facebook tweeter youtube

 
Joanna Mihułka
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )

Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie 2018
Data wypełnienia: 30.04.2018
Kategorie tematyczne pytań
A. Formalizacja związków

A.1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
  Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
  Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.

B. Związki partnerskie

B.1. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki. tak    
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki. tak    
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki. tak    
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce. tak    
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków. tak    
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie). tak    
Prawo do adopcji dzieci.     tak
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki. tak    
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce. tak    

C. Grupy dyskryminowane

C.1. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

C.2. Z jakich praw osoby nieheteroseksualne nie mogą korzystać na równi z innymi obywatelami?
Tak, ponieważ nie mogą korzystać z pełni praw, tak jak osoby heteroseksualne pozostające w związkach małżeńskich tj. • dziedziczenia po partnerze – partner lub partnerka są zaliczani do pierwszego kręgu spadkowego tak samo jak małżonkowie • wspólnoty majątkowej • ustanowienia wspólnego nazwiska • korzystania z mieszkania partnera • przysposobienia biologicznych dzieci partnera lub partnerki • otrzymania w szpitalu informacji o stanie zdrowia partnera i partnerki • zapewnienie prawa do pochówku czy wypłacenia emerytury po zmarłym partnerze. Osobnym, ale ważnym problemem jest duży hejt, z którym się spotykają osoby homoseksualne - zarówno w życiu codziennym, jak i w internecie.

Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 02.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Zaangażowanie w zbieranie podpisów przeciwko deformie edukacji
2.
Wspieranie praw kobiet m.in. prace zespołu parlamentarnego ds. równości i sprawiedliwości społecznej (ustawa o świadomej prokreacji), udział w Międzynarodowym Kongresie Kobiet w Waszyngtonie, założenie fundacji BO TAK działającej na rzecz aktywizacji kobiet do życia publicznego.
3.
Poprawa jakości szkolnictwa wyższego m.in. zgłoszenie ponad 80 poprawek do ustawy prawo o nauce i szkolnictwie wyższym oraz zgłaszanie poprawek do projektów pochodnych (instytuty badawcze, narodowa agencja wymiany akademickiej, budżet nauki)

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa prawo oświatowe
2.
Ustawa dezubekizacyjna
3.
Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Złożenie ustaw o przemocy ekonomicznej, związkach partnerskich, świadomej prokreacji - na takie rozwiązania Polacy czekają zdecydowanie za długo.
2.
Dalsze prace nad ustawą o szkolnictwie wyższym - bo od tego zależy przyszłość naszego kształcenia i rozwój Polski.
3.
Wspieranie projektów i przedsięwzięć na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
Tak
  Nie

A.5. Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Krótkie podsumowanie znalazło się na moim profilu facebook http://facebook.com/joanna.schmidt.nowoczesna/ z okazji 2 lat wyborów, a aktualizacja i bieżące działania są na stronie www.joannaschmidt.eu

Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. 2016
Data wypełnienia: 21.12.2016
Kategorie tematyczne pytań
A. Głosowanie nad ustawą budżetową na rok 2017

A.1. Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  Tak
Nie

A.2. Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl: jakie zmiany są potrzebne samorządom? Półmetek samorządu 2016
Data wypełnienia: 15.12.2016
Kategorie tematyczne pytań
A. Jakie zmiany sa potrzebne samorządom?

A.1. Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
1) Niewątpliwie zmian wymaga kwestia planowania przestrzennego. Dzisiaj samorządy nie mają odpowiednich instrumentów prawnych aby w efektywny sposób chronić swoją przestrzeń dla dobra mieszkańców. Aktualnie trwają prace nad Kodeksem urbanistycznym, który wprowadzi pewne istotne zmiany w tym zakresie. Powinniśmy wyeliminować z porządku prawnego decyzje o warunkach zabudowy, które powodują że obecny system planowania przestrzennego jest nieszczelny. 2) Potrzebna jest ustawa zwiększająca elastyczność w zakresie realizacji zadań. Dzisiaj samorządy mają często zbyt mocno związane ręce wykorzystując obecne formy prowadzenia działalności. Zbyt sztywne zapisy powodują nieracjonalne zarządzanie mieniem komunalnym. Wiele ograniczeń mamy w tym zakresie w dziedzinie oświaty. Dyrektor szkoły powinien mieć odpowiednie instrumenty aby móc efektywnie zarządzać szkołą. 3) Z pewnością zmian wymaga sposób finansowania samorządów w tym system wyrównawczy (tzw. janosikowe). W moim przekonaniu gminy, powiaty i województwa powinny być wzmocnione finansowo, kosztem budżetu państwa. Wiele zdań realizowanych przez samorządy jest niedofinansowanych. To samorządy dzisiaj wydają środki w sposób najbardziej efektywny, najbliższy mieszkańcom i pod ich kontrolą. To samorządy dzisiaj są największym inwestorem publicznym. Dochody samorządów powinny być zabezpieczone w taki sposób aby władza centralna nie mogła jedną decyzją zmienić ich wysokości. 4) Potrzebna jest ustawa metropolitalna, która jest nieudolnie uchwalana przez ostatnie 10 lat. Dzisiaj duże metropolie potrzebują twardych instrumentów organizacyjnych i finansowych w zakresie integracji transportu, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami, układu komunikacyjnego.

A.2. Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
  Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
  Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
  Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
  Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.