facebook tweeter youtube

 
Jakub Kulesza
  • poseł
    Koło Poselskie Konfederacja
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Samorząd 2018
Data wypełnienia: 17.10.2018
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Jakub
Nazwisko
Kulesza

A.2. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
Wyższe licencjackie/ inżynierskie
  Wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Ukończyłem makrokierunek Elektronikę, Informatykę i Telekomunikację na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

A.4. Ostatnio wykonywany zawód
Specjalista ds. systemów teleinformatycznych

A.5. Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Działalność Zawodowa Przez 4 lata pracowałem w firmie teleinformatycznej jako specjalista ds. systemów teleinformatycznych. Wdrażałem systemy i doradzałem w takich instytucjach jak Narodowy Bank Polski, PZU czy Intercars SA. Działalność społeczna Od 2010 roku jestem członkiem Stowarzyszenia KoLiber, a 8 grudnia 2012 roku zostałem wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia KoLiber. Kierowania grupą liczącą ponad pół tysiąca ludzi pozwoliło mi nabyć duże doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim. W ramach swojej działalności w Stowarzyszeniu miałem zaszczyt brać udział w wielu projektach ogólnopolskich jak Lekcje Ekonomii dla Dzieci i Młodzieży, Latający Uniwersytet KoLibra, Akademia Liderów, Goń z Pomnika Bolszewika, Prawdziwa Księga „zasług” Wojciecha Jaruzelskiego, marsze Rotmistrza Pileckiego czy KoLiber dla Życia. Ponadto działalność w Stowarzyszeniu KoLiber pozwoliła mi poszerzyć swoją wiedzę na polu społeczno-ekonomicznym. Działalność polityczna Swoją działalność polityczną rozpocząłem w 2006 roku dołączając do lubelskiego oddziału Unii Polityki Realnej. W ciągu niemal trzech lat działalności przeprowadziliśmy szereg lokalnych akcji związanych z wysokością podatków i wydatkami samorządów. W 2008 roku wygrałem przeprowadzone w ordynacji JOW wybory do Senatu Młodych. W 2015 roku Paweł Kukiz zaprosił mnie do swojego ruchu politycznego jako przedstawiciela młodego pokolenia. Dzięki m.in. Państwa głosom mam zaszczyt reprezentować Państwa w parlamencie. Zgodnie ze swoją obietnicą złożoną jako depozyt wyborczy w Centrum im. Adama Smitha zawsze głosowałem przeciwko każdej podwyżce podatków oraz zwiększaniu długu publicznego. W komisjach Finansów Publicznych oraz Deregulacji staram się przekonać innych posłów do wolnorynkowych rozwiązań. Działalność lokalna Przez ostatnie trzy lata do mojego biura poselskiego zawitało mnóstwo obywateli z rozmaitymi problemami. Większość z nich dotyczyło spraw lokalnych. Nigdy nie odmówiłem pomocy żadnemu obywatelowi i cieszę się, że moja interwencja nie raz pomogła np. wycofano się z zamiaru likwidacji szkoły im. „Zapory” w Lublinie. Ten czas pozwolił mi lepiej zrozumieć problemy mieszkańców Lublina i pokazał, że jest społeczne oczekiwanie na alternatywę wobec wojenek partyjnych wokół PiS-PO.

B. Kontakt

B.1. Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
E-mail do kontaktu z wyborcami biuro@kulesza.pl
Strona internetowa https://postawnalublin.pl/
Profile w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/jakubkuleszanowepokolenie/

B.2. W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Organizowanie dyżurów.
Prowadzenie strony internetowej.
  Prowadzenie bloga.
  Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.

Inne (jakie?)

B.3. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam, że wydawanie miejskiej gazety, która służy za reklamę prezydenta nie może być finansowana z pieniędzy podatników.

C. Wizja rozwoju miasta i finanse

C.1. Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Przyciąganie nowych przedsiębiorców i zatrzymanie absolwentów w Lublinie.

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Lubelski dzień referendalny raz w roku w kluczowych sprawach
2.
Otwarte i przejrzyste konkursy na wszystkie kierownicze stanowiska
3.
Obniżenie opłat i lokalnych podatków
4.
Zrównoważenie budżetu
5.
Wprowadzenie nowoczesnych technologii do zarządzania miastem

C.3. Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji. Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Drogi
  Komunikacja miejska
Edukacja
  Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
  Ochrona środowiska
  Polityka mieszkaniowa
  Kultura
  Ochrona zdrowia
  Polityka społeczna
  Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
  Sport i turystyka
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Innowacje

C.4. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Inwestycje w drogi, edukację czy innowacje przyśpieszą rozwój miasta i zwrócą się w przyszłości.

C.5. Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
  Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
  Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
  Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
  Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
  Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

C.6. Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Należy zmniejszyć biurokrację, głównie poprzez likwidację niektórych spółek miejskich które przynoszą straty. Ich kompetencje można przekazać odpowiednim wydziałom w urzędzie miasta.

C.7. Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Wprowadzenie ulgi w podatku od nieruchomości dla nowych przedsiębiorstw.

C.8. Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Nie należy w sposób bezrefleksyjny przyjmować imigrantów poprzez polityczne decyzje. To przedsiębiorcy zatrudniając cudzoziemców powinni decydować kogo przyjmują . W kwestii integracji cudzoziemców powinny zacząć się tym zajmować organizacje patriotyczne, a nie organizacje, które z poslka kulturą mają niewiele wspólnego.

C.9. Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D. Edukacja

D.1. Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
  Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
  Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
  Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
  Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
  Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

większa współpraca z rodzicami, uczniami i nauczycielami.

D.2. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Każda szkoła jest inna i w każdej są inne potrzeby. Dlatego kierunek rozwoju każdej szkoły powinien być ustalany indywidualnie po konsultacjach z rodzicami, uczniami i nauczycielami, tak aby dopasować zajęcia do rzeczywistych potrzeb.

D.3. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
  Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Pensje nauczycieli powinny być zróżnicowane tak, aby najlepsi nauczyciele mogli być najlepiej wynagradzani.

D.5. W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
  Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
  Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.6. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Lublin ma duże zasoby lokalowe, więc warto z nich korzystać.

D.7. W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest {TOKEN:ATTRIBUTE_3} (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola.  Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
  Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
  Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
  Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
  Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

D.8. Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.9. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Szkoła nie ma własnych pieniędzy, tylko są to pieniądze podatników. Nie widzę powodów by ich zmuszać do dodatkowych opłat za stołówkę.

E. Transport i drogi

E.1. Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
Poszerzanie zakorkowanych ulic.
  Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
  Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
Budowa obwodnicy miasta.
  Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
  Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
  Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
  Rozbudowa ścieżek rowerowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Zostanie uruchomiona specjalna aplikacja, która zbada natężenie ruchu oraz preferencje mieszkańców. Dopiero na podstawie merytorycznej analizy zostaną wyznaczone ulice do poszerzenia.

E.3. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Budowa obwodnicy poza granicami miasta znacznie odciąży komunikacyjnie Lublin.

E.4. Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Wydzielenie nowych buspasów.
  Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
  Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
  Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
  Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
  Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Dopuszczenie prywatnej komunikacji

E.5. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prywatna komunikacja miejska umożliwi obniżkę cen biletów i zwiększy liczbę linii.

E.6. Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta? Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
  Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
  Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
  Powiększenie strefy płatnego parkowania.
  Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
  Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Wprowadzenie aplikacji pokazującą wolne miejsca parkingowe

E.7. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Takie rozwiązania stosuje wiele miast europejskich np. Amsterdam czy Porto. Dzięki temu udało się zmniejszyć korki, 30% ruchu generują auta szukające wolnych miejsc parkingowych.

F. Przestrzeń miejska

F.1. Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
  Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
  Nie należy regulować zabudowy.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.3. Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
W swoim programie przedstawiłem postulat, aby 100% powierzchni Lublina pokryć miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto uważamy, że żadna zmiana MPZP nie może się odbyć bez konsultacji z mieszkańcami > W sprawie Górek Czechowskich postuluję referendum.

F.4. Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
  Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.5. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Lublin jest tak silnie zadłużonym miastem, że musi troszczyć się o każdą złotówkę.

F.6. Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Krzemieniecka
2.
Zalew Zemborzycki
3.
Ponikwoda

F.7. Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
  Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
  Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
  Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
  W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

F.8. Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście?  Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
  Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
  Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
  Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.9.   Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Tereny nad Zalewem Zemborzyckim, ponadto miejsca wyznaczone po konsultacjach z mieszkańcami

F.10. Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
  Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

F.11. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prezydent powinien przede wszystkim przestrzegać prawa i nie narażać miasta na przegrane procesy sądowe. Wyroki sądów są jasne i organizowanie dwóch manifestacji o przeciwstawnych hasłach nie jest powodem do zakazania zgromadzenia.

F.12. W jakich sytuacjach, Pani/ Pana zdaniem powinny być dopuszczalne inwestycje na terenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych miasta Lublin?
Tylko jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę w drodze referendum.

G. Czystość i środowisko

G.1. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. {TOKEN:ATTRIBUTE_4} Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście?  Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
  Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
  Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
  Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
  Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
  Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
  Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
  Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
  Rozwój sieci ciepłowniczej.
  Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
  Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
  Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Najefektywniejszą metodą walki ze smogiem jest metoda odgórnego palenia. Zwiększa to efektywność energetyczną o jakieś 30-50% ponadto spala zanieczyszczenia w piecu. W dodatku jest to metoda najmniej kosztowna.

G.3. Czy Pani/ Pana zdaniem: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

G.4. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Lublinie opłaty i podatki i tak są wysokie na tle innych miast wojewódzkich.

H. Czas wolny: kultura i sport

H.1. Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Zamek Lubelski
2.
Szlak Żołnierzy Wyklętych
3.
Starówka

H.2. Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
Wzbogacenie oferty domów kultury.
  Organizacja imprez i festiwali.
  Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
  Renowacja wybranych zabytków.
  Wspieranie mediów lokalnych.
  Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

promocja już istniejących inicjatyw

H.3.   Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Uważam, że w domach kultury brakuje oferty dla młodych ludzi, zwłaszcza zainteresowanych Polską kultura i historią.

H.4. Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rodziny z dziećmi.
Seniorzy.
  Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
  Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
  Osoby, które nie interesują się kulturą.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.5. Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
  Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
  Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
  Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.6. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
To mieszańcy za nie zapłacili, więc powinni mieć prawo korzystania z nich.

H.7. Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
  Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.8. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu prywatnych sponsorów. Dopiero wtedy jest szansa na dynamiczny rozwój sportu.

H.9. Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Dyscypliny sportowe powinny być równo traktowane.

H.10. Jak kształtować rozwój centrum miasta by, odpowiadało zarówno na potrzeby turystów, jak i mieszkańców? 
Koncerty powinny się odbywać na obrzeżach miasta.

I. Zdrowie i polityka społeczna

I.1. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto nie powinno uruchamiać żadnych dodatkowych programów zdrowotnych.

I.2. Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
  Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.3.   Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
  Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
  Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
  Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

I.4. Miasto jest właścicielem {TOKEN:ATTRIBUTE_5}. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
  Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
  Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.5. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy zwiększyć ulgę na wykup mieszkań socjalnych, tak by najemcy stali się ich właścicielami.

I.6. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
  Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
  Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.7. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mieszkania w prywatnych rękach będą lepiej zarządzane.

J. Bezpieczeństwo

J.1. Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.   tak  
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. tak    

J.2. Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obecnie dwie służby straż miejska i policja tworzą chaos kompetencyjny. Lepiej żeby była jedna służba, pozwoli to zaoszczędzić pieniądze.

J.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.4. Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Tatary, 1 maja,

K. Kontakt z mieszkańcami i zarządzanie miastem

K.1. Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Inwestycje miejskie powyżej 1,2 mln
Kwestia 2:
Podwyżki podatków i opłat lokalnych
Kwestia 3:
Zadłużanie miasta

K.2. Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Budżet obywatelski
  Konsultacje społeczne
  Panel obywatelski
  Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
  Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Referendum lokalne

K.3. Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Budżet obywatelski
  Konsultacje społeczne
  Panel obywatelski
  Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
  Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Referendum Lokalne

K.4. Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
  Budżet obywatelski
  Konsultacje społeczne
  Panel obywatelski
  Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
  Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Referendum lokalne

K.5. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. tak    
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. tak    
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. tak    
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). tak    
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę   tak  
Należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy.   tak  
Czy należy przenieść urząd miasta do jednego budynku w centrum miasta?   tak  

K.6. Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.7. Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
ogłoszę otwarty konkurs

K.8. Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
opinią mieszkańców oraz rachunkiem ekonomicznym

L. Zakończenie

L.1. Prosimy o dołączenie Pani/ Pana zdjęcia, które zostanie wyświetlone przy kwestionariuszu w serwisie MamPrawoWiedziec.pl.  Zdjęcie nie może przekraczać 3mb oraz być w formacie png lub jpg.

Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. 2016
Data wypełnienia: 07.02.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Głosowanie nad ustawą budżetową na rok 2017

A.1. Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  Tak
Nie

A.2. Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

Kwestionariusz — Parlament 2015
Data wypełnienia: 21.10.2015

Wypełnij kwestionariusz i sprawdź, kto ma poglądy podobne do Twoich.

Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Jakub
Nazwisko:
Kulesza
Data urodzenia:
12.11.1990
Miejsce urodzenia:
Lublin
Ostatnio wykonywany zawód:
Konsultant ds. systemów informatycznych

A.2. Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Okręg wyborczy:
6 Lublin

A.4. Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15"

A.5. Numer na liście
1

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
Wyższe licencjackie/ inżynierskie
  Wyższe magisterskie

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, makrokierunek Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja, studia inżynierskie dzienne

A.8. DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
jakub.kulesza@ruchkukiza.pl
Strona internetowa
http://kulesza.pl/
Inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (np. adresy w serwisach społecznościowych, loginy w komunikatorach internetowych)
https://www.facebook.com/jakubkuleszaiobywatele i https://twitter.com/Kulesza_pl
Adres biura wyborczego
ul. Norblina 7a, 24-100 Puławy (dom)

B. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

B.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Swoją przygodę z polityką rozpocząłem w 2006 roku zakładając w Puławach Sekcję Młodzieżową Unii Polityki Realnej. W ciągu niemal 3 lat działalności przeprowadziliśmy szereg lokalnych akcji związanych z wysokością podatków i wydatkami samorządów. W 2008 roku wygrałem przeprowadzone w ordynacji JOW wybory do Senatu Młodych. W 2010 roku będąc na studiach porzuciłem działalność polityczną na rzecz działalności społecznej i zapisałem się do Stowarzyszenia KoLiber. Od 2011 roku koordynowałem i inicjowałem wiele edukacyjnych projektów, w 2012 roku zostałem wiceprezesem oddziału Warszawa, od czerwca do grudnia 2012 roku byłem skarbnikiem i I wiceprezesem KoLibra, a 8 grudnia 2012 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia KoLiber. Do moich największych sukcesów w stowarzyszeniu mogę zaliczyć kontynuowanie i rozpoczęcie szeregu patriotycznych i edukacyjnych projektów, skuteczne wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej oraz serwisu WWW, otworzenie siedziby Zgoda 4 i uruchomienie Centrum Analiz KoLibra w ramach, którego został napisany i promowany raport „Demografia a System Emerytalny”. Swoją działalność w Stowarzyszeniu kontynuuje do dzisiaj. Więcej informacji na moim profilu Stowarzyszenia KoLiber: http://koliber.org/ludzie/jakubkulesza DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA W ramach powołanego przeze mnie Centrum Analiz KoLibra opracowany został raport „Demografia a System Emerytalny„. Opracowanie to udało nam się przedstawić na konferencji eksperckiej zorganizowanej w Sejmie, na Parlamentarnym Zespole ds. Wolnego Rynku oraz na specjalnym posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, w którym uczestniczyli także przedstawiciele rządu w randze sekretarza stanu oraz liczni profesorowie. 18 czerwca 2013 roku osobiście przedstawiłem założenia naszej propozycji reformy systemu emerytalnego Prezesowi Rady Ministrów uzyskując na specjalnym spotkaniu podpis Donalda Tuska na jednym z egzemplarzy naszego raportu. Niestety przygotowana przez nas reforma nie została zrealizowana. W 2014 roku razem trzema KoLegami z KoLibra ufundowaliśmy w Puławach Fundację Progresywną. W październiku 2015 roku opublikowaliśmy opracowywany przez kilka miesięcy na zlecenie Pawła Kukiza PROGRAM NOWEGO POKOLENIA. Program został napisany przez młodych ludzi, ekspertów Fundacji Progresywnej. Raport opisuje m.in założenia kompleksowej reformy finansów publicznych, którą charakteryzuje: ► SZWAJCARSKIE FINANSE PUBLICZNE ► SINGAPURSKA EFEKTYWNOŚĆ ► KANADYJSKA EMERYTURA ► BRYTYJSKIE REGUŁY ADMINISTRACYJNE ► POLSKA INNOWACYJNOŚĆ http://progresywni.org/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W 2011 roku reaktywowałem projekt Latającego Uniwersytetu KoLibra, w ramach którego przeprowadziłem kilkadziesiąt lekcji ekonomii w szkołach średnich w Warszawie, Lublinie i Kaliszu. Tematami lekcji był interwencjonizm państwowy, dług publiczny oraz historia i mechanizmy funkcjonowania pieniądza. http://luk.koliber.org/ Zainicjowałem, koordynowałem i prowadziłem projekt Lekcje Ekonomii dla Dzieci, w ramach którego osobiście przeprowadziłem dwa semestry zajęć w szkołach podstawowych w Puławach i Warszawie. http://mlodyekonomista.pl/ Pełniąc funkcje prezesa zainicjowałem i nadzorowałem projekty Lekcje Ekonomii dla Młodzieży oraz Akademia KoLibra.http://ekonomiadlamlodziezy.pl/ http://akademiakolibra.pl/ DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA Pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia KoLiber współorganizowałem w ramach społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uroczystości upamiętniające bohaterów podziemia zakatowanych w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. We współpracy kilku młodzieżowych organizacji patriotycznych stworzyliśmy Prawdziwą „księgę zasług” Wojciecha Jaruzelskiego. Publikacja składa się z 20 kart przedstawiających wydarzenia z okresu PRL związanych z postacią komunistycznego przywódcy. Publikacja ta była odpowiedzią młodego pokolenia na próbę publicznego fetowania urodzin Wojciecha Jaruzelskiego. http://issuu.com/ksiegajaruzelskiego/docs/ksi__ga_gp_final/1 Z okazji rocznicy urodzin Rotmistrza Witolda Pileckiego (żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego, ochotnika do Auschwitz, autora pierwszych raportów o Holocauście, twórcy wewnątrzobozowego ruchu oporu, powstańca warszawskiego, wysłannika gen. Andersa do powojennej Polski, ofiary stalinowskiego mordu sądowego) organizowałem pełniąc funkcje prezesa Stowarzyszenia KoLiber Marsze Rotmistrza Witolda Pileckiego. DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA W 2009 roku ukończyłem II Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach. Następnie udałem się na studia na Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na makrokierunek Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja. Na drugim roku studiów dziennych rozpocząłem pracę w firmie teleinformatycznej Telsar Sp. z o.o., w której obsługiwałem m.in takich klientów jak Narodowy Bank Polski. W 2013 roku obroniłem tytuł inżyniera na ocenę bardzo dobrą i kontynuowałem naukę na II stopniu studiów dziennych. Po obronieniu pracy magisterskiej planuję kontynuować naukę zaocznie na Podyplomowym Studium Administracji na kierunku: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej. ŻYCIE PRYWATNE Urodziłem się 12 listopada 1990 roku w Lublinie jako drugi syn Iwony i Marka. Mam trzech braci – Michała, Kacpra oraz Wiktora. Od dzieciństwa związany jestem z Puławami, w których dorastałem i aktualnie mieszkam. Jestem żonaty od maja 2015 roku.

B.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
B. Radny rady gminy     tak
C. Radny rady powiatu     tak
D. Radny sejmiku wojewódzkiego     tak
E. Poseł na Sejm RP     tak
F. Senator RP     tak
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

B.3. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski

B.4. Zainteresowania/ hobby
W ekonomii interesuje mnie Austriacka Szkoła Ekonomii, w teleinformatyce wykorzystanie technik komunikacyjnych i informacyjnych w administracji publicznej a w sporcie sztuki walk – trenowałem judo, taekwondo i kick-boxing.

C. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

C.1. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł lub jako senator?
1. Zmniejszanie obciążeń fiskalnych i uproszczenie system podatkowego. 2. Zniesienie zbędnych regulacji dla przedsiębiorców. 3. Ochrona rodziny, jako podstawowej komórki społecznej. 4. Likwidacja 50% progu w referendum. 5. Wprowadzenie ordynacji większościowej - JOW, AV lub STV 6. Zniesienie finansowania partii z budżetu 7. Przeprowadzenie reformy systemu edukacji - bony edukacyjne i większa rola rodziców i samorządów, a mniejsza kuratoriów i ministerstw 8. Reforma ustawy o zamówieniach publicznych, usprawnienie procesu informatyzacji administracji publicznej i budowy e-administracji 9. Poprawienie dostępu do informaji publicznej 10. Poprawa procesu tworzenia prawa

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Przede wszystkim będę działał na rzecz zniesienia podziału na Polskę A+ (Warszawa), Polskę A (zachód) i Polskę B (wschód) poprzez decentralizacji położenia siedzib głównych instytucji w Państwie i wyrównanie poziomu inwestycji infrastrukturalnych.

C.3. W pracy posłowie i senatorowie mogą korzystać ze wsparcia ekspertów (m.in. angażowanych w ramach budżetu na biuro poselskie, przez Biuro Analiz Sejmowych lub powoływanych w komisjach). Prosimy o podanie: w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami zamierza Pani/ Pan współpracować?
Jako poseł zamierzam zajmować się osobiście przede wszystkim gospodarką oraz informatyzacja administracji publicznej. W tych tematach oraz wszystkich pozostałych będą mnie wspierać eksperci ufundowanej przeze mnie Fundacji Progresywnej: http://progresywni.org

C.4. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Deregulacja zawodów zrealizowana przez dr. Stanisława Tyszkę - jedynkę na liście Kukiz`15 w okręgu podwarszawskim
2.
Wyrażenie przez Senat zgody na przeprowadzenie referendum ogłoszonego przez Prezydenta RP z uwagi na wysoki wynik Pawła Kukiza.
3.
Przegłosowanie klauzuli "pro dubio in tributario", o którą walczyło m.in Stowarzyszenie KoLiber.

C.5. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Wzrost VAT
2.
Brak koniecznej reformy systemu emerytalnego (kradzież pieniędzy z OFE i zwiększenie wieku emerytalnego nie jest żadną reformą)
3.
Udzielenie votum zaufania dla rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz

C.6. Które ustawy uchwalone przez parlament mijającej kadencji były Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?  Prosimy wskazać maksymalnie pięć ustaw.
1.
Ustawa deregulacyjna
2.
Ustawa budżetowa 2015
3.
Ustawa budżetowa 2014
4.
Ustawa budżetowa 2013
5.
Ustawa budżetowa 2012

Pytania tematyczne

D.1. Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
sprawy ustrojowe
  prawa i wolności obywatelskie
  budżet
  podatki
  polityka społeczna
  rynek pracy
  zdrowie
  energetyka
  bezpieczeństwo
  gospodarka
  rolnictwo
  cyfryzacja
  polityka zagraniczna i migracje
  sprawy europejskie
  samorząd i rozwój regionalny
  nauka
  edukacja
  kultura

D.2.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź

W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.3. Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
1. Ordynacja większościowa 2. System prezydencki 3. Zniesienie finansowania partii z budżetu

D.4. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wszystko zostało opisane w strategii zmiany: https://ruchkukiza.pl/strategia-zmiany/

D.5.   Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.6. Prosimy o wskazanie, który z ośrodków władzy wykonawczej wybiera Pani/ Pan jako ważniejszy lub lepiej wyposażony w instrumenty służące sprawnemu kierowaniu państwem i gwarancjom praw obywateli?
System prezydencki jest gwarantem poprawnego trójpodziału władzy.

D.7. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dzięki temu nie będzie dochodziło do sprawowania władzy ustawodwaczej i wykonwaczej przez jedną osobę - szefa koalicyjnej partii i zarazem prezesa Rady Ministrów.

D.8.   W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
  Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
  Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

STV, ewentualnie AV

D.9. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Głos przechodni w systemach STV i AV niweluje efekt tak zwanego głosu straconego, który przyczynia się do nieracjonalnej kalkulacji wyborczej.

D.10.   Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.     tak
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych. tak    
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).   tak  
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.   tak  
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.   tak  
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.   tak  
Zniesienie ciszy wyborczej. tak    
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych. tak    
Wprowadzenie obowiązku głosowania.   tak  
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.     tak

D.11. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Głosowanie przez Internet można fizycznie zrealizować jedynie przy rezygnacji z bezpieczeństwa lub tajności głosowania. Stosowanie kluczy dbających o bezpieczeństwo automatycznie sprawia, że głosowanie przestaje być tajne.

D.12.   Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli. tak    
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego. tak    
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne. tak    
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii. tak    
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc. tak    
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.   tak  
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach. tak    

D.13.   Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.14. Jak Pani/ Pana zdaniem należy zorganizować nowy sposób działania samorządu, określić cele i narzędzia, którymi dysponuje?
Likwidacja powiatów i przenoszenie wszystkich kompetencji na coraz to niższe szczeble władzy.

D.15. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Faktyczna realizacja zapisanej w Konstytucji RP zasady pomocniczości mówiącej o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa.

D.16.   Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa). tak    
Należy zlikwidować powiaty. tak    
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. tak    
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu.   tak  
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie.   tak  

D.17. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
To samorządy powinny wychodzić oddolnie z takimi inicjatywami jak budżet partycypacyjny. Liczy się oddolna oddolność ;)

Zgodność z pozostałymi kandydatami
Najbardziej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Rafał Wójcikowski Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”769%
Jacek Wilk Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”768%
Andrzej Maciejewski Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”768%
Bogusław Sonik Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP767%
Wojciech Murdzek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość566%
Anna Siarkowska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”765%
Magdalena Błeńska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”763%
Michał Szczerba Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP762%
Kinga Gajewska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP662%
Elżbieta Borowska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”761%
Najmniej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Mieczysław Miazga Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość511%
Szymon Ziółkowski Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP618%
Małgorzata Chmiel Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP719%
Jan Klawiter Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość621%
Michał Kamiński Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP723%
Joanna Fabisiak Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP626%
Iwona Śledzińska-Katarasińska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP726%
Anna Paluch Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość728%
Waldemar Buda Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość729%
Marek Rocki Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP730%
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.