facebook tweeter youtube

 
Filip Tadeusz Pelc

kandydat na posła
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Kwestionariusz — Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 12.05.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane podstawowe kandydatki/ kandydata

A.1.
Imię (imiona) i nazwisko
Filip Tadeusz Pelc

A.2.
Data urodzenia
05.04.1990
Miejsce urodzenia
Warszawa

A.3. Okręg wyborczy
Nr 4 (Warszawa i sąsiednie powiaty)

A.4. Komitet wyborczy
2 - WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

A.5. Numer na liście wyborczej
7

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe/ gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe

B. Dane podstawowe: kontakt z obywatelami

B.1. Dane kontaktowe
Facebook
https://www.facebook.com/radnyfilippelc
Adres email
filippelc4@gmail.com

B.2. Kontakt z biurem wyborczym
telefon
607590364
e-mail
filippelc4@gmail.com

B.3. Czy jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

C. Doświadczenie i motywy kandydowania

C.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu i/lub opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia, które będzie przydatne w pracy w Parlamencie Europejskim.
- Radny dzielnicy Białołęka - druga kadencja - Magister dziennikarstwa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Autor dziesięciu zwycięskich projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego - Współorganizator koncertów Solidarni z Białorusią i członek stowarzyszenia Inicjatywa Wolna Białoruś - Wiceprezes stowarzyszenia Nasza Choszczówka i współorganizator Olimpiad Sportowych w Choszczówce - Współwydawca gazety Nasza Choszczówka - Pomysłodawca akcji Zielony Łańcuszek

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/ Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta      
Radny/radna gminy tak    
Radny/radna powiatu      
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego      
Poseł na Sejm RP      
Senator RP      
Poseł do Parlamentu Europejskiego      
Inne      

C.3. Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu Europejskiego?
Zależy mi na jak najszybszej zmianie polityki związanej ze zmianą klimatu. Jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu, wkrótce będzie za późno, by odwrócić procesy związane z globalnym ociepleniem.

C.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Radny dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

C.5. W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych. W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język włoski

Inne (jakie?)

D. Doświadczenie i motywy kandydowania

D.1. Artykuł 2. Traktatu o Unii Europejskiej wymienia główne wartości Wspólnoty: godność osoby ludzkiej, wolność, demokrację, równość, państwo prawne oraz poszanowanie praw człowieka. Jakimi wartościami będzie się Pani/ Pan kierować w pracy posłanki/ posła?
Wszystkimi wyżej wymienionymi.

D.2. Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim. Program której europejskiej partii jest Pani/ Panu najbliższy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Europejska Partia Demokratyczna
  Europejska Partia Lewicy
  Europejska Partia Ludowa
  Europejska Partia Zielonych
  Europejski Sojusz na rzecz Wolności
Partia Europejskich Socjalistów
  Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji
  Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
  Nie identyfikuję się z programem żadnej europejskiej partii.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

D.3. Poseł do Parlamentu Europejskiego współdecyduje o prawie obowiązującym pół miliarda Europejczyków. Na jakie wyzwania stojące przed Europą powinien Pani/ Pana zdaniem odpowiedzieć Parlament Europejski w nadchodzącej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy wyzwania.
1.
Ochrona klimatu.
2.
Walka ze smogiem - wspieranie transportu zbiorowego.
3.
Ochrona praw zwierząt.

D.4. Jakie przepisy prawne chciałaby Pani/ chciałby Pan wprowadzić w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy propozycje przepisów.
1.
Zielony Pakt dla Europy - jak najszybsze odejście od węgla i rozwój odnawialnych źródeł energii.
2.
Stworzenie Europejskiego Funduszu Wolnych Mediów - zwiększenie niezależności lokalnych mediów.
3.
Zakaz hodowli zwierząt futerkowych

D.5. Czy Pani/ Pana zdaniem poseł/ posłanka do Parlamentu Europejskiego może w pewnych okolicznościach zagłosować za rezolucją krytyczną wobec działań rządu swojego kraju?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E. Kwestionariusz rozpoczyna 13 podstawowych pytań z różnych dziedzin, które w formie quizu będą promowane wśród wyborców. Na ich podstawie wyborcy będą mogli porównać swoje poglądy z poglądami kandydatek i kandydatów. W kolejnej części kwestionariusza znajdzie Pani/ Pan pytania eksperckie z różnych dziedzin, które będą promowane przede wszystkim w publikacjach medialnych.

E.1. Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Większy nacisk na kwestie praworządności i ich egzekwowania.

E.3. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.   tak  
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda. tak    

E.4. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty. tak    
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej). tak    
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych. tak    

E.5. Rozwój narzędzi komunikacji w internecie pociąga za sobą kolejne wyzwania dotyczące m. in. mowy nienawiści, różnych form dyskryminacji i znieważania oraz przestrzegania prawa przez użytkowników i twórców platform. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów. tak    
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach. tak    
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać wydawcy tych portali.     tak

E.6. W 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie prawo ochrony danych osobowych, które daje obywatelom m. in. prawo do „bycia zapomnianym”, wyznacza standardy ochrony danych i nakłada kary na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do tych przepisów (tzw. RODO). Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Prywatność jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, a przepisy dotyczące ochrony danych osobowych powinny być bardziej restrykcyjne.
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej jest wystarczająca, należy skupić się na skutecznej realizacji przepisów.
  Ochrona danych osobowych jest zbyt daleko posunięta i utrudnia prowadzenie biznesu. Należy złagodzić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.7. Jakie nowe przepisy ochrony danych osobowych należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?
Brak odpowiedzi.

E.7a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Przepisy powinny być jasne i zrozumiałe. Obywatele nie powinni mieć wątpliwości w sprawie interpretacji przepisów.

E.8. Celem Unii Europejskiej jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych (obniżenie emisji o 85 proc. do 2050 r). Na osiągnięcie celów klimatycznych Unia chce przeznaczyć ¼ budżetu na lata 2021-2027. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Należy zmniejszyć tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  Obecne cele klimatyczne są odpowiednie i należy dążyć do ich realizacji.
Należy postawić ambitniejsze cele redukcji gazów cieplarnianych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.9. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Kwestia obniżenie emisji gazów cieplarnianych powinna stać się absolutnym priorytetem. Unia Europejska powinna być w tym zakresie wzorem i inicjatorem zmian.

E.10. W mijającej kadencji Parlament Europejski w formie rezolucji zajął stanowisko w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. Parlament Europejski powinien jak najczęściej zabierać głos w obronie cennych przyrodniczo terenów w państwach członkowskich ze względu na szczególną wartość dla wszystkich obywateli Unii.
B. Parlament Europejski nie powinien zabierać głosu na temat ochrony obszarów cennych przyrodniczo na terenie poszczególnych państw członkowskich. Ochrona przyrody powinna być wyłączną kompetencją tych państw. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.11. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju). tak    
Wszyscy migranci nielegalnie przebywający na terytorium UE, powinni zostać odesłani z powrotem do swoich krajów.   tak  
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ułatwiać obywatelom Ukrainy dostęp do swojego rynku pracy. tak    

E.12. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Unia Europejska powinna wymagać by europejskie firmy prowadziły interesy tylko w tych państwach, które gwarantują podstawowe prawa pracownicze i racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. tak    
Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim swobodę zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin.   tak  

E.13. Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? A) Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. B) Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.14. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Zakupy uzbrojenia powinny być realizowane przez poszczególne państwa członkowskie w zależności od ich indywidualnych interesów.
B. Należy rozwijać europejski system produkcji i zakupów uzbrojenia. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.15. Które z wymienionych czynników Pani/ Pana zdaniem powinny wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państwa członkowskiego? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Poziom rozwoju gospodarczego (więcej środków dla krajów o niższym PKB).
  Utrzymywanie dozwolonego przez Unię Europejską poziomu deficytu budżetowego.
Poziom bezrobocia w państwie członkowskim.
Przestrzeganie przez państwo zasad praworządności.
Przestrzeganie przez państwo przepisów ochrony środowiska i realizacji polityki klimatycznej.
Liczba przyjmowanych przez państwo uchodźców.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.16. Na początku 2019 r. Komisja Europejska zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa, stwierdzając, że połączenie koncernów narusza unijne przepisy antymonopolowe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy przede wszystkim chronić konkurencję między firmami na rynku europejskim i kontynuować działania, które zapobiegają tworzeniu monopoli.
B. Ważniejsze od ochrony konkurencji na rynku europejskim jest wsparcie najsilniejszych europejskich firm (tzw. europejskich czempionów), które będą skutecznie konkurować na rynku globalnym. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F. Obszary tematyczne

F.1. W dalszej części kwestionariusza zadajemy pytania o poszczególne polityki europejskie. Odpowiedzi na te pytania również wyświetlą się w Pani/ Pana profilu w serwisie MamPrawoWiedziec.pl Na ich podstawie przygotujemy analizy i zestawienia dla mediów. W profilu wyświetlą się wyłącznie te pytania, na które udzieli Pani/ Pan odpowiedzi. Prosimy o wskazanie, w których poniżej wymienionych obszarach tematycznych chce się Pani/ Pan specjalizować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego. W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania z wybranych 
  PRAWA OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ
ŚRODOWISKO, KLIMAT, ENERGETYKA
  BUDŻET UNII
  GOSPODARKA
  ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO
  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
  SPRAWY ZAGRANICZNE
  MIGRACJE
  EDUKACJA, NAUKA, KULTURA
  USTRÓJ UE
  Żadne z powyższych

G. środowisko, klimat, energetyka

G.1. Prawo unijne określa ramowe zasady gospodarowania wodami w Unii Europejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
B. Najcenniejsze dla gospodarki są rzeki naturalne – jako, że zapewniają lepszą czystość wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W jednostkowych przypadkach powinny być wydawane zezwolenia na odstrzał zwierzęcia chronionego, które powoduje szkody rolnicze (np. żubra lub wilka).   tak  
Unia Europejska powinna brać odpowiedzialność, również finansową, za ochronę lasów na świecie. tak    
W Unii Europejskiej powinien obowiązywać zakaz budowy nowych kopalni węgla brunatnego. tak    
Unia Europejska powinna karać państwa członkowskie, które przekraczają europejskie normy smogu. tak    
Odpowiedzialność za odzyskiwanie surowców należy obowiązkowo nałożyć na producentów opakowań plastikowych. tak    
Odpady powstające na terenie Unii powinny obowiązkowo podlegać recyklingowi na jej terenie. tak    

G.3. Jakie działania Pani/ Pana zdaniem należy podjąć by zmniejszyć emisję CO2? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Rozwijać odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, wodna).
Rozwijać małe źródła energii należące do obywateli i lokalnych wspólnot energetycznych (wsparcie prosumentów).
  Rozwijać energetykę jądrową.
Inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków i sieci przesyłowych.
  Inwestować w badania i rozwój technologii energetyki węglowej, która będzie emitować mniej CO2.
Ograniczać rozwój lotnictwa, np. wprowadzić opłatę emisyjną w transporcie lotniczym, która wpłynie na wzrost cen biletów albo wprowadzić limit na dozwoloną liczbę przelotów.
Ograniczyć hodowlę zwierząt.
  Nie należy prowadzić działań na rzecz obniżenia emisji CO2.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H. Budżet unii

H.1. Z jakich źródeł Pani/ Pana zdaniem należy pozyskiwać dodatkowe wpływy do budżetu Unii? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zwiększyć dochody budżetu Unii z ceł (kosztem państw członkowskich).
  Państwa powinny przekazywać do wspólnego budżetu większą część dochodu z VAT niż obecnie.
  Należy wprowadzić ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych.
  Należy zwiększyć opłaty za emisję gazów cieplarnianych.
  Należy wprowadzić europejski podatek od nieprzetwarzalnych opakowań plastikowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.2. W ramach polityki spójności Unia Europejska wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów UE. Podstawowym kryterium decydującym o tym, które regiony otrzymają więcej pieniędzy, jest poziom ich rozwoju gospodarczego. Jakie Pani/ Pana zdaniem powinny być kryteria przyznawania środków polityki spójności? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

I. Gospodarka

I.1. Projekt siedmioletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przewiduje 30,6 mld euro na rozwój sieci transportowej. Prosimy o wskazanie dwóch priorytetów, jakie powinny być finansowane z tego budżetu. Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rozwój sieci kolejowej.
  Rozwój żeglugi śródlądowej.
  Rozwój sieci dróg.
  Rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.
  Rozwój sieci lotnisk.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

J. Rolnictwo i rybołówstwo

J.1. Od czego powinno być uzależnione wsparcie finansowe przyznawane rolnikom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty)? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od dbania przez gospodarstwa o środowisko (np. ochrona wód, krajobrazu, dzikich zwierząt).
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zagwarantowania dobrostanu zwierząt (np. wykluczenie niehumanitarnych praktyk hodowli zwierząt).
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od opłacalności upraw i hodowli na danym terenie.
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zamożności gospodarstwa.
  Dopłaty dla rolników powinny zostać zlikwidowane.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K. Polityka bezpieczeństwa

K.1. Jakie działania Pani/ Pana zdaniem powinny podejmować państwa członkowskie w związku z zagrożeniem dezinformacją? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Unia Europejska powinna realizować wspólną, ofensywną politykę informacyjną.
  Unia Europejska powinna wzmacniać ośrodki niezależnej informacji w państwach spoza Unii, będących źródłem dezinformacji.
  Unia Europejska powinna wprowadzić narzędzia blokujące treści o charakterze dezinformacji.
  Unia Europejska nie powinna prowadzić wspólnej polityki wobec zagrożenia dezinformacją.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Kwestionariusz — Samorząd (kandydaci do rad dzielnic w Warszawie) 2014
Data wypełnienia: 12.11.2014
Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. Informacje podstawowe:
Imię (imiona):
Filip Tadeusz
Nazwisko:
Pelc
Data urodzenia:
05.04.1990
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Ostatnio wykonywany zawód:
Dziennikarz
Miejsce zamieszkania:
Warszawa

A.2. Wykształcenie wybór z listy
 podstawowe
 gimnazjalne
 zasadnicze zawodowe
 średnie
 wyższe licencjackie/inżynierskie
wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
Magister Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim Licencjat Fotografii Prasowej na Uniwersytecie Warszawskim

A.4.
Okręg wyborczy:
Białołęka - okręg nr 4
Komitet wyborczy (prosimy o podanie pełnej nazwy komitetu):
Gospodarność Wspólnota Samorządowa
Numer na liście wyborczej:
2

A.5. Dane kontaktowe
E-mail:
filippelc4@gmail.com
Strona internetowa, blog kandydatki/kandydata:
facebook.com/filiptadeuszpelc

A.6. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w wypadku komunikatorów.
Facebook:
facebook.com/filiptadeuszpelc

B. Informacje o kandydatce/ kandydacie

B.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.  Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej.
Mieszkaniec Choszczówki od 1995 roku. Magister dziennikarstwa i licencjat fotografii prasowej na Uniwersytecie Warszawskim. Organizator koncertów ,,Solidarni z Białorusią” i członek zarządu stowarzyszenia ,,Inicjatywa Wolna Białoruś". Wolontariusz w stowarzyszeniu ,,Nasza Choszczówka". Członek zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016 na Białołęce.

B.2. Poniżej wymieniliśmy funkcje publiczne.  Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/ Pana dotyczą.  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję.Obecnie pełnię tę funkcję.Nie pełniłam/ pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta  tak
Radny rady gminy  tak
Radny rady powiatu   tak
Radny sejmiku wojewódzkiego   tak
Radny rady dzielnicy   tak
Urzędnik administracji samorządowej  tak
Członek zarządu gminy/ powiatu/ województwa  tak
Poseł na Sejm RP  tak
Senator   

B.3. Zainteresowania/ hobby
Fotografia i sport

C. Motywy kandydowania i planowana działalność w radzie dzielnicy

C.1. Jaka jest Pani/ Pana motywacja do kandydowania w wyborach samorządowych?
Białołęka rozwija się w sposób nierównomierny. Większość inwestycji dzielnicy realizowana jest na terenach położonych po zachodniej stronie ul.Modlińskiej. Chciałbym aby proporcje były równe. Podaczas trwania kampanii wyborczej rozmawiałem z ponad tysiącem mieszkańców. Wiem, które problemy są dla nich najbardziej dokuczliwe.

C.2. Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan zajmować jako radna/ radny rady dzielnicy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Budowa parkingów ,,Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych oraz zwiększenie częstotliwośći jazdy pociągów SKM (przywrócenie kursów w weekend).
2.
Zwiększenie ilości stacji Veturillo.
3.
Poprawa bezpieczeństwa na terenach, po których przemieszczają się dziki. Usprawnienie linii alarmowej łowczego tak, aby czas oczekiwania na przyjazd patrolu, nie był dłuższy niż kilka minut.

C.3. Jakie problemy Pani/ Pana okręgu wyborczego można Pani/ Pana zdaniem rozwiązać w ramach pracy w radzie dzielnicy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Poprawa jakości dróg osiedlowych oraz budowa chodników i oświetlenia przy jezdniach.
2.
Poprawienie komunikacji miejskiej. Ułatwienie mieszkańcom korzystania z pociągów SKM.
3.
Zachęcanie do aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez zwiększenie środków przeznaczonych na ,,Budżet partycypacyjny”.

C.4. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców swojej dzielnicy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Utworzenie w Choszczówce ambitnego kina za 5 zł, w ramach akcji ,,Kino za rogiem”. Budowa Domu Kultury.
2.
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie Mistrzostw Białołęki w różnych dyscyplinach sportu.
3.
Budowa street workout parków, czyli siłowni ulicznych przy dużych osiedlach m.in. w Płudach, na Żeraniu i Kobiałce. Utworzenie skateparku po wschodniej stronie Białołęki.

C.5. Jakie są według Pani/ Pana sukcesy rady dzielnicy mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Ukończenie budowy mostu Północnego.
2.
Budowa wiaduktów kolejowych w Choszczówce i Płudach.
3.
Modernizacja gimnazjum nr 124 w Choszczówce i budowa boisk sportowych przy szkole.

C.6. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia rady dzielnicy mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Nie doprowadzenie do realizacji poszerzenia ul.Marywilskiej. Niewybudowanie stacji ,,Parkuj i Jedź" przy stacjach SKM.
2.
Nierównomierny rozwój dzielnicy. Brak inwestycji na Białołęce Dworskiej i Szamocinie.
3.
Fakt, że na Białołęce istnieją jedynie 4 stacje Veturillo.

C.7. W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz dzielnicy? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Organizowanie dyżurów
Prowadzenie strony internetowej
 Prowadzenie bloga
Pisanie artykułów do lokalnych mediów
Udział w spotkaniach z mieszkańcami

Pytania tematyczne

D.1.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższą opinią? Prosimy wybrać jedną odpowiedź w każdym podpunkcie.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Burmistrz dzielnicy powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich. tak 
B. Należy zlikwidować rady dzielnic. tak 
C. Ustawowe uprawnienia burmistrza dzielnicy są wystarczające, by burmistrz był w pełni skuteczny.  tak
D. Ustawowe uprawnienia rady dzielnicy są wystarczające, by rada była w pełni skuteczna.  tak

D.2.   Władza wykonawcza w dzielnicy jest sprawowana przez zarząd dzielnicy. Pracami zarządu kieruje burmistrz, który na początku kadencji jest wybierany przez radnych. Wybór burmistrza to jedno z najważniejszych uprawnień rady dzielnicy.  Kto Pani/ Pana zdaniem powinien pełnić funkcję burmistrza dzielnicy, do której rady Pani/Pan kandyduje? Prosimy o krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi.
Osoba mająca mocny mandat w postaci poparcia większości radnych. Uważam, że samorządowcy nie powinni sugerować się wolą partii, a potrzebami mieszkańców dlatego chciałbym, by burmistrz był bezpartyjny.

D.3.   Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe składane przez radnych są jawne (art. 24h ustawy) i powinny być upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Upublicznianie oświadczeń majątkowych radnych jest słuszne.

takTakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4.   Jak oceniłaby Pani/ oceniłby Pan zachowania wymienione poniżej? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Nie budzi żadnych zastrzeżeń.Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia.Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki.Jest całkowicie nie do zaakceptowania.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Radna/ radny pomaga znaleźć swojemu krewnemu pracę w jednostce podległej urzędowi miasta/ dzielnicy, w której sprawuje mandat.   tak 
B. Radna/ radny pomaga zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej napisać wniosek o dotację z urzędu miasta/ dzielnicy.  tak  
C. Członek rodziny radnej/ radnego startuje w przetargach ogłaszanych przez urząd miasta/ dzielnicy. tak   
D. Radna/ radny po objęciu mandatu podejmuje pracę w mazowieckim urzędzie marszałkowskim.    tak

D.5.   Na poziomie lokalnym istnieją różne formy partycypacji obywatelskiej, w tym organy doradcze, mające na celu wspieranie działania władz i instytucji publicznych. Niektóre z nich mają długą tradycję, jednak zdarza się, że przedstawiciele instytucji publicznych niechętnie z nich korzystają.  Którą z poniżej wymienionych form partycypacji należałoby Pani/ Pana zdaniem szczególnie rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu w Warszawie?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Przedszkolne i szkolne Rady Rodziców
 B. Rady Osiedli
 C. Samorządy szkolne
 D. Młodzieżowe Rady Dzielnic i Młodzieżową Radę Warszawy
 E. Dzielnicowe Rady Seniorów
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.6. Jak Pani/ Pana zdaniem powinien zmienić się sposób funkcjonowania wybranej formy partycypacji w wyniku działań podjętych przez samorząd w nadchodzącej kadencji?
Jeżeli chodzi o partycypację obywatelską, uważam że należy zwiększyć środki przeznaczone na Budżet Partycypacyjny. Poza możliwością realizacji potrzebnych inwestycji, Budżet Partycypacyjny sprzyja aktywizacji i integracji lokalnych społeczników.

D.7.   Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców dzielnicy problemy powinny przed podjęciem ostatecznej decyzji przez władze stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Przede wszystkim chciałbym, aby publiczna debata i wnioski mieszkańców były wysłuchiwane przez władze dzielnicy. Nie zawsze było tak w przypadku realizacji takich inwestycji jak np. rozbudowa oczyszczlni Czajka.

D.8.   Budynki i boiska szkół i przedszkoli są własnością miasta, a administrują nimi (odpowiadając za bezpieczeństwo ich użytkowników) oraz decydują o sposobie udostępniania dyrektorzy placówek. W dyskusji nad sposobem udostępniania budynków i boisk pojawiają różne stanowiska. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Boiska szkolne i place zabaw przy przedszkolach powinny być otwarte i dostępne dla organizacji pozarządowych (np. prowadzących zajęcia edukacyjne i wychowawcze realizowane z dotacji z urzędu Warszawy) oraz mieszkańców (np. na spotkania wspólnot mieszkaniowych, lokalnych stowarzyszeń lub nieformalnych grup) po zakończeniu pracy szkoły czy przedszkola, tak jak inne tego typu obiekty (np. miejskie place zabaw).
B. Budynki i boiska szkół i przedszkoli mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych, po zakończeniu zajęć powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych.

takZdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.9.   Jednym ze efektów rozwoju miasta jest zachwianie stabilności demograficznej w dzielnicach i zróżnicowanie potrzeb mieszkańców wobec usług publicznych. W "starzejących" się dzielnicach są szkoły, do których chodzi coraz mniej uczniów z rejonu (np. Śródmieście), z kolei na nowych osiedlach (np. na Białołęce) przybywa dzieci, dla których szkół brakuje. Jednym budzących wiele emocji rozwiązań jest likwidacja szkół w centrum i budowanie nowych, w dzielnicach peryferyjnych.  Które z poniższych rozwiązań jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Likwidacja szkół w centrum, sprzedaż działek lub zmiana przeznaczenia budynku na dochodowy i budowa nowych szkół w dzielnicach o dużych potrzebach edukacyjnych.
B. Pozostawienie istniejącej sieci szkół i zapewnienie dogodnej komunikacji dla uczniów z dzielnic peryferyjnych, budowa minimalnej liczby nowych szkół podstawowych w dzielnicach peryferyjnych.

Zdecydowanie A.takRaczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.10.   Jaka jest Pani/ Pana zdaniem rola dzielnicowego domu kultury? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Edukacja kulturalna tak  
B. Animacja społeczno-kulturalna (miejsce realizacji amatorskiego ruchu artystycznego i uczestnictwa w zajęciach)tak  
B. Wspieranie lokalnej aktywności społecznej tak  
C. Prezentowanie dzieł kultury w miejscach oddalonych od centrum miasta tak  
D. Tworzenie platformy spotkań lokalnego samorządu z mieszkańcamitak  
E. Zapewnianie przestrzeni, w której obchodzone są ważne rocznice i święta państwowetak  
G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.   

Kwestionariusz współtworzyli: Forum Rozwoju Warszawy, Koalicja Klimatyczna, Marcin Ochmański, SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Tadeusz Rudzki, Program Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Radosław Brodzik, Moja Polis, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Fundacja Zaczyn.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.