facebook tweeter youtube

 
Tomasz Ganicz

Kwestionariusz — Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 07.05.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane podstawowe kandydatki/ kandydata

A.1.
Imię (imiona) i nazwisko
Tomasz Ganicz

A.2.
Data urodzenia
27.08.1966
Miejsce urodzenia
Łódź

A.3. Okręg wyborczy
Nr 6 (łódzkie)

A.4. Komitet wyborczy
5 - LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

A.5. Numer na liście wyborczej
4

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe/ gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
mgr inż. chemii, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, 1992 dr nauk chemicznych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, 1996 dr hab. nauk chemicznych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, 2007

B. Dane podstawowe: kontakt z obywatelami

B.1. Dane kontaktowe
Facebook
https://www.facebook.com/Polimerek
Inne strony
https://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
Adres email
polimerek@gmail.com

B.2. Kontakt z biurem wyborczym
adres
ul. Łowicka 25 / lok.P4, 02-502 Warszawa
telefon
663 483 923
e-mail
kkwlewicarazem@gmail.com

B.3. Czy jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

C. Doświadczenie i motywy kandydowania

C.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu i/lub opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia, które będzie przydatne w pracy w Parlamencie Europejskim.
Pracownik naukowy, zajmujący się polimerami naturalnymi i syntetycznymi oraz ochroną środowiska. Doktorat i habilitację uzyskał w Centrum Badań Molekularnych PAN, następnie profesor w Wojskowej Akademii Technicznej, a obecnie na Politechnice Łódzkiej, gdzie zajmuje się środowiskowymi aspektami przemysłu papierniczego. Współautor 43 publikacji naukowych. Współzałożyciel polskiej Wikipedii, prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2007-2018, współzałożyciel Koalicji Otwartej Edukacji (zrzeszającej kilkanaście NGO, uczelni i instytucji kultury) i jej przewodniczący w latach 2012-2014, współzałożyciel Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska i członek jego komisji rewizyjnej. W ramach działalności w Koalicji Otwartej Edukacji i Wikipedii, koordynator na Polskę EU Copyright Policy Initiative Work Group, zajmującej się monitoringiem i aktywnym wpływaniem na kształt reformy prawa autorskiego, regulacji dotyczących prawa dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i telekomunikacji. Zajmował się też opiniowaniem i wpływaniem na sposób wdrażania w Polsce dyrektyw z tego zakresu. Autor dwóch opracowań wykonanych dla Biura Analiz Sejmowych dotyczących stanu zgodności zasad publicznego dostępu i wykorzystania zasobów informacyjnych instytucji państwowych z krajową i europejską legislacją. Mieszkaniec Łodzi od urodzenia do dzisiaj, z roczną przerwą na staż naukowy w Wielkiej Brytanii i kilka krótszych wyjazdów naukowych do Francji i Niemiec, a także liczne wojaże turystyczno-trekkingowe po całym świecie. Współorganizator Łódzkiej Masy Krytycznej w latach 1997-2002, reprezentant łódzkich rowerzystów miejskich w Zespole Konsultacyjnym ds. Komunikacji Rowerowej przy Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2000-2002. Od stycznia 2019 aktywny uczestnik i współorganizator Strajku dla Ziemi w Łodzi.

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/ Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny/radna gminy     tak
Radny/radna powiatu     tak
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP     tak
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak
Inne     tak

C.3. W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych. W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język włoski

Inne (jakie?)

D. Doświadczenie i motywy kandydowania

D.1. Artykuł 2. Traktatu o Unii Europejskiej wymienia główne wartości Wspólnoty: godność osoby ludzkiej, wolność, demokrację, równość, państwo prawne oraz poszanowanie praw człowieka. Jakimi wartościami będzie się Pani/ Pan kierować w pracy posłanki/ posła?
Na pewno wszystkie wymienione w art. 2. Traktatu, ale ze szczególnym wskazaniem na równość, rozumianą jako równy dostęp do podstawowych dóbr i szans na rozwój. Uważam, że podstawowym, a często pomijanym warunkiem koniecznym realizacji takich wartości jak godność, faktyczna wolność i demokracja jest zapewnienie każdemu obywatelowi Unii materialnego minimum egzystencji i podstawowego bezpieczeństwa socjalnego.

D.2. Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim. Program której europejskiej partii jest Pani/ Panu najbliższy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Europejska Partia Demokratyczna
  Europejska Partia Lewicy
  Europejska Partia Ludowa
  Europejska Partia Zielonych
  Europejski Sojusz na rzecz Wolności
  Partia Europejskich Socjalistów
  Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji
  Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
  Nie identyfikuję się z programem żadnej europejskiej partii.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Koalicja "Europejska Wiosna"

D.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Partia Razem wspólnie z kilkunastoma partiami lewicowymi z innych krajów UE zawiązała koalicję "Europejska Wiosna" (nie mylić z polską partią "Wiosna") - która o ile wprowadzi odpowiednią liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego - przekształci się prawdopodobnie w partię europejską.

D.4. Poseł do Parlamentu Europejskiego współdecyduje o prawie obowiązującym pół miliarda Europejczyków. Na jakie wyzwania stojące przed Europą powinien Pani/ Pana zdaniem odpowiedzieć Parlament Europejski w nadchodzącej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy wyzwania.
1.
Zapobieżenie globalnym zmianom klimatycznym przez radykalny program zmniejszenia emisji CO2, a gdyby się to nie udało - przygotowanie Unii do nadchodzącej katastrofy klimatycznej.
2.
Przetrwanie Unii w obliczu narastającej fali lokalnych nacjonalizmów i eurosceptycyzmu.
3.
Zapobieganie powstawaniu w Unii obszarów biedy i wykluczenia.

D.5. Jakie przepisy prawne chciałaby Pani/ chciałby Pan wprowadzić w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy propozycje przepisów.
1.
Nowy pakiet klimatyczny - ograniczający radykalniej od obecnie przyjętych - emisję CO2 poprzez m.in. wprowadzenie "podatku węglowego" wymuszającego inwestycje w odnawialne źródła energii i ew. przejściowo energetykę nuklearną.
2.
Nową dyrektywę dotyczącą odpadów i opakowań - ograniczającą dystrybucję żywności w opakowaniach niebiodegradowalnych.
3.
Europejskie prawo autorskie - ujednolicające je w całej UE - w kierunku większej dostępności dóbr kultury i nauki dla obywateli.

D.6. Czy Pani/ Pana zdaniem poseł/ posłanka do Parlamentu Europejskiego może w pewnych okolicznościach zagłosować za rezolucją krytyczną wobec działań rządu swojego kraju?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E. Kwestionariusz rozpoczyna 13 podstawowych pytań z różnych dziedzin, które w formie quizu będą promowane wśród wyborców. Na ich podstawie wyborcy będą mogli porównać swoje poglądy z poglądami kandydatek i kandydatów. W kolejnej części kwestionariusza znajdzie Pani/ Pan pytania eksperckie z różnych dziedzin, które będą promowane przede wszystkim w publikacjach medialnych.

E.1. Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Wiele rozwiązań proponowanych w programie Europejskiej Wiosny prawdopodobnie nie da się zrealizować bez zmian zapisów traktatowych, albo będą one wymagały kolejnych traktatów - np. Europejskiego Pakietu Pracowniczego mającego jednolite przepisy w zakresie prawa pracy i minimalnych płac. "Europejska Wiosna" postuluje też stworzenie "Konstytucji Europejskiej", zawierającej podstawowe prawa obywateli i zbiór norm demokratycznych mających obowiązywać wszystkie kraje UE.

E.3. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.   tak  
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda. tak    

E.4. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty. tak    
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej). tak    
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.     tak

E.5. Rozwój narzędzi komunikacji w internecie pociąga za sobą kolejne wyzwania dotyczące m. in. mowy nienawiści, różnych form dyskryminacji i znieważania oraz przestrzegania prawa przez użytkowników i twórców platform. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów. tak    
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.   tak  
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać wydawcy tych portali.     tak

E.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ostatnie pytanie jest niejasne. Przede wszystkim niejasne jest pojęcie "wydawcy" i "portalu" w kontekście usług dostępnych w internecie, takich jak wyszukiwarki, sklepy, porównywarki, agregatory treści, media streamingowe, serwisy społecznościowe itp. Pojęcie "wydawcy", mające sens w tradycyjnych mediach, w stosunku do wielu interaktywnych usług internetowych rodzi wątpliwości co do jego stosowalności, bowiem właściciele takich serwisów są raczej usługodawcami a nie wydawcami. Jeśli sens tego pytania jest taki, czy dostawcy tych usług mają odpowiadać za każde naruszenie praw autorskich przez swoich użytkowników - to odpowiedź brzmi nie, bowiem w praktyce oznaczałoby to likwidację lub poważne ograniczenie funkcjonalności takich usług. Jeśli sens tego pytania jest taki, czy usługodawcy mają chronić prawa swoich użytkowników, którzy nieraz są też głównymi współtwórcami dystrybuowanych treści - odpowiedź brzmi tak - ale tylko w zakresie w jakim ci użytkownicy sobie tego faktycznie życzą. Prawo powinno przede wszystkim chronić użytkowników internetu.

E.7. W 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie prawo ochrony danych osobowych, które daje obywatelom m. in. prawo do „bycia zapomnianym”, wyznacza standardy ochrony danych i nakłada kary na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do tych przepisów (tzw. RODO). Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Prywatność jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, a przepisy dotyczące ochrony danych osobowych powinny być bardziej restrykcyjne.
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej jest wystarczająca, należy skupić się na skutecznej realizacji przepisów.
  Ochrona danych osobowych jest zbyt daleko posunięta i utrudnia prowadzenie biznesu. Należy złagodzić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.8. Jakie nowe przepisy ochrony danych osobowych należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?
Brak odpowiedzi.

E.8a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Prawo do prywatności obywateli UE w kontakcie z przedsiębiorstwami i instytucjami est jak najbardziej warta wspierania. Natomiast realizacja tego prawa w Unii jest źle pomyślana od strony czysto technicznej. Z jednej strony są skrajne czasem wymagania dotyczące zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych a z drugiej ich faktyczna egzekucja wydaje się zupełnie niewykonalna technicznie i przybiera formy utrudniające życie zarówno podmiotom przetwarzającym dane jak i samym obywatelom i przy tym w praktyce w nikłym stopniu zabezpiecza realne prawo do prywatności.

E.9. Celem Unii Europejskiej jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych (obniżenie emisji o 85 proc. do 2050 r). Na osiągnięcie celów klimatycznych Unia chce przeznaczyć ¼ budżetu na lata 2021-2027. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Należy zmniejszyć tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  Obecne cele klimatyczne są odpowiednie i należy dążyć do ich realizacji.
Należy postawić ambitniejsze cele redukcji gazów cieplarnianych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.10. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Minimum to realizacja "optymistycznego" scenariusza redukcji emisji gazów cieplarnianych zawartego w ostatnim raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

E.11. W mijającej kadencji Parlament Europejski w formie rezolucji zajął stanowisko w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. Parlament Europejski powinien jak najczęściej zabierać głos w obronie cennych przyrodniczo terenów w państwach członkowskich ze względu na szczególną wartość dla wszystkich obywateli Unii.
B. Parlament Europejski nie powinien zabierać głosu na temat ochrony obszarów cennych przyrodniczo na terenie poszczególnych państw członkowskich. Ochrona przyrody powinna być wyłączną kompetencją tych państw. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.12. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju). tak    
Wszyscy migranci nielegalnie przebywający na terytorium UE, powinni zostać odesłani z powrotem do swoich krajów.   tak  
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ułatwiać obywatelom Ukrainy dostęp do swojego rynku pracy. tak    

E.13. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Unia Europejska powinna wymagać by europejskie firmy prowadziły interesy tylko w tych państwach, które gwarantują podstawowe prawa pracownicze i racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych.     tak
Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim swobodę zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin.     tak

E.14. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W pierwszym pytaniu mam problem z definicją "firmy europejskiej". Wszystkie większe korporacje są w praktyce współcześnie globalne, a miejsce rejestracji centrali firmy staje się sprawą drugorzędną. Jeśli tego rodzaju ograniczenie miałoby obowiązywać, powinno dotyczyć nie tyle "firm europejskich", tylko ogólnie wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą w Unii. Podobny problem dotyczy firm "z Chin". Zakaz dla firm "z Chin" skutkowałby prawdopodobnie tym, że zaczną one działać przez "firmy europejskie".

E.15. Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? A) Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. B) Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.16. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Są tu moim zdaniem dwie kwestie, od których może zależeć odpowiedź na to pytanie: Jaki będzie stan Euro jako waluty i w jakim kierunku będzie ona ewaluowała, oraz jaki będzie stan naszej gospodarki. Tego rodzaju decyzja, która ma charakter głównie ekonomiczno-techniczny powinna być podjęta po solidnej analizie skutków przejścia na Euro w momencie kiedy taka decyzja będzie poważnie rozważana.

E.17. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Zakupy uzbrojenia powinny być realizowane przez poszczególne państwa członkowskie w zależności od ich indywidualnych interesów.
B. Należy rozwijać europejski system produkcji i zakupów uzbrojenia. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.18. Które z wymienionych czynników Pani/ Pana zdaniem powinny wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państwa członkowskiego? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Poziom rozwoju gospodarczego (więcej środków dla krajów o niższym PKB).
  Utrzymywanie dozwolonego przez Unię Europejską poziomu deficytu budżetowego.
Poziom bezrobocia w państwie członkowskim.
Przestrzeganie przez państwo zasad praworządności.
Przestrzeganie przez państwo przepisów ochrony środowiska i realizacji polityki klimatycznej.
Liczba przyjmowanych przez państwo uchodźców.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.19. Na początku 2019 r. Komisja Europejska zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa, stwierdzając, że połączenie koncernów narusza unijne przepisy antymonopolowe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy przede wszystkim chronić konkurencję między firmami na rynku europejskim i kontynuować działania, które zapobiegają tworzeniu monopoli.
B. Ważniejsze od ochrony konkurencji na rynku europejskim jest wsparcie najsilniejszych europejskich firm (tzw. europejskich czempionów), które będą skutecznie konkurować na rynku globalnym. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F. Obszary tematyczne

F.1. W dalszej części kwestionariusza zadajemy pytania o poszczególne polityki europejskie. Odpowiedzi na te pytania również wyświetlą się w Pani/ Pana profilu w serwisie MamPrawoWiedziec.pl Na ich podstawie przygotujemy analizy i zestawienia dla mediów. W profilu wyświetlą się wyłącznie te pytania, na które udzieli Pani/ Pan odpowiedzi. Prosimy o wskazanie, w których poniżej wymienionych obszarach tematycznych chce się Pani/ Pan specjalizować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego. W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania z wybranych 
  PRAWA OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ
ŚRODOWISKO, KLIMAT, ENERGETYKA
  BUDŻET UNII
  GOSPODARKA
  ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO
  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
  SPRAWY ZAGRANICZNE
  MIGRACJE
EDUKACJA, NAUKA, KULTURA
  USTRÓJ UE
  Żadne z powyższych

G. środowisko, klimat, energetyka

G.1. Prawo unijne określa ramowe zasady gospodarowania wodami w Unii Europejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
B. Najcenniejsze dla gospodarki są rzeki naturalne – jako, że zapewniają lepszą czystość wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W jednostkowych przypadkach powinny być wydawane zezwolenia na odstrzał zwierzęcia chronionego, które powoduje szkody rolnicze (np. żubra lub wilka).   tak  
Unia Europejska powinna brać odpowiedzialność, również finansową, za ochronę lasów na świecie. tak    
W Unii Europejskiej powinien obowiązywać zakaz budowy nowych kopalni węgla brunatnego. tak    
Unia Europejska powinna karać państwa członkowskie, które przekraczają europejskie normy smogu.     tak
Odpowiedzialność za odzyskiwanie surowców należy obowiązkowo nałożyć na producentów opakowań plastikowych. tak    
Odpady powstające na terenie Unii powinny obowiązkowo podlegać recyklingowi na jej terenie. tak    

G.3. Jakie działania Pani/ Pana zdaniem należy podjąć by zmniejszyć emisję CO2? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Rozwijać odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, wodna).
Rozwijać małe źródła energii należące do obywateli i lokalnych wspólnot energetycznych (wsparcie prosumentów).
Rozwijać energetykę jądrową.
Inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków i sieci przesyłowych.
  Inwestować w badania i rozwój technologii energetyki węglowej, która będzie emitować mniej CO2.
Ograniczać rozwój lotnictwa, np. wprowadzić opłatę emisyjną w transporcie lotniczym, która wpłynie na wzrost cen biletów albo wprowadzić limit na dozwoloną liczbę przelotów.
Ograniczyć hodowlę zwierząt.
  Nie należy prowadzić działań na rzecz obniżenia emisji CO2.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

G.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ogólnie powinniśmy inwestować we wszelkie działania ograniczające jak najszybciej emisję gazów cieplarnianych, bowiem już obecnie sytuacja jest na granicy katastrofy klimatycznej.

H. Budżet unii

H.1. Z jakich źródeł Pani/ Pana zdaniem należy pozyskiwać dodatkowe wpływy do budżetu Unii? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zwiększyć dochody budżetu Unii z ceł (kosztem państw członkowskich).
  Państwa powinny przekazywać do wspólnego budżetu większą część dochodu z VAT niż obecnie.
  Należy wprowadzić ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych.
  Należy zwiększyć opłaty za emisję gazów cieplarnianych.
  Należy wprowadzić europejski podatek od nieprzetwarzalnych opakowań plastikowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.2. W ramach polityki spójności Unia Europejska wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów UE. Podstawowym kryterium decydującym o tym, które regiony otrzymają więcej pieniędzy, jest poziom ich rozwoju gospodarczego. Jakie Pani/ Pana zdaniem powinny być kryteria przyznawania środków polityki spójności? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

I. Gospodarka

I.1. Projekt siedmioletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przewiduje 30,6 mld euro na rozwój sieci transportowej. Prosimy o wskazanie dwóch priorytetów, jakie powinny być finansowane z tego budżetu. Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rozwój sieci kolejowej.
  Rozwój żeglugi śródlądowej.
  Rozwój sieci dróg.
  Rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.
  Rozwój sieci lotnisk.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

J. Rolnictwo i rybołówstwo

J.1. Od czego powinno być uzależnione wsparcie finansowe przyznawane rolnikom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty)? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od dbania przez gospodarstwa o środowisko (np. ochrona wód, krajobrazu, dzikich zwierząt).
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zagwarantowania dobrostanu zwierząt (np. wykluczenie niehumanitarnych praktyk hodowli zwierząt).
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od opłacalności upraw i hodowli na danym terenie.
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zamożności gospodarstwa.
  Dopłaty dla rolników powinny zostać zlikwidowane.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K. Polityka bezpieczeństwa

K.1. Jakie działania Pani/ Pana zdaniem powinny podejmować państwa członkowskie w związku z zagrożeniem dezinformacją? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Unia Europejska powinna realizować wspólną, ofensywną politykę informacyjną.
  Unia Europejska powinna wzmacniać ośrodki niezależnej informacji w państwach spoza Unii, będących źródłem dezinformacji.
  Unia Europejska powinna wprowadzić narzędzia blokujące treści o charakterze dezinformacji.
  Unia Europejska nie powinna prowadzić wspólnej polityki wobec zagrożenia dezinformacją.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

L. Edukacja, nauka, kultura

L.1. Na czym Pani/ Pana zdaniem powinna być budowana konkurencyjność europejskiej nauki?
Nauka jest dobrem wspólnym całej ludzkości. Nie ma sensu mówić o konkurencyjności w tym obszarze.

L.2. W większości państw członkowskich w edukacji obowiązują standardy programowe – wspólne wytyczne, według których opracowuje się programy szkolne. To rozwiązanie ma zapewniać każdemu uczniowi te same podstawowe kompetencje i wiedzę oraz budować wspólną, zbiorową tożsamość. W Polsce te standardy określa podstawa programowa. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy opracować i wydać wspólny podręcznik historii Europy. tak    
Należy zobowiązać państwa członkowskie by zapewniały edukację seksualną spełniającą standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). tak    
Należy wprowadzić europejską edukację obywatelską, która będzie włączana do programów szkolnych wszystkich państw członkowskich. tak    
Każdy student Unii Europejskiej powinien obowiązkowo część studiów odbyć w innym państwie UE.   tak  
Należy powołać sieć uczelni wyższych, które będą podlegać bezpośrednio instytucjom Unii Europejskiej, a nie władzom krajowym.     tak
Wysokość stypendium Erasmus powinna być uzależniona od dochodów studenta.   tak  
Instytucje Unii Europejskiej powinny finansować działalność twórców niezależnie od państw narodowych. tak    

L.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Studenci powinni być na pewno zachęcani i wspierani, gdy chcą studiować poza granicami swojego kraju pochodzenia, ale nie można do tego przymuszać. Tworzenie sieci nowych uczelni mających podlegać bezpośrednio instytucjom UE musiałby mieć racjonalne powody. Być może jakiś sens miałoby istnienie uczelni podyplomowo kształcącej kadry dla instytucje UE (na wzór polskiego KSAP) - ale z drugiej strony mogłoby generować tworzenie wyalienowanych od swoich lokalnych korzeni elit administracji.

L.4. Co Pani/ Pana zdaniem stanowi europejski kanon kultury?
Nie widzę powodu aby dzielić kulturę na "europejską" i "obcą". Kultura jest zjawiskiem globalnym. "Kanon europejski" to pojęcie mające wpisane w swoją strukturę sporą dawkę arogancji kulturowej.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.