facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Hetman

poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 02.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Zniesienie opłat roamingowych
Sukces 2: Ustanowienie Europejskiego Korpusu Solidarności
Największa porażka: Pomimo wielu pozytywnych osiągnąć tej kadencji, nie udało się skutecznie w pełni pokazać obywatelom Unii Europejskiej, jak wiele korzyści przynosi nam członkostwo we Wspólnocie na co dzień oraz zwiększyć zaufania do samej Unii i jej instytucji

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Ustanowienie kształtu polityki spójności po 2020 roku Jako sprawozdawca z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej do raportu na temat elementów składowych polityki spójności po 2020 roku współtworzyłem stanowisko PE dla Komisji Europejskiej jeszcze przed publikacją projektów rozporządzeń. Z mojej inicjatywy znalazły się tam tak ważne dla beneficjentów propozycje rozwiązań jak uproszczenie procedur oraz ograniczenie biurokracji. Zaproponowałem też więcej elastyczności dla państw członkowskich i regionów we wdrażaniu funduszy, która dałaby możliwość sprawnej i skutecznej reakcji na zmieniające się potrzeby oraz nieprzewidziane i kryzysowe sytuacje. Uczestniczyłem też w procesie negocjacji rozporządzeń dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego+, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia dotyczącego wspólnych przepisów. Dzięki m.in. moim poprawkom i negocjacjom udało się zawrzeć takie ważne dla Polski kwestie, jak możliwość finansowania z funduszy strukturalnych m.in inwestycji kolejowych czy w infrastrukturę energetyczną oraz lokalną.
2. Rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego Unia Europejska jest zależna od dostaw gazu od państw trzecich, co stawia nas w potencjalnie trudnej sytuacji na wypadek kryzysu. Rozporządzenie to ma za zadanie opracowanie skutecznych scenariuszy działania pozwalających na radzenie sobie z takimi problemami. Jako opiniodawca z ramienia EPL w komisji REGI opowiedziałem się za obowiązkową regionalizacją i dołożyłem starań, by Parlament Europejski poparł konieczność solidarności wobec sąsiadów w obliczu zagrożenia dostaw do gospodarstw domowych.
3. Praca nad rozporządzeniem ustanawiającym Europejski Korpus Solidarności Byłem opiniodawcą do projektu ustanawiającego ten instrument na lata 2018-2020. Korpus, będący kontynuacją i rozszerzający zakres znanego programu Wolontariatu Europejskiego, daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się w działania solidarnościowe, zwiększenie swoich kompetencji, zdobycie nowych umiejętności oraz przeżycie niezwykłego doświadczenia w ramach wolontariatu o charakterze społecznym. Uczestnictwo w działaniach Korpusu zwiększa szanse osób młodych na rynku pracy oraz ułatwia zdobycie wysokiej jakości zatrudnienia. To program, który ma także ogromny potencjał w krzewieniu europejskich idei i ducha współpracy i mam nadzieję, że powtórzy on sukces programu Erasmus.

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Najtrudniejszą kwestią w tej kadencji były głosowania w sprawie praworządności w Polsce. Niestety, ale w ciągu ostatnich kilku lat wszyscy w Europie z niepokojem obserwowaliśmy działania polskich władz. Unia Europejska, jako strażniczka wartości demokratycznych, wyraziła swoje zaniepokojenie tą kwestią. To bardzo delikatna i trudna sprawa, gdyż rząd Prawa i Sprawiedliwości odmówił rzetelnej debaty w tej sprawie i zamiast tego wykorzystywał tą kwestię do cynicznej walki politycznej w kraju.

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.