facebook tweeter youtube

 
Agata Pater

Kwestionariusz — Parlament 2015
Data wypełnienia: 20.10.2015

Wypełnij kwestionariusz i sprawdź, kto ma poglądy podobne do Twoich.

Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Agata
Nazwisko:
Pater
Data urodzenia:
14.04.1984
Miejsce urodzenia:
Radom
Ostatnio wykonywany zawód:
Radca prawny

A.2. Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Okręg wyborczy:
17 Radom

A.4. Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15"

A.5. Numer na liście
12

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Prawo, uzyskany tytuł magister Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kierunek Administracja, uzyskany tytuł licencjat Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, studia podyplomowe w zakresie uzyskania kwalifikacji do pracy nauczycielskiej Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach, aplikacja radcowska

A.8. DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
kukizradom@interia.pl
Strona internetowa
https://www.facebook.com/kukizradom
Inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (np. adresy w serwisach społecznościowych, loginy w komunikatorach internetowych)
https://twitter.com/agatapater

B. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

B.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
Agata Pater - lat 31. Radca prawny. Od urodzenia mieszka w Radomiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie o kierunku Prawo i uzyskała tytuł magistra oraz studia o kierunku Administracja - uzyskała tytuł licencjata. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie uzyskania kwalifikacji do pracy nauczycielskiej prowadzone przez Studium Dokształcania i Doskonalenia w Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej. Prowadziła zajęcia z prawa w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz w policealnej szkole COSINUS w Radomiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również w organach administracji rządowej (Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Delegatura w Radomiu, Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie). Praktykowała także w kancelariach prawnych gdzie poznawała problemy ludzi udzielając im porad. Udzielała także porad w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radomiu a także w Caritas Diecezji Radomskiej.Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach pod numerem KL-1120. Żona i matka 6-letniej Julii.

B.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
B. Radny rady gminy     tak
C. Radny rady powiatu     tak
D. Radny sejmiku wojewódzkiego     tak
E. Poseł na Sejm RP     tak
F. Senator RP     tak
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

B.3. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski

B.4. Zainteresowania/ hobby
Prawo, historia Polski, polityka, ekonomia, motoryzacja, sport

C. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

C.1. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł lub jako senator?
Wprowadzenie ordynacji JOW, wprowadzenie obowiązkowych i wiążących referendów, wprowadzenie systemu prezydenckiego w Polsce, radykalne uproszczenie i uszczelnienie ustawy o VAT docelowo 0% VAT na produkty pierwszej potrzeby, zamiana PIT+ZUS+NFZ na jeden podatek 20-30%, zamiana CIT na 1% podatek obrotowy, opodatkowanie zagranicznych koncernów, preferencje dla polskich firm, odbudowa Polskiej Armii Krajowej, przełamanie monopolu Warszawy - lokalizacja instytucji publicznych w różnych rejonach Polski, odrzucenie przez Polskę pakietu klimatycznego i rozwój polskiej energetyki węglowej, wprowadzenie do konstytucji zakazu Prywatyzacji Lasów Państwowych, pozostawienie złotówki jako polskiej waluty - Polska poza strefą EURO, wprowadzenie obowiązku publikacji umów i wydatków administracji państwowej, wprowadzenie kar za błędne decyzje urzędnika (kary płacone z jego pensji), zmiana obecnego systemu finansowania partii politycznych - finansowanie z dobrowolnych składek obywateli, zdecydowany wzrost liczby przyjmowanych repatriantów, wprowadzenie zakazu finansowania imigrantów z budżetu.

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Modernizacja linii kolejowej nr 8, która powinna być priorytetem dla posłów z regionu radomskiego. Przygotowywanie terenów pod inwestycje i sprowadzenie do Radomia dużych inwestorów z branży przemysłowej (rozwój strefy ekonomicznej). Radom miastem przyjaznym dla młodych ludzi, których trzeba zatrzymać w mieście, żeby przestało się wyludniać. Rozwój infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej, kulturalnej, szkolnej i sportowej. Tani transport publiczny (obecnie bardzo drogi nawet w porównaniu do Warszawy). Rozwój szkolnictwa zawodowego. Poprawa infrastruktury komunalnej (drogi lokalne – obecnie w małych miejscowościach są znacznie lepsze niż w Radomiu). Obniżka cen i obciążeń narzucanych przez miasto (np. aktualna stawka podatku od nieruchomości w Radomiu jest jedną z najwyższych w miastach powiatowych – 0,40 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni - podatek od gruntów pozostałych).

Pytania tematyczne

D.1. Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
sprawy ustrojowe
  prawa i wolności obywatelskie
  budżet
  podatki
  polityka społeczna
  rynek pracy
  zdrowie
  energetyka
  bezpieczeństwo
  gospodarka
  rolnictwo
  cyfryzacja
  polityka zagraniczna i migracje
  sprawy europejskie
  samorząd i rozwój regionalny
  nauka
  edukacja
  kultura

D.2.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź

W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.3. Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Wprowadzenie ordynacji JOW. Wprowadzenie systemu prezydenckiego w Polsce. Wprowadzenie obowiązkowych i wiążących referendów. Wprowadzenie do konstytucji zakazu prywatyzacji lasów Państwowych. Likwidacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

D.4.   Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.5. Prosimy o wskazanie, który z ośrodków władzy wykonawczej wybiera Pani/ Pan jako ważniejszy lub lepiej wyposażony w instrumenty służące sprawnemu kierowaniu państwem i gwarancjom praw obywateli?
Prezydent

D.6.   W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
  Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
  Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.7.   Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet. tak    
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych. tak    
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn). tak    
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów. tak    
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. tak    
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw. tak    
Zniesienie ciszy wyborczej.   tak  
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych. tak    
Wprowadzenie obowiązku głosowania. tak    
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.   tak  

D.8.   Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli. tak    
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego. tak    
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne. tak    
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii. tak    
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.     tak
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.     tak
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach. tak    

D.9.   Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.10.   Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa).     tak
Należy zlikwidować powiaty.     tak
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. tak    
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu. tak    
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie. tak    

Zgodność z pozostałymi kandydatami
Najbardziej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Agnieszka Ścigaj Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”789%
Andrzej Maciejewski Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”786%
Elżbieta Borowska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”784%
Jarosław Sachajko Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”783%
Jacek Wilk Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”778%
Rafał Wójcikowski Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”777%
Magdalena Błeńska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”776%
Wojciech Murdzek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość574%
Anna Siarkowska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”773%
Kinga Gajewska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP672%
Najmniej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Szymon Ziółkowski Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP615%
Iwona Śledzińska-Katarasińska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP718%
Mieczysław Miazga Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość522%
Joanna Lichocka Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość724%
Jan Klawiter Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość625%
Joanna Fabisiak Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP625%
Anna Paluch Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość730%
Andrzej Halicki Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP733%
Małgorzata Chmiel Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP733%
Władysław Kosiniak-Kamysz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe734%
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.