facebook tweeter youtube

 
Katarzyna Czochara
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydatka na posłankę
    Prawo i Sprawiedliwość
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Data wypełnienia: 08.05.2014
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię (imiona):
Katarzyna
Nazwisko:
Czochara
Data urodzenia (dd.mm.rrrr):
03.11.1969
Miejsce zamieszkania:
Moszczanka
Miejsce urodzenia:
Biała

A.2. Wykształcenie
 podstawowe
 gimnazjalne
 zasadnicze zawodowe
 średnie
 wyższe licencjackie/ inżynierskie
wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
Uniwersytet Wrocławski- filologia gremanska, tlumacz j. niemieckiego, ekspert do spraw funduszy unijnych. Obecnie miedzynarodowe studia Caoching w Opolu.

A.4. Ostatnio wykonywany zawód 
nauczyciel- tlumacz j.niemieckiego

A.5. Okręg wyborczy wybór z listy
Okręg nr 12 – woj. dolnośląskie i opolskie

A.6. Komitet wyborczy  wybór z listy
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

A.7. Numer na liście wyborczej
10.

B. Dane kontaktowe

B.1. Podstawowe dane kontaktowe
E-mail
jelonek30mosz@wp.pl

C. Informacje o kandydatce/ kandydacie

C.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie dodatkowo studiuje Międzynarodowe Studia Coaching akredytowane w 81 państwach w Opolu oraz psychologię w Lodzi Pedagog- nauczycielka języka niemieckiego. Do jej atutów należy zaliczyć perfekcyjną znajomość języka niemieckiego (tłumacz języka niemieckiego). Działaczka organizacji społecznych i pozarządowych - m.in. była głównym inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć społecznych, w tym Wojewódzkich Obchodów Święta Flagi Narodowej, obchodzonego corocznie we wsi Moszczanka na Opolszczyźnie. Ekspert ds. funduszy unijnych, od lat uczestniczący w procesie pozyskiwania środków unijnych, zarówno sama pozyskując dotacje unijne (m.in. na rozwój kapitału ludzkiego), jak i rozpatrując wnioski o dofinansowania unijne finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 . Realizuje się też jako rolnik prowadząc zagrodową hodowlę jelenia europejskiego w Moszczance. Prywatnie spędza wolny czas z rodzina, a jej pasja jest muzyka i taniec. Obecnie jest czlonkiem Zarzadu Okregowego PiS w Opolu oraz czlonkiem Rady Politycznej PiS krajowej w Warszawie.

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie wybieralnych funkcji publicznych, które pełniła Pani/ pełnił Pan w przeszłości.   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.  
 Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 Radny rady gminy
 Radny rady powiatu
 Radny sejmiku wojewódzkiego
 Poseł na Sejm RP
 Senator RP
 Poseł do Parlamentu Europejskiego
 Nie pełniłam/ nie pełniłem żadnych wybieralnych funkcji publicznych w przeszłości.

Inne (jakie?)

Prezes Stowarzyszenia Milosnikow Wsi Moszczanka

C.3. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie wybieralnych funkcji publicznych, które pełni Pani/ Pan w chwili obecnej.   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.  
 Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 Radny rady gminy
 Radny rady powiatu
 Radny sejmiku wojewódzkiego
 Poseł na Sejm RP
 Senator RP
 Poseł do Parlamentu Europejskiego
 Nie pełnię żadnych wybieralnych funkcji publicznych.

Inne (jakie?)

Prezes Milosnikow Wsi Moszczanka

C.4. W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych.    W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
Język angielski
 Język francuski
Język niemiecki
 Język hiszpański
 Język rosyjski

C.5. Zainteresowania/ hobby
Muzyka, taniec, podroze oraz literatura.

D. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie europejskim

D.1. Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim.    Program której partii europejskiej jest Pani/ Panu najbliższy?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Demokraci UE (EUD)
 Europejska Partia Demokratyczna (EDP)
 Europejska Partia Lewicy (EPL)
 Europejska Partia Ludowa (EPP)
 Europejska Partia Zielonych (Greens)
 Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM)
 Europejskie Przymierze na rzecz Wolności (EAF)
 Europejskie Przymierze Ruchów Narodowych (AEMN)
 Partia Europejskich Socjalistów (PES)
 Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
 Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji (MELD)
Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR)
 Wolny Sojusz Europejski (EFA)
 Planuję być posłanką niezrzeszoną / posłem niezrzeszonym.
 Zadecyduję po wyborach.

D.2. Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan przede wszystkim zajmować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Mając na względzie znaczenie Odry będącej najdłuższą śródlądową drogą wodną w Polsce, a zarazem najbardziej ekologiczną gałęzi transportu, koniecznym jest odzyskanie żeglowności na Odrze ( aby Odra uzyskała w jak najkrótszym czasie IV klasę żeglowności). Idący za tym rozwój transportu rzecznego, to także ponowna działalności portów rzecznych w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i Wrocławiu, oraz tysiące nowych miejsc pracy.
2.
Pracą nad zmianami w Pakiecie Klimatycznym z korzyścią dla Polski, Według propozycji Komisji Europejskiej, do 2030 r. emisja CO2 powinna zostać zredukowana o 40 proc. w stosunku do 1990 r., a udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej ma wzrosnąć do 27 proc. Polska ma szczególne powody do niepokoju, ponieważ ponad 90 proc. energii w Polsce produkowane jest z węgla. Skutkiem przyjęcia obecnego Pakietu Klimatycznego w Polsce grozi utratą do 30% rentowności wielu gałęzi przemysłu, co jednocześnie skutkowałoby utratą kilkuset tysięcy miejsc pracy. Dodatkowo koszt energii elektrycznej wzrósłby o kilkadziesiąt procent a to dotknęłoby każdego z nas. Dlatego uważam ze ta sprawa wymaga szczególnej troski i zadbanie o Polskie interesy na szczeblu Unijnym. Realizacja redukcji CO2 winna odbywać się z poszanowaniem interesów Polski oraz polskich miejsc pracy.
3.
Praca nad stworzeniem łatwych warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki poprzez lepszy dostęp do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem funduszy unijnych. - maksymalne ułatwienie dostępu funduszy unijnych dla polskich przedsiębiorców i rolników, - oraz takie same traktowanie polskich firm i rolników, jak traktowani są ich koledzy z innych krajów Unii Europejskiej.

D.3. Jakie problemy Pani/ Pana okręgu wyborczego można Pani/ Pana zdaniem rozwiązać w ramach pracy w Parlamencie Europejskim?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1
Rozwoj gospodarczy regionu

Pytania tematyczne

E.1.   Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2.   W nadchodzącej kadencji Parlament Europejski będzie pracować nad zaproponowanym przez Komisję Europejską pakietem polityki klimatycznej do roku 2030.   Które z poniższych propozycji pakietu klimatycznego poparłaby Pani/ poparłby Pan jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 Do 2030 r. UE powinna obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. (przemysł ciężki i elektrownie: o 43 proc.; rolnictwo, transport, budownictwo: o 30 proc.).
 Energia pochodząca z odnawialnych źródeł (OZE) ma realizować co najmniej 27 proc. zapotrzebowania energetycznego Unii, przy czym poszczególne państwa członkowskie nie będą zobowiązane do osiągnięcia określonych kwot produkcji energii z OZE.
 By zapobiec spadkowi cen na uprawnienia do emisji CO2, należy wprowadzić backloading – w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną zawieszać część aukcji uprawnień do emisji CO2.
 Należy ograniczyć wsparcie dla odnawialnych źródeł energii (OZE), ponieważ powodują wzrost cen energii w UE.
 Unia Europejska powinna uelastycznić politykę klimatyczną, by zatrzymać odpływ przemysłu z Europy do państw, w których obowiązują mniej restrykcyjne ograniczenia, np. w emisji CO2.
 Polityka klimatyczna i energetyczna powinny zostać rozdzielone.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G. Materiały

G.1. Materiały wyborcze  

* Zobacz, jak na te pytania odpowiedziały ogólnopolskie komitety na Latarnik Wyborczy.

Kwestionariusz współtworzyli: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Tomasz Chmal, Agata Dudek, Federacja Konsumentów, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja Szansa na Przyszłość, Grupa Zagranica, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Obywatelskich, Instytut Spraw Publicznych, Koalicja Klimatyczna, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Projekt: Polska, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Leszek Skiba, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Katarzyna Szajewska, Szkoła Liderów, Urszula Żurek-Kucharska.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.