facebook tweeter youtube

 
Marcin Krupa

prezydent miasta Katowice

Kwestionariusz — Samorząd 2018
Data wypełnienia: 18.10.2018
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Marcin
Nazwisko
Krupa

A.2. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
Wyższe licencjackie/ inżynierskie
  Wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Doktor nauk technicznych na Politechnice Śląskiej.

A.4. Ostatnio wykonywany zawód
Prezydent Katowic (w latach 2014-2018), wcześniej wiceprezydent Katowic oraz adiunkt na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej

B. Kontakt

B.1. Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
E-mail do kontaktu z wyborcami prezydent@katowice.eu
Strona internetowa krupamarcin.pl
Profile w mediach społecznościowych www.facebook.com/krupamarcinpl/ , twitter.com/KrupaMarcinpl, www.instagram.com/marcin_krupa_katowice/ ,
Inne formy komunikacji Liczne spotkania w dzielnicach miasta

B.2. W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Organizowanie dyżurów.
  Prowadzenie strony internetowej.
  Prowadzenie bloga.
  Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.

Inne (jakie?)

Za pośrednictwem mediów społecznościowych

B.3. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zamierzam kontynuować prowadzone przez minione 4 lata działania. Jako prezydent odbyłem setki spotkań z mieszkańcami wszystkich dzielnic - zarówno tych dużych, organizowanych w domach kultury, jak i wizyt gospodarskich w dzielnicach, gdzie omawialiśmy problemy danych osiedli, ulic. Odpowiadam na zapytania w mediach społecznościowych.

C. Wizja rozwoju miasta i finanse

C.1. Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Największym wyzwaniem dla Katowic w perspektywie najbliższych dekad jest odwrócenie trendów demograficznych - poprzez nieustanne podnoszenie jakości życia w mieście.

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Kontynuacja już realizowanych działań w zakresie walki o czyste powietrze - wymiana kotłów węglowych / kontrole straży miejskiej / dofinansowanie zakupu opału dla najuboższych / termomodernizacja / edukacja
2.
Kontynuacja już realizowanych inwestycji w zakresie transportu wartych ponad 700 mln zł oraz nowych - 4 centra przesiadkowe / Zakup nowych autobusów - w tym elektrycznych od tego roku / rozpoczęta przebudowa dwóch węzłów drogowych DK 81 / planowana przebudowana wyjazdu z tunelu pod rondem na Mysłowice / przybudowa skrzyżowania Mikołowska / Pola / Brynowska, nowa polityka parkingowa dająca preferencje mieszkańcom Katowic, dalszy rozwój sieci rowerów miejskich, tramwaj na południe Katowic
3.
Kontynuacja działań w zakresie tworzenia nowych zielonych terenów miasta oraz rewitalizacji już istniejących - kontynuacja "Akcji Dzielnica", dokończenie rozpocżętych rewitalizacji parków Boguckiego i Olimpijczyków, założenie 3 nowych parków oraz rewitalizacja 3 istniejących, utworzenie Doliny 5 Stawów "Morawa"
4.
Wprowadzenie karty mieszkańca - 50% zniżki na baseny miejskie, tańsze parkowania, tańsze (oraz bezpłatne) usługi miejskie
5.
Zwiększenie budżetu obywatelskiego do 30 mln zł (w 2015 realizując postulat wyborczy podniosłem go z 10 do 20 mln - dzieki czemu już dziś jest największy w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich)

C.3. Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji. Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  Drogi
Komunikacja miejska
  Edukacja
  Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
  Ochrona środowiska
  Polityka mieszkaniowa
  Kultura
  Ochrona zdrowia
  Polityka społeczna
Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
  Sport i turystyka
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

C.4. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jako prezydent przez 4 lata podejmowałem konkretne działania w wielu obszarach - przedstawiłem również sprawozdanie z tego, jak wywiązałem się z postulatów wyborczych (szczegóły: www.krupamarcin.pl). Dlatego tak naprawdę z powyższej listy musiałbym zaznaczyć o wiele więcej odpowiedzi. Bo ważne jest zarówno edukacja, jak i kultura, transport, czy ochrona środowiska.

C.5. Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
  Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
  Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
  Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
  Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
  Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
  Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

C.6. Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
W przyszłym roku wprowadzę kartę mieszkańca

C.7. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Głośno mówimy, że "w Katowicach opłaca się mieszkać". Karta mieszkańca wprowadzi m.in. duże zniżki np. na powstające baseny miejskie, czy parkingi zachęci tysiące osób mieszkających dziś w mieście - by także tutaj się zameldowały. Już dziś osoby zameldowane w Katowicach mają preferencje np. podczas rekrutacji do żłobków.

C.8. Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Katowice są miastem otwartym. Już dziś w Katowicach mieszka, pracuje i studiuje wiele osób z Ukrainy, które są bardzo dobrze przyjmowane w naszym mieście, szybko uczą się języka polskiego. Nie widzę takich barier.

C.9. Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

C.10. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jak każde bogate miasto w Polsce Katowice płacą tzw. "janosikowe". Dodatkowo w ramach metropolii - zrezygnowaliśmy z pobierania środków z funduszu solidarnościowego, by skorzystały z niego biedniejsze gminy. Silna metropolia - to silne Katowice.

C.11. Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
W Katowicach ściśle współpracujemy z gminami tworzącymi dziś metropolię. Mamy wymierne efekty tych działań - np. darmowy bilet na komunikację miejską dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Dodatkowo, jako Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki (ten prestiżowy tytuł zdobyliśmy pod koniec 2015 roku) współpracujemy z miastami na całym świecie w obszarze kultury i muzyki, co pozwala promować Katowice w skali globalnej.

D. Edukacja

D.1. Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
  Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
  Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
  Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

W moim programie przewiduję wprowadzenie edukacji regionalnej w szkołach średnich, system premiowania najlepszych uczniów i nauczycieli (którzy mają wielki udział w sukcesach uczniów!), rozszerzenie programu klas specjalistycznych - dwujęzycznych, z robotyką, matematyką, bezpłatny basen dla dzieci od III do VIII klasy włącznie.

D.2. Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Edukację regionalną. Pilotażowo od tego roku takie zajęcia odbywają się w wybranych szkołach średnich.

D.3. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam, za wartościowe, by młodzi ludzie zdobywali wiedzę o kulturze, historii, tożsamości miejsca z którego się wywodzą. To szczególnie ważne na Śląsku - bo nasze korzenie przemysłowe, robotnicze, górnicze (i inne) mają duży wpływ na współczesną, nowoczesną tożsamość miasta.

D.4. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
  Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.5. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam, że nauczyciele powinni zarabiać więcej - co zgodnie z obowiązujacym prawem powinno być w pełni subwencjonowane.

D.6. W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
  Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
  Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
  Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.7. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Katowicach nie ma dwuzmianowości - jedynie w dwóch szkołach pojawia się wyzwanie logistyczne dotyczący kilku klas, nad którym pracujemy.

D.8. W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest {TOKEN:ATTRIBUTE_3} (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola.  Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
  Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
  Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
  Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
  Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

D.9. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam, że priorytet powinni mieć pracujący rodzice, którzy są zameldowani w mieście. Wiele rodzin nie ma komfortu pozostawienia dziecka z dziadkami, lub nie stać ich na wynajem niani. Dodatkowo w Katowicach powinny mieć pierwszeństwo dzieci mieszkające blisko przedszkola oraz o niższych dochodach.

D.10. Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
  Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E. Transport i drogi

E.1. Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Poszerzanie zakorkowanych ulic.
  Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
  Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
  Budowa obwodnicy miasta.
  Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
  Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
Rozbudowa ścieżek rowerowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W moim programie dostępnym na stronie krupamarcin.pl przesdstawiam konkretne pomysły na rozwiązanie problemów drogowych. Wprowadziłem w wielu punktach Katowic strefy Tempo 30. Przez 4 lata powstało tez 15,5 km nowych dróg rowerowych. Docelowo drogi rowerowe połączą wszystkie dzielnice miasta.

E.3. Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Wydzielenie nowych buspasów.
  Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
  Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
  Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.4. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Katowicach w ostatnich 3 latach na ulice wyjechało 90 nowoczesnych autobusów, z klimatyzacją, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Użytkownicy autobusów / tramwajów zwracają uwagę, że komfort podróży jest jednym z czynników, który zachęca do skorzystania ze środków komunikacji publicznej. W ramach 4 centrów przesiadkowych ktore budujemy (pierwsze zostanie otwarte w listopadzie tego roku - ostatnie w grudniu przyszłego roku) - wdrożymy nowe linie autobusowe oraz zwiększymy częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów.

E.5. Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta? Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
  Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
  Powiększenie strefy płatnego parkowania.
Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
  Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.6. Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
W Katowicach kosztem 260 mln zł powstają 4 parkingi Park and Ride. Od przyszłego roku wdrożę w Katowicach nową politykę parkingową. Osoby z kartą mieszkańca będą płacić mniej za parkingi niż nasi goście - co ma zachęcić osoby dojeżdżające do Katowic do pracy - by wybierały komunikację publiczną

F. Przestrzeń miejska

F.1. Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
  Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.2. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Budujemy mieszkania na wynajem w ramach mieszkań komunalnych, TBS, w ramach programu Mieszkanie Plus. Pamiętajmy, że budownictwo mieszkań komunalnych to także forma pomocy mieszkańcom mniej zamożnym. Mamy zdywersyfikowaną ofertę mieszkaniową. Podczas mojej mijającej kadencji, w ramach działań miasta - oddaliśmy mieszkańcom aż 1488 lokali (w różnych formułach).

F.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
  W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
  Nie należy regulować zabudowy.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.4. Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Mamy w Katowicach wiele obszarów na których nie dopuścimy do zabudowy mieszkaniowej - np. Strefa Kultury, czy też tereny zielone, które zajmują ponad połowę powierzchni Katowic.

F.5. Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
  Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.6. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Katowicach na preferencyjnych warunkach oddajemy lokale w ramach np. projektu "Lokal na kulturę". Powstało także Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), a moim postulatem wyborczym jest budowa kolejnego COP. Wynajmując te powierzchnie komercyjnie zarobilibyśmy dużo pieniędzy - ale kluczowe jest dla mnie podnoszenie jakości życia przez dywersyfikację oferty miasta w zakresie kultury, czy współpracy z podmiotami NGO.

F.7. Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Szopienice i Burowiec
2.
Załęże

F.8. Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
  Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
  Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Moim postulatem wyborczym jest utworzenie trzech nowych parków miejskich - mam już wybrane lokalizacje (szczegóły: www.krupamarcin.pl)

F.9. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Popieram ograniczenie reklam wielkoformatowych w reprezentatywnych przestrzeniach miasta. Zazielenianie miasta jest jednym z moich wazniejszych postulatów wyborczych.

F.10. Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście?  Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
  Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
  Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
  Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.11. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Śródmieściu Katowic wprowadziliśmy zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach po godz. 22.00.

F.12. Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
  Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

F.13. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla mnie priorytetem. W tym roku przykładowo nie wyraziłem zgody na zgomadzenie Młodziezy Wszechpolskiej, które kolidowało z wydarzeniami miejskimi wcześniej zaplanowanymi. Doszło do rozprawy sądowej. Sąd Apelacyjny przyznał mi rację. Katowice to miasto otwarte - każdy ma prawo manifestowac swoje poglady o ile nie naruszają one prawa, a sama manifestacja nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

G. Czystość i środowisko

G.1. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. {TOKEN:ATTRIBUTE_4} Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście?  Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
  Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
  Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
  Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
  Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
  Rozwój sieci ciepłowniczej.
  Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
  Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
  Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Na pewno będę kontynuować dzisiejsze działania. Jesteśmy bez wątpienia śląskim liderem walki ze smogiem - zarówno jeśli chodzi o skalę działań, jak i przeznaczane na to środki. Magazyn „Forbes” przyznał nam 1 miejsce w rankingu na najbardziej ekologiczne miasto w Polsce. Nasze działania to: 1) Dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych (w latach 2015-2017 - 1495 kotłów, a tylko w tym roku wpłynęło prawie tyle samo wniosków). Od 2016 roku zdecydowałem o podniesieniu kwoty dotacji mx. do 10 tys. zł, dzięki temu poziom dofinansowania jest jednym z najwyższych w kraju. Nie mamy limitów zgłaszanych wniosków! 2) By walczyć z ubóstwem energetycznym w 2017 r. podniosłem dofinansowanie zakupy tony opału dobrej jakości z 450 do 900 zł. 3) Kontrole Straży Miejskiej m.in. z użyciem drona. W 2016 roku-3405 kontroli-co 6 potwierdzała spalanie śmieci), w 2017 roku 4498 kontroli-co szesnasta potwierdziła spalanie śmieci – to efekt działań edukacyjnych i prewencyjnych. 4) Inwestycje w transport publiczny (patrz pytanie nr 3). Łącznie w latach 2018-2030 mamy zapisane na walkę z niską emisją 535 mln zł.

G.3. Czy Pani/ Pana zdaniem: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

H. Czas wolny: kultura i sport

H.1. Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wraz z całą Strefą Kultury
2.
Festiwale: OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues
3.
Szlak Śląskiego Bluesa (polecam! http://szlak-bluesa.pl/)

H.2. Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
  Wzbogacenie oferty domów kultury.
Organizacja imprez i festiwali.
Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
  Renowacja wybranych zabytków.
  Wspieranie mediów lokalnych.
  Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.3. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mieszkańcy potrzebują zróżnicowanej oferty kulturalnej. W moim programie (szczegóły www.krupamarcin.pl) - zawarłem budowę 2 nowych domów kultury, utworzenie centrum edukacji muzycznej im. Kilara, budowę nowoczesnego muzeum im. J. Kukuczki (który był mieszkańcem Katowic). Do tego wprowadzę granty dla teatrów niezależnych.

H.4. Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
Rodziny z dziećmi.
Seniorzy.
  Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
  Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
  Osoby, które nie interesują się kulturą.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.5. Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
  Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
  Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.6. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jestem zwolennikiem wprowadzania niewielkich opłat, które często mobilizują osoby rezerwujące obiekty sportowe - by przyjść na umówioną porę. Bezpłatne udostępnianie boisk powoduje, że czasem mogą stać puste - a osoby chętne nie mogły ich wcześniej zarezerwować.

H.7. Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
  Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
  Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.8. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Katowicach finansujemy zarówno sport zawodowy - wielosekcyjny klub GKS Katowice (który kładzie także wielki nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży), jak i w szerokim zakresie sport amatorski (kluby sportowe). Nie widzę tu konfliktu.

H.9. Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
W Katowicach sukcesywnie budujemy wielosekcyjny GKS Katowice - z piłką nożną, hokejem, siatkówką, czy też sekcją szachów. W tych zakresach stawiamy na szkolenie młodzieży oraz tworzenie nowej infrastruktury. Wiosną 2021 roku oddamy do użytku nowy miejski stadion piłkarski, z halą do siatkówki, oraz 6 pełnowymiarowymi boiskami piłkarskimi.

I. Zdrowie i polityka społeczna

I.1. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W moim programie dodatkowo proponuję wprowadzenie pakietu bezpłatnych badań i programów profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców 60+.

I.2. Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.3. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Katowicach posiadamy miejski Szpital Murcki. Aktualnie wdrażany jest dla tej placówki program naprawczo-rozwojowy.

I.4.   Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
  Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
  Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
  Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
  Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

I.5. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Katowicach powstały w ostatnim czasie nowe ośrodki dziennego wsparcia dla osób z ciężkimi niepełnosprawnościami, dzięki którym rodzice/opiekunowie tych osób są odciążane od codziennego trudu opieki nad tymi osobami.

I.6. Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Dzieci pochodzące z rodzin wykluczonych społecznie (ubóstwo / problemy z nałogami). W Katowicach, z dofinansowaniem miasta, realizowanych jest wiele programów i działań mających na celu walkę z tym zjawiskiem.

I.7. Miasto jest właścicielem {TOKEN:ATTRIBUTE_5}. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
  Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
  Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.8. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
  Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
  Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.9. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Katowicach najemcy mieszkań komunalnych, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, mogą nabyć lokale komunalne z 60% bonifikatą.

J. Bezpieczeństwo

J.1. Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. tak    
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. tak    

J.2. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Każda złotówka przekazana na bezpieczeństwo mieszkańców to dobry wydatek. Dotujemy dodatkowe patrole policji, dofinansowujemy kupno nowych pojazdów. Straż miejska podejmuje wiele interwencji w zakresie utrzymywania porządku, likwidacji dzikich wysypisk, prowadzi kontrole pod kątem spalania śmieci oraz obsługuje miejski monitoring, który kosztem 14 mln zł został uruchomiony w 2016 roku.

J.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
  Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.4. Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Z każdym rokiem w Katowicach wzrasta poziom bezpieczeństwa.

K. Kontakt z mieszkańcami i zarządzanie miastem

K.1. Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Małe inwestycje w dzielnicach podnoszące jakość życia (np. place zabaw, drogi rowerowe)
Kwestia 2:
Tworzenie lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Kwestia 3:
Tworzenie programów, strategii - dedykowanych określonym grupom społecznym

K.2. Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Budżet obywatelski
  Konsultacje społeczne
  Panel obywatelski
  Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
  Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K.3. Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Budżet obywatelski
Konsultacje społeczne
  Panel obywatelski
  Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
  Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K.4. Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
  Budżet obywatelski
  Konsultacje społeczne
  Panel obywatelski
Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
  Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K.5. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. tak    
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. tak    
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. tak    
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). tak    
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę tak    

K.6. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Urząd Miasta działa transparentnie. Każdej zainteresowanej osobie udzielamy takich informacji. Wszystko co robi urząd jest informacją publiczną.

K.7. Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
  Tak
  Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.8. Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Jako prezydent współpracuję już z bardzo dobrymi fachowcami.

K.9. Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Każdą decyzję podejmuję przez pryzmat potencjalnych, długofalowych korzyści dla mieszkańców oraz dobra miasta Katowice.

K.10. Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Dziękuję Państwu za poświęcenie czasu i zapoznanie się z moimi odpowiedziami. Zachęcam do zapoznania się z moim sprawozdaniem z realizacji postulatów wyborczych z 2014 roku oraz programem wyborczym nową kadencją na stronie www.krupamarcin.pl. Zachęcam także do kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz podczas spotkań w całym mieście.

L. Zakończenie

L.1. Prosimy o dołączenie Pani/ Pana zdjęcia, które zostanie wyświetlone przy kwestionariuszu w serwisie MamPrawoWiedziec.pl.  Zdjęcie nie może przekraczać 3mb oraz być w formacie png lub jpg.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.