otoczenie bardzo się od siebie różnią. Dlatego jestm zdecydowanie przeciw tego rodzaju uniformizacji.

D.35.   Obecnie działa ok 19 tys. szkół podstawowych i gimnazjów. W latach 2007–2012 zamknięto około 1 tys. szkół, w kolejnych 400 zlikwidowano najmłodsze klasy, co jest wstępem do zamknięcia placówki, a 500 szkół gminy przekazały innym podmiotom (dane Instytutu Badań Edukacyjnych).  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Państwo powinno wspierać samorządy w utrzymaniu mniejszych szkół, nawet jeśli są one droższe: samorząd musi zapewnić dostęp do edukacji, a rolą budżetu centralnego jest dbanie o to, by standardy oświaty były takie same, niezależnie od zamożności gmin. B.Nie należy zatrzymywać procesu likwidacji i przekazywania szkół - jest to adekwatna odpowiedź na niż demograficzny, pozwala optymalizować koszty.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.36. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Oczywiście w przypadku małych placówek państwo powinno wspierać różne elastyczne rozwiązania dydaktyczne związane z nauczaniem na odległość (distance learning), pozwalające na oszczędność bez likwidacji placówek. Dzisiejsze środki techniczne i ich ceny w pełni na to pozwalają.

D.37.   Polska podjęła kroki zmierzające do zapewnienia otwartych, dostępnych podręczników i materiałów edukacyjnych – między innymi w ramach programu „E-podręcznik do kształcenia ogólnego”.  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczyciele powinni mieć możliwość wyboru podręcznika, którego będą używać. tak    
Podręczniki i materiały edukacyjne wykorzystywane w polskich szkołach powinny być darmowe dla nauczycieli, uczniów i rodziców.     tak
Podręczniki szkolne powinny być płatne, jednak należy przywrócić ulgę podatkową na podręczniki szkolne.     tak
Treści edukacyjne finansowane z funduszy publicznych powinny być udostępniane obywatelom jako otwarte zasoby, wraz z pełnią praw do ich wykorzystywania i przetwarzania. tak    
Podręczniki w formie papierowej powinny być stopniowo zastępowane e-podręcznikami, a szkoły powinny w coraz większym stopniu wykorzystywać multimedia i nowe technologie w nauczaniu.   tak  

D.38. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ad 2 i 3. Koszty podręczników w stosunku do całości(!) kosztów utrzymania dziecka są bardzo niewielkie, a ich wpływ na wynik edukacji.Nie chciałbym, by podstawowym kryterium doboru różnych pomocy w szkole stała się jakaś bariera cenowo-kosztowa. Ad 5. Różne nowości techniczne i gadgety (radio, TV, magnetofony,video, komputery etc.) zawsze budziły zdecydowanie większe nadzieje niż ich późniejsze spełnienie i miały wady, których początkowo nie dostrzegano. Problemem polskiej szkoły jest raczej to, że nasi uczniowie na maturach (więc i na lekcjach) z matematyki, fizyki czy chemii nadal muszą używać wyłącznie(!) kalkulatorów dla gospodyń domowych na zakupach (cztery działania i pierwiastki kwadratowe) i papierowych tablic bo to podobno tanie, zamiast zaawansowanych, programowanych kalkulatorów z grafiką i operacjami symbolicznymi, co od lat jest standardem w krajach rozwiniętych i nie tylko.

D.39.   Czy Pani/Pana zdaniem w epoce internetu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie i pokrewne:  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Powinny być lepiej chronione, w szczególności poprzez skuteczniejszą egzekucję i ściganie piractwa.
  Powinny być odpowiednio zmodyfikowane, aby umożliwić rozwój nowopowstających form ekspresji artystycznej i dostosowane do zmieniających się wzorców kulturowych.
  Mają właściwy poziom ochrony i nie należy ich modyfikować pod wpływem przemian technologicznych.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.40. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Biorąc pod uwagę wyjątkową niesprawność naszych organów ścigania w tym zakresie oraz nieuczciwe wykorzystywanie przepisów o ochronie własności intelektualnej do innych niż przewidziane celów, byłabym raczej za uelastycznieniem tych przepisów i depenalizacją wielu działań.

D.41.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska powinna popierać znoszenie barier w dostępie do treści cyfrowych online (np. filmów, transmisji meczów, seriali) opartych na blokowaniu geograficznym na terenie UE. tak    
Finansowanie kultury z budżetu państwa nie powinno być mniejsze niż 1 proc. budżetu (nie wliczając środków samorządowych i europejskich).   tak  
Przedsiębiorstwa powinny mieć prawo do odpisu 1 proc. z CIT na przedsięwzięcia z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. tak    
Instytucje kultury powinny mieć zapewnioną autonomię programową i pełnić rolę gwaranta wolności twórczej, a władza publiczna powinna zapewniać wystarczające środki na realizację ich misji.     tak
Konstytucyjne gwarancje wolności twórczej powinny być aktywnie chronione przez państwo przed wszelkimi próbami ograniczania i cenzury. tak    
Media publiczne wymagają pilnego wprowadzenia nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację właściwej im misji. tak    
Państwo powinno poprzez wieloletnie programy wspierać rozwój czytelnictwa i bibliotek. tak    

D.42.   Która z poniższych koncepcji finansowania mediów publicznych jest najbliższa Pani/ Pana opinii?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Media publiczne powinny mieć charakter obywatelski i być finansowane z daniny publicznej płaconej przez obywateli.
  Media publiczne należy sprywatyzować.
  Obecny system finansowania mediów publicznych nie wymaga zmian.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.43.   Obserwujemy coraz powszechniejsze wykorzystanie kamer monitoringu przez publiczne i prywatne podmioty. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących przepisów dotyczących monitoringu? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Obowiązek informowania nagrywanych osób o zamontowaniu kamer, administratorze nagrań i sposobie kontaktu z nim.
Ułatwienia dostępu do nagrań dla osób nagrywanych.
  Ułatwienia dostępu do obrazu i nagrań dla policji i innych służb.
Zakaz stosowania monitoringu z funkcją nagrywania dźwięku, poza sytuacjami ściśle przewidzianymi prawem.
Zakaz instalowania kamer w przebieralniach, na basenach, w toaletach i innych miejscach, w których może dochodzić do naruszenia godności nagrywanych osób.
  Zakaz instalowania kamer w szkołach, przedszkolach i żłobkach.
Wprowadzenie ścisłych reguł kontroli stosowania monitoringu, w tym kar finansowych dla podmiotów naruszających przepisy.
  Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących monitoringu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.44.   Rozwój nowoczesnych technologii wiąże się z możliwością zbierania i wykorzystywania danych o obywatelach na niespotykaną dotychczas skalę. Rodzi to nowe zagrożenia dla prywatności obywateli, ale też stanowi szansę na rozwój nowych gałęzi biznesu. Czy Pani/Pana zdaniem kluczowe jest: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zapewnienie skutecznej ochrony prywatności i danych osobowych obywateli, nawet kosztem ograniczenia rozwoju pewnych modeli biznesowych.
  Umożliwienie biznesowi nieskrępowanego działania, ponieważ jest to szczególnie ważne dla naszej gospodarki.
Zwiększenie przejrzystości i kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych, tak żeby obywatele mogli w świadomy sposób wyrażać zgodę na wykorzystywanie ich danych dla celów biznesowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Zgodność z pozostałymi kandydatami
Najbardziej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Katarzyna Lubnauer Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru1281%
Mirosław Suchoń Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru2668%
Adam Korol Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP2767%
Grzegorz Furgo Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru2965%
Janusz Cichoń Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1064%
Bożena Szydłowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP2564%
Grzegorz Woźniak Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość764%
Ryszard Petru Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru2864%
Marta Golbik Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru2963%
Monika Rosa Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru2963%
Najmniej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Joanna Scheuring-Wielgus Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru939%
Barbara Borys-Damięcka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1140%
Bogusław Sonik Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1741%
Andrzej Maciejewski Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”2143%
Marek Rocki Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1543%
Rafał Wójcikowski Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”2846%
Szymon Ziółkowski Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP2447%
Janusz Sanocki Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”1148%
Jan Klawiter Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość848%
Michał Kamiński Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1049%
Kwestionariusz — Samorząd (kandydaci do Rady m.st. Warszawy) 2014
Data wypełnienia: 06.11.2014
Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. Informacje podstawowe:
Imię (imiona):
Małgorzata
Nazwisko:
Żuber-Zielicz
Data urodzenia (rrrr-mm-dd):
1956
Miejsce urodzenia:
Ostrów Mazowiecka
Ostatnio wykonywany zawód:
nauczyciel
Miejsce zamieszkania:
Wrszawa-Wola

A.2. Wykształcenie wybór z listy
 podstawowe
 gimnazjalne
 zasadnicze zawodowe
 średnie
 wyższe licencjackie/inżynierskie
wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

A.4. Okręg wyborczy wybór z listy
Okręg nr 4 - Wola

A.5. Komitet wyborczy wybór z listy
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

A.6. Numer na liście wyborczej:
3

A.7. Dane kontaktowe
E-mail:
mzzielicz@gmail.com
Strona internetowa, blog kandydatki/kandydata:
http://wolaszukania.blogspot.com/

A.8. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami   Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w wypadku komunikatorów.
Facebook:
https://www.facebook.com/MalgorzataZuberZielicz?ref=aymt_homepage_panel

B. Informacje o kandydatce/ kandydacie

B.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.    Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej.
Przez wiele lat (1980-2002) uczyłam fizyki, prowadziłam drużynę harcerską, byłam wicedyrektorem i koordynatorem programu rozwoju osobistego i społecznego CAS (program Międzynarodowej Matury IB) w „Koperniku”. Potem (2002-2006) byłam dyrektorem „Batorego”. W międzyczasie (1986-1991) szkoliłam instruktorów harcerskich w SHS „Perkoz” i(jako zastępca komendanta do spraw programowych) w Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim oraz pracowałam w Szkole Polskiej przy ambasadzie RP w Sofii(1991-1994). Potem (2002-2009)byłam dyrektorem „Batorego” i metodykiem fizyki w tej szkole.Udało mi się wychować szereg laureatów i finalistów Olimpiady Fizycznej i Olimpiady Wiedzy Technicznej. Obecnie pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 w Warszawie. Od dzieciństwa działam w harcerstwie, już w liceum dochodząc do stopnia podharcmistrza i funkcji szczepowej. Później ta aktywność splatała mi się z aktywnością zawodową. W roku 1991 roku otrzymałam Harcerską Nagrodę Myśli Twórczej. Jestem założycielką i honorową przewodniczącą Mazowieckiego Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych(MSU) oraz sekretarzem Towarzystwa Szkół Twórczych(TST).W roku 2006 zostałam wybrana radną m.st.Warszawy z listy PO w dzielnicy Wola. W roku 2010 wstąpiłam do PO.W roku 2010 zostałam ponownie wybrana do Rady m.st.Warszawy. Pełniłam w niej ponownie funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji i Rodziny.

B.2. Poniżej wymieniliśmy funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/ Pana dotyczą.  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję.Obecnie pełnię tę funkcję.Nie pełniłam/ pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta  tak
Radny rady gminy  tak
Radny rady powiatu  tak 
Radny sejmiku wojewódzkiego   tak
Radny rady dzielnicy   tak
Urzędnik administracji samorządowej  tak
Członek zarządu gminy/ powiatu/ województwa  tak
Poseł na Sejm RP  tak
Senator  tak

B.3. Zainteresowania/ hobby
Wychowanie i wsparcie w rozwoju uczniów o szczególnych potrzebach (niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych), sport i turystyka (szczególnie górska i wodna), doskonalenie narzędzi efektywnego kierowania systemem oświatowym, harcerstwo

C. Motywy kandydowania i planowana działalność w radzie miasta warszawy

C.1. Jaka jest Pani/ Pana motywacja do kandydowania w wyborach samorządowych?
Myślę,że moje doświadczenia zawodowe i społeczne może być użyteczne dla doskonalenia warunków życia mieszkańców mojego miasta (Warszawa) i mojej dzielnicy(Wola) oraz jakości ich obsługi przez warszawskie instytucje. Szczególnie dotyczy to miejskich instytucji zajmujących się wychowaniem i edukacją.

C.2. Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan zajmować jako radna/ radny m.st. Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Jakość edukacji i wychowania w warszawskich instytucjach edukacyjnych oraz systemów motywowania pracowników za jakość pracy w nich.
2.
Zaspokajaniu przez warszawskie instytucje (szczególnie edukacyjne, ale nie tylko)szczególnych potrzeb uczniów wybitnie uzdolnionych i niepełnosprawnych fizycznie, mentalnie oraz społecznie.
3.
Doskonaleniu infrastruktury dla rowerzystów w Warszawie, tak by pogodzić ich potrzeby z bezpieczeństwem i potrzebami pieszych i zmotoryzowanych mieszkańców Warszawy.

Pytania tematyczne

D.1.   Obecnie Warszawa jest podzielona na 18 dzielnic. Najmłodsza dzielnica to Wesoła, która została włączona do miasta w 2002 r.  Które z poniższych stwierdzeń najbardziej odpowiada Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. W l. 2014-2018 nie trzeba dokonywać zmian terytorialnych w graniach Warszawy.
 B. Warszawa powinna włączyć do swojego obszaru kolejne gminy.
 C. Warszawa zajmuje rozległe terytorium, należy rozważyć wyłączenie niektórych dzielnic.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.2.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższą opinią? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Liczba kadencji prezydenta miasta powinna zostać ustawowo ograniczona.tak  
B. Należy zlikwidować rady dzielnic. tak 
C. Ustawowe uprawnienia prezydenta miasta są wystarczające, by prezydent Warszawy był w pełni skuteczny.tak  
D. Ustawowe uprawnienia rady miasta są wystarczające, by rada Warszawy była w pełni skuteczna.  tak

D.3. Jeśli w punkcie D wybrano odpowiedź Nie: Prosimy wskazać, jakie dodatkowe uprawnienia powinna mieć rada miasta.
Brak odpowiedzi.

D.3a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W przypadku prezydenta miasta 3 kadencje (12 lat) powinno być optymalną granicą. Rady dzielnic (które są wielkości niejednego dużego miasta w Polsce!) powinny mieć (ustawowo!) zdecydowanie szersze kompetencje. Obecne rzeczywiście wywołują wrażenie zbędności tych rad.

D.4.   Rada gminy podejmuje decyzje dotyczące: ustroju gminy i jednostek pomocniczych (np. dzielnic, osiedli) organizacji urzędów i instytucji gminnych, mienia gminy, zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej takich jak np. boiska i szkoły, spraw porządkowych związanych z koniecznością ochrony życia, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.  Czy Pani/Pana zdaniem rada gminy powinna podejmować decyzje w wymienionych poniżej sprawach? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam.Raczej się nie zgadzam.Zdecydowanie się nie zgadzam.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Ograniczenie możliwości grodzenia osiedli.    tak
B. Zasady umieszczania reklamy wielkoformatowej.tak    
C. Godziny obowiązywania ciszy nocnej. tak   

D.5. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Osiedla są różne i trzeba kwestię ich grodzenia widzieć w tym kontekście.

D.6.   Wpływ na funkcjonowanie samorządu mają przepisy, które są uchwalane przez Parlament. Poniżej wymieniliśmy wybrane kwestie, które w publicznej dyskusji są najczęściej podawane jako ograniczające rozwój Warszawy. Prosimy wskazać jedną najpilniejszą z Pani/ Pana punktu widzenia kwestię, którą Parlament powinien rozwiązać w formie ustawowej w trakcie najbliższej kadencji samorządu. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Przepisy prawa pracy dotyczące zasad zatrudniania urzędników
 B. Przepisy dotyczące sposobu naliczania „janosikowego” (wpłaty bogatszych samorządów do budżetu państwa z przeznaczeniem na rozwój biedniejszych gmin)
C. Brak ustawy reprywatyzacyjnej regulującej sprawę dekretu Bieruta
 D. Przepisy dotyczące ładu przestrzennego
 E. Przepisy Karty Nauczyciela
 F. Nie ma takich kwestii, które dotyczą samorządu Warszawy, którymi powinien zając się Parlament.

D.7.   W l. 2011-2012 m.st. Warszawa zapłaciło 415 mln złotych odszkodowań przedwojennym właścicielom, których nieruchomości zostały przejęte przez miasto po zakończeniu II wojny światowej, na mocy tzw. dekretu Bieruta z 1945 r. Proces zwrotu działek i nieruchomości obejmuje również m.in. likwidację boisk szkolnych i przenoszenie szkół. Poniżej wymieniliśmy propozycje ustawowych rozwiązań problemu roszczeń wynikających z dekretu Bieruta. Które z nich Pani/ Pan popiera? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 A. Przyznanie właścicielom i skupującym roszczenia symbolicznych odszkodowań
 B. Zwrot równowartości mienia, bez konieczności zwrotu działki lub nieruchomości
 C. Przyznanie miastu prawa pierwokupu roszczeń
 D. Możliwość zwrotu działki w innych granicach
 E. Zaostrzenie zasad weryfikacji spadkobierców właścicieli nieruchomości
 F. Wprowadzenie przepisów umożliwiającym miastu weryfikację i podważenie prawa roszczeń osób ubiegających się o odszkodowania lub zwrot nieruchomości
 G. Wprowadzenie przepisu, że w przypadku zaginionych osób, które mają więcej niż 100 l. nie stosuje się kuratora (osoba prowadząca sprawę w imieniu właściciela)
 H. Spłata roszczeń z budżetu państwa
I. Wprowadzenie planów zagospodarowania przestrzennego zakazujących likwidacji szkół i innych placówek publicznych stojących na działkach objętych roszczeniami
 J. Nie ma potrzeby wprowadzania ustawowych rozwiązań tego problemu
 K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.8. Szacuje się, że od kilku do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Warszawy płaci podatki poza stolicą. Aby zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w Warszawie ratusz wprowadził Kartę Warszawiaka dającą m.in. ulgi na bilety komunikacji miejskiej, do kin i teatrów czy obiektów sportowych. Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy rozwijać działanie Karty Warszawiaka jako skuteczną zachętę do płacenia podatków w Warszawie.
B. Karta Warszawiaka służy podziałowi mieszkańców stolicy na lepszych i gorszych i należy z niej zrezygnować.

takZdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.9.   W 2013 r. m.st. Warszawa dysponowało 9303 lokalami użytkowymi. Gospodarowanie miejskim zasobem lokalowym ma wpływ na kierunki rozwoju miasta oraz na charakter poszczególnych dzielnic. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Racjonalna polityka lokalowa powinna dążyć do zwiększania wpływów z podatków od prowadzonej działalności, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (banki, apteki).
B. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców - należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet, jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych lokali.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.takZdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.10. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Miasto jest dla mieszkańców, a nie na odwrót.

D.11.   Jednym z zadań miasta (gminy) jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Miasto powinno zapewnić lokale socjalne i zamienne oraz zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o niskich dochodach.  W grudniu 2011 r. Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą zasady wykupu mieszkań komunalnych w stolicy. Nowe regulacje są mniej atrakcyjne dla najemców: dotychczas mieszkańcy mogli wykupić mieszkanie za 10 proc. jego wartości, od 2013 r. muszą zapłacić średnio 50 proc. wartości mieszkania. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Zmniejszenie wysokości ulgi dla lokatorów mieszkań komunalnych, chcących je wykupić i ograniczenie skali sprzedaży mieszkań komunalnych jest racjonale z punktu widzenia miasta. Miasto ponosi koszty utrzymania mieszkań, których jest właścicielem, ale może szybciej reagować na potrzeby mieszkaniowe osób, których nie stać na własne lokum.
B. Koszty utrzymania mieszkań nie są rekompensowane dochodami z czynszu i miasto musi dokładać do posiadanych nieruchomości. Należy przywrócić ulgi i zachęcać lokatorów do wykupu mieszkań, nawet za cenę zmniejszenia puli dostępnych lokali.

Zdecydowanie A.Raczej A.takRaczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.12. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W Warszawie większość mieszkań komunalnych to nie są mieszkania socjalne - należy dążyć do tego, by ich mieszkańcy, w zamian za rekompensatę w postaci własności, odciążyli miasto od kosztów utrzymywania tych mieszkań (m.in. takiej kosztownej, rozbudowanej struktury jak ZGN)

D.13.   W mijającej kadencji samorządu popularne stały się narzędzia partycypacyjne (np. konsultacje społeczne, budżety obywatelskie), które pozwalają zwiększać udział obywateli w procesie sprawowania władzy. Która z poniższych opinii lepiej odzwierciedla Pani/ Pana poglądy w tej kwestii? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Mieszkańcy miasta mają prawo współdecydować o sprawach dla nich istotnych.
 B. Angażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji jest ważne, ale spowalnia funkcjonowanie miejskiej administracji i może utrudniać realizację pewnych działań, dlatego władze powinny konsultować tylko niektóre kwestie.
 C. Mieszkańcy, wybierając władze samorządowe, oddają głos decyzyjny swoim reprezentantom i nie muszą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w trakcie kadencji.

D.14.   W Warszawie funkcjonuje kilka mechanizmów umożliwiających obywatelom aktywne działanie i wpływanie na kształt miasta oraz społeczności lokalnych. Które z nich zamierza Pani/ Pan wspierać zasiadając w radzie miasta i promować wśród mieszkańców? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
 A. Inicjatywa lokalna
B. Budżet partycypacyjny
C. Konsultacje społeczne
D. Inicjatywa uchwałodawcza
 E. Referendum lokalne
 F. Nie potrzebne są żadne specjalne mechanizmy partycypacji obywatelskiej.
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.15.   W 2014 r. mieszkańcy Warszawy po raz pierwszy mogli zgłaszać i wybierać projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na poziomie dzielnic. Kwota środków, którymi mogli łącznie dysponować wynosiła 26 mln zł. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii: Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
A. Budżet partycypacyjny powinien stać się stałym mechanizmem współdecydowania przez mieszkańców o wydatkowaniu środków z budżetu miasta.
B. Powinno się dążyć do zwiększenia środków przeznaczonych do wydania w ramach budżetu partycypacyjnego.
C. W ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy powinni móc zgłaszać i głosować na propozycje projektów ogólnomiejskich, które swoim zasięgiem obejmowałyby więcej niż jedną dzielnicę.
 D. Budżet obywatelski to tylko „demokratyczne widziadło”. O wydatkowaniu środków z budżetu, niezależnie od kwoty, decydować powinny osoby kompetentne.
 E. Koszty przygotowania i wprowadzania budżetu partycypacyjnego są na tyle wysokie, że nie ma sensu przeprowadzać tego procesu. Środki potrzebne na jego obsługę lepiej spożytkować w inny sposób.
 F. Budżet partycypacyjny jest procesem, który odwraca uwagę mieszkańców od realnych problemów miasta. Do rozdysponowania mają zaledwie niewielką część budżetu stolicy. Zamiast budżetu partycypacyjnego powinno prowadzić się mieszkańcami dialog o wydatkowaniu środków publicznych.
 G. Nie ma zdecydowanej opinii w tej kwestii.

D.16.   Na poziomie lokalnym istnieją różne formy partycypacji obywatelskiej, w tym organy doradcze, mające na celu wspierać działanie władz i instytucji publicznych. Niektóre z nich mają długą tradycję, jednak zdarza się, że przedstawiciele instytucji publicznych niechętnie z nich korzystają. Którą z poniżej wymienionych form partycypacji należałoby Pani/ Pana zdaniem szczególnie rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu w Warszawie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Przedszkolne i szkolne Rady Rodziców
 B. Rady Osiedli
 C. Samorządy szkolne
D. Młodzieżowe Rady Dzielnic i Młodzieżową Radę Warszawy
 E. Rady Seniorów
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.17.   Czy Pani/Pana zdaniem Warszawa jest miastem przyjaznym mieszkańcom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Tak.
 B. Nie.
C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.18.   W Warszawie od lat toczy się dyskusja dotycząca ograniczenia ciszy nocnej. Do tej pory nie udało się wypracować rozwiązania w pełni satysfakcjonującego wszystkie strony sporu. W 2014 r. właściciele klubów, przedstawiciele mieszkańców oraz władz miasta podpisali Kodeks dobrych praktyk, regulujący działalność klubokawiarni. W Kodeksie zapisane jest m.in., że właściciele klubów przestrzegają przepisów dotyczących norm hałasu, monitorują go oraz podejmują działania dostosowania hałasu do prawidłowego poziomu. O większych imprezach kilka dni wcześniej uprzedzają sąsiadów. Wokół klubów ma być czyściej, toalety mają być udostępniane za darmo, i to nie tylko klientom. Do gości klubów mają być skierowane plakaty z prośbą, by uszanować spokój mieszkańców. Dokument nie ma mocy prawnej, a przestrzeganie zaproponowanych w nim zasad jest dobrowolne. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Należy dążyć do prawnego umocowania wspólnie wypracowanych postulatów, tak żeby kara za ich nieprzestrzeganie była jasno określona.
 B. Nie da się całkowicie wyeliminować konfliktu między właścicielami klubów a mieszkańcami, ale należy zachęcać obie strony do współdziałania w ramach elastycznego modelu współpracy.
C. Dzielnice mieszkalne muszą mieć gwarancję ciszy nocnej. Kluby prowadzące działalność po godz. 22.00 powinny zostać przeniesione na obszary z zabudową biurową lub przemysłową.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.19. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Kluby powinny mieć (wykonalny!) obowiązek takiego wyciszenia działalności poprzez odpowiednią konstrukcję pomieszczeń, by nie być uciążliwymi dla mieszkańców. Inne (komplementarne!) wyjście - odpowiednia lokalizacja.

D.20.   Warszawa jest jednym z miast, które należą do organizacji Eurocities. Jej celem jest realizowanie koncepcji tzw. smart city, czyli inteligentnego zarządzania miastem (m.in.: systemy sterowania ruchem, monitoring miejski, ekologiczny transport i energooszczędne oświetlenie). Krytycy tego typu rozwiązań wskazują, że koncepcja smart city opiera się na zbieraniu różnego rodzaju danych o mieszkańcach, a to ogranicza prawa obywateli do prywatności.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Problem ochrony prywatności w kontekście smart cities jest wyolbrzymiony. Warto wprowadzać rozwiązania, które pozwolą na skuteczne zarządzanie miastem, oszczędności i podniesienie jakości życia mieszkańców.
B. Rozwiązania potrzebne do realizacji smart city mogłyby w istotny sposób zagrażać prywatności obywateli. Należy ograniczać gromadzenie danych przez miasto i podmioty komercyjne nawet za cenę braku ułatwień w zarządzaniu usługami publicznymi.

Zdecydowanie A.takRaczej A.Zdecydowanie B.Raczej B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.21.   W wielu polskich miastach, w tym także w Warszawie, trwa dyskusja nad kosztami i celowością utrzymania straży miejskiej oraz zadaniach realizowanych przez tę służbę. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Rada miasta powinna zlikwidować straż miejską (i przeznaczyć więcej środków na dofinansowanie policji, np. na dodatkowe patrole).
 B. W sprawie likwidacji straży miejskiej powinni zadecydować mieszkańcy w referendum.
 C. Nie należy podejmować żadnych działań. Straż miejska jest potrzebna i powinna zostać utrzymana.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.22. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Myślę, że raczej należy się zastanowić nad tym co straż robi, a co powinna właśnie jako straż miejska(!).

D.23.   Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Miasto nie powinno angażować się w spory pomiędzy mieszkańcami kamienic, a ich prywatnymi właścicielami.
 B. Miasto powinno angażować się w ochronę lokatorów, mediując w sporach między nimi a prywatnymi właścicielami.
C. Miasto powinno brać odpowiedzialność za lokatorów wyrzucanych z prywatnych kamienic.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.24. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Mieszkańcy kamienic to najczęściej starzy ludzie, którym nagle zabiera się coś, co było pewną gwarancją spokojnego dożycia swoich dni. Oni już nie bardzo mogą coś zmieniać w swoim życiu.Z drugiej strony nowi właściciele kamienic to rzadko ci, którzy je utracili lub ich spadkobiercy. Skądinąd kwestia reprywatyzacji powinna była być rozwiązana już dawno na szczeblu państwa.

D.25.     Które z wymienionych problemów społecznych uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do rozwiązania w Warszawie w nadchodzącej kadencji samorządu? Prosimy maksymalnie trzy odpowiedzi.
 A. Brak mieszkań komunalnych dla młodych.
 B. Samotność osób starszych.
 C. Brak wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
D. Słaba kondycja fizyczna dzieci i młodzieży spowodowana brakiem ruchu i złymi nawykami żywieniowymi.
 E. Niewystarczające wsparcie dla rodzin zagrożonych biedą i patologiami.
 F. Trudności w dostępie do pomocy medycznej.
G. Sytuacja lokatorów kamienic zwracanych spadkobiercom.
 H. Trudności w adaptacji dla migrantów zarobkowych do Warszawy.
I. Brak zaangażowania obywateli w sprawy miasta.
 J. Pogłębianie się różnic w dochodach mieszkańców i jakości życia poszczególnych dzielnic Warszawy.
 K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.26. Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć w celu rozwiązania wskazanych problemów?
W przypadku D należy, co już robimy (i ja jako przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny rady W-wy osobiście mam w tym swój udział), promować zdrowy styl życia poprzez tworzenie możliwości uprawiania rekreacyjnego sportu przy niewielkich kosztach, odpowiednią ofertę szkolnych sklepików oraz informowanie dzieci i młodzieży o zasadach zdrowego żywienia. Co do punktu G, to będę się starać o wydzielenie puli mieszkań komunalnych na takie cele. Co do punktu I to będę wspierać wszelkie inicjatywy pozwalające mieszkańcom samodzielnie decydować o dotyczących ich sprawach - rozszerzanie budżetów partycypacyjnych, lokalnych referendów i konsultacji.

D.27.   W Warszawie każdej doby w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych nocuje średnio ok. 1350 osób. Blisko 500 osób przebywa w pustostanach, na działkach, na ulicach, w parkach i innych miejscach niemieszkalnych, również podczas mrozu.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 

A. Obecny system pomocy społecznej w Warszawie nie radzi sobie z problemem bezdomności – należy wprowadzić niezbędne reformy.
B. Wyjście z bezdomności powinno zależeć od indywidualnych wysiłków osób bezdomnych – funkcjonujący system pomocy społecznej wobec osób bezdomnych w Warszawie jest wystarczający.

Zdecydowanie A.Raczej A.takRaczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.28. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Warszawa już przyciąga bezdomnych z całej Polski.

D.29.   Jednym z sposobów wspomagania wychodzenia z bezdomności, są programy oparte na samodzielnym mieszkaniu. W Warszawie osoby bezdomne mają do dyspozycji 50 miejsc w tzw. mieszkaniach treningowych.  Czy tego typu rozwiązania Pani/ Pana zdaniem powinny być: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Realizowane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej.
 B. Finansowane przez miasto, ale zlecane organizacjom zajmującym się pomocą bezdomnym.
 C. Finansowane przez miasto, ale zlecane podmiotom prywatnym.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.30.   Które z poniższych rozwiązań zamierza Pani/ Pan wprowadzić, żeby ułatwić niepełnosprawnym mieszkańcom dostęp do informacji o swojej działalności w radzie miasta? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 A. Dyżury w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 B. Dyżury z udziałem tłumacza na język migowy.
 C. Strona internetowa dopasowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
 D. Druk materiałów informacyjnych w formie dopasowanej do osób niepełnosprawnych.
 E. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Częsty kontakt z organizacjami skupiającymi i reprezentującymi takie osoby

D.31. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Istnieje ogromnie dużo różnych niepełnosprawności, a każda wymaga odrębnego podejścia. Pojedynczy radny ma niewielkie możliwości dopasowania się do wszystkich potencjalnych sytuacji tego rodzaju. Kontakt z wymienionymi organizacjami zmniejsza tę barierę.

D.32.   Czy Pani/ Pana zdaniem seniorzy powinni mieć swojego pełnomocnika przy urzędzie miasta, czy Rada Seniorów to wystarczający organ dedykowany tej grupie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Powinien zostać powołany pełnomocnik ds. osób starszych.
B. Rada Seniorów to wystarczający organ dedykowany tej grupie.
 C. Mam inny pomysł na reprezentację seniorów.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.33.   W 2013 r. w Warszawie mieszkało 308,2 tys. seniorów (osób powyżej 65. roku życia). Prognozy demograficzne wskazują, że grupa ta będzie coraz większa. Zapewnienie odpowiedniej opieki seniorom będzie w najbliższym czasie jednym z kluczowych wyzwań dla władz lokalnych. Które z poniższych rozwiązań Pani/ Pana zdaniem powinny wprowadzać władze Warszawy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. W każdej z dzielnic powinno istnieć jedno duże centrum społeczne kierujące swoje działania do seniorów.
 B. Należy dążyć do rozbudowy niewielkich placówek różnego typu adresowanych do seniorów, upowszechnienia instytucji opiekuna społecznego, tak by zmniejszyć odległość do potrzebujących wsparcia osób starszych.
C. Sieć istniejących dziś instytucji adresowanych do seniorów jest wystarczająca – należy dążyć do poprawienia standardów ich funkcjonowania.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.34.   Na rzecz osób starszych działają różne instytucje.  Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny być rozwijane przez samorząd w pierwszej kolejności (m.in. poprzez poprawę funkcjonowania istniejących placówek, rozbudowę sieci, dofinansowanie ogólne)?  (m.in. poprzez poprawę funkcjonowania istniejących placówek, rozbudowę sieci, dofinansowanie ogólne) Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Uniwersytety Trzeciego Wieku.
 B. Instytucje kultury (m.in. domy kultury).
 C. Kluby Seniora.
D. Ośrodki Opieki Społecznej wraz z mobilnymi opiekunami, Dzienne Domy Pobytu.
 E. Samorząd powinien przekazać środki na ten cel organizacjom pozarządowym.
 F. Samorząd powinien przekazać środki na ten cel podmiotom prywatnym.
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 H. Nie należy rozwijać sieci, obecna jest wystarczająca.

D.35.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Seniorzy w Warszawie powinni mieć możliwość korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich.
 B. Seniorzy w Warszawie powinni mieć możliwość korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich, w zależności od wysokości emerytury/ renty i posiadanych dodatkowych źródeł dochodów.
 C. Seniorzy w Warszawie nie powinni mieć możliwości korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.36. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ewentualne różnicowanie dostępu z uwzględnieniem(zmiennych) dochodów emerytów wymaga biurokracji, która skonsumuje wszystkie oszczędności z tego tytułu.

D.37. Jeśli odpowiedzi A i B: Jakiego typu ulgi lub/i bezpłatne dostępy powinny Pani/ Pana zdaniem być wprowadzone w pierwsze kolejności? Prosimy wybrać trzy odpowiedzi.
 A. Dopłaty do czynszu
B. Ulgi w podatkach miejskich (m.in. w podatku od nieruchomości)
 C. Rozszerzenie ulg w komunikacji miejskiej
D. Bezpłatny lub ulgowy wstęp do instytucji kultury (kino, teatr, muzeum)
 E. Bezpłatny lub ulgowy wstęp na zajęcia sportowe
F. Bezpłatne programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.38.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Miasto powinno finansować lokale komunalne dostosowane do potrzeb najstarszych mieszkańców w tzw. czwartym wieku (powyżej 75 roku życia).

takTakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.39.   Zadania z zakresu edukacji są dotowane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej. By zrealizować zadania edukacyjne, Warszawa dokłada z własnych środków prawie tyle, ile wynosi wysokość subwencji. W 2013 r. subwencja oświatowa dla Warszawy wyniosła 1,3 mld zł i stanowiła 52 proc. wydatków miasta ten cel. Szkoły i przedszkola poszukują dodatkowych źródeł dochodu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Zdecydowanie się zgadzam.Raczej się zgadzam.Raczej się nie zgadzam.Zdecydowanie się nie zgadzam.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i zlecać je firmom zewnętrznym (np. administrowanie budynkiem, sprzątanie, ochrona, ogrodnik, utrzymanie placu zabaw i boiska).  tak  
B. Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym: rezygnować z prowadzenia stołówek szkolnych i wprowadzać catering.  tak  
C. Szkoły w jednej dzielnicy powinny dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i prowadzić wspólną bibliotekę dla kilku placówek.  tak  
D. Kuchnie i stołówki szkolne mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych – mogą prowadzić bar dla osób z zewnątrz lub usługi cateringowe. tak   
E. Należy powołać wspólne biura administracyjne dla kilku szkół lub przedszkoli z okolicy, tak aby zmniejszyć koszty zatrudnienia (np. wspólna dyrekcja, pracownicy administracyjni, księgowość i intendent). tak   

D.40. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Pytania tu zawarte i odpowiedzi są zdecydowanie zbyt uproszczone. Niektóre rzeczy już się dawno stały - np. wspólna księgowość itd. w DBFO. Wspólna dyrekcja kilku różnych(!) placówek to pomysł księżycowy. Pracownicy obsługi czy bibliotekarze spełniają w przedszkolach i szkołach, szczególnie z małymi dziećmi, również funkcje opiekuńcze. Firmy zewnętrzne tego nie zapewnią. Szkoła to nie biuro i potrzeba pewnych działań(np. posprzątania po niedyspozycji żołądkowej dziecka) niekoniecznie da się zaplanować w czasie. Z drugiej strony w Warszawie brak jest dzielnicowych(!) centrów (z odpowiednim wyposażeniem i personelem laboratoryjnym) pozwalających wykonać bardziej złożone doświadczenia i pokazy czy wypożyczyć sprzęt do nich albo wypożyczyć unikalne pozycje biblioteczne). Takie rozwiązania funkcjonują w znacznie bogatszych od Polski krajach. U nas każda szkoła ma swój(!) sprzęt, który przez to wykorzystywany jest nieefektywnie (parę razy do roku) i nieodpowiednio konserwowany.

D.41.   Jakimi Pani/ Pana zdaniem kryteriami powinny się kierować komisje konkursowe wybierające dyrektorów szkół w Warszawie? Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Dotychczasowym dorobkiem kandydata i realizacją przedstawionych wcześniej koncepcji działania, o ile ponownie ubiega się o funkcję.
2.
Dotychczasowym dorobkiem kandydata i przedstawioną koncepcją działania, o ile po raz pierwszy ubiega się o daną funkcję.
3.
Badaniem umiejętności zarządczych i przywódczych kandydata (umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, organizacyjne i techniczne (komputer, internet))przeprowadzonym przez wyspecjalizowaną zewnętrzną firmę.

D.42.   Jednym ze wskaźników jakości życia w poszczególnych dzielnicach Warszawy są wyniki z egzaminów po kolejnych etapach edukacji. Uczniowie w 18 dzielnicach osiągają odbiegające od siebie wyniki: na egzaminie po 6. klasie szkoły podstawowej uczniowie z Ursynowa otrzymują 32 pkt., natomiast z Pragi-Płn. - 24 pkt. Egzamin gimnazjalny z matematyki w dzielnicy Włochy uczniowie zdają na poziomie 65 proc., a na Pradze-Północ - 46 proc. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć by wyrównać różnice edukacyjne pomiędzy dzielnicami? Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy propozycje.
1.
Te różnice to wynik różnic społecznych(!) między tymi obszarami(aspiracje, modele życia, zamożność, wykształcenie) - różnice edukacyjne to tylko lustro, które je odbija! Bez ogólniejszych (i b.trudnych!)działań wyrównujących różnice społeczne sama edukacja niewiele może.
2.
Dodatkowe wsparcie szkół - mniejsze klasy, asystenci nauczycieli, atrakcyjne(!) zajęcia pozalekcyjne.
3.
Wyławianie i stwarzanie warunków rozwoju potencjału wybitnie uzdolnionym i ambitnym uczniom z obszarów zaniedbanych.

D.43.   Jednym ze sposobów podnoszenia jakości kształcenia są działania skierowane do nauczycieli.  Które z wymienionych poniżej sposobów wsparcia pracy nauczycieli mające na celu podniesienie jakości kształcenia w Warszawie powinny być wybrane jako priorytetowe w działaniach samorządu nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi. 
 A. Stworzenie miejskiego programu kształcenia dla nauczycieli.
 B. Zmiana sposobu wyliczenia dodatków motywacyjnych na promujące najlepszych nauczycieli.
 C. Ocena i premiowanie nauczycieli na podstawie wyników uczniów.
 D. Szkolenia dla nauczycieli w celu podnoszenia atrakcyjności prowadzonych zajęć (użycie nowych technologii, prace grupowe, eksperymenty, uczenie w terenie).
 E. Atrakcyjne dodatki dla najlepszych nauczycieli chcących uczyć w tzw. trudniejszych dzielnicach.
F. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.44. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Przedstawione odpowiedzi są zbyt uproszczone! Nauczyciele są różni i mają różne potrzeby jeśli chodzi o doskonalenie. Powinni mieć prawo do indywidualnych(!) grantów na doskonalenie, a nie być traktowani jak jednorodna masa. Dookreślenia wymaga pojęcie "najlepszych nauczycieli" (kryteria). W moim przekonaniu za wyniki (na tle podobnych placówek, po uwzględnieniu różnic w potencjale przyjmowanych uczniów!) powinny być premiowane całe placówki (wyższa pula(!) dodatków motywacyjnych), a rolą dyrektora powinien być jej podział 'według" zasług. Edukacja jest działaniem zespołowym i na sukcesy(i porażki!) pracuje cały zespół. Z drugiej strony powinny być indywidualnie(!) nagradzane przez miasto wybitne sukcesy na skalę ogólnopolską czy międzynarodową.

D.45.   Jednym z efektów rozwoju miasta jest zachwianie stabilności demograficznej w dzielnicach i zróżnicowanie potrzeb mieszkańców wobec usług publicznych. W "starzejących się" dzielnicach są szkoły, do których chodzi coraz mniej uczniów z rejonu (np. Śródmieście), z kolei na nowych osiedlach (np. na Białołęce) przybywa dzieci, dla których szkół brakuje. Jednym z budzących emocje rozwiązań jest likwidacja szkół w centrum i budowa nowych, w dzielnicach peryferyjnych. Które z poniższych rozwiązań jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Likwidacja szkół w centrum, sprzedaż działek lub zmiana przeznaczenia budynku na dochodowy i budowa nowych szkół w dzielnicach o dużych potrzebach edukacyjnych.
B. Pozostawienie istniejącej sieci szkół i zapewnienie dogodnej komunikacji dla uczniów z dzielnic peryferyjnych oraz budowa minimalnej liczby nowych szkół podstawowych w dzielnicach peryferyjnych.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.takZdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.46. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Demografia zmienia się szybciej niż tempo budownictwa [a potem rozbiórek???;-)]. Tyle, że szkoły w centrum to powinny być, w miarę możliwości, wyspecjalizowane unikalne placówki, do których dostęp powinien być (w miarę)równy dla wszystkich mieszkańców miasta.Centralne położenie taki dostęp ułatwia.

D.47.   Mając na uwadze potrzeby warszawskiego rynku pracy, prosimy o wskazanie branż i zawodów, w jakich powinno specjalizować się szkolnictwo zawodowe w Warszawie. Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy branże.
1.
Elektroniczno-informatyczne
2.
Budowlane
3.
Biurowe

D.48.   W liczącym blisko 13 mld zł budżecie Warszawy na 2014 r. wydatki na zadania z zakresu kultury wynoszą 334,7 mln zł (w 2013 r. miasto przeznaczyło na ten cel 332 mln zł, 3 proc. budżetu).  Czy Pani/ Pana zdaniem w kolejnych latach środki przeznaczone na kulturę powinny: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Pozostać na tym samym poziomie.
 B. Zostać zwiększone.
 C. Zostać zmniejszone.
D. Nie mam zdecydowanej opinii.

D.49. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Problem nie w wysokości tych środków, a w sposobie ich wydawania!

D.50.   Miasto dysponuje różnymi możliwościami wspierania i rozwijania działalności kulturalnej.  Który z wymienionych poniżej sposobów jest Pani/ Pana zdaniem najbardziej skuteczny? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Regranting – ogłaszanie konkursów dotacyjnych z możliwością zlecania zadań przez organizacje innym organizacjom pozarządowym.
 B. Powierzanie zarządzania instytucjami kultury organizacjom pozarządowym.
 C. Zlecanie zadań (np. organizacji wydarzeń) innym podmiotom (organizacjom pozarządowym, firmom).
 D. Zniżki podatkowe.
 E. Uproszczenie procedur dotowania projektów kulturalnych.
 F. Wynajem powierzchni miejskich po preferencyjnych warunkach.
 G. Przyznawanie grantów i stypendiów na działalność artystyczną organizacjom i osobom prywatnym.
H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.51. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W tak subtelnej dziedzinie jak kultura wszystko zależy od sposobu realizacji!

D.52.   Jakie kryteria Pani/ Pana zdaniem powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu działań kulturalnych przez miasto? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
A. Użyteczność społeczna.
B. Wartość artystyczna.
C. Kryteria ekonomiczne.
 D. Ranga wydarzenia.
 E. Zasięg wydarzenia (liczba odbiorców).
 F. Cykliczność wydarzenia (zachowanie ciągłości).
 G. Żadne z powyższych.
 H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.53.   Co Pani/ Pana zdaniem jest kulturalną wizytówką Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Liczba wybitnych postaci polskiej kultury mieszkających, tworzących i występujących w mieście.
2.
Dla pewnego typu kultury intelektualnej - Centrum Nauki Kopernik.
3.
Pewna grupa wybitnych placówek kultury - teatry, muzea etc.

D.54.   Rolą domu kultury w dużym mieście jest przede wszystkim: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Edukacja kulturalna
B. Animacja społeczno-kulturalna (miejsce realizacji amatorskiego ruchu artystycznego i uczestnictwa w zajęciach)
 B. Wspieranie lokalnej aktywności społecznej
 C. Prezentowanie dzieł kultury w miejscach oddalonych od centrum miasta
 D. Tworzenie platformy spotkań lokalnego samorządu z mieszkańcami
 E. Zapewnianie przestrzeni, w której obchodzone są ważne rocznice i święta państwowe
 F. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.55.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Miasto powinno wspierać najprężniejsze prywatne instytucje kultury.
B. Środki publiczne nie powinny być angażowane w prywatne przedsięwzięcia artystyczne.

Zdecydowanie A.takRaczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.56.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?   Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Miasto tworzy warunki i finansuje rozwój kultury, nie angażując się w tematy podejmowane przez artystów.
B. Miasto tworzy warunki i finansuje rozwój kultury biorąc odpowiedzialność za tematy podejmowane przez artystów.

Zdecydowanie A.takRaczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.57. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Powyższe nie znaczy, że miasto nie interesuje się sposobem wydawania pieniędzy podatników, a jedynie tyle, że miejscy urzędnicy nie powinni mieć wpływu na kwestie repertuarowe (o ile taki repertuar znajduje odbiorców!).

D.58.   Tytuł Honorowego Obywatela Warszawy jest najważniejszym wyróżnieniem nadawanym przez Radę m.st. Warszawy. W 2014 r. do grona Honorowych Obywateli m.st. Warszawy dołączyli: Jan Olszewski, Jerzy Owsiak oraz Mieczysław Szostek.  Kto Pani/ Pana zdaniem powinien otrzymać ten tytuł w 2015 r.? Prosimy wskazać maksymalnie trzy osoby.
1.
Miasto zaniedbuje tu wybitnych warszawskich naukowców, ale nie czując się dostatecznie kompetentna poprosiłabym środowiska naukowe o propozycje.

D.59.   Warszawa jest najliczniej zamieszkiwanym przez migrantów miastem w Polsce. Szacuje się, że w stolicy miesięcznie mieszka ok. 100 tys. migrantów, przybywających do Warszawy na dłuższy lub krótszy pobyt. Które z poniżej wymienionych funkcjonujących już lub przygotowywanych form wsparcia migrantów Warszawa powinna rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 A. Miasto powinno finansować działalność Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (centrum integracji, informacji, wsparcia oraz kultury dla migrantów).
B. Miasto powinno włączać migrantów w życie społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do udziału w głosowaniu nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego (w 2013 r. w głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym wziął udział jeden imigrant).
C. Należy kontynuować działanie miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców.
 D. Pomoc i działania na rzecz migrantów powinny być finansowane przez miasto poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych (m.in. na pomoc prawną, integrację, działania kulturalne, wsparcie na rynku pracy i edukację).
 E. Integracja społeczna i kulturowa migrantów powinna być prowadzona w szkołach. Warszawa powinna dofinansowywać m.in. zatrudnienie asystentów międzykulturowych wspomagających edukację dzieci migrantów.
 F. Miasto powinno prowadzić działania na rzecz przygotowania migrantów do wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez organizowanie lekcji polskiego.
 G. Warszawa nie powinna prowadzić szczególnych działań mających na celu wsparcie migrantów.
 H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Miasto powinno współpracować przede wszystkim z organizacjami samych migrantów. One najlepiej znają ich potrzeby i problemy!

D.60. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Do Warszawy trafiają różni migranci - miasto powinno wspierać tych, którzy swoją ciężką pracą przyczyniają się do jego rozwoju, oraz ich dzieci. Powinna rozwijać korzystną dla obu stron współpracę z tymi migrantami i stosowne do niej narzędzia. Migranci to dorośli ludzie i powinno się ich traktować partnersko, a nie opiekuńczo.

D.61.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Imigranci mają pełne prawo do zachowania swojej kultury i tradycji, nawet jeśli są one sprzeczne z wartościami obowiązującymi w Polsce.
B. Imigranci powinni dostosować się do wartości i zasad panujących w Polsce.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.takZdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.62.   Obywatele mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady miasta oraz komisjach rady. W statucie Rady m.st. Warszawy nie zapisano jednak szczegółowych regulacji dotyczących zabierania głosu przez obywateli podczas posiedzeń tych ciał.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Zdecydowanie się zgadzam.Raczej się zgadzam.Raczej się nie zgadzam.Zdecydowanie się nie zgadzam.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Mieszkańcy powinni mieć możliwość zabierania głosu na sesjach rady miasta w ramach czasu przeznaczonego na dyskusję.tak    
B. Mieszkańcy powinni mieć możliwość przysłuchiwania się obradom poszczególnych komisji i zabierania na nich głosu.tak    

D.63.   Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe składane przez radnych są jawne (art. 24h ustawy) i powinny być upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Upublicznianie oświadczeń majątkowych radnych jest słuszne.

takTakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.64.   Działalność urzędu miasta jest jawna (wyjątki od tej reguły mogą wynikać z ustaw). Większa przejrzystość w zarządzaniu miastem i dostęp do danych publicznych mogą być realizowane m.in. przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Czy byłaby Pani/ byłby Pan za wprowadzeniem następujących rozwiązań? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Zdecydowanie tak.Raczej tak.Raczej nie.Zdecydowanie nie.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Należy uruchomić infolinię/ skrzynkę e-mail umożliwiająca urzędnikom zgłaszanie m.in. nadużyć w gospodarowaniu środkami publicznymi, nieprawidłowego wykonywania zadań, które może powodować zagrożenie dla zdrowia, życia, środowiska naturalnego lub innych dóbr.    tak
B. Należy wprowadzić zasadę publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich umów cywilno-prawnych zawieranych przez urzędy dzielnic i miasta.tak    
C. Do statutu Warszawy należy wprowadzić regulacje ułatwiające radnym dostęp do informacji publicznych.tak    

D.65. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Problemem nie są przepisy, problemem jest praktyka(!) dostępu obywateli i radnych do informacji publicznych, choć sporo się w niej poprawiło.

D.66.   Jak oceniłaby Pani/ oceniłby Pan zachowania wymienione poniżej? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Nie budzi żadnych zastrzeżeń.Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia.Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki.Jest całkowicie nie do zaakceptowania.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Radna/ radny pomaga znaleźć swojemu krewnemu pracę w jednostce podległej urzędowi miasta/ dzielnicy, w której sprawuje mandat.    tak
B. Radna/ radny pomaga zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej napisać wniosek o dotację z urzędu miasta/ dzielnicy.    tak
C. Członek rodziny radnej/ radnego startuje w przetargach ogłaszanych przez urząd miasta/ dzielnicy.    tak
D. Radna/ radny po objęciu mandatu podejmuje pracę w mazowieckim urzędzie marszałkowskim.    tak

D.67. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Bez dokładnego określenie sytuacji trudno się wypowiedzieć. W Warszawie niewiele jest instytucji zarówno publicznych jak i prywatnych, które w swojej działalności absolutnie nie zależą od różnych aspektów współpracy z miastem.Wszędzie może dojść do konfliktu interesów. Z drugiej strony nie ma czegoś takiego jak zawodowy(!) radny (dlatego od diet nie nalicza się ZUS ani stażu emerytalnego!), więc i radni i członkowie ich rodzin muszą gdzieś pracować. Problemem są bardziej stosowne do funkcji kwalifikacje i dorobek podejmujących pracę oraz forma naboru, a nie sam fakt jej podejmowania.

D.68.   W czerwcu 2014 r. Rada Miasta st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na l. 2014-2042. Poniżej wymieniliśmy nowe i modyfikowane zadania. Które z poniżej wymienionych propozycji uważa Pani/ Pan za priorytetowe w najbliższej kadencji? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
A. Projekt i budowa kolejnych stacji II linii metra
 B. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, w tym etap I – odc. od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej
 C. Budowa Trasy Krasińskiego, w tym etap I – odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem
 D. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 E. Budowa Szpitala Południowego
 F. Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy
 G. Rewitalizacja obszaru Pragi oraz Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa
H. Program rozwoju edukacji
 I. Program rozwoju budownictwa społecznego na kwotę
 J. Dzielnica Wisła
 K. Rozbudowa ul. E. Plater na odc. Al. Jerozolimskie – ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)
 L. Rozwój sieci żłobków
 M. Informatyzacja urzędu
 N. Centra lokalne
 O. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
 P. Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia
 R. Modernizacja toru łyżwiarskiego „Stegny”
 S. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.69.   Jaki Pani/ Pana zdaniem rodzaj transportu należy przede wszystkim rozwijać w Warszawie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Transport samochodowy
 B. Transport publiczny - tramwaj
 C. Transport publiczny - autobus
D. Transport publiczny - metro
 E. Transport rowerowy
 F. Transport pieszy
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.70. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jako drugi wskazałabym transport rowerowy jako ekologiczny i tani. Tak by był bezpieczny i nie kolidował ani z ruchem pieszych ani zmotoryzowanych.

D.71.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy zwiększać przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, nawet kosztem ograniczenia ruchu samochodowego, szczególnie w centrum miasta.
B. W Warszawie nie należy powiększać stref z zakazem ruchu samochodowego. Ulice w mieście pełnią funkcję tranzytową

Zdecydowanie A.takRaczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.72. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Należy dążyć do wyprowadzania ruchu tranzytowego poza centrum!

D.73.   Poniżej przedstawiamy różne rozwiązania z zakresu polityki i infrastruktury transportowej.  Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny zostać potraktowane priorytetowo przez władze Warszawy następnej kadencji? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 A. Poszerzanie zakorkowanych ulic
B. Wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem
C. Wprowadzenie stref zamieszkania i Tempo 30 (ograniczenie prędkości ruchu do 30 km/h)
 D. Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w miejscu przejść podziemnych
 E. Wydzielenie nowych bus-pasów
 F. Budowa nowych tras autobusowych i tramwajowych
 G. Rozwój wspólnego biletu aglomeracyjnego
 H. Wymiana taboru komunikacji miejskiej
 I. Budowa płatnych parkingów podziemnych w centrum
J. Budowa parkingów "Parkuj i jedź" w peryferyjnych dzielnicach
 J. Ograniczanie parkowania i skuteczniejsza kontrola w strefie płatnego parkowania
 K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.74.   W granicach Warszawy zlokalizowanych jest 58 wielkopowierzchniowych centrów handlowych (czyli takich, których powierzchnia jest większa niż 2 tys. m2). Trwa dyskusja na temat zasadności lokalizacji i wydawania zezwoleń na budowę kolejnych w nowych lokalizacjach. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 

A. Należy zezwalać na budowę kolejnych wielko- powierzchniowych centrów handlowych (powstaje więcej miejsc pracy; większe wpływy z tytułu podatku CIT).
B. Należy stawiać na lokalne centra (sklepy, punkty usługowe) i ulice handlowe, a tym samym wspierać drobną przedsiębiorczość i rozwijać centra dzielnic.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.75.   W l. 2014-2020 Warszawa wraz z 32 gminami ościennymi otrzyma unijne dofinansowanie do realizacji wspólnych projektów w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektów wyniesie 696,1 mln zł, z tego 139,2 mln zł, jako wkład własny, da Warszawa. Obecnie trwają ostatnie negocjacje dotyczące planowania działań. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Warszawa powinna brać udział, również finansowy, w rozwoju gmin ościennych.

takTakNieNie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.76. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Tam oczywiście, gdzie rozwój tych gmin leży z różnych przyczyn w interesie samej Warszawy.

D.77.   W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem Warszawa powinna wspierać rozwój gmin ościennych? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
A. Dofinansowanie transportu - zawieranie i odnawianie porozumień międzygminnych z gminami zlokalizowanymi w strefie podmiejskiej.
 B. Inwestycje w sieć wodociągową (obejmującą okoliczne gminy).
 C. Budowa wałów przeciwpowodziowych na południu miasta.
 D. Dofinansowanie działań profilaktycznych i ośrodków pomocy społecznej.
E. Preferencje dla warszawskich firm, które przenoszą część produkcji poza miasto.
 F. Promocja gospodarcza gmin wśród inwestorów chcących prowadzić działalność w okolicach Warszawy.
G. Realizowanie wspólnych projektów unijnych.
H. Budowa ścieżek rowerowych do miejscowości po za granicami m.st. Warszawy
I. Rozszerzenie strefy komunikacji miejskiej do miejscowości po za granicami m. st. Warszawy
 J. Prowadzenie wspólnego zarządzania systemem bibliotek, edukacją i systemem dokształcania nauczycieli.
 K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.78.   Rozwój miasta może przebiegać dwukierunkowo: poprzez zwiększenie intensywności zabudowy w centrum i/lub rozbudowanie terenów zlokalizowanych na obrzeżach.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. W pierwszej kolejności należy dogęszczać zabudowę w centrum, tam gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura i gdzie miasto jest największym właścicielem gruntów, wykorzystując przestrzenie po wyburzonych budynkach i zaniedbane tereny zielone. W ten sposób można ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia i nadmierny rozrost terytorialny miasta.
B. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.

Zdecydowanie A.Raczej A.takRaczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.79.   Miasto, w ramach dostępnych narzędzi prawnych, może częściowo wpływać na estetykę przestrzeni miejskiej. Która z poniższych propozycji Pani/ Pana zdaniem przyniosłaby Warszawie najwięcej korzyści? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Nie powinno być żadnych specjalnych regulacji w tym zakresie.
B. Regulacje na poziomie miasta powinny być ogólne.
 C. Regulacje na poziomie miasta powinny być bardzo szczegółowe i określać wielkość, kolorystykę reklam i szyldów, wyznaczać dozwolone miejsca ich umieszczania itp.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.80. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
To raczej powinna być kompetencja dzielnic - mają ogromnie zróżnicowaną specyfikę!

D.81.   Według wyników badania TNS Polska (wrzesień 2013) 72 proc. Polaków oczekuje ograniczenia liczby reklam w przestrzeni publicznej, a 77 proc. wskazuje na władze miejskie jako te, które powinni sprawować kontrolę nad ich lokalizacją i rozmiarem. Polityka reklamowa - tworzenie i egzekwowanie lokalnego prawa albo edukacja - to ważna część działania wielu samorządów.  Jakie Pani/ Pana zdaniem działania należałoby podjąć w pierwszej kolejności, aby poprawić reklamowo-szyldową sytuację w Warszawie? Prosimy wybrać trzy odpowiedzi.
A. Usprawnić działania Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej.
B. Ustandaryzować zapisy w planach miejscowych (np. dotyczące definicji reklamy, szyldu).
 C. Stworzyć przyjazny i ogólnodostępny katalog dobrych przykładów dla lokowania reklam i szyldów w przestrzeni publicznej.
 D. Powołać nową, interwencyjną komórkę w strukturach miasta złożoną z przedstawicieli różnych urzędów i skierowaną do walki z nielegalną reklamą.
 E. Przeprowadzić audyt reklamowy, pozwalający zorientować się w liczbie i legalności nośników na konkretnym terenie.
 F. Bardziej współpracować w tej sprawie z organizacjami pozarządowymi.
 G. Organizować debaty, wykłady i warsztaty dla mieszkańców Warszawy w zakresie funkcjonowania reklam i szyldów w przestrzeni publicznej.
H. Wprowadzić miejski, spójny system nośników reklamowych w celu płatnego udostępniania przedsiębiorcom.
 I. Reklama w przestrzeni nie stanowi problemu. Nie należy podejmować żadnych działań w tym zakresie.
 J. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.82.   Według danych Polskiego Związku Działkowców w Warszawie jest 176 ogródków działkowych i 29.340 działek. Działki stanowią ponad 2 proc. powierzchni Warszawy. Większość jest zlokalizowana poza centrum miasta, część z nich obejmuje tereny atrakcyjne dla mieszkańców i inwestorów.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Ogrody działkowe powinny funkcjonować na dotychczasowych zasadach, a ich integralność należy zagwarantować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
B. Ogrody działkowe powinny zostać przekształcone w parki publiczne i w ten sposób służyć wszystkim mieszkańcom.
 C. Ogrody działkowe powinny zostać przekształcone i przeznaczone pod zabudowę (w tym zabudowę mieszkalną) – nie jest właściwie, że w mieście są zamknięte tereny zielone.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.83.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Priorytetem w rewitalizacji brzegów Wisły powinno być utrzymanie i przywrócenie walorów przyrodniczych warszawskiego odcinka rzeki (łąki zalewowe, siedliska ptaków), nawet jeśli zahamuje to inwestycje w infrastrukturę (bazę sportowo-rekreacyjną; obszary reprezentacyjne).B. Przybliżanie miasta do rzeki powinno odbywać się z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego, ale nie jest to kwestia o znaczeniu priorytetowym. Równie istotne jest uczynienie brzegów Wisły miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla mieszkańców.

Zdecydowanie A.Raczej A.takRaczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.84.   Które z poniższych działań, mających na celu zagospodarowanie brzegów Wisły i odwrócenie się miasta do rzeki, jest Pani/ Pani zdaniem priorytetowe? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 A. Stworzenie pełnej infrastruktury dla jednostek pływających.
B. Poszerzenie oferty sportowo-turystyczno-edukacyjnej/rozwój bazy do uprawiania sportów wodnych.
C. Wzmocnienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zmniejszenie ryzyka podtopień.
 D. Otwieranie i przystosowanie nowych plaż do potrzeb mieszkańców.
E. Utrzymanie czystości rzeki i nadbrzeży.
 F. Zakończenie budowy południowej części bulwarów w planowanym terminie - do końca 2020 r.
 G. Lepsze skomunikowanie z centrum miasta (stworzenie specjalnej linii autobusowej).
 H. Rewitalizacja brzegów Wisły w południowych dzielnicach.
 I. Zagospodarowanie brzegów Wisły nie jest w tej chwili priorytetowym zadaniem.

D.85.   Każde duże miasto, by zapewnić mieszkańcom dobre warunki do życia, musi radzić sobie z wieloma problemami środowiskowymi, wynikającymi ze zwiększonej presji, jaką duże skupiska ludzi wywierają na środowisko – zużyciem zasobów, zanieczyszczeniem powietrza, wody i ziemi. Jaki zagadnienie związane ze stanem środowiska  jest obecnie najbardziej istotne dla Warszawy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Zanieczyszczenie powietrza związane z nadmiernym obciążeniem miasta przez ruch samochodowy.
B. Zmniejszanie się powierzchni terenów zielonych w mieście i okolicy, np. w związku z nadmiernym pokrywaniem terenów użytku publicznego kostką lub betonem (znikanie trawników), albo z inwestycjami budowlanymi (nowe osiedla, centra handlowe itp.).
 C. Problemy związane ze śmieciami – mały udział odpadów poddawanych recyklingowi, niski poziom segregacji odpadów przez mieszkańców, dzikie śmietniska, składowiska odpadów itp.
 D. Stan środowiska nie jest obecnie kwestią istotną dla Warszawy.
 E. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.86. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dodałabym jeszcze punkt A!

D.87.   Które z wymienionych poniżej zadań powinny zostać zrealizowane jako priorytetowe w nadchodzącej kadencji samorządu? Prosimy wybraćw szystkie odpowiedzi, które pasują.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej na terenie Warszawy.   
B. Poprawa systemu transportu publicznego Warszawy i warunków do poruszania się na terenie Warszawy na rowerze.tak  
C. Wprowadzanie dalszych ograniczeń ruchu samochodowego w centrum miasta.  tak
D. Poprawa gospodarki odpadami na terenie Warszawy i zwiększenie udziału odpadów poddawanych recyklingowi (zwiększenie zaangażowania warszawiaków w segregację śmieci).   
E. Ochrona i rozwój terenów zielonych Warszawy, w celu poprawy jakości powietrza, zapewnienia wzrostu pochłaniania CO2 i innych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.tak  
F. Poprawa efektywności wykorzystania wody – wprowadzenie rozwiązań oszczędzających wodę i edukacja mieszkańców w tym zakresie.   
G. Dostosowanie Warszawy do zachodzących zmian klimatu, np. do rosnącej siły i częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych takich jak nagłe i intensywne opady, huraganowe wiatry, susze i fale upałów (zagrażające zdrowiu i życiu dzieci, osób chorych i starszych)   
H. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności punlicznej.tak  
I. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.   

D.88. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ograniczenie ruchu w Centrum ma sens, ale pod warunkiem zapewnienia alternatywnych dróg tranzytowych i sposobów komunikacji.

D.89.   Czy Pani/Pana zdaniem powinna być przywrócona funkcja Naczelnego Architekta Miasta? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Tak – w randze dyrektora Wydziału
B. Tak – w randze wiceprezydenta miasta
 D. Nie
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.90. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Rzecz nie w randze a w kompetencjach ;-)

D.91.   Pod koniec 2013 r. m.st. Warszawa było właścicielem 85 643 mieszkań i lokali socjalnych. Jednak ten zasób jest niewystarczający - obecnie, w każdej dzielnicy na przyznanie mieszkania czeka kilkaset rodzin. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Władze miast powinny budować nowe mieszkania i wspierać koncepcję miejskich mieszkań na wynajem, nawet jeśli jest to kosztowne.
B. Miasto powinno lepiej gospodarować dotychczasowym zasobem lokalowym, który jest wystarczający do zaspokojenia potrzeb.

Zdecydowanie A.Raczej A.takRaczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.92.   W Warszawie obowiązuje 220 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany obejmują ponad 32 proc. powierzchni miasta (17,5 tys. ha). Plany stanowią jeden z ważniejszych instrumentów wyznaczania kierunków rozwoju miasta, są narzędziem pozwalającym na prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej. Jednak ich sporządzenie jest kosztowne i długotrwałe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy w drodze przetargu zlecać opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego podmiotom komercyjnym, nawet za cenę mniejszej kontroli nad tym procesem
B. Plany zagospodarowania przestrzennego powinien przygotowywać urząd, żeby zachować przejrzystość procesu planowania.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.93.   Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 wyróżnia 3 obszary które powinny zostać poddane rewitalizacji. Są to części dzielnic Pragi Północ, Pragi Południe oraz Targówka. Na  ich terenie realizowane będą projekty ogólnomiejskie, a w ramach uzupełnienia - projekty dzielnicowe. Udział pozostałych dzielnic jest dobrowolny, a projekty przez nie realizowane będą finansowane z budżetów dzielnicowych.  Czy Pani/Pana zdaniem w Warszawie są inne obszary położone w granicach pozostałych dzielnic, które należy pilnie poddać rewitalizacji? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Tak
 B. Nie
C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Kwestionariusz współtworzyli: Forum Rozwoju Warszawy, Koalicja Klimatyczna, Marcin Ochmański, SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Tadeusz Rudzki, Program Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Radosław Brodzik, Moja Polis, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Fundacja Zaczyn.

Zgodność z pozostałymi kandydatami
Najbardziej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Joanna Edyta HetnarowiczKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP978%
Mariusz Andrzej DzierżawskiKomitet Wyborczy Wyborców Warszawa Dla Rodziny3273%
Justyna Magdalena KaimKomitet Wyborczy Warszawska Wspólnota Samorządowa666%
Krzysztof Tadeusz CzubaszekKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP4666%
Wojciech Jakub ZabłockiKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość6065%
Barbara WitkowskaKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość6065%
Maciej Edward ChęcińskiKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP4164%
Jacek Władysław BartyzelKomitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka3264%
Jarosław Karol KrajewskiKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość2464%
Rafał Jerzy KunickiKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP6063%
Najmniej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Grzegorz CichowskiKomitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke5745%
Paweł Jakub MiszczukKomitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke5846%
Andrzej Józef GorayskiKomitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia3648%
Zofia Barbara TrębickaKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP5748%
Zbigniew WasilewskiKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość2648%
Jolanta Alicja CałkaKoalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem5949%
Anna Jolanta MiziołekKomitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Partnerstwo5949%
Ewa Dorota Malinowska-GrupińskaKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP5249%
Łukasz Paweł SkurczyńskiKomitet Wyborczy Partia Zieloni5949%
Marek MatczakKomitet Wyborczy Partia Zieloni6050%
Kwestionariusz — Samorząd 2010
Data wypełnienia: 07.11.2010
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię lub Imiona (odzielone spacją)
Małgorzata
Nazwisko
Żuber-Zielicz
Miejsce urodzenia
Ostrów Mazowiecka

A.2. Rok urodzenia
1956

A.3. Funkcja na jaką Pani/ Pan kandyduje:
Radny

A.4. Nazwa gminy, do której Pani/ Pan kandyduje
m.st.Warszawa

A.5. Wykształcenie
wyższe magisterskie

A.6. Dodatkowe informacje o wykształceniu (Na przykład: nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, etc.)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. Studia podyplomowe z zarządzania placówką oświatową.

A.7. Zawód
Fizyk-nauczyciel

B. Dane kontaktowe

B.1. E-mail 1- podstawowy
mzzielicz@gmail.com

B.2. E-mail 2 - alternatywny
mzielicz@poczta.onet.pl

B.3. Strona internetowa kandydatki/kandydata
http://wolaszukania.blogspot.com/

B.4. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów.)
Nasza Klasa
Y
Facebook
Y

B.5. Kontakt z komitetem wyborczym
e-mail
mzzielicz@gmail.com
telefon
226542059

C. Doświadczenie

C.1. Aktywność zawodowa (Prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej.)
Przez wiele lat (1980-2002) uczyłam fizyki, prowadziłam drużynę harcerską, byłam wicedyrektorem i koordynatorem programu rozwoju osobistego i społecznego CAS (program Międzynarodowej Matury IB) w „Koperniku”. Potem (2002-2006) byłam dyrektorem „Batorego”. W międzyczasie (1986-1991) szkoliłam instruktorów harcerskich w SHS „Perkoz” i(jako zastępca komendanta do spraw programowych) w Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim oraz pracowałam w Szkole Polskiej przy ambasadzie RP w Sofii(1991-1994). Potem (2002-2009)byłam dyrektorem „Batorego” i metodykiem fizyki w tej szkole.Udało mi się wychować szereg laureatów i finalistów Olimpiady Fizycznej i Olimpiady Wiedzy Technicznej. Od roku 2009 jestem wicedyrektorem d/s edukacji, promocji i administracji Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

C.2. Aktywność społeczna i polityczna (Prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej - działalności w organizacjach pozarządowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych.)
Od dziecińtwa działam w harcerstwie, już w liceum dochodząc do funkcji podharcmistrza. Później ta aktywność splatała mi się z aktywnością zawodową. W roku 1991 roku otrzymałam Harcerską Nagrodę Myśli Twórczej. Jestem założycielką i przewodniczącą Mazowieckiego Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych(MSU) oraz sekretarzem Towarzystwa Szkół Twórczych(TST).W roku 2006 zostałam wybrana radną m.st.Warszawy z listy PO w dzielnicy Wola. W roku 2010 wstąpiłam do PO.

C.3. Czy pełniła Pani/ pełnił Pan wymienione niżej funkcje publiczne? (Prosimy o zaznaczenie pełnionych funkcji.)
  Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
  Radny rady gminy
Radny rady powiatu
  Radny sejmiku wojewódzkiego
  Urzędnik administracji samorządowej
  Członek zarządu gminy/ powiatu/ województwa
  Poseł na Sejm RP
  Senator RP
  Poseł do Parlamentu Europejskiego

C.4. Zainteresowania / hobby
Wychowanie i wsparcie w rozwoju uczniów o szczególnych potrzebach (niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych), sport i turystyka (szczególnie górska i wodna), doskonalenie narzędzi efektywnego kierowania systemem oświatowym, harcerstwo.

D. Motywacja i obszary zainteresowania

D.1. Dlaczego kandyduje Pani/ Pan w wyborach samorządowych?
Myślę,że moje doświadczenia zawodowe i społeczne może być użyteczne dla doskonalenia warunków życia mieszkańców mojego miasta (Warszawa) i mojej dzielnicy(Wola) i jakości ich obsługi przez warszawskie instytucje.

D.2. Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć na rzecz mieszkańców gminy?
Polityka jest grą zespołową, ale będę się starała by warszawskie dzieci i młodzież mogły korzystać z możliwie zróżnicowanej(by każdy mógł znaleźć coś dla siebie) oferty edukacyjnej i wychowawczej o wyokiej jakości.

D.3. Pełniąc funkcję radnego będzie Pani podejmowała/ będzie Pan podejmował decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty lokalnej. Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
Edukacja
  Ochrona zdrowia
  Pomoc społeczna
  Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
  Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
  Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
  Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
  Transport
  Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

Inne (jakie?)

budżet miasta

D.4. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W Warszawie obszary działania poszczególnych komisji rady nie pokrywają się z powyższymi.

E. Ocena działań władz samorządowych mijającej kadencji

E.1. Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
Warszawa to spore miasto więc wszystkie trudno wymienić. Moim zdaniem znaczne przyspieszenie inwestycji miejskich. W obszarze mojego działania (edukacja) - ukończenie budowy i uruchomienie Centrum Nauki Kopernik oraz uruchomienie WCIES(ośrodka metodycznego dla nauczycieli). Uchwalenie Strategii Rozwoju Edukacji m.st.Warszawy. Powrót do wielu dobrych rozwiązań z okresu Gminy Warszawa-Centrum w dziedzinie edukacji.

E.2. Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
1.Brak efektywnego systemu egzekwowania(i premiowania)od pracowników m.st.Warszawy wysokiej jakości pracy. 2.Znaczny wzrost(mimo kryzysu)nakładów na administrację i wzrost jej liczebności. Mimo przekazania kompetencji do dzielnic zatrudnienie w urzędzie m.st. Warszawy w zdecentralizowanych dziedzinach nie tylko nie zmalało, ale wzrosło. 3.Niepowstanie(mimo moich interpelacji) systemu mechanizmów (zachęt)motywujących zamieszkałych i zatrudnionych w Warszawie do opłacania w niej podatków.

F. Diagnoza problemów i priorytety w działaniach władz gminy

F.1. Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem problemów gminy.
1.Jakość funkcjonowania miejskich instytucji. 2.Koszty utrzymania rozbudowanej administracji. 3.Zmniejszenie dochodów budżetowych wywołane kryzysem.

F.2. Jaki główny cel chce Pani/ Pan postawić dla gminy na najbliższe 4 lata?
1.Wzrost dochodów budżetu i oszczędne, choć efektywne, gospodarowanie posiadanymi środkami.

F.3. Co w ciągu najbliższych czterech lat, Pani/ Pana zdaniem, może stanowić główne zagrożenie dla Pani/ Pana gminy? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
  Bezrobocie
  Przestępczość
Korupcja
  Klęski żywiołowe
Zagęszczenie ruchu drogowego
  Migracje ludności
  Zanieczyszczenie środowiska/ katastrofa ekologiczna
Brak środków finansowych na realizację zadań statutowych
  Trudności w pozyskaniu inwestorów
Brak planów zagospodarowania przestrzennego i chaotyczna zabudowa gruntów
Konflikty polityczne we władzach
  Zmniejszanie się terenów zielonych
  Brak przestrzeni publicznej, z której wspólnie mogą korzystać mieszkańcy
  Nie dostrzegam takich zagrożeń
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

F.4. Spośród wskazanych przez Panią/ Pana zagrożeń prosimy wybrać jedno najważniejsze i opisać, w jaki sposób można mu zapobiegać?
Uważam, że jest to brak środków. Już pisałam,że trzeba zwiększyć efektywnym systemem zachęt liczbę osób płacących podatki w Warszawie.Trzeba też oszczędniej gospodarować posiadanymi środkami - też potrzebne są odpowiednie mechanizmy. Dotyczy to szczególnie polityki zatrudnienia i płac.

F.5. Czy wśród wymienionych niżej grup znajduje Pani/ Pan te, które mogą być szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym w Pani/ Pana gminie? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
  Osoby starsze
Dzieci, młodzież
  Imigranci
  Bezrobotni
  Rodziny żyjące poniżej minimum socjalnego
  Ofiary klęsk żywiołowych
Osoby niepełnosprawne

F.6. Spośród wskazanych przez Panią/ Pana grup prosimy wybrać jedną i opisać, w jaki sposób można zapobiegać wykluczeniu wybranej grupy?
Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne to trzeba konsekwentnie stosować różne bodźce i mechanizmy aby 1.Dostosować różne miejskie i inne obiekty do wykorzytania również przez osoby niepełnosprawne. 2.Promować zatrudnienie osób niepełnosprawnych w miejskich instytucjach. 3.Wykorzystywać np. w edukacji kierowane z budżetu środki (wysokość subwencji)rzeczywiście dla wspomożenie integracji i rehabilitacji w szkołach.

F.7. Prosimy wskazać maks. 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.
Poprawa jakości funcjonowania miejskich urzędów i urzędników.

G. Wizerunek i promocja gminy

G.1. Prosimy wymienić trzy określenia, które najlepiej charakteryzują Pani/ Pana gminę.
Największa, stołeczna, centralna

G.2. Co ma pozytywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?
Stołeczność

G.3. Co ma negatywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?
Niekiedy protekcjonalny stosunek Warszawiaków do mieszkańców reszty kraju.

G.4. Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania w celu promocji gminy?
Promować ją prrzez promocję wybitnych mieszkańców.Np. odnoszących wybitne (również międzynarodowe)sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów.

H. Przestrzeń publiczna

H.1. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?
Starałbym się nie zagęszczać zabudowy oraz chronić obszary zielone i rekreacyjne miasta.

H.2. Jakie zapisy warto Pani/ Pana zdaniem umieścić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w Pani/ Pana gminie?
Warszawa jest za duża by to podać to szczegółowo.Warunki zabudowy powinny zawierać obowiązek budowy przez deweloperów (lub przynajmniej partycypacji w kosztach budowy czy przekazania terenu) np. placówek oświatowych i innych elementów infrastuktury społecznej.

H.3. Czy według Pani/ Pana na terenie gminy są miejsca które powinny zostać poddane rewitalizacji? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
  Tak
  Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

H.4. Jaka inwestycja powinna Pani/ Pana zdaniem zostać zrealizowana w przestrzeni publicznej w nadchodzącej kadencji władz gminy? Prosimy o jej krótkie opisanie.
W Warszawie przed EURO 2012 mamy problem z ukończeniem na czas już ropoczętych inwetsycji.Lista jest długa.

H.5. Niektórzy mieszkańcy gminy – osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby poruszające się z wózkami dla dzieci, osoby głuchonieme lub niedowidzące – mają szczególne potrzeby w zakresie korzystania z przestrzeni publicznej. W tym kontekście, modernizację których elementów przestrzeni publicznej w gminie uważa Pani/ Pan za zadanie ważne do zrealizowania w nadchodzącej kadencji?
  bardzo ważne, będę nad tym pracować ważne, ale nie priorytetowe
Miejsca użyteczności publicznej tak  
Przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, dojścia do torowisk oraz kładek tak  
Sygnalizacja na przejściach dla pieszych tak  
Obsługa komunikacji przez pojazdy niskopodłogowe tak  
Oznakowanie budynków użyteczności publicznej oraz miejsc publicznych   tak
Inne (Poniżej prosimy podać jakie)    

I. Potrzeby mieszkańców

I.1. Czy Pani/ Pana zdaniem organizacja transportu na terenie gminy zapewnia mieszkańcom dogodne warunki podróżowania? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
  Raczej dogodne
  Raczej niedogodne
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

I.2. Jeśli wybrano "Raczej niedogodne": co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość transportu publicznego w gminie?

I.2a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W Warszawie kontynuowanych jest wiele inwestycji, które wpływają na te warunki, ale w perspektywie powinny je poprawić.

I.3. Jak ocenia Pani/ Pan sposób organizacji komunikacji zbiorowej pomiędzy gminą a sąsiednimi gminami oraz kluczowymi miastami powiatu i województwa? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
  Raczej pozytywnie
  Raczej negatywnie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

I.4. Jeśli wybrano "Raczej negatywnie": co Pani/ Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość komunikacji zbiorowej pomiędzy gminą a sąsiednimi gminami oraz kluczowymi miastami powiatu i województwa?

I.4a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Warszawa jest zbyt dużym ośrodkiem komunikacyjnym by dało się udzielić prostej odpowiedzi.

I.5. Czy Pani/ Pana zdaniem gmina jest dobrze przygotowana do ochrony mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
Raczej tak
  Raczej nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

I.6. Prosimy ocenić ważność wymienionych niżej działań związanych z zapewnieniem mieszkańcom bezpieczeństwa w Pani/ Pana gminie.
  bardzo ważne ważne mało ważne nieważne trudno powiedzieć
Opracowanie gminnego systemu zarządzania kryzysowego   tak      
Udostępnianie mieszkańcom informacji o postępowaniu w przypadku zagrożeń   tak      
Zakup specjalistycznego sprzętu dla straży pożarnej   tak      
Modernizacja/ budowa wałów przeciwpowodziowych   tak      
Inne (poniżej prosimy podać jakie)          

I.7. Prosimy ocenić ważność wymienionych niżej elementów dbania o bezpieczeństwo drogowe w Pani/ Pana gminie.
  bardzo ważne ważne mało ważne nieważne trudno powiedzieć
Specjalistyczny sprzęt dla policji tak        
Fotoradary, wysepki ograniczające prędkość, sygnalizacja świetlna tak        
Przejścia i kładki dla pieszych tak        
Przejazdy kolejowe z zaporami         tak
Modernizacja chodników   tak      
Odśnieżanie dróg, ulic, dachów budynków oraz chodników będących w zarządzie gminy   tak      
Inne (poniżej prosimy podać jakie)          

I.8. Poniżej przedstawiamy wybrane obszary działania władz gminy. Być może w niektórych z nich brakuje działań, które uważa Pani/Pan za ważne. Prosimy o wybranie przedstawienie konkretnych działań, które Pani/ Pana zdaniem powinny być podjęte w wybranych przez Panią/ Pana obszarach (na przykład: edukacja – wybudowanie przedszkola na Osiedlu „Przyjaźń”).
Edukacja
Y
Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
Y
Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
Y

J. Rozwój wspólnoty lokalnej

J.1. W realizacji swoich zadań władze gminy mogą podejmować współpracę ze środowiskami i instytucjami będącymi w jej otoczeniu np. innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, gminami zagranicą. Z jakimi środowiskami/ instytucjami Pani/ Pana zdaniem powinny współpracować władze gminy i w jakim zakresie?
Warszawa musi współpracować(i współpracuje) ze wszystkimi wymienionym środowiskami i instytucjami.

J.2. Władze gminy mogą przeprowadzać konsultacje w sprawach istotnych dla mieszkańców. Prosimy o wskazanie w jakich, Pani/ Pana zdaniem, sprawach władze gminy powinny prowadzić konsultacje społeczne?
Decyzje o kierunkach inwestycji, szczególnie przy wielkich inwestycjach finansowanych z budżetu miasta.

J.3. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w Pani/ Pana gminie jest wystarczający? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
  Raczej tak
Raczej nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

J.4. Jeśli wybrano "Raczej nie": jak Pani/ Pana zdaniem należałoby to zmienić?
Egzekwować od urzędnków konsekwentnie realizację tego prawa.

J.5. W celu osiągnięcia jak najlepszej jakości obsługi mieszkańców przez urząd gminy oraz podległe mu jednostki należy: (Prosimy o wybranie od jednej do trzech odpowiedzi.)
Starannie dobierać i szkolić urzędników oraz stale podnosić ich kwalifikacje
Zwiększać liczbę spraw, które można załatwić przez internet
  Upraszczać procedury, aby załatwienie spraw trwało jak najkrócej
  Zwiększać dostępność urzędu poprzez zmiany godzin pracy (np. wydłużenie godzin pracy)
  Przygotowywanie urzędników gminnych do obsługi mieszkańców w języku migowym
  Przystosowywanie strony internetowej urzędu gminy do potrzeb osób niedowidzących
  Umożliwienie osobom niepełnosprawnym załatwiania spraw przez pełnomocnika, przez internet lub telefonicznie
  Możliwość odczytania i wypełnienia formularzy urzędowych w alfabecie Braille'a
  Wprowadzenie standardu obsługi mieszkańców w języku angielskim oraz innym obcym, często używanym na danym terenie
  Prowadzić badania potrzeb i opinii mieszkańców
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

Inne (jakie?)

Zbudować stosowny system oceny i premiowania jakości pracy poszczególnych komórek i ich pracowników

J.6. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Premie i funkcja urzędnika powinna zależeć od dokonywanych systematycznie wg współczesnych procedur oceny pracy ich i podległych im komórek organizacyjnych.

K. Zagadnienia prawne i ustrojowe

K.1. W jakim sposób powinien być Pani/ Pana zdaniem wybierany wójt/ burmistrz gminy/ prezydent miasta? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
  Powoływany przez radę gminy
Wybierany w wyborach bezpośrednich (tak jak obecnie)
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

K.2. Czy Pani/ Pana zdaniem ustawowe uprawnienia i zadania władz gminy są wystarczające, aby samorząd był w pełni skuteczny? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
  Raczej tak
Raczej nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

K.3. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Za dużo jest uregulowań centralnych i obowiązków narzuconych na gminę odgórnie

K.4. Czy Pani/ Pana zdaniem liczba kadencji wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta powinna być ograniczona ustawowo? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

K.5. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Tak myślę, że 2 kadencje wystarczą. Być może dla 3 kadencji należy postawić jakieś warunki(np.50% w pierwszej turze).

K.6. Rada gminy może wnioskować do Rady Ministrów o zmianę granic gminy (np. poprzez wyłączenie lub przyłączenie innej gminy). Jeśli Pani/ Pana zdaniem w tej kwestii potrzebne są w Pani/ Pana gminie jakieś zmiany, prosimy je opisać.
Przy skali miasta nie podejmuje się tego zadania.

L. Budżet i finanse

L.1. Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie.
(prosimy wybrać trzy działy, które Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnego finansowania w nadchodzącej kadencji. )
  Rolnictwo i leśnictwo
  Drogi, transport, łączność
Sport, rekreacja i turystyka
  Gospodarka mieszkaniowa
  Wydatki na administrację publiczną i promocję
  Bezpieczeństwo publiczne
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
  Pomoc społeczna
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Pozostałe wydatk
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

L.2. Poniżej wymienione są niektóre sposoby zwiększania dochodów własnych gminy. Które z poniżej wymienionych sposobów powinny być Pani/ Pana zdaniem wykorzystane w nadchodzącej kadencji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
  Zwiększanie opłat czynszowych w lokalach komunalnych należących do gminy
  Zabieganie o dotacje udzielane przez podmioty zewnętrzne
  Dodatkowe opodatkowanie mieszkańców
  Zwiększanie podatków i wpłat ustawowo należnych gminie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

Inne (jakie?)

Zwiększnie syetemowe liczby osób płacących w gminie podatki(już o tym pisałam)

L.3. W celu realizacji kluczowych inwestycji rada gminy może uchwalać tzw. Wieloletni Program Inwestycyjny. Jakie nowe inwestycje mogłyby być przedmiotem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Pani/ Pana gminie?
Warszawa ma WPI, a problemem może być jego realizacja

L.4. Samorząd gminy może starać się o dotacje celowe m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Na realizację jakich, kluczowych dla rozwoju Pani/Pana gminy inwestycji, należy Pani/ Pana zdaniem pozyskiwać środki unijne?
Warszawa jest za duża na taką odpowiedź - sądzę, że tam gdzie to jest możliwe jest to w Warszawie robione.

M. Deklaracje wyborcze

M.1. Prosimy o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Polityka jest grą zespołową,ale dołożę starań by 1.Edukacja warszawska miała wysoką jakość na miarę Europy XXI wieku 2.Stworzono w miejskiej edukacji optymalne warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych(niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych). 3.Mogła skutecznie działać Młodzieżowa Rada Miasta i Młodzieżowe Rady Dzielnic 4.Warszawska młodzież mogła rozwijać kontakty z rówieśnikami z innych krajów, szczególnie UE. 5.Warszawscy nauczyciele mogli liczyć na sprawiedliwy i efektywny system oceny i wynagradzania.

M.2. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?
Kontakt-tak jak do tej pory-porzez dyżury, spotkania, kontakty mailowe i telefoniczne. Co do mojej działalności, to lepiej będzie, jak wyborcy będą o niej sądzić po efektach.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.