facebook tweeter youtube

 
Maciej Józefowicz

Kwestionariusz — Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 15.05.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane podstawowe kandydatki/ kandydata

A.1.
Imię (imiona) i nazwisko
Maciej Józefowicz

A.2.
Data urodzenia
12.10.1984
Miejsce urodzenia
Krosno

A.3. Okręg wyborczy
Nr 9 (podkarpackie)

A.4. Komitet wyborczy
3 - KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

A.5. Numer na liście wyborczej
4

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe/ gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Ukończone 2 kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim: - stosunki międzynarodowe - specjalizacja bezpieczeństwo i studia strategiczne - amerykanistyka

B. Dane podstawowe: kontakt z obywatelami

B.1. Dane kontaktowe
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
www.maciej-jozefowicz.pk
Facebook
https://www.facebook.com/JozefowiczZieloni
Twitter
https://twitter.com/jozefowicz
Instagram
https://www.instagram.com/jozefowicz.maciej/
Inne strony
https://www.linkedin.com/in/jozefowicz/
Adres email
maciej.jozefowicz@partiazieloni.pl

B.2. Kontakt z biurem wyborczym
telefon
608 325 796
e-mail
aleksandra.koleczek@partiazieloni.pl

B.3. Czy jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

C. Doświadczenie i motywy kandydowania

C.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu i/lub opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia, które będzie przydatne w pracy w Parlamencie Europejskim.
Urodziłem się i wychowałem w Krośnie. Ukończyłem krośnieńskie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, a później stosunki międzynarodowe oraz amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W karierze zawodowej byłem dziennikarzem "Wprostu" i "Newsweeka", urzędnikiem państwowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i marketingowcem. Obecnie pracuję jako ekspert w zakresie technologii blockchain i jej komunikacji. Interesuję się polityką międzynarodową, a zwłaszcza stosunkami Polski i Unii Europejskiej z USA, podbojem kosmosu oraz nowymi technologiami i ich wpływem na życie codzienne. W Partii Zieloni działam od 2014 r. Jestem rzecznikiem prasowym partii oraz członkiem Zarządu Krajowego. Zależy mi na harmonijnym rozwoju Podkarpacia przy poszanowaniu zarówno ludzi, jak i środowiska. Zawsze stoję po stronie osób słabszych i dyskryminowanych. Wspieram kobiety w walce o równouprawnienie. Jestem weganinem, walczę o prawa zwierząt i ochronę środowiska. Wyznaję pankrośnizm! :)

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/ Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny/radna gminy     tak
Radny/radna powiatu     tak
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP     tak
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak
Inne     tak

C.3. W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych. W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
Język niemiecki
Język hiszpański
  Język włoski

Inne (jakie?)

D. Doświadczenie i motywy kandydowania

D.1. Artykuł 2. Traktatu o Unii Europejskiej wymienia główne wartości Wspólnoty: godność osoby ludzkiej, wolność, demokrację, równość, państwo prawne oraz poszanowanie praw człowieka. Jakimi wartościami będzie się Pani/ Pan kierować w pracy posłanki/ posła?
Szacunkiem dla innych ludzi i zwierząt, jak również przyszłych pokoleń - żeby zostawić im Ziemię nadającą się do życia.

D.2. Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim. Program której europejskiej partii jest Pani/ Panu najbliższy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Europejska Partia Demokratyczna
  Europejska Partia Lewicy
  Europejska Partia Ludowa
Europejska Partia Zielonych
  Europejski Sojusz na rzecz Wolności
  Partia Europejskich Socjalistów
  Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji
  Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
  Nie identyfikuję się z programem żadnej europejskiej partii.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

D.3. Poseł do Parlamentu Europejskiego współdecyduje o prawie obowiązującym pół miliarda Europejczyków. Na jakie wyzwania stojące przed Europą powinien Pani/ Pana zdaniem odpowiedzieć Parlament Europejski w nadchodzącej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy wyzwania.
1.
Odpowiedź na skutki zmian klimatycznych (szkody dla rolnictwa, katastrofy naturalne, migracje)
2.
Odejście od gospodarki opartej na paliwach kopalnych
3.
Zwalczanie skażenia wody i powietrza oraz zatrzymanie produkcji odpadów plastikowych

D.4. Jakie przepisy prawne chciałaby Pani/ chciałby Pan wprowadzić w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy propozycje przepisów.
1.
Europejski budżet węglowy
2.
Dyrektywa o europejskim dochodzie minimalnym w wysokości 60% mediany wynagrodzeń w poszczególnych krajach członkowskich
3.
Wyłączenie ze Wspólnej Polityki Rolnej dopłat do przemysłowej hodowli zwierząt

D.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
ad 1) UE powinna określić ilość węgla, którą „wolno” krajom członkowskim wprowadzić do atmosfery aby nie przekroczyć określonego progu wzrostu temperatury. Żeby zapewnić przestrzeganie tej wartości, minimalna cena węgla powinna zostać ustalona na odpowiednio wysokim poziomie, co zachęci do szybszej rezygnacji z jego stosowania. ad 2) Europejski dochód minimalny to propozycja programowa Europejskiej Partii Zielonych, dająca mieszkańcom i mieszkankom krajów UE prawo do dochodu umożliwiającego zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dochód w wysokości 60% mediany wynagrodzenia może być wypłacany albo w postaci płacy minimalnej albo analogicznego zasiłku dla osób niepracujących. ad 3) Pieniądze europejskiego podatnika powinny w przyszłości wspierać wyłącznie produkcję zdrowej żywności dla obywateli i obywatelek Europy, a nie dotować przemysł rolno-spożywczy, który przyczynia się do cierpienia zwierząt i pogłębia kryzys klimatyczny.

D.6. Czy Pani/ Pana zdaniem poseł/ posłanka do Parlamentu Europejskiego może w pewnych okolicznościach zagłosować za rezolucją krytyczną wobec działań rządu swojego kraju?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.7. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W mijającej kadencji PE były liczne przykłady rezolucji chroniących Polskę i jej obywateli i obywatelki przeciw rządowi PiS, np. o Puszczy Białowieskiej.

E. Kwestionariusz rozpoczyna 13 podstawowych pytań z różnych dziedzin, które w formie quizu będą promowane wśród wyborców. Na ich podstawie wyborcy będą mogli porównać swoje poglądy z poglądami kandydatek i kandydatów. W kolejnej części kwestionariusza znajdzie Pani/ Pan pytania eksperckie z różnych dziedzin, które będą promowane przede wszystkim w publikacjach medialnych.

E.1. Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
UE powinna przekształcić się w pełną ponadnarodową demokrację, w której publiczne decyzje są podejmowane w transparentnym procesie przez wybranych i politycznie odpowiedzialnych przedstawicieli. Opozycja ze strony kilku krajów członkowskich nie powinna powstrzymywać zdecydowanej większości przed zacieśnianiem współpracy. Wszystkie akty ustawodawcze UE powinny być, zgodnie z pierwotną propozycją Konwentu w sprawie Przyszłości Europy, uchwalane przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Należy też zwiększyć kompetencje Parlamentu Europejskiego, który powinien otrzymać prawo inicjatywy ustawodawczej oraz prawo odwoływania członków Komisji Europejskiej. Rada Europejska powinna stać się drugą izbą Parlamentu Europejskiego, podejmującą decyzje większością 2/3 głosów. 10% mandatów do Parlamentu Europejskiego powinno być obsadzanych w ramach „listy europejskiej”. Każdej obywatelce i obywatelowi Unii przysługiwałyby 2 głosy – na reprezentantkę/reprezentanta swojego kraju oraz polityczkę/polityka z europejskiej partii politycznej. W podziale mandatów powinny wziąć udział wszystkie formacje, które zdobyły co najmniej 3% głosów. O reformie UE może zdecydować zarówno konwencja parlamentarna otwartą dla społeczeństwa obywatelskiego, jak i zgromadzenie konstytucyjne, o którego mandacie będą współdecydować Parlament Europejski i kraje członkowskie działające na podstawie kwalifikowanej większości. Ostateczna decyzja dotycząca zmian traktatów powinna być podjęta poprzez ogólnounijne referendum z udziałem europejskich obywateli i obywatelek.

E.3. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.   tak  
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda. tak    

E.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
ad 1) Chrześcijaństwo jest jednym ze źródeł europejskich wartości, nie jest jednak źródłem jedynym. Europa rozwinęła się dzięki syntezie wielu nurtów myśli, zarówno religijnych, jak i świeckich. ad 2) Tak jak wyżej - np. w sprawie zmiany traktatów.

E.5. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty. tak    
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej). tak    
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.     tak

E.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
ad 1) Tworzywa sztuczne nienadające się do recyklingu powinny być opodatkowane lub zakazane. ad 3) Jedna wspólna leków refundowanych daje mieszkańcom Europy bezpieczeństwo w przypadku choroby, w dowolnym miejscu Unii. Transparentność i pełna jawność tworzenia takiej listy zablokowała by możliwość manipulacji i nieuczciwego lobbingu przez koncerny medyczne.

E.7. Rozwój narzędzi komunikacji w internecie pociąga za sobą kolejne wyzwania dotyczące m. in. mowy nienawiści, różnych form dyskryminacji i znieważania oraz przestrzegania prawa przez użytkowników i twórców platform. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów. tak    
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach. tak    
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać wydawcy tych portali.   tak  

E.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
ad 1, 2) Społeczność internetowa pozwala na nieograniczoną kreatywność. Bez niej nigdy światła dziennego nie ujrzałaby twórczość wielu niesamowitych ludzi, którzy inspirują nas co dzień. Tą siłę powinniśmy wspierać, a nie niszczyć i ograniczać. Z drugiej strony UE powinna stworzyć skuteczniejsze narzędzia zwalczania mowy nienawiści i dezinformacji szerzonej przez wrogie Europie ośrodki i kraje. ad 3) Prawo regulujące twórczość w internecie powinno wspierać twórców i zapewniać im wynagrodzenie za ich pracę. Powinno jednak działać w interesie samych twórców, a nie wielkich koncernów tak, jak czyni to przyjęta niedawno Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, znana powszechnie jako ACTA2. Zieloni byli przeciw przyjęciu tej dyrektywy. Szczegółowe stanowisko znajduje się pod linkiem https://partiazieloni.pl/dyrektywa-w-sprawie-praw-autorskich-nie-chcemy-acta2

E.9. W 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie prawo ochrony danych osobowych, które daje obywatelom m. in. prawo do „bycia zapomnianym”, wyznacza standardy ochrony danych i nakłada kary na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do tych przepisów (tzw. RODO). Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Prywatność jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, a przepisy dotyczące ochrony danych osobowych powinny być bardziej restrykcyjne.
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej jest wystarczająca, należy skupić się na skutecznej realizacji przepisów.
  Ochrona danych osobowych jest zbyt daleko posunięta i utrudnia prowadzenie biznesu. Należy złagodzić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.10. Celem Unii Europejskiej jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych (obniżenie emisji o 85 proc. do 2050 r). Na osiągnięcie celów klimatycznych Unia chce przeznaczyć ¼ budżetu na lata 2021-2027. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Należy zmniejszyć tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  Obecne cele klimatyczne są odpowiednie i należy dążyć do ich realizacji.
Należy postawić ambitniejsze cele redukcji gazów cieplarnianych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.11. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
UE powinna ograniczyć emisje o 55% do 2030 r., a do 2050 r. - stać się gospodarką zeroemisyjną. W tym celu należy do 2030 r. stopniowo odejść od węgla, a od innych paliw kopalnych - tak szybko, jak to będzie możliwe. Europa powinna zrezygnować z inwestycji w paliwa kopalne i wycofać z nich wszelkie fundusze prywatne i publiczne.

E.12. W mijającej kadencji Parlament Europejski w formie rezolucji zajął stanowisko w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. Parlament Europejski powinien jak najczęściej zabierać głos w obronie cennych przyrodniczo terenów w państwach członkowskich ze względu na szczególną wartość dla wszystkich obywateli Unii.
B. Parlament Europejski nie powinien zabierać głosu na temat ochrony obszarów cennych przyrodniczo na terenie poszczególnych państw członkowskich. Ochrona przyrody powinna być wyłączną kompetencją tych państw. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.13. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tak jak to było np. w przypadku Puszczy Białowieskiej.

E.14. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju). tak    
Wszyscy migranci nielegalnie przebywający na terytorium UE, powinni zostać odesłani z powrotem do swoich krajów.   tak  
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ułatwiać obywatelom Ukrainy dostęp do swojego rynku pracy. tak    

E.15. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ad 1) Na terenie UE powinien zostać wprowadzony minimalny dochód gwarantowany w wysokości 60% mediany wynagrodzeń w danym kraju. Może to być zarówno płaca minimalna, jak też zasiłek w odpowiedniej wysokości. Ad 2) Gwarancje bezpieczeństwa dla osób ubiegających się o azyl to nauczka, płynąca z ciemnych kart historii Europy. Prawo do azylu nie podlega dla Zielonych kompromisom. Polityka azylowa i migracyjna powinna być oparta na solidarności, humanitaryzmie i jasnych procedurach, obejmujących sprawiedliwy podział odpowiedzialności między państwa członkowskie. Ad 3) Ułatwienia na rynku pracy UE dla obywateli Ukrainy powinny być częścią "zielonego planu Marshalla" - pomocy ekonomicznej w zamian za dalszą demokratyzację i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

E.16. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Unia Europejska powinna wymagać by europejskie firmy prowadziły interesy tylko w tych państwach, które gwarantują podstawowe prawa pracownicze i racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. tak    
Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim swobodę zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin. tak    

E.17. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ad 1) Europa nie może czerpać zysków z pozbawionego skrupułów eksportu broni i technologii kontroli obywateli do niedemokratycznych reżimów bądź stron konfliktów zbrojnych. Należy skrupulatnie narzucić surowe wytyczne dotyczące eksportu takich technologii. Ad 2) Otwarcie rynku europejskiego na firmy chińskie powinno być uzależnione od postępu przemian politycznych w ChRL, a także od wypełniania przez te firmy unijnych standardów przestrzegania praw pracowniczych czy zasad BHP i zrównoważonego rozwoju.

E.18. Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? A) Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. B) Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.19. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zgodnie z traktatami o przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska jest zobowiązana do przyjęcia euro. Zdaniem Zielonych jest to możliwe pod warunkiem reformy Europejskiego Banku Centralnego i europejskiej polityki monetarnej. Czynniki społeczne oraz ekologiczne muszą zostać mocniej wpisane w architekturę wspólnej waluty. Polska powinna brać aktywny udział w jej opracowywaniu i wstąpić do strefy euro po – a nie przed – jej reformie.

E.20. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Zakupy uzbrojenia powinny być realizowane przez poszczególne państwa członkowskie w zależności od ich indywidualnych interesów.
B. Należy rozwijać europejski system produkcji i zakupów uzbrojenia. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.21. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Aby utrzymać pokój, Europa potrzebuje wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Obrona może być zarówno bardziej efektywna, jak i tańsza, kiedy kraje członkowskie będą łączyć i współdzielić zasoby oraz koordynować swoje wysiłki na poziomie europejskim.

E.22. Które z wymienionych czynników Pani/ Pana zdaniem powinny wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państwa członkowskiego? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Poziom rozwoju gospodarczego (więcej środków dla krajów o niższym PKB).
  Utrzymywanie dozwolonego przez Unię Europejską poziomu deficytu budżetowego.
  Poziom bezrobocia w państwie członkowskim.
Przestrzeganie przez państwo zasad praworządności.
Przestrzeganie przez państwo przepisów ochrony środowiska i realizacji polityki klimatycznej.
  Liczba przyjmowanych przez państwo uchodźców.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Wypełnianie przez państwo celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ

E.23. Na początku 2019 r. Komisja Europejska zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa, stwierdzając, że połączenie koncernów narusza unijne przepisy antymonopolowe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy przede wszystkim chronić konkurencję między firmami na rynku europejskim i kontynuować działania, które zapobiegają tworzeniu monopoli.
B. Ważniejsze od ochrony konkurencji na rynku europejskim jest wsparcie najsilniejszych europejskich firm (tzw. europejskich czempionów), które będą skutecznie konkurować na rynku globalnym. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F. Obszary tematyczne

F.1. W dalszej części kwestionariusza zadajemy pytania o poszczególne polityki europejskie. Odpowiedzi na te pytania również wyświetlą się w Pani/ Pana profilu w serwisie MamPrawoWiedziec.pl Na ich podstawie przygotujemy analizy i zestawienia dla mediów. W profilu wyświetlą się wyłącznie te pytania, na które udzieli Pani/ Pan odpowiedzi. Prosimy o wskazanie, w których poniżej wymienionych obszarach tematycznych chce się Pani/ Pan specjalizować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego. W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania z wybranych 
  PRAWA OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ
ŚRODOWISKO, KLIMAT, ENERGETYKA
  BUDŻET UNII
  GOSPODARKA
ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
SPRAWY ZAGRANICZNE
  MIGRACJE
EDUKACJA, NAUKA, KULTURA
  USTRÓJ UE
  Żadne z powyższych

G. środowisko, klimat, energetyka

G.1. Prawo unijne określa ramowe zasady gospodarowania wodami w Unii Europejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
B. Najcenniejsze dla gospodarki są rzeki naturalne – jako, że zapewniają lepszą czystość wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W interesie obywateli i państw UE leży, by pozostawić rzekom ich pierwotny kształy oraz chronić retencję naturalną. Ten sposób działania daje potrójny efekt: łagodzi skutki powodzi i suszy, ogranicza koszty budowania i utrzymywania infrastruktury technicznej na rzekach oraz zachowuje przyrodę – nasze narodowe bogactwo i dziedzictwo. Zieloni popierają koalicję Ratujmy Rzeki, która działa na rzecz zaprzestania budowy "autostrad wodnych" na rzekach w Polsce.

G.3. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W jednostkowych przypadkach powinny być wydawane zezwolenia na odstrzał zwierzęcia chronionego, które powoduje szkody rolnicze (np. żubra lub wilka). tak    
Unia Europejska powinna brać odpowiedzialność, również finansową, za ochronę lasów na świecie. tak    
W Unii Europejskiej powinien obowiązywać zakaz budowy nowych kopalni węgla brunatnego. tak    
Unia Europejska powinna karać państwa członkowskie, które przekraczają europejskie normy smogu. tak    
Odpowiedzialność za odzyskiwanie surowców należy obowiązkowo nałożyć na producentów opakowań plastikowych. tak    
Odpady powstające na terenie Unii powinny obowiązkowo podlegać recyklingowi na jej terenie. tak    

G.4. Jakie działania Pani/ Pana zdaniem należy podjąć by zmniejszyć emisję CO2? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Rozwijać odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, wodna).
Rozwijać małe źródła energii należące do obywateli i lokalnych wspólnot energetycznych (wsparcie prosumentów).
  Rozwijać energetykę jądrową.
Inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków i sieci przesyłowych.
  Inwestować w badania i rozwój technologii energetyki węglowej, która będzie emitować mniej CO2.
Ograniczać rozwój lotnictwa, np. wprowadzić opłatę emisyjną w transporcie lotniczym, która wpłynie na wzrost cen biletów albo wprowadzić limit na dozwoloną liczbę przelotów.
Ograniczyć hodowlę zwierząt.
  Nie należy prowadzić działań na rzecz obniżenia emisji CO2.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H. Budżet unii

H.1. Z jakich źródeł Pani/ Pana zdaniem należy pozyskiwać dodatkowe wpływy do budżetu Unii? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zwiększyć dochody budżetu Unii z ceł (kosztem państw członkowskich).
  Państwa powinny przekazywać do wspólnego budżetu większą część dochodu z VAT niż obecnie.
  Należy wprowadzić ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych.
  Należy zwiększyć opłaty za emisję gazów cieplarnianych.
  Należy wprowadzić europejski podatek od nieprzetwarzalnych opakowań plastikowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.2. W ramach polityki spójności Unia Europejska wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów UE. Podstawowym kryterium decydującym o tym, które regiony otrzymają więcej pieniędzy, jest poziom ich rozwoju gospodarczego. Jakie Pani/ Pana zdaniem powinny być kryteria przyznawania środków polityki spójności? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

I. Gospodarka

I.1. Projekt siedmioletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przewiduje 30,6 mld euro na rozwój sieci transportowej. Prosimy o wskazanie dwóch priorytetów, jakie powinny być finansowane z tego budżetu. Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rozwój sieci kolejowej.
  Rozwój żeglugi śródlądowej.
  Rozwój sieci dróg.
  Rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.
  Rozwój sieci lotnisk.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

J. Rolnictwo i rybołówstwo

J.1. Od czego powinno być uzależnione wsparcie finansowe przyznawane rolnikom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty)? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Dopłaty dla rolników powinny zależeć od dbania przez gospodarstwa o środowisko (np. ochrona wód, krajobrazu, dzikich zwierząt).
Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zagwarantowania dobrostanu zwierząt (np. wykluczenie niehumanitarnych praktyk hodowli zwierząt).
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od opłacalności upraw i hodowli na danym terenie.
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zamożności gospodarstwa.
  Dopłaty dla rolników powinny zostać zlikwidowane.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

J.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wspólna Polityka Rolna nie powinna obejmować dopłat do zakładów przemysłowej hodowli zwierząt, jako odpowiadających za cierpienie milionów zwierząt i przyczyniających się w znacznej mierze do obecnego kryzysu klimatycznego.

J.3. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zmniejszyć wielkość unijnego budżetu na Wspólną Politykę Rolną.     tak
Państwa członkowskie powinny mieć większą swobodę w wydatkowaniu środków ze Wspólnej Polityki Rolnej. tak    
Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być zakazana na terenie wszystkich państw UE. tak    
Użycie pestycydów w rolnictwie powinno być regulowane na poziomie unijnym. tak    
Należy zmniejszyć wielkość połowów ryb, nawet kosztem strat w sektorze rybackim. tak    

J.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wspólna Polityka Rolna powinna wspierać przede wszystkim rolnictwo zrównoważone i ekologiczne. Szkodliwe pestycydy, takie jak glifosat, powinny być zakazane. Państwa członkowskie powinny móc wypłacać gospodarstwom rolnym rekompensaty zwiększonych kosztów, związanych z wyższymi standardami dotyczącymi środowiska, ochrony zwierząt i zdrowia publicznego. Rybołówstwo w Europie musi mieścić się w zrównoważonych limitach. Wszystkie państwa członkowskie powinny się podporządkować sezonowym zakazom łowienia, pozwalającym na odtwarzanie się ławic. Nielegalne połowy powinny być powstrzymane, a importowane ryby – sprowadzane zgodnie z europejskimi standardami ochrony zasobów ryb. Należy wprowadzić zakaz trałowania dennego i innych szczególnie niszczących środowisko form rybołówstwa.

K. Polityka bezpieczeństwa

K.1. Trwa dyskusja nad budowaniem wspólnej, europejskiej armii. Które z poniższych stwierdzeń są zgodne z Pani/ Pana poglądami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
W ramach Unii Europejskiej powinny funkcjonować unijne siły zbrojne zdolne do interwencji poza granicami Unii.
W ramach Unii Europejskiej powinny funkcjonować unijne siły zbrojne o charakterze obronnym.
  Należy pogłębiać koordynację działań sił zbrojnych państw członkowskich, bez tworzenia unijnych struktur wojskowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.2. Jakie działania Pani/ Pana zdaniem powinny podejmować państwa członkowskie w związku z zagrożeniem dezinformacją? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Unia Europejska powinna realizować wspólną, ofensywną politykę informacyjną.
Unia Europejska powinna wzmacniać ośrodki niezależnej informacji w państwach spoza Unii, będących źródłem dezinformacji.
  Unia Europejska powinna wprowadzić narzędzia blokujące treści o charakterze dezinformacji.
  Unia Europejska nie powinna prowadzić wspólnej polityki wobec zagrożenia dezinformacją.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K.3. W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego rozpocznie działalność Wspólna Prokuratura Europejska, która ma ułatwić ściganie oszustw podatkowych i niewłaściwe wykorzystanie środków UE. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich. Polska nie zdecydowała się na przystąpienie. Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna przystąpić do Wspólnej Prokuratury Europejskiej?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L. Sprawy zagraniczne

L.1. Parlament Europejski wydaje rezolucje w sprawach dotyczących państw trzecich, np. procedur demokratycznych na świecie i w sytuacjach konfliktów. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament Europejski powinien wypowiadać się w takich sprawach? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak, Unia Europejska powinna podejmować działania na rzecz poprawy funkcjonowania społeczeństw w innych częściach świata.
  Nie, Unia Europejska nie powinna ingerować w sprawy państw, które nie są jej członkami.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Unia Europejska powinna na arenie światowej działać na rzecz rozwiązywania konlfi

L.3. O przystąpienie do Unii Europejskiej ubiegają się obecnie Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja. Do negocjacji mogą przystąpić też inne kraje. Czy Pani/ Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji PE należy dążyć do rozszerzenia Unii Europejskiej? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L.4. Jakie państwa powinny w pierwszej kolejności przystąpić do Unii Europejskiej?
Państwa wypełniające standardy demokratycznego państwa prawa - tzn. wszystkie wymienione oprócz Turcji. UE powinna zawiesić współpracę z obecnym rządem tureckim, jako niedemokratycznym.

L.5. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy utworzyć europejską agencję wywiadowczą, która będzie zbierać informacje niezależnie od wywiadów państw członkowskich.     tak
Unia Europejska powinna ograniczyć sankcje wobec Rosji.   tak  
Należy przebudować rynek energii tak, by zakup ropy, gazu i węgla od Rosji odbywał się wspólnie na poziomie unijnym, a nie przez lokalne koncerny. tak    
Należy rozwijać wspólną straż graniczną broniącą zewnętrznych granic Unii (poprzez zwiększanie kompetencji i liczebności funkcjonariuszy).     tak

L.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Stosunki Unii Europejskiej z Rosją powinny opierać się na partnerskim dialogu, wymaganiu od Moskwy przestrzegania praw człowieka oraz rezygnacji z polityki destabilizacji krajów decydujących się na zwrot w stronę Brukseli (np. Ukrainy). Od realizacji tych warunków uzależnione powinno być ewentualne znoszenie sankcji.

L.7. Współpraca rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Unia Europejska jest największym światowym darczyńcą, finansującym ponad połowę całkowitej globalnej oficjalnej pomocy rozwojowej i humanitarnej (73 mld EUR w 2017 r.). Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Pomoc rozwojowa powinna być mniejsza niż obecnie – Unia Europejska powinna skupić się na wspieraniu społeczeństw państw członkowskich, własnym rozwoju i bezpieczeństwie.   tak  
Zasada solidarności globalnej leży u podstaw Unii Europejskiej – należy zwiększyć wydatki na pomoc rozwojową i humanitarną do 0,7 proc. europejskiego dochodu narodowego brutto, zgodnie postawionym przez ONZ. tak    
Nadrzędnym celem europejskiej współpracy rozwojowej powinno być zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego UE, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji do Unii Europejskiej.   tak  
Nadrzędnym celem europejskiej współpracy rozwojowej powinna być redukcja ubóstwa w krajach rozwijających się, wspieranie zrównoważonego rozwoju, pomoc humanitarna i działania w dziedzinie klimatu. tak    
Tylko państwa, które efektywnie współpracują z Unią Europejską na rzecz ograniczenia nielegalnej migracji, powinny być objęte pomocą rozwojową.   tak  

L.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Europa powinna zwiększyć finansowanie międzynarodowych akcji rozwojowych i humanitarnych. Kraje członkowskie powinny przeznaczać przynajmniej 0.7% swojego budżetu na wsparcie potrzebujących za granicą, ze wskazaniem na wsparcie najbiedniejszych krajów i najbardziej dotkniętych zagrożeniami ludzi.

M. Edukacja, nauka, kultura

M.1. Na czym Pani/ Pana zdaniem powinna być budowana konkurencyjność europejskiej nauki?
Na badaniach i innowacjach odpowiadających na obecne wyzwania klimatyczne i społeczne, finansowanych np. z rozszerzonego programu Horyzont 2020.

M.2. W większości państw członkowskich w edukacji obowiązują standardy programowe – wspólne wytyczne, według których opracowuje się programy szkolne. To rozwiązanie ma zapewniać każdemu uczniowi te same podstawowe kompetencje i wiedzę oraz budować wspólną, zbiorową tożsamość. W Polsce te standardy określa podstawa programowa. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy opracować i wydać wspólny podręcznik historii Europy.     tak
Należy zobowiązać państwa członkowskie by zapewniały edukację seksualną spełniającą standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). tak    
Należy wprowadzić europejską edukację obywatelską, która będzie włączana do programów szkolnych wszystkich państw członkowskich. tak    
Każdy student Unii Europejskiej powinien obowiązkowo część studiów odbyć w innym państwie UE. tak    
Należy powołać sieć uczelni wyższych, które będą podlegać bezpośrednio instytucjom Unii Europejskiej, a nie władzom krajowym.     tak
Wysokość stypendium Erasmus powinna być uzależniona od dochodów studenta.   tak  
Instytucje Unii Europejskiej powinny finansować działalność twórców niezależnie od państw narodowych. tak    

M.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
UE powinna zwiększyć fundusze na wymiany studenckie. Wymiana w ramach programu Erasmus+ musi zostać rozszerzona i wzmocniona, aby rzeczywiście umożliwić ludziom ze wszystkich środowisk pracę, szkolenie lub studia w innym kraju.

M.4. Co Pani/ Pana zdaniem stanowi europejski kanon kultury?
Dzieła stworzone przez europejskich twórców od starożytności po czasy współczesne, wyrażające wartości europejskiej wspólnoty.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.