facebook tweeter youtube

 
Dobromir Sośnierz

poseł
Koło Poselskie Konfederacja

Kwestionariusz — Wybory do parlamentu 2019
Data wypełnienia: 27.09.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane podstawowe kandydatki/ kandydata

A.1.
Imię (imiona) i nazwisko
Dobromir Sośnierz

A.2.
Miejsce urodzenia
Katowice
Ostatnio wykonywany zawód
przedsiębiorca

A.3. Wykształcenie
  Podstawowe/ gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe

A.4. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
teologia

A.5. Kandydatka/ kandydat do:
Sejmu
  Senatu

A.6.
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Katowice, 31
Komitet wyborczy:
Konfederacja Wolność i Niepodległość
Numer na liście wyborczej:
1

B. Dane podstawowe: kontakt z obywatelami

B.1. Dane kontaktowe
Adres email dobromir.sosnierz@gmail.com
Telefon 792066356
Strona internetowa kandydatki/ kandydata www.dobromir-sosnierz.pl
Facebook https://www.facebook.com/dobromir.sosnierz/
YouTube https://www.youtube.com/c/SośnierzTV
Twitter https://twitter.com/SosnierzTv
Instagram https://www.instagram.com/dobromir.sosnierz/
Inne strony https://www.minds.com/dobromirsosnierz

B.2. Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

B.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie widzę powodu, żeby każdy wiedział, gdzie i kiedy jestem.

B.4. Kontakt z biurem wyborczym
adres
Krucza 24/4
telefon
792066356
e-mail
dobromir.sosnierz@gmail.com

C. Informacje o kandydatce / kandydacie

C.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Członek partii Unia Polityki Realnej 1994-2000 Członek Partii Wolność 2017-do teraz Przedsiębiorca 2012-2016 Poseł do PE 2018-2019

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny/radna gminy     tak
Radny/radna powiatu     tak
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP     tak
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego   tak  
Inne, jakie?   tak  

C.3. Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Brak odpowiedzi.

C.3a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Radny dzielnicy 2006-2014

C.4. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski
  Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.

Inne (jakie?)

D. Poniżej znajdzie Pani/ Pan 15 pytań skierowanych do wszystkich kandydatek i kandydatów. Na podstawie tych samych pytań, w formie quizu wyborcy mogą porównać Państwa poglądy ze swoimi.  W dalszej części kwestionariusza poprosimy Panią/Pana o wybór tematów, pod którymi wyświetlimy bardziej szczegółowe pytania. 

D.1. Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
  Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
  Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
  Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
  Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.2. Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Brak odpowiedzi.

D.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szkoła powinna uczyć tego, czego sobie życzą rodzice. Nie zamierzam innym regulować życia. Każda szkoła powinna być inna i sama kształtować swój program.

D.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach. Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Zdecydowanie A
  Raczej A
Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo nie powinno się wtrącać w to, czy obywatele się uczą, czy nie, bo przekonania polityków deformują naturalny bieg rzeczy — obecnie stymulując w sposób absurdalny wydłużanie okresu bezproduktywnego pobierania nauki, podczas kiedy większość osób potrzebuje jedynie niewielkiej części z tego, czego latami się uczy.

D.5. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.

Tak Nie takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie powinno być państwowych szpitali, więc trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko co państwowe rodzi patologie i trudno powiedzieć, jak urządzić państwowy kołchoz, żeby było ich jak najmniej.

D.7. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.   tak  
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko. tak    
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.   tak  
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.   tak  

D.8. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.9. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 
B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.10. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jedne rzeki trzeba regulować — inne nie. Nie można zadawać pytania w taki sposób: „czy należy ścinać drzewa”. Czasem należy, jeśli są ku temu ważne powody.

D.11. By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach? Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
  budowa żłobków w najmniejszych gminach
  dostęp do specjalistycznych szpitali
  przychodnie z podstawową opieką lekarską
  transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
  poprawa jakości szkół
  zwiększenie dostępności mieszkań
  pomoc społeczna
czystość środowiska
ochrona przeciwpowodziowa
  dostęp do kultury
  ład przestrzenny
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Wojsko, policja, sądy, drogi !

D.12. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo nie powinno wykonywać żadnych zadań, do których nie jest konieczne, ponieważ posługuje się przy tym przymusem i przemocą. Nie ma miejsca na przymus i przemoc w edukacji, kulturze, budownictwie itd.

D.13.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.

Tak takNie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.14. Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
  Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
  Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
  Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
  Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
  Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

D.15. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy zmniejszyć podatki i pozwolić, żeby ludzie sami wydawali swoje pieniądze, co wszystkim wyjdzie na dobre.

E. Poniżej zadajemy 15 pytań skierowanych do wszystkich kandydatek i kandydatów. Na ich podstawie przygotowaliśmy quiz, w którym wyborcy mogą porównać Państwa poglądy ze swoimi. W dalszej części kwestionariusza poprosimy Panią/Pana o wybór tematów, w których wyświetlimy bardziej szczegółowe pytania. 

E.1. Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
  Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Znieść przymus ubezpieczeń, obniżyć podatki, znieść ograniczenia testamentowe. Wystarczającą zachętą do posiadania dzieci, jest brak ingerencji politycznej w te sprawy.

E.2. Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Nie należy się w to wtrącać. Pracodawca zatrudnia kogo chce, a państwu nic do tego.

E.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Pytania często zakładają, że państwo coś musi robić, podczas kiedy zwykle po prostu musi przestać przeszkadzać. W tym duchu należy rozumieć moje odpowiedzi. Państwo doprowadziło do katastrofy demograficznej poprzez wprowadzenie systemów emerytalnych. Powinno jak najszybciej wycofać się z tego i niczego już nie dotykać. Należy spłacić obecnych emerytów i nie zaciągać dalszych zobowiązań.

E.4. Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  godność osobista
  równość obywateli
ochrona życia
nietykalność i wolność osobista
prawo do sprawiedliwego sądu
ochrona prywatności
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
wolność sumienia i religii
wolność słowa
  ochrona zdrowia
bezpieczeństwo ekologiczne
wolna działalność gospodarcza
  prawo do edukacji
  Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.5. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Należy wycofać regulacje, które są sprzeczne z tymi wolnościami. Wolność nie wymaga przepisów — przepisy rodzą niewolę.

E.6. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.     tak
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.   tak  

E.7. Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów. tak    
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.   tak  

E.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zakaz „mowy nienawiści” to tylko inna nazwa na cenzurę. Ten kto będzie decydował o tym, czym jest „mowa nienawiści”, będzie de facto mógł wykluczać poglądy, z którymi się nie zgadza. Np. mową nienawiści może być twierdzenie, że dziecko nienarodzone nie jest człowiekiem (dehumanizacja).

E.9. Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  podniesienie wysokości mandatów
  zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
  poprawa stanu dróg
  częstsze kontrole drogowe
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Zniesienie obowiązkowego OC i surowsze kary za spowodowanie wypadku, a nie za przekraczanie prędkości.

E.10. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obowiązkowe OC zdejmuje część odpowiedzialności z kierowcy i sprzyja mniej ostrożnej jeździe. Kiepski stan dróg, chaotyczne oznakowanie i wysokie podatki, które utrudniają dbanie o samochód, też robią swoje.

E.11. W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
  Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.12. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tak naprawdę żadna z dostępnych opcyj nie jest właściwa. Należy dążyć do wolnego handlu ze wszystkimi i podejmować wysiłki, żeby niwelować konflikty handlowe. Do tego trzeba samemu być czystym i nie angażować się w ingerencję w rynek, bo to powoduje, że w handlu międzynarodowym trudno potem dojść do tego, kto i do czego więcej dopłaca.

E.13.   Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.14. Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Od zawsze konstytucja jest łamana — np. przewiduje ona, że wybory są proporcjonalne i równe, a nie są, ponieważ próg wyborczy, podział na okręgi i ordynacja d'Hondta deformują proporcjonalność i równość.

F. Ustrój państwa

F.1. Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.2. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić w Konstytucji w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Zmiana ordynacji wyborczej (proporcjonalne wybory, system STV, odpłatne prawo głosu, test wiedzy), rozdzielenie władzy ustawodawczej i wykonawczej (odebranie rządowi inicjatywy ustawodawczej), zakaz zadłużania państwa, likwidacja zbędnych przepisów ograniczających wolność obywateli (nakaz nauki do 18 roku życia) oraz uniemożliwiających deregulację (mieszanie państwa do służby zdrowia), pierwszeństwo prawa krajowego nad międzynarodowym.

F.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Najważniejsza jest zmiana ordynacji, która ukróci masowe uczestnictwo w wyborach i zniechęci do głosowania ludzi, którzy nie mają wiedzy i poglądów, a także są uzależnieni od rządu (np. odebranie czynnego prawa wyborczego urzędnikom). Bez tej zmiany wszystkie inne reformy będą praktycznie niemożliwe, bo nie da się podejmować sensownych decyzyj poprzez głosowanie milionów niezorientowanych obywateli.

F.4. Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.5. Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Sejm
  Zgromadzenia sędziów
  Komisja konkursowa, uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

obywatele w wyborach pośrednich po reformie ordynacji

F.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie jest to szczególnie istotna kwestia, ale jeśli władza sądownicza ma być oddzielona od rządu, a jednocześnie nie tworzyć zamkniętej kasty, to jej zwierzchnictwo musi być wybieralne. Oczywiście po reformie ordynacji, usuwającej największe mankamenty obecnego systemu masowych wyborów.

G. Prawa i wolności obywateli

G.1. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona. tak    
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy. tak    
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.   tak  

G.2. W jaki sposób należy Pani/Pana zdaniem ograniczyć możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych?
Podmioty zajmujące się rozpowszechnianiem informacji na terenie Polski, powinny mieć wyłącznie krajowych właścicieli, żeby zminimalizować ryzyko działania na naszym terenie jawnej agentury realizującej politykę informacyjną obcych rządów.

G.3. W jaki sposób należy Pani/Pana zdaniem kontrolować finansowanie organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy?
Zagraniczne finansowanie jest de facto otwartą bramą dla agentury obcych mocarstw, które przez dezinformację i propagandę mogą wywierać wpływ na sytuację w państwie i destabilizować kraj. Przyjmowanie pieniędzy od obcego rządu powinno być traktowane jak przyjmowanie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Duże darowizny od osób prywatnych z zagranicy powinny być analizowane pod kątem potencjalnych związków z obcymi rządami.

G.4. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Media publiczne należy sprywatyzować.
  Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
  Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.5. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, by uniezależnić media publiczne od władz politycznych?
Brak odpowiedzi.

G.5a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dopuszczalne jest istnienie jedyne ośrodka informacyjnego rządu, realizowanego za niewielkie pieniądze bez żadnych programów rozrywkowych i kulturalnych.

G.6. Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Małżeństwa dla par jednopłciowych.
  Związki partnerskie dla wszystkich par.
Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.7. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy zlikwidować państwową reglamentację małżeństw w ogóle, a już na pewno jej nie rozszerzać.

G.8. Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.9. Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
  Niepełnosprawność
  Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
  Płeć
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

G.10. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Prawo ma być równe dla wszystkich. Jeśli ktoś naruszył czyjąś nietykalność cielesną, to nie może mieć żadnego znaczenia, z jakiego powodu.

G.11. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
  Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
  Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
  Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
  Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
  Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

G.12. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wszystkie pytania są albo nieprecyzyjne albo zawierają ukryte założenia np. istnienie państwowej edukacji. Szkoły powinny być różne i każdy wybierze taką, jaka mu odpowiada — z religią lub bez. Należy znieść podatek dochodowy i opodatkowanie darowizn, a nie rozszerzać je na kolejne kategorie ludzi.

G.13. Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
  Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
  Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
  Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

więcej elementów demokracji bezpośredniej, która jest zawsze lepsze niż przedstawicielska

G.14. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy przede wszystkim radykalnie ograniczyć ilość stanowionego prawa, wprowadzić limity dla uchwalania kolejnych ustaw, dłuższe vacatio legis, konstytucyjnie zakazać ingerencji w wiele dziedzin.

H. Klimat i energetyka, ochrona środowiska

H.1. Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.? Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
  Energetyka gazowa
Energetyka jądrowa
  Energetyka węglowa
Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy zachować w miarę możliwości neutralność technologiczną. Sprawiedliwe opłaty za korzystanie ze wspólnego środowiska powinny skłonić firmy produkujące energię do wyboru najbardziej optymalnej technologii.

H.3. Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki? Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
  dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
  dopłacanie do rachunków osób najuboższych
  zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
  inwestycje w termomodernizację budynków
  inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Neutralność technologiczna ! Do niczego nie dopłacać !

H.4. W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

H.4a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jeśli ceny będą wyższe, ludzie sami będą optymalizować zużycie energii.

H.5.   Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
  dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
  dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
  Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Pytania są kazuistyczne i wyrywkowe. Każdy powinien być obciążony kosztami środowiskowymi, stosownie do tego, jakie zanieczyszczenia wytwarza. Nie tylko producenci mięsa, ale też producenci roślin. Podatek emisyjny powinien być zawarty w cenach produktów, również w paliwie, nie ma potrzeby ani sensu dodatkowo obciążać właścicieli samochodów albo pasażerów samolotów. Podatki emisyjne powinny być wprowadzone ZAMIAST a nie OPRÓCZ obecnych podatków.

H.7. W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce? Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
  Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
  Zwiększać obszary i wiek lasów.
  Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
  Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
  Zwiększać tereny zielone w miastach.
  Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
  Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
  Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

I. Edukacja

I.1. Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.   tak  
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół. tak    
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.     tak
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.     tak
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.   tak  
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).     tak
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.     tak
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych. tak    
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.     tak

I.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Większość pytań znowu zakłada ingerencję państwa. Należy znieść tę ingerencję i nie mówić szkołom, czy mają być dwu- czy trzystopniowe, jaki mają mieć program nauczania itd. Dlatego na niektóre pytania bardzo trudno odpowiedzieć. Np. „przepisy korzystne dla małych szkół” powinny być korzystne poprzez brak specyficznych wymogów, które małym szkołom trudno jest spełnić, a nie przez jakieś specjalne przywileje dla małych szkół.

I.3. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).     tak
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.     tak
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.     tak
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.   tak  

I.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie należy ingerować w edukację. Ustalenie pensum jest sprawą między szkołą a nauczycielem. Nikomu innemu nic do tego.

I.5. Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
  Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nauczyciel powinien zarabiać tyle, ile inni chcą mu zapłacić. Nauczyciele są różni i jeśli mam dwóch nauczycieli geografii z tym samym stażem, jeden może być dla mnie cenniejszy niż drugi — i temu zapłacę więcej.

I.7. Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
Nie powinno być lektur obowiązkowych ustalanych przez państwo. W mojej szkole byłaby to Biblia i „Co widać i czego nie widać” Bastiata.

J. Nauka

J.1. Który z wymienionych poglądów na temat finansowania badań naukowych jest bliższy Pani/Pana opinii? 
A. Państwo powinno skoncentrować się na finansowaniu stosowanych badań w naukach ścisłych, przydatnych w konkretnych sektorach gospodarki.
B. Państwo powinno finansować podstawowe i stosowane badania we wszystkich dziedzinach nauki. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Znowu obie odpowiedzi zakładają, że państwo powinno finansować naukę. Pytania zadawane są w sposób dyskryminujący wolnościowy światopogląd. Państwo może jedynie ustanawiać nagrodę za opracowanie niezbędnej technologii, nie powinno bezpośrednio finansować nauki, poza technologią wojskową, jądrową itp., gdzie potrzebny jest monopol.

J.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Celem rozwoju uniwersytetów w Polsce powinno być przekształcenie się z instytucji masowego kształcenia w instytucje kształcące mniejsze liczby studentów na dużo wyższym poziomie, bądź też specjalizujące się w badaniach naukowych.
  Należy wspierać sieć mniejszych uczelni w Polsce, dbając o przyciąganie biznesu i wspomaganie rozwoju regionu oraz o jakość badań podstawowych.
  Kilka uczelni badawczych – wiodących ośrodków akademickich – powinno otrzymywać znacznie większe finansowanie z budżetu państwa niż pozostałe uczelnie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Odpowiedzi się nie wykluczają, nie wiem, dlaczego można wybrać tylko jedną. Żadna nie jest do końca akceptowalna. Nie dlatego, że nie mam zdania, tylko dlatego, że państwo nie powinno utrzymywać uniwersytetów. Wtedy zapewne kształcenie stanie się mniej masowe, a wiodące uczelnie będą znacznie lepiej dofinansowane.

K. Gospodarka i polityka regionalna

K.1. Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
  produkcja rolno-spożywcza
  produkcja broni i sprzętu wojskowego
  produkcja podzespołów dla dużych, zagranicznych firm
  składowanie i przetwarzanie odpadów
  produkcja i eksport zielonej energii
  biotechnologia
  edukacja
  robotyka, oprogramowanie, produkcja gier
  transport międzynarodowy
Państwo powinno unikać ingerencji w gospodarkę.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K.2. Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania.  Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom? A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. 
B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polska powinna spełnić większość wymagań strefy euro, bo są zwykle rozsądne, ale samego euro nie przyjmować, ponieważ euro jest narzędziem hegemonii Niemiec i Francji w Europie.

K.4. Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Polskie firmy rodzinne powinny uzyskać wsparcie ze strony państwa (niezależnie od ich branży i wielkości).
  W celu przyspieszenia budowy polskiego kapitału należy wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od zysków inwestowanych w biznes, a opodatkować wyłącznie zyski wypłacane właścicielom.
Firmy budujące drogi z publicznych pieniędzy powinny obowiązkowo wykorzystywać surowce wtórne.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K.5. Które z poniższych rozwiązań powinny być Pani/Pana zdaniem wprowadzone w Polsce? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Siedziby spółek kontrolowanych przez państwo powinny być przenoszone w obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego.   tak  
Centralne urzędy i instytucje państwa powinny mieć swoje siedziby w różnych miejscowościach. tak    
Prywatni przedsiębiorcy powinni być zachęcani do lokowania firm w małych i średnich miastach.   tak  
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.     tak

K.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Pytania zbyt mocno zakładają konieczność ingerencji państwa, przez co trudno na nie sensownie odpowiedzieć, kiedy nie jest się zwolennikiem takiej ingerencji.

K.7. Co czwarta gmina ma mniej niż 5 tys. mieszkańców, a liczba małych gmin rośnie.  Które z poniższych stwierdzeń na temat gmin jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Gminy powinny być większe. Duża gmina dysponuje większym budżetem, większą liczbą pracowników, przedsiębiorstw i nieruchomości, dzięki którym może skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców. 
B. Gminy powinny pozostać niewielkie. Mała gmina zapewnia utrzymanie wspólnoty lokalnej – umożliwia mieszkańcom włączanie się w zarządzanie wspólną przestrzenią i usługami publicznymi.  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L. Rolnictwo i prawa zwierząt

L.1. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy rozwijać sprzedaż żywności w oparciu o sieci łączące bezpośrednio rolników i konsumentów.     tak
Należy zachęcać rolników do tworzenia gospodarstw wielkoobszarowych.   tak  
Należy uprościć system dostępu do środków finansowych na rozwój rolnictwa.     tak
Produkty rolne z Polski powinny obowiązkowo stanowić większość oferty spożywczej hipermarketów.   tak  
Należy zaangażować gospodarstwa rolne w politykę klimatyczną poprzez wspieranie produkcji energii z OZE (np. tworzenie biogazowni zagospodarowujących odpady produkcji rolnej).     tak
Minimalne ceny produktów rolniczych powinny być regulowane przez rząd.   tak  

L.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Część pytań ponownie zakłada konieczność ingerencji lub jest nieprecyzyjna i trudno na nie odpowiedzieć. Np. uwolnienie się od bezsensownej rolnej polityki unijnej, spowoduje zapewne powstawanie większych gospodarstw, ale nie należy tego jakoś specjalnie wymuszać.

L.3. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem realizować w celu skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Należy kontynuować odstrzał dzików, jako źródła choroby i zagrożenia dla hodowli zwierząt.
  Należy wspierać rolników w dostosowaniu chlewni, obór i zagród, by chroniły przed rozprzestrzenianiem się choroby.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

L.4. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań na rzecz ochrony praw zwierząt? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
  Należy zakazać klatkowej hodowli zwierząt.
  Należy zakazać hodowli zwierząt futerkowych.
  Należy ograniczyć rozwój ferm: zmniejszyć ich wielkość i zakazać budowania ich w pobliżu budynków mieszkalnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Prawa przysługują tylko ludziom. Ochrona zwierząt to nie to samo co prawa zwierząt.

M. Cyfryzacja

M.1. Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?
A. Państwo powinno budować infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) i dzierżawić je firmom odpowiedzialnym za dostarczanie usług internetowych. B. Budowa sieci szerokopasmowych i dostarczanie usług internetowych powinny leżeć po stronie firm prywatnych. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

M.2. Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.   tak  
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu tak    
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.   tak  
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych. tak    

M.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zasady korzystania powinien określać regulamin. Nie są potrzebne specjalne reguły dla platform internetowych.

N. Kultura

N.1. Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Środki publiczne, przeznaczane na finansowanie kultury, powinny przede wszystkim realizować cele określane przez rząd i służyć kształtowaniu postaw etycznych, wartości i tożsamości obywateli.
  Kultura powinna być niezależna od celów politycznych. Ze środków publicznych powinny być finansowane różnorodne inicjatywy kulturalne, zapewniając swobodę i niezależność finansową twórcom.
Z budżetu państwa nie należy przeznaczać środków na działalność kulturalną.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

N.2. Jakie postawy i wartości powinny być kształtowane za pomocą polityki kulturalnej finansowanej ze środków publicznych?
Brak odpowiedzi.

N.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Kultura jest sprawą subiektywną i indywidualną. Nie ma tu miejsca na żaden przymusowy transfer środków.

N.3. W jaki sposób państwo powinno zwiększać dostępność kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działanie, które powinno być priorytetem nadchodzącej kadencji.  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Poprzez rozwój nowych technologii umożliwiających dostęp do kultury niezależnie od miejsca zamieszkania (na przykład dzięki transmisjom internetowym).
  Poprzez stworzenie stałego funduszu przeznaczonego na działania kulturalne w małych ośrodkach – niezależnie od samorządowych zobowiązań wobec lokalnych instytucji kultury.
  Poprzez utworzenie corocznie odnawialnego Bonu Kulturalnego dla każdego obywatela (który można wykorzystać na szeroko pojmowany udział w kulturze: zakup biletów na wydarzenie artystyczne, książkę, płytę itp.).
Udział w wydarzeniach kulturalnych jest indywidualną sprawą obywateli i państwo nie powinno nim sterować.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

N.4. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy uregulować status artysty np. w zakresie ubezpieczeń społecznych i ulg podatkowych.   tak  
Twórcy kultury powinni być traktowani jak inne osoby i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku i nie należy w szczególny sposób regulować ich statusu prawnego. tak    
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać właściciele tych portali.   tak  

N.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie jestem zwolennikiem praw autorskich w ogóle.

O. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy

O.1. Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym.  Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać trzy najważniejsze.
  poprawa dostępu do edukacji, wraz z programem integracji dzieci cudzoziemskich
  poprawa dostępu cudzoziemców do opieki zdrowotnej
uproszczenie systemu zatrudniania cudzoziemców
usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców (przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania w urzędach wojewódzkich)
  wprowadzenie programu integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych (w tym np. poprzez włączenie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, procesy konsultacji społecznych)
  organizacja zajęć integracyjnych, m.in. z języka polskiego i polskiego prawa
  wprowadzenie przepisów ułatwiających sprowadzanie rodzin przez cudzoziemców
  wprowadzenie programów mających na celu dbanie o bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce
  zapewnienie praw wyborczych cudzoziemcom spoza UE w wyborach na szczeblu lokalnym na zasadach takich jak dla obywateli UE
Nie ma potrzeby wprowadzania działań mających na celu integrację cudzoziemców.
  Polska powinna ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w celach innych niż turystyczne lub krótkotrwałe zatrudnienie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

O.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zasadniczo nie ma potrzeby wprowadzania specjalnych działań integracyjnych. Należy znosić niepotrzebne bariery i szanować wolność umów, skrócić czas przyznania obywatelstwa dla osób pracujących i płacących podatki. Jedynym dopuszczalnym działaniem integracyjnym ze strony rządu jest kurs nauki podstaw języka i prawa.

O.3. Polskie społeczeństwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi.  Jakie działanie Pani/Pana zdaniem powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Budowa dziennych domów opieki dla dorosłych osób zależnych oraz zapewnienie ich finansowania w długim okresie.
  Rozwój sieci domów spokojnej starości.
  Wspieranie rodzin w opiece nad zależnymi osobami starszymi np. poprzez ulgi podatkowe, zasiłki lub płatne urlopy opiekuńcze.
  Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające, by sprostać wyzwaniom starzenia się społeczeństwa.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

O.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Żadna odpowiedź nie jest właściwa. Należy zaprzestać działań, które powodują starzenie się społeczeństwa i dezintegrację rodzin. Nie wymaga to prowadzenia specjalnych programów zachęcających.

O.5. Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym.  W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w  najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Budowę sieci żłobków.
  Zapewnienie możliwości samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
  Promowanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno specjalnie wspierać rodzin.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

O.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wszelkie państwowe zachęty deformują strukturę społeczną i stanowią rabunek jednych na rzecz drugich.

P. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport)

P.1. Czy Pani/Pana zdaniem któraś z wymienionych usług publicznych powinna w większym niż obecnie stopniu być realizowana przez podmioty prywatne?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
zdrowie
edukacja
  bezpieczeństwo
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

P.2. Prosimy wskazać przykłady treści obecnych w przestrzeni publicznej, które powinny zostać Pani/Pana zdaniem z niej usunięte.
Brak odpowiedzi.

P.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo nie powinno oczywiście utrzymywać pustostanów — ale jeśli nie są mu potrzebne, powinno je sprzedać, a nie urządzać w nich mieszkania.

P.3. Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
  Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
  Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
  Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
  Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
  Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
  Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

P.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Liberalizacja gospodarki rozwiąże ten problem, bo ludzie będą lepiej zarabiać, budowanie mieszkań będzie tańsze, a wynajem — mniej ryzykowny i dzięki temu również tańszy.

P.5. Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.  Który z nich uważa Pani/Pan za priorytetowy w polityce transportowej kraju w nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Otwarcie rynku kolejowych połączeń dalekobieżnych między największymi miastami (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław itp.) na innych przewoźników niż PKP Intercity.
  Odtworzenie połączeń kolejowych do dużych miast pozbawionych kolei: Jastrzębie-Zdrój, Łomża, Bełchatów itd.
  Zintegrowanie transportu publicznego poprzez: wspólne taryfy, wspólne rozkłady jazdy, uzupełnianie się sieci połączeń kolejowych i autobusowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

P.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Docelowo należy odchodzić od utrzymywania publicznego transportu, a tym bardziej — monopoli.

Q. Zdrowie

Q.1. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB.  Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Rozwój sieci gabinetów lekarzy rodzinnych (POZ)
  Rozwój sieci przychodni ze specjalistyczną opieką zdrowotną
  Rozwój szpitali ze specjalistyczną opieką zdrowotną
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Należy zmienić tę ustawę i całe prawo dotyczące ochrony zdrowia

Q.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Lecznictwo powinno być finansowane w taki sposób, jakiego sobie życzy obywatel. Należy znieść przymus państwowych ubezpieczeń. Kto chce — niech się ubezpiecza w NFZ, ale wątpię, żeby byli chętni na wolnym rynku. Pieniądze powinny iść na to, czego oczekują pacjenci — jeśli będą potrzebowali więcej przychodni, to będą powstawały przychodnie, jeśli więcej szpitali specjalistycznych — będą powstawały szpitale.

Q.3. Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.  Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  To, ile szpital lub przychodnia mogą wykonać badań lub zabiegów, powinno zależeć wyłącznie od możliwości placówki – liczby zatrudnionych lekarzy i dostępności sprzętu – a nie od kontraktu przyznanego przez NFZ.
  Każdy pacjent powinien opłacać niewielką część kosztu wizyty u specjalisty (np. 20 zł).
  Pacjenci powinni sami opłacać leczenie na zasadzie opłaty za usługę.
  Pacjent powinien mieć możliwość dopłacenia do wyższego standardu świadczeń medycznych – np. protezy z lepszego materiału lub operacji w nowocześniejszej technologii.
  Samorządy powinny przejąć część środków NFZ i same zarządzać organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.
Całość świadczeń powinna być finansowana z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
  Należy ograniczyć liczbę medycznych świadczeń gwarantowanych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Q.4. Jedną z przyczyn kolejek do specjalistów w publicznych zakładach zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy.  Jak Pani/Pana zdaniem można zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce w perspektywie kolejnych 15 lat? Prosimy wybrać dwie odpowiedzi, które najbardziej pasują.
  Należy zwiększyć środki w budżecie państwa przeznaczone na ochronę zdrowia
  Należy zwiększyć liczbę studentów i co roku wykształcać większą liczbę lekarzy
  Należy poprawić warunki pracy w szpitalach i przychodniach
  Należy stworzyć zachęty dla lekarzy, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej, do tego, by wracali do kraju
  Należy zatrudnić lekarzy z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
  Należy zwiększyć personel administracyjny, żeby odciążyć personel medyczny
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Należy uwolnić zawód lekarza spod urzędniczej reglamentacji oraz wprowadzić dobrowolność ubezpieczeń

Q.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dobrowolne ubezpieczenia spowodują racjonalizację wydatków i pozwolą więcej płacić lekarzom. Dodatkowo obniżki podatków i deregulacja zachęci lekarzy do tego, żeby pracować w Polsce, również tych zagranicznych.

R. Sprawy zagraniczne i obronność

R.1.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna działać na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską.
B. Integracja Ukrainy z Unią Europejską nie jest możliwa w najbliższych latach i Polska nie powinna podejmować działań w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

R.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Przynależność do UE jest mało rozsądna, ale jeśli Ukraina chce — niech należy. My się powinniśmy wypisać, ale nie zabraniać innym.

R.3. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Polska powinna przyjąć część osób ubiegających się o status uchodźcy, które przybywają do innych państw Unii Europejskiej.
  Polska powinna solidarnie ponosić koszty opieki nad osobami ubiegającymi się o status uchodźcy na terenie Unii Europejskiej.
  Polska powinna działać na rzecz ograniczenia liczby osób ubiegających się o status uchodźcy.
  Polska powinna całkowicie zamknąć granice dla osób ubiegających się o status uchodźcy.
Obecnie głównym wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej, w tym Polski jest poprawa efektywności procedur i instytucji przyznających status uchodźcy oraz współpraca między państwami Unii w tym zakresie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

R.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jeśli zaprzestaniemy nieodpowiedzialnej polityki socjalnej, nie będziemy mieli poważnych problemów z uchodźcami. Należy bezwzględnie wydalać uchodźców nielegalnych oraz tych, którzy sprawiają problemy.

R.5. Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Powołanie europejskiej armii.
  Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej.
  Przystąpienie Polski do europejskiej prokuratury.
  Polska powinna zwiększać swoje zaangażowanie w Eurokorpusie - strukturze wojskowej szybkiego reagowania wykorzystywanej na potrzeby Unii Europejskiej i NATO.
Państwa Unii Europejskiej powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

R.6. W 2021 r., po 16 latach, Angela Merkel przestanie być Kanclerzem Niemiec, co oznacza konieczność ułożenia relacji z jej następcą lub następczynią.  Co Pani/Pana zdaniem powinno być strategicznym celem Polski w relacjach z Niemcami rządzonymi przez nowego kanclerza? Prosimy wymienić i ew. krótko omówić odpowiedzi.
1.
Załagodzenie napiętych stosunków, doprowadzenie do polityki partnerskiej w miejsce prób wasalizacji Polski przez Niemcy.
2.
Osłabienie kursu na przyspieszoną integrację europejską.
3.
Rezygnacja przez Niemcy z polityki zatruwania Unii regulacjami i polityczną poprawnością.

R.7. Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Polska, jako kraj członkowski UE oraz członek Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, zobowiązała się, by do 2030 r. zwiększyć pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto. W 2018 r. Polska przeznaczyła 0,14 proc. DNB.  Czy będzie Pani/Pan popierać realizację tego zobowiązania? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

R.8.   Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
  redukcja ubóstwa na świecie
  wsparcie demokracji i dobrego rządzenia w krajach rozwijających się
ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu
  pomoc humanitarna w sytuacji katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych
  wsparcie polskich przedsiębiorców inwestujących w krajach rozwijających się
  wzmacnianie edukacji podnoszącej zrozumienie problemów oraz zależności globalnych
zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

R.9. Czy zgadza się Pani / Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.   tak  
Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.   tak  
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica. tak    
Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do wojny z Iranem, polscy żołnierze powinni walczyć u boku Amerykanów.   tak  

S. Zakończenie

S.1. Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Mniej zakazów — więcej wolności.

S.2. Fotografia

Pytania tematyczne

T.1. Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
Ustrój państwa (3)
Prawa i wolności obywateli (8)
Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
Edukacja (5)
Nauka (2)
Gospodarka i rozwój regionalny (8)
Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
Cyfryzacja (2)
Kultura (4)
Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
Zdrowie (3)
Sprawy zagraniczne i obronność (9)
Migracje (4)

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.