facebook tweeter youtube

 
Aleksander Bobko

były senator (data wygaśnięcia mandatu: )

Kwestionariusz — Parlament 2016
Data wypełnienia: 27.04.2016
Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Aleksander
Nazwisko:
Bobko
Data urodzenia:
23.03.1960
Miejsce urodzenia:
Przemyśl
Ostatnio wykonywany zawód:
wykładowca akademicki

A.2. Pełniona funkcja:
  Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
Senator RP

A.3. Okręg wyborczy
Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 56, siedziba OKW: Rzeszów

A.4. Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

A.5. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.6. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Studiowałem w Krakowie, gdzie ukończyłem informatykę w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2009 uzyskałem tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Odbyłem staże naukowe w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA.

A.7. DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
biuro@aleksanderbobko.pl
Strona internetowa
www.aleksanderbobko.pl
Inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (np. adresy w serwisach społecznościowych, loginy w komunikatorach internetowych)
Twitter: @profABobko Facebook: Prof. Aleksander Bobko
Adres biura poselskiego/ senatorskiego
ul. Hetmańska 9 lok. 118, 35-045 Rzeszów

B. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

B.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
Urodziłem się w 1960 r. w Przemyślu, jednak prawie całe swoje życie spędziłem w Rzeszowie. Tutaj ukończyłem Szkołę Podstawową nr 15 i III LO. Po studiach wróciłem do Rzeszowa razem z żoną Iloną i tutaj wychowywaliśmy nasze dzieci. Studiowałem w Krakowie, gdzie ukończyłem informatykę w Akademii Górniczo Hutniczej oraz filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskiej Akademii Teologicznej. Od 1989 roku pracuję jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Rzeszowskim (wcześniej WSP) i Uniwersytecie Papieskim JPII w Krakowie. Specjalizuję się w klasycznej filozofii niemieckiej i współczesnej problematyce moralnej i polityczno-społecznej. Jestem autorem ponad 50 publikacji, w tym 6 książek po polsku, niemiecku i angielsku. W 2009 uzyskałem tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Odbywałem staże naukowe w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA; byłem również zapraszany na wykłady do wielu krajów europejskich, a także do USA, Brazylii, Chin, Korei Południowej. Na Uniwersytecie Rzeszowskim pełniłem funkcje prodziekana (2002-2005), dziekana (2005-2008) Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2008-2012). W 2012 społeczność akademicka powierzyła mi funkcję rektora UR, którą pełniłem do roku 2015. W czasie mojej kadencji udało się znacząco wzbogacić materialną bazę uczelni; rozbudowano i wyposażono trzy kampusy uczelniane, powstawały nowe kierunki studiów, w tym długo wyczekiwany kierunek lekarski. Posiadam również doświadczenie samorządowe; w latach 1998-2002 byłem radnym miasta Rzeszowa oraz członkiem Zarządu Miasta. Byłem członkiem Zespołu ds. Aksjologicznych Podstaw Konstytucji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Od roku 2015 jestem bezpartyjnym Senatorem RP IX kadencji.

B.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Pełniłam/ pełniłem tę funkcję bezpośrednio przez objęciem mandatu posła/ senatora. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
B. Radny rady gminy     tak
C. Radny rady powiatu     tak
D. Radny sejmiku wojewódzkiego     tak
E. Poseł na Sejm RP     tak
F. Senator RP     tak
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

B.3. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski

B.4. Zainteresowania/ hobby
W czasie wolnym uprawiam sport - piłka nożna, pływanie, narty a także brydż, w którym razem z żoną wielokrotnie zdobywaliśmy turniejowe laury. Ponadto amatorsko gram na gitarze i pianinie.

C. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

C.1. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł lub jako senator?
Jako były rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, naukowiec i wykładowca koncentruję się na sprawach nauki i szkolnictwa wyższego. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji parlamentu powstanie nowa ustawa porządkująca ustrój uniwersytetów, sprawy finansowania nauki oraz ścieżki kariery naukowej.

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Pragnę wspierać przedsiębiorczość lokalną, przede wszystkim poprzez wspierania regionalnych Klastrów, ale także inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i podobnych stowarzyszeń i instytucji. Szczególną szansą rozwoju dla Podkarpacia są inteligentne specjalizacje regionalne. Oczywiście zawsze będę wspierał rozwój lokalnego środowiska akademickiego.

C.3. W pracy posłowie i senatorowie mogą korzystać ze wsparcia ekspertów (m.in. angażowanych w ramach budżetu na biuro poselskie, przez Biuro Analiz Sejmowych lub powoływanych w komisjach). Prosimy o podanie: w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami współpracuje lub zamierza Pani/ Pan współpracować?
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym obecnie pracuję jako sekretarz stanu, zatrudnia wielu specjalistów z dziedzin, których znajomość jest potrzebna do wspierania rozwoju w obszarze badań naukowych i edukacji wyższej. Jeśli będzie to potrzebne będę prosił także o pomoc ekspertów lokalnie na Podkarpaciu.

Pytania tematyczne

D.1. Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w Pani/ Pana profilu wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
  sprawy ustrojowe
  prawa i wolności obywatelskie
  budżet
  podatki
  polityka społeczna
  rynek pracy
  zdrowie
  energetyka
  bezpieczeństwo
  gospodarka
  rolnictwo
  cyfryzacja
  polityka zagraniczna i migracje
  sprawy europejskie
samorząd i rozwój regionalny
nauka
  edukacja
  kultura

D.2.   Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.     tak
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych. tak    
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).   tak  
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.   tak  
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.     tak
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.   tak  
Zniesienie ciszy wyborczej.     tak
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.   tak  
Wprowadzenie obowiązku głosowania.   tak  
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.   tak  

D.3.   Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

W obecnej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.

Tak takNie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4.   Mieszkańcy gminy wybierają radę (organ prawodawczy i kontrolny) oraz wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta (organ wykonawczy), które realizują różne zadania związane z zarządzaniem gminą. Które z poniżej wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w samorządzie, aby zmienić relacje między radą gminy a wójtem? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Wójt powinien być wybierany przez radę gminy, a nie w wyborach powszechnych przez mieszkańców.
  Należy zwiększyć kompetencje komisji rewizyjnej rady gminy.
Kierownictwo w komisjach rewizyjnych w radach gmin powinni obejmować radni opozycji.
  Rada gminy powinna mieć bezpośredni wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przychodnie, miejskie zakłady dróg, straż miejska itp.).
  Radni powinni dysponować własnym budżetem na zamawianie ekspertyz i opinii prawnych.
  Należy powołać biura obsługi rad z własnym budżetem.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.5.   Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa).   tak  
Należy zlikwidować powiaty.     tak
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.     tak
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu.   tak  
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie.     tak

D.6.   Które z poniższych działań powinno Pani/ Pana zdaniem realizować państwo, aby wspierać działalność B+R (badania i rozwój) prowadzoną w ramach sektora prywatnego? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Stosować zachęty podatkowe.
Przeznaczać część budżetu państwa na granty badawcze dla przedsiębiorstw.
  Finansować przede wszystkim kierunki studiów przydatne w konkretnych sektorach gospodarki.
  Państwo nie powinno wspierać działalności badawczej prywatnych przedsiębiorstw.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.7.   Który z wymienionych poglądów na temat finansowania badań naukowych jest bliższy Pani/ Pana opinii? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Państwo powinno skoncentrować się na finansowaniu badań naukowych w kilku strategicznych sektorach.
B. Państwo powinno finansować badania naukowe w różnych sektorach, dając możliwość swobodnego eksperymentowania, niezależnie od dziedziny.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.8.   Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska powinna zwiększyć wydatki na naukę do 2,5 proc. PKB do 2030 roku. tak    
Należy uelastycznić model kariery naukowej. tak    
Państwo powinno wspierać finansowo rozwój nauk humanistycznych. tak    

D.9.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju gospodarczego - należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy przede wszystkim rozwijać ofertę kształcenia zawodowego.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.10.   Istnieją dwie koncepcje rozwoju regionalnego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki akademickie w Polsce – tylko takie uczelnie mogą przyciągnąć biznes i wpływać na rozwój gospodarczy. B.Należy wspierać równomiernie rozłożoną terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce – ośrodki naukowe przyciągają biznes i wspomagają rozwój regionu.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.