facebook tweeter youtube

 
Daniel Mieczysław Łaga

Kwestionariusz — Samorząd (kandydaci do rad dzielnic w Warszawie) 2014
Data wypełnienia: 14.11.2014
Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. Informacje podstawowe:
Imię (imiona):
Daniel
Nazwisko:
Łaga
Data urodzenia:
06.03.1976
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Ostatnio wykonywany zawód:
urządnik samorządowy
Miejsce zamieszkania:
Warszawa

A.2. Wykształcenie wybór z listy
 podstawowe
 gimnazjalne
 zasadnicze zawodowe
 średnie
 wyższe licencjackie/inżynierskie
wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, politolog, INP, dyplom z wyróżnieniem; studia podyplomowe: UW Wydział Prawa i Administracji: 1) Prawo Pracy; 2) Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej; 3) Mediacje, Negocjacje i Alternatywne Sposoby Rozwiązywania Sporów.

A.4.
Okręg wyborczy:
2
Komitet wyborczy (prosimy o podanie pełnej nazwy komitetu):
Platforma Obywatelska RP
Numer na liście wyborczej:
1

A.5. Dane kontaktowe
E-mail:
daniellaga@interia.pl
Strona internetowa, blog kandydatki/kandydata:
www.daniellaga.pl

A.6. Komitet wyborczy
Adres:
ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
Telefon:
22/6357879

B. Informacje o kandydatce/ kandydacie

B.1. Poniżej wymieniliśmy funkcje publiczne.  Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/ Pana dotyczą.  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję.Obecnie pełnię tę funkcję.Nie pełniłam/ pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta   
Radny rady gminy   
Radny rady powiatu    
Radny sejmiku wojewódzkiego    
Radny rady dzielnicy  tak 
Urzędnik administracji samorządowej   
Członek zarządu gminy/ powiatu/ województwa   
Poseł na Sejm RP   
Senator   

B.2. Zainteresowania/ hobby
historia, prawo pracy, fantastyka, gry strategiczne, pływanie, piłka nożna.

C. Motywy kandydowania i planowana działalność w radzie dzielnicy

C.1. Jaka jest Pani/ Pana motywacja do kandydowania w wyborach samorządowych?
Chcę zmieniać rzeczywistość w najbliższej okolicy, tak by dzień na moim kawałku Warszawy był przyjemniejszy. Chcę udostępnić Warszawę wszystkim jej mieszkańcom, tak by każdy miał w niej równe prawa i możliwości. A przed wszystkim chcę by nikt nie zapomniał o moim Powiślu, Solcu i Na Skarpiu podczas planowania inwestycji.

C.2. Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan zajmować jako radna/ radny rady dzielnicy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Przyspieszeniem prac nad uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2.
Inwestycjami które niwelują przeszkody architektoniczne np. budową wind na Most Poniatowskiego.
3.
Rozszerzeniem zakresu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi/lokalnymi.

C.3. Jakie problemy Pani/ Pana okręgu wyborczego można Pani/ Pana zdaniem rozwiązać w ramach pracy w radzie dzielnicy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Wyremontować ulice, w tym Górnośląską i Gałczyńskiego, i place Powstańców Warszawy i Trzech Krzyży.
2.
Doprowadzę do powstania wind na Most Poniatowskiego.
3.
Zadbaniem o spokojny sen mieszkańców poprzez eliminację hałasu.

C.4. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców swojej dzielnicy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Rozpropagowanie idei budżetu partycypacyjnego i związanej z tym poprawy komfortu życia w mojej Dzielnicy.
2.
Rozpropagowanie działań śródmiejskiej Komisji Dialogu Społecznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązywanie problemów przez nią wskazywanych.
3.
Zwiększenie liczby miejsc parkingowych, ze szczególnym zaakcentowaniem potrzeby budowy podziemnych parkingów.

C.5. Jakie są według Pani/ Pana sukcesy rady dzielnicy mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Uchwalanie budżetów, które zapewniły rozwój Dzielnicy.
2.
Wsparcie działań Burmistrza Śródmieścia w kwestii uchwalania mikro planów dla terenów szkół obejmowanych roszczeniami.
3.
Rozpropagowanie idei budżetu partycypacyjnego.

C.6. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia rady dzielnicy mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Brak planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla całej Dzielnicy Śródmieście.
2.
Brak znalezienia recepty na problemy związane z reprywatyzacją.
3.
Brak powołania Śródmiejskiej Rady Seniorów. dopiero zaczęły się prace w tym zakresie.

C.7. W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz dzielnicy? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Organizowanie dyżurów
 Prowadzenie strony internetowej
 Prowadzenie bloga
Pisanie artykułów do lokalnych mediów
Udział w spotkaniach z mieszkańcami

Pytania tematyczne

D.1.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższą opinią? Prosimy wybrać jedną odpowiedź w każdym podpunkcie.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Burmistrz dzielnicy powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich.  tak
B. Należy zlikwidować rady dzielnic. tak 
C. Ustawowe uprawnienia burmistrza dzielnicy są wystarczające, by burmistrz był w pełni skuteczny.tak  
D. Ustawowe uprawnienia rady dzielnicy są wystarczające, by rada była w pełni skuteczna.tak  

D.2.   Władza wykonawcza w dzielnicy jest sprawowana przez zarząd dzielnicy. Pracami zarządu kieruje burmistrz, który na początku kadencji jest wybierany przez radnych. Wybór burmistrza to jedno z najważniejszych uprawnień rady dzielnicy.  Kto Pani/ Pana zdaniem powinien pełnić funkcję burmistrza dzielnicy, do której rady Pani/Pan kandyduje? Prosimy o krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi.
Najlepiej merytorycznie przygotowany człowiek, rozumiejący znaczenie pojęcia służby publicznej.

D.3.   Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe składane przez radnych są jawne (art. 24h ustawy) i powinny być upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Upublicznianie oświadczeń majątkowych radnych jest słuszne.

takTakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4.   Jak oceniłaby Pani/ oceniłby Pan zachowania wymienione poniżej? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Nie budzi żadnych zastrzeżeń.Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia.Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki.Jest całkowicie nie do zaakceptowania.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Radna/ radny pomaga znaleźć swojemu krewnemu pracę w jednostce podległej urzędowi miasta/ dzielnicy, w której sprawuje mandat.   tak 
B. Radna/ radny pomaga zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej napisać wniosek o dotację z urzędu miasta/ dzielnicy.    tak
C. Członek rodziny radnej/ radnego startuje w przetargach ogłaszanych przez urząd miasta/ dzielnicy.     
D. Radna/ radny po objęciu mandatu podejmuje pracę w mazowieckim urzędzie marszałkowskim.     

D.5.   Na poziomie lokalnym istnieją różne formy partycypacji obywatelskiej, w tym organy doradcze, mające na celu wspieranie działania władz i instytucji publicznych. Niektóre z nich mają długą tradycję, jednak zdarza się, że przedstawiciele instytucji publicznych niechętnie z nich korzystają.  Którą z poniżej wymienionych form partycypacji należałoby Pani/ Pana zdaniem szczególnie rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu w Warszawie?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Przedszkolne i szkolne Rady Rodziców
 B. Rady Osiedli
 C. Samorządy szkolne
 D. Młodzieżowe Rady Dzielnic i Młodzieżową Radę Warszawy
E. Dzielnicowe Rady Seniorów
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.6. Jak Pani/ Pana zdaniem powinien zmienić się sposób funkcjonowania wybranej formy partycypacji w wyniku działań podjętych przez samorząd w nadchodzącej kadencji?
Należy przekazać Dzielnicowej Radzie Seniorów do opiniowania sprawy dotyczące seniorów. Ponadto ważna jest współpraca ze środowiskami seniorów w całej Dzielnicy, tak by Rada seniorów nie stała się ciałem fasadowym.

D.7.   Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców dzielnicy problemy powinny przed podjęciem ostatecznej decyzji przez władze stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2.
transport publiczny
3.
kwestię zakłócania "ciszy nocnej"

D.8. W jaki sposób jako radna/ radny chciałaby Pani/ chciałby Pan zaangażować mieszkańców w debatę na temat wymienionych spraw?
Informować o wszelkich inicjatywach konsultacyjnych, a także aranżować tego typu spotkania poprzez lokalne stowarzyszenia.

D.9.   Budynki i boiska szkół i przedszkoli są własnością miasta, a administrują nimi (odpowiadając za bezpieczeństwo ich użytkowników) oraz decydują o sposobie udostępniania dyrektorzy placówek. W dyskusji nad sposobem udostępniania budynków i boisk pojawiają różne stanowiska. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Boiska szkolne i place zabaw przy przedszkolach powinny być otwarte i dostępne dla organizacji pozarządowych (np. prowadzących zajęcia edukacyjne i wychowawcze realizowane z dotacji z urzędu Warszawy) oraz mieszkańców (np. na spotkania wspólnot mieszkaniowych, lokalnych stowarzyszeń lub nieformalnych grup) po zakończeniu pracy szkoły czy przedszkola, tak jak inne tego typu obiekty (np. miejskie place zabaw).
B. Budynki i boiska szkół i przedszkoli mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych, po zakończeniu zajęć powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.10.   Zadania z zakresu edukacji są dotowane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej. By zrealizować zadania edukacyjne, Warszawa dokłada z własnych środków prawie tyle, ile wynosi wysokość subwencji. W 2013 r. subwencja oświatowa dla Warszawy wyniosła 1,3 mld zł i stanowiła 52 proc. wydatków miasta ten cel. Szkoły i przedszkola poszukują dodatkowych źródeł dochodu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Zdecydowanie się zgadzam.Raczej się zgadzam.Raczej się nie zgadzam.Zdecydowanie się nie zgadzam.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i zlecać je firmom zewnętrznym (np. administrowanie budynkiem, sprzątanie, ochrona, ogrodnik, utrzymanie placu zabaw i boiska). tak   
B. Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym: rezygnować z prowadzenia stołówek szkolnych i wprowadzać catering.    tak
C. Szkoły w jednej dzielnicy powinny dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i prowadzić wspólna bibliotekę dla kilku placówek.  tak  
D. Kuchnie i stołówki szkolne mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych – prowadzić bar dla osób z zewnątrz lub usługi cateringowe.  tak  
E. Należy powołać wspólne biura administracyjne dla kilku szkół lub przedszkoli z okolicy, tak aby zmniejszyć koszty zatrudnienia (np. wspólna dyrekcja, pracownicy administracyjni, księgowość i intendent).    tak

D.11.   Według danych GUS liczba miejsc w przedszkolach w Warszawie jest wystarczająca – w 2013 r. stolica dysponowała ponad 61 tys. miejsc na prawie 58 tys. chętnych dzieci. Statystyka nie bierze jednak pod uwagę dzieci niezameldowanych, a mieszkających w Warszawie oraz niedoboru miejsc w dzielnicach zamieszkiwanych przez rodziców z dziećmi, ale bez działających przedszkoli. W rezultacie, miejsc w warszawskich przedszkolach jest za mało w stosunku do potrzeb. Zdaniem niektórych rodziców samorządowe kryteria kwalifikacji do przedszkoli są niesprawiedliwe, a system rekrutacji do przedszkoli jest niesprawny. Poniżej wymieniliśmy niektóre z obowiązujących kryteriów rekrutacji w warszawskich przedszkolach. Które z poniżej wymienionych kryteriów należy Pani/ Pana zdaniem utrzymać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Dziecko mieszkające w odległości 3 km od przedszkola.  tak
B. Dziecko z alergią pokarmową.tak  
C. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.tak  
D. Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.tak  
E. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola. tak  
F. Dziecko, którego rodzic/ rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy.tak  
G. Dochód na członka rodziny. tak 

D.12.

Jednym ze wskaźników jakości życia w poszczególnych dzielnicach Warszawy są wyniki z egzaminów po kolejnych etapach edukacji. Uczniowie w 18 dzielnicach osiągają odbiegające od siebie wyniki, poniżej prezentujemy wyniki egzaminów gimnazjalnych z j. polskiego i matematyki, jakie osiągnęli uczniowie poszczególnych dzielnic w 2014 r. 

 

Dzielnica

Wynik egzaminu gimnazjalnego z
języka polskiego
(proc. z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

Wynik egzaminu gimnazjalnego
z matematyki (proc. z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

Włochy

80,14

66,33

Śródmieście

78,69

65,51

Żoliborz

80,98

65,27

Ursynów

78,02

64,79

Ochota

76,71

63,38

Wesoła

77,59

62,11

Bielany

76,95

61,69

Wawer

77,01

61,42

Wilanów

76,13

60,96

Białołęka

78,30

60,61

Bemowo

78,53

59,99

Mokotów

74,32

58,83

Praga Południe

75,19

55,99

Wola

75,15

54,52

Targówek

72,28

52,88

Rembertów

71,66

52,53

Ursus

71,62

51,73

Praga Północ

66,60

46,22

 
Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć, by wyrównać różnice edukacyjne pomiędzy Pani/ Pana dzielnicą, a pozostałymi?
Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy propozycje.

D.12a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Uważam na podstawie prezentowanych wyników, że uczniowie gimnazjów ze Śródmieścia nie potrzebują dodatkowych działań z uwagi na bardzo wysokie wyniki. Jestem za kontynuacja obecnie przyjętej strategii nauczania.

D.13.   Jednym ze efektów rozwoju miasta jest zachwianie stabilności demograficznej w dzielnicach i zróżnicowanie potrzeb mieszkańców wobec usług publicznych. W "starzejących" się dzielnicach są szkoły, do których chodzi coraz mniej uczniów z rejonu (np. Śródmieście), z kolei na nowych osiedlach (np. na Białołęce) przybywa dzieci, dla których szkół brakuje. Jednym budzących wiele emocji rozwiązań jest likwidacja szkół w centrum i budowanie nowych, w dzielnicach peryferyjnych.  Które z poniższych rozwiązań jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Likwidacja szkół w centrum, sprzedaż działek lub zmiana przeznaczenia budynku na dochodowy i budowa nowych szkół w dzielnicach o dużych potrzebach edukacyjnych.
B. Pozostawienie istniejącej sieci szkół i zapewnienie dogodnej komunikacji dla uczniów z dzielnic peryferyjnych, budowa minimalnej liczby nowych szkół podstawowych w dzielnicach peryferyjnych.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.14.   Przepisy o zamówieniach publicznych zobowiązują m.in. szkoły i przedszkola do przeprowadzania przetargów (np. dot. remontów, wyposażenia placu zabaw, zakupów sprzętu komputerowego). Prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej wymaga od dyrektora przedszkola lub szkoły reorganizacji pracy placówki oświatowej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Przetargi na remonty lub wyposażenie przedszkoli i szkół powinny być przeprowadzane indywidualnie przez poszczególne placówki oświatowe. Nie należy centralizować zarządzania instytucjami, a dyrektor nie może tracić autonomii w zarządzaniu placówką oświatową.
B. Za przetargi w przedszkolach i szkołach odpowiada urząd dzielnicy. To zespół urzędników powołanych do przeprowadzania procedur przetargowych jest zobowiązany do organizacji przetargów, bez dodatkowego angażowania dyrektorów placówek oświatowych.

Zdecydowanie A.Raczej A.takRaczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.15.   Czy Pani/ Pana zdaniem na terenie dzielnicy, do której rady Pani/ Pan kandyduje są miejsca, które w trybie pilnym powinny być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Tak
 B. Nie
 C. Nie mam opinii w tej sprawie.

D.16. Jeśli wybrano odpowiedź Tak: Prosimy wymienić te miejsca.
prawie 90% Dzielnicy Śródmieście. Dla mnie najważniejsze są plany dla Powiśla Południowego i Północnego oraz rejonu ul. Wiejskiej i Foksal.

D.17.   Czy Pani/ Pana zdaniem na terenie dzielnicy, do której rady Pani/ Pan kandyduje są miejsca, które powinny zostać poddane rewitalizacji? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Tak
 B. Nie
 C. Nie mam opinii w tej sprawie.

D.18. Jeśli wybrano odpowiedź Tak: Prosimy wymienić te miejsca.
Park E. Rydza Śmigłego, Skarpa Warszawska, Plac Powstańców Warszawy.

D.19.   Jaka jest Pani/ Pana zdaniem rola dzielnicowego domu kultury? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Edukacja kulturalna tak  
B. Animacja społeczno-kulturalna (miejsce realizacji amatorskiego ruchu artystycznego i uczestnictwa w zajęciach)tak  
B. Wspieranie lokalnej aktywności społecznej tak  
C. Prezentowanie dzieł kultury w miejscach oddalonych od centrum miasta    
D. Tworzenie platformy spotkań lokalnego samorządu z mieszkańcamitak  
E. Zapewnianie przestrzeni, w której obchodzone są ważne rocznice i święta państwowetak  
G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.   

D.20.   Kto Pani/ Pana zdaniem jest odbiorcą działań domów kultury w Pani/ Pana dzielnicy? Prosimy krótko uzasadnić swoją odpowiedź.
Mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe.

D.21.   Jaka osoba lub jakie wydarzenie powinno zostać Pani/ Pana zdaniem upamiętnione w formie nadania nazwy ulicy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy osoby lub wydarzenia i krótko uzasadnić swoją odpowiedź.
1.
1 Samodzielna Brygada Spadochronowa
2.
Robert Schuman

Kwestionariusz współtworzyli: Forum Rozwoju Warszawy, Koalicja Klimatyczna, Marcin Ochmański, SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Tadeusz Rudzki, Program Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Radosław Brodzik, Moja Polis, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Fundacja Zaczyn.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.