facebook tweeter youtube

 
Zbigniew Bujak

Kwestionariusz — Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 22.05.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane podstawowe kandydatki/ kandydata

A.1.
Imię (imiona) i nazwisko
Zbigniew Bujak

A.2.
Data urodzenia
29 11 1954
Miejsce urodzenia
Łopuszno

A.3. Okręg wyborczy
Nr 8 (lubelskie)

A.4. Komitet wyborczy
2 - WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

A.5. Numer na liście wyborczej
1

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe/ gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Nauki polityczne - magister Filozofia - zawodowe (licencjat)

B. Dane podstawowe: kontakt z obywatelami

B.1. Dane kontaktowe
Adres email
zbig.bujak@gmail.com

C. Doświadczenie i motywy kandydowania

C.1. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/ Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta      
Radny/radna gminy      
Radny/radna powiatu      
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego      
Poseł na Sejm RP tak    
Senator RP      
Poseł do Parlamentu Europejskiego      
Inne      

C.2. Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu Europejskiego?
Nie pełnię, ale pełniłem. Zatem termin "dotyczą" dotyczy mnie, ale w przeszłości.

C.3. W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych. W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język włoski

Inne (jakie?)

rosyjski

D. Doświadczenie i motywy kandydowania

D.1. Artykuł 2. Traktatu o Unii Europejskiej wymienia główne wartości Wspólnoty: godność osoby ludzkiej, wolność, demokrację, równość, państwo prawne oraz poszanowanie praw człowieka. Jakimi wartościami będzie się Pani/ Pan kierować w pracy posłanki/ posła?
Będę się kierował wartościami europejskimi. Wartości te wyprowadzam z dwóch filarów, które są istotą euroatlantyckiej kultury. To zasada subsydiarności i usługowej roli administracji publicznej. Wymienione w pytaniu: godność osoby ludzkiej, wolność, demokrację, równość, państwo prawne oraz poszanowanie praw człowieka, to efekt prawidłowego zastosowania zasady subsydiarności i usługowej roli administracji publicznej. Trzeba dobrze rozumieć co z czego wynika, aby prawidłowo rządzić państwem, zarządzać jego służbami, prawidłowo przeprowadzać procesy reform wszelkich dziedzin życia publicznego. Osobom i instytucjom zainteresowanym zagadnieniem "wartości Wspólnoty" swoje warsztaty "Wartości europejskie w działaniu".

D.2. Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim. Program której europejskiej partii jest Pani/ Panu najbliższy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Europejska Partia Demokratyczna
  Europejska Partia Lewicy
  Europejska Partia Ludowa
  Europejska Partia Zielonych
  Europejski Sojusz na rzecz Wolności
Partia Europejskich Socjalistów
  Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji
  Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
  Nie identyfikuję się z programem żadnej europejskiej partii.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

D.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
+ współpraca z liberałami i demokratami

D.4. Poseł do Parlamentu Europejskiego współdecyduje o prawie obowiązującym pół miliarda Europejczyków. Na jakie wyzwania stojące przed Europą powinien Pani/ Pana zdaniem odpowiedzieć Parlament Europejski w nadchodzącej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy wyzwania.
1.
Bezpieczeństwo, czyli rozwijanie programu PESCO, współpraca w zakresie zwalczania terroryzmu.
2.
Młodzi w Europie, czyli inwestycja w ich wykształcenie, programy poznania Europy, wsparcie na projekty startupów.
3.
Ekologia, czyli nauka na rzecz energetyki, odpadów, gospodarki wysokich technologii.

D.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wskazane wyżej odpowiedzi uzupełnione o programy w zakresie kultury, jak "wielkość lokalnej Europy" Mirosława Haponiuka (Lublin) mogą skutecznie powstrzymać tendencje narodowo/nacjonalistyczne.

D.6. Jakie przepisy prawne chciałaby Pani/ chciałby Pan wprowadzić w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy propozycje przepisów.
1.
Przepisy harmonizujące dostęp do leków i procedur medycznych w zakresie zwalczania nowotworów.
2.
Przepisy powstrzymujące produkcję i rozpowszechnianie uciążliwych opakowań z tworzyw sztucznych.
3.
Przepisy włączające młodzież w programy i projekty europejskie. Punktem wyjścia należy uczynić propozycję i debatę nad wprowadzenie w paktach i konwencjach zróżnicowania terminu "dzieci" na "dzieci" i "młodzież".

D.7. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Termin "przepisy prawne" źle opisuje istotę aktów uchwalanych przez PE. Ten termin szczególnie źle brzmi w naszym kraju, gdzie króluje moskiewska szkoła prawa. Ta szkoła, to owoc gwałtu, jakiego szkoła moskiewska dokonała na niemieckim pozytywizmie prawniczym. Akty PE są zdecydowanie bardziej ogólnymi normami tworzącymi SYSTEM PRAWA, anie zbiór przepisów.

D.8. Czy Pani/ Pana zdaniem poseł/ posłanka do Parlamentu Europejskiego może w pewnych okolicznościach zagłosować za rezolucją krytyczną wobec działań rządu swojego kraju?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.9. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tak, gdy te działania zagrożą wolności obywateli. Pomni przeszłości pełnej autorytarnych i totalitarnych praktyk w różnych krajach Europy tworzymy i rozwijamy UE dla zabezpieczenia się i obrony przed nawrotem takich praktyk.

E. Kwestionariusz rozpoczyna 13 podstawowych pytań z różnych dziedzin, które w formie quizu będą promowane wśród wyborców. Na ich podstawie wyborcy będą mogli porównać swoje poglądy z poglądami kandydatek i kandydatów. W kolejnej części kwestionariusza znajdzie Pani/ Pan pytania eksperckie z różnych dziedzin, które będą promowane przede wszystkim w publikacjach medialnych.

E.1. Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Brak odpowiedzi.

E.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W ramach istniejących traktatów jest jeszcze wiele do zrobienia, naprawienia, udoskonalenia. Nowe traktaty, to hasło i potencjalne narzędzie tych, którzy chcą UE zdestabilizować.

E.3. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy. tak    
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda. tak    

E.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tak, pod warunkiem, że: - Różne są oblicza chrześcijaństwa. Uznawana jest teza o rozwojowej roli protestantyzmu. Uznawana jest teza o destrukcyjnej roli KK (patrz - T Kościuszko). Zrozumieć istotę tego wpływu, to mieć w rozumie narzędzie, do oceny polityki reform, narzędzi wspierania polityki gospodarczego rozwoju, odpowiedzialności obywatelskiej w życiu publicznym. - Referendum tak. Warunkiem poważnego traktowania tego instrumentu demokracji bezpośrednie, demokracji performatywnej (uczestniczącej) jest podawanie pod referendum tylko bardzo poważnych zagadnień. W mojej ocenie taką kwestią mogłoby być pytanie, czy chcemy europejskiej armii?

E.5. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty. tak    
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).      
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.      

E.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W pierwszej sprawie - Tak. W drugiej i trzeciej są inne dostatecznie skuteczne metody rozwiązania problemu. Jakości produktów może i powinien bronić Ruch Obrony Konsumenta. Refundacja za leki jest potrzebna. Tworzenie list i refundacja z budżetów (krajowych, UE) to zawsze źródło korupcji nie do zatrzymania. Łapówki będą sięgać milionów Euro. Oświadczam to jako były szef Służby Celnej.

E.7. Rozwój narzędzi komunikacji w internecie pociąga za sobą kolejne wyzwania dotyczące m. in. mowy nienawiści, różnych form dyskryminacji i znieważania oraz przestrzegania prawa przez użytkowników i twórców platform. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.      
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach. tak    
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać wydawcy tych portali. tak    

E.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W tej sferze, przed decyzją, szukałbym eksperta, który rozumie skutki proponowanych rozwiązań.

E.9. W 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie prawo ochrony danych osobowych, które daje obywatelom m. in. prawo do „bycia zapomnianym”, wyznacza standardy ochrony danych i nakłada kary na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do tych przepisów (tzw. RODO). Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Prywatność jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, a przepisy dotyczące ochrony danych osobowych powinny być bardziej restrykcyjne.
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej jest wystarczająca, należy skupić się na skutecznej realizacji przepisów.
  Ochrona danych osobowych jest zbyt daleko posunięta i utrudnia prowadzenie biznesu. Należy złagodzić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.10. Jakie nowe przepisy ochrony danych osobowych należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?
Brak odpowiedzi.

E.10a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wszelkie potrzebne modyfikacje są zapewne możliwe poprzez interpretację istniejących regulacji. W takich sytuacjach korzystać należy z procedur znanych anglosaskiej kulturze prawnej (i nie obcej szkole niemieckiego pozytywizmu prawniczemu. vide - niemiecki juristentag)

E.11. Celem Unii Europejskiej jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych (obniżenie emisji o 85 proc. do 2050 r). Na osiągnięcie celów klimatycznych Unia chce przeznaczyć ¼ budżetu na lata 2021-2027. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Należy zmniejszyć tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  Obecne cele klimatyczne są odpowiednie i należy dążyć do ich realizacji.
Należy postawić ambitniejsze cele redukcji gazów cieplarnianych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.12. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ambitniejszy cel, to po prostu inwestycja w badania naukowe, które pozwolą innym krajom na świecie (jak Indie) przejść na bezemisyjne źródła energii. Rozwinięte kraje Europy są to winne światu, bo to one weszły w gospodarczy rozwój poprzez wysoko emisyjną energetykę. Obecnie europejska emisja to zaledwie kilka procent światowej. Ograniczenie emisji w Europie nie będzie miało znaczenia dla Ziemi, jako całości. Obywatele Europy powinni też natychmiast otrzymać rzetelną wiedzę o energetyce jądrowej IV generacji. Utrzymywanie obecnego poziomu ignorancji w tej dziedzinie jest źródłem kompromitujących zaniechań w sferze bezemisyjnych źródeł energii.

E.13. W mijającej kadencji Parlament Europejski w formie rezolucji zajął stanowisko w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. Parlament Europejski powinien jak najczęściej zabierać głos w obronie cennych przyrodniczo terenów w państwach członkowskich ze względu na szczególną wartość dla wszystkich obywateli Unii.
B. Parlament Europejski nie powinien zabierać głosu na temat ochrony obszarów cennych przyrodniczo na terenie poszczególnych państw członkowskich. Ochrona przyrody powinna być wyłączną kompetencją tych państw. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.14. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obecny system regulacji tych kwestii jest wystarczający. Wymaga tylko odpowiedzialności rządów państw członkowskich. Należy zdawać sobie sprawę, że prawidłowa, skuteczna ochrona cennych przyrodniczo terenów jest możliwa tylko z poziomu instytucji i służb danego państwa. Są zagadnienia i zadania, które wymagają koordynacji w ramach regionu (euroregionu). Należy do nich zarządzanie zlewniami rzek.

E.15. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju). tak    
Wszyscy migranci nielegalnie przebywający na terytorium UE, powinni zostać odesłani z powrotem do swoich krajów.   tak  
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ułatwiać obywatelom Ukrainy dostęp do swojego rynku pracy. tak    

E.16. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Proponowane regulacje, co do proporcji płac są nawiązaniem do praktyki z lat siedemdziesiątych. Naturalne i pożądane zróżnicowanie wynosiło 7 - 8 krotność. Także współczesne badania z zakresu zarządzania zalecają, w ramach dobrych praktyk, zmniejszanie zróżnicowania płac w firmie. Należy rozwijać w europie podejście znane B Lab. Emigranci są siłą napędową w nauce, kulturze, gospodarce. Łącz wszak w sobie praktyczna wiedzę z różnych obszarów naszego świata. Ta wartość migrantów musi być jednak znana i rozumiana przez rządzących. Dopiero wtedy możliwa jest praca z migrantami, która pozwala w pełni ujawnić ich rozwojowe możliwości. Otwarcie na obywateli Ukrainy, to najlepsza strategia na płynne dostosowanie się Ukrainy do standardów UE.

E.17. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Unia Europejska powinna wymagać by europejskie firmy prowadziły interesy tylko w tych państwach, które gwarantują podstawowe prawa pracownicze i racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. tak    
Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim swobodę zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin. tak    

E.18. Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? A) Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. B) Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.19. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
"Raczej" tylko dla tego, że wprowadzenie Euro jest wręcz niezbędne, jeśli prowadzimy politykę gospodarczą nastawioną na wysokie technologie. Wzorem może być gospodarka niemiecka. Jeśli rząd zadowala się gospodarką średniego poziomu (eksportem jabłek i kiełbasy), to niezbędne jest oparcie się na złotówce. Manipulując kursem złotego, można wtedy utrzymać korzystną cenę w eksporcie. Mapa Polski, jako zielonego obszaru na tle spadków w całej pozostałej strefie europy, to efekt tej "wyrafinowanej" polityki opartej na złotym polskim.

E.20. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Zakupy uzbrojenia powinny być realizowane przez poszczególne państwa członkowskie w zależności od ich indywidualnych interesów.
B. Należy rozwijać europejski system produkcji i zakupów uzbrojenia. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.21. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wspieram PESKO i pytam, dla czego Polska nie prowadzi w ramach tego programu żadnego projektu?

E.22. Które z wymienionych czynników Pani/ Pana zdaniem powinny wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państwa członkowskiego? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Poziom rozwoju gospodarczego (więcej środków dla krajów o niższym PKB).
  Utrzymywanie dozwolonego przez Unię Europejską poziomu deficytu budżetowego.
  Poziom bezrobocia w państwie członkowskim.
  Przestrzeganie przez państwo zasad praworządności.
  Przestrzeganie przez państwo przepisów ochrony środowiska i realizacji polityki klimatycznej.
  Liczba przyjmowanych przez państwo uchodźców.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Jeśli fundusze mają trafiać do rządów, to akceptuję tylko fundusze o charakterze interwencyjnym.

E.23. Na początku 2019 r. Komisja Europejska zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa, stwierdzając, że połączenie koncernów narusza unijne przepisy antymonopolowe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy przede wszystkim chronić konkurencję między firmami na rynku europejskim i kontynuować działania, które zapobiegają tworzeniu monopoli.
B. Ważniejsze od ochrony konkurencji na rynku europejskim jest wsparcie najsilniejszych europejskich firm (tzw. europejskich czempionów), które będą skutecznie konkurować na rynku globalnym. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F. Obszary tematyczne

F.1. W dalszej części kwestionariusza zadajemy pytania o poszczególne polityki europejskie. Odpowiedzi na te pytania również wyświetlą się w Pani/ Pana profilu w serwisie MamPrawoWiedziec.pl Na ich podstawie przygotujemy analizy i zestawienia dla mediów. W profilu wyświetlą się wyłącznie te pytania, na które udzieli Pani/ Pan odpowiedzi. Prosimy o wskazanie, w których poniżej wymienionych obszarach tematycznych chce się Pani/ Pan specjalizować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego. W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania z wybranych 
  PRAWA OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ
ŚRODOWISKO, KLIMAT, ENERGETYKA
  BUDŻET UNII
  GOSPODARKA
  ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
  SPRAWY ZAGRANICZNE
  MIGRACJE
EDUKACJA, NAUKA, KULTURA
  USTRÓJ UE
  Żadne z powyższych

G. środowisko, klimat, energetyka

G.1. Prawo unijne określa ramowe zasady gospodarowania wodami w Unii Europejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
B. Najcenniejsze dla gospodarki są rzeki naturalne – jako, że zapewniają lepszą czystość wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy zrobić wszystko, aby do wszystkich instytucji europejskich, które zajmują się tymi zagadnieniami wprowadzić polskich hydrologów. Należą do najlepszych na świecie. Należy zrobić wszystko, aby rozwijać system zarządzania zlewniami tam, gdzie tego brak. Należy w trybie interwencyjnym wesprzeć prace nad odtworzeniem i rozwojem małej retencji. To warunek zatrzymania pustynnienia.

G.3. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W jednostkowych przypadkach powinny być wydawane zezwolenia na odstrzał zwierzęcia chronionego, które powoduje szkody rolnicze (np. żubra lub wilka).   tak  
Unia Europejska powinna brać odpowiedzialność, również finansową, za ochronę lasów na świecie. tak    
W Unii Europejskiej powinien obowiązywać zakaz budowy nowych kopalni węgla brunatnego. tak    
Unia Europejska powinna karać państwa członkowskie, które przekraczają europejskie normy smogu.   tak  
Odpowiedzialność za odzyskiwanie surowców należy obowiązkowo nałożyć na producentów opakowań plastikowych.   tak  
Odpady powstające na terenie Unii powinny obowiązkowo podlegać recyklingowi na jej terenie. tak    

G.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Odstrzał tylko sanitarny (chorych, zakażonych) Ze smogiem walczymy technologią i techniką. AGH w Polsce, to źródło wielu wynalazków i patentów, które odpowiadają na wyzwania w tej dziedzinie. Problemem jest polska przypadłość, czyli brak przełożenia na producentów. Jest wiele technologii przetwarzania plastiku. Wystarczy wesprzeć startupy, które tymi technologiami się zajmują i stworzyć im możliwości działania.

G.5. Jakie działania Pani/ Pana zdaniem należy podjąć by zmniejszyć emisję CO2? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Rozwijać odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, wodna).
Rozwijać małe źródła energii należące do obywateli i lokalnych wspólnot energetycznych (wsparcie prosumentów).
Rozwijać energetykę jądrową.
Inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków i sieci przesyłowych.
  Inwestować w badania i rozwój technologii energetyki węglowej, która będzie emitować mniej CO2.
  Ograniczać rozwój lotnictwa, np. wprowadzić opłatę emisyjną w transporcie lotniczym, która wpłynie na wzrost cen biletów albo wprowadzić limit na dozwoloną liczbę przelotów.
  Ograniczyć hodowlę zwierząt.
  Nie należy prowadzić działań na rzecz obniżenia emisji CO2.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

G.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wskazane "odnawialne źródła energii" mają swoje bardzo nieekologiczne komponenty i skutki. Zwłaszcza, gdy uwzględnimy skalę. Energetyka jądrowa ma swój kontekst społeczno/psychologiczny. Jest nim fakt, że znane reaktory były budowane w technologii, która była rozwijana dla celów wojennych. Służyły do produkcji Uranu i plutonu do bomb atomowych. Reaktory IV generacji (HTR - high temperatur reactor, SMR - small modular reactor) są bezpieczne. Nie wolno stawiać pytania, które nie uwzględnia stanu wiedzy w tej dziedzinie.

H. Budżet unii

H.1. Z jakich źródeł Pani/ Pana zdaniem należy pozyskiwać dodatkowe wpływy do budżetu Unii? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zwiększyć dochody budżetu Unii z ceł (kosztem państw członkowskich).
  Państwa powinny przekazywać do wspólnego budżetu większą część dochodu z VAT niż obecnie.
  Należy wprowadzić ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych.
  Należy zwiększyć opłaty za emisję gazów cieplarnianych.
  Należy wprowadzić europejski podatek od nieprzetwarzalnych opakowań plastikowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.2. W ramach polityki spójności Unia Europejska wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów UE. Podstawowym kryterium decydującym o tym, które regiony otrzymają więcej pieniędzy, jest poziom ich rozwoju gospodarczego. Jakie Pani/ Pana zdaniem powinny być kryteria przyznawania środków polityki spójności? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

I. Gospodarka

I.1. Projekt siedmioletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przewiduje 30,6 mld euro na rozwój sieci transportowej. Prosimy o wskazanie dwóch priorytetów, jakie powinny być finansowane z tego budżetu. Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Rozwój sieci kolejowej.
  Rozwój żeglugi śródlądowej.
  Rozwój sieci dróg.
  Rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.
  Rozwój sieci lotnisk.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

J. Rolnictwo i rybołówstwo

J.1. Od czego powinno być uzależnione wsparcie finansowe przyznawane rolnikom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty)? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od dbania przez gospodarstwa o środowisko (np. ochrona wód, krajobrazu, dzikich zwierząt).
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zagwarantowania dobrostanu zwierząt (np. wykluczenie niehumanitarnych praktyk hodowli zwierząt).
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od opłacalności upraw i hodowli na danym terenie.
  Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zamożności gospodarstwa.
  Dopłaty dla rolników powinny zostać zlikwidowane.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K. Polityka bezpieczeństwa

K.1. Trwa dyskusja nad budowaniem wspólnej, europejskiej armii. Które z poniższych stwierdzeń są zgodne z Pani/ Pana poglądami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
W ramach Unii Europejskiej powinny funkcjonować unijne siły zbrojne zdolne do interwencji poza granicami Unii.
  W ramach Unii Europejskiej powinny funkcjonować unijne siły zbrojne o charakterze obronnym.
  Należy pogłębiać koordynację działań sił zbrojnych państw członkowskich, bez tworzenia unijnych struktur wojskowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
PESCO (25 krajów UE) jest dobrym wstępem do rozwijania europejskiej polityki obronnej. Pozostaje zapytać, dla czego Polska nie kieruje, nie odpowiada za żaden projekt w ramach tego przedsięwzięcia?

K.3. Jakie działania Pani/ Pana zdaniem powinny podejmować państwa członkowskie w związku z zagrożeniem dezinformacją? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Unia Europejska powinna realizować wspólną, ofensywną politykę informacyjną.
Unia Europejska powinna wzmacniać ośrodki niezależnej informacji w państwach spoza Unii, będących źródłem dezinformacji.
Unia Europejska powinna wprowadzić narzędzia blokujące treści o charakterze dezinformacji.
  Unia Europejska nie powinna prowadzić wspólnej polityki wobec zagrożenia dezinformacją.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Powinniśmy pamiętać rolę Radia Wolna Europa i innych stacji, które były dla nas źródłem wiedzy o wolnym świecie i też o nas samych. To dobre, uniwersalne doświadczenie i wzór.

K.5. W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego rozpocznie działalność Wspólna Prokuratura Europejska, która ma ułatwić ściganie oszustw podatkowych i niewłaściwe wykorzystanie środków UE. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich. Polska nie zdecydowała się na przystąpienie. Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna przystąpić do Wspólnej Prokuratury Europejskiej?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Prokuratura europejska, to warunek skutecznego ścigania przestępczości zorganizowanej. To także warunek skutecznego ścigania przestępczości podatkowej (VAT)

L. Edukacja, nauka, kultura

L.1. Na czym Pani/ Pana zdaniem powinna być budowana konkurencyjność europejskiej nauki?
Świat europejskich nauk ma obowiązek znaleźć odpowiedź na problemy, których Europa jest źródłem. To w pierwszym rzędzie problemy ekologiczne. Najlepiej zna je wszak sam "sprawca". Atutem może i powinna być różnorodność kulturowa Europy, nasze bogactwo i tradycja uniwersytecka oraz filozofia.

L.2. W większości państw członkowskich w edukacji obowiązują standardy programowe – wspólne wytyczne, według których opracowuje się programy szkolne. To rozwiązanie ma zapewniać każdemu uczniowi te same podstawowe kompetencje i wiedzę oraz budować wspólną, zbiorową tożsamość. W Polsce te standardy określa podstawa programowa. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy opracować i wydać wspólny podręcznik historii Europy.   tak  
Należy zobowiązać państwa członkowskie by zapewniały edukację seksualną spełniającą standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). tak    
Należy wprowadzić europejską edukację obywatelską, która będzie włączana do programów szkolnych wszystkich państw członkowskich. tak    
Każdy student Unii Europejskiej powinien obowiązkowo część studiów odbyć w innym państwie UE. tak    
Należy powołać sieć uczelni wyższych, które będą podlegać bezpośrednio instytucjom Unii Europejskiej, a nie władzom krajowym.   tak  
Wysokość stypendium Erasmus powinna być uzależniona od dochodów studenta.      
Instytucje Unii Europejskiej powinny finansować działalność twórców niezależnie od państw narodowych.      

L.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie dla wspólnego podręcznika. Tak dla autorskich programów nauczania historii Europy. Historia Europy wymaga różnorodności w podejściu do interpretacji wydarzeń i ich znaczenia oraz wpływu. Wspólny podręcznik, to pokusa (totalitarna) narzucenia zunifikowanej interpretacji dziejów. Edukacja obywatelska - polecam moje warsztaty: "O Konstytucji poważnie", "Wartości europejskie w działaniu", "Prawa dzieci i młodzieży w naszej Konstytucji" Nie uniwersytety podlegające UE, tylko programy badawcze realizowane przez sieć danych uniwersytetów. Takim programem może i powinien być program badań nad problemami transformacji systemowej. Kraje UE mają bardzo bogate i dobre doświadczenie w tym obszarze. Nie ma jednak opracowanego Know How, które pozwoliłoby dzielić się tym doświadczeniem z krajami wchodzącymi na drogę reform (na przykład po zwycięskich rewolucjach). Wysokość stypendium Erasmus powinna być ustalana w miejscu i dla miejsca studiów. Instytucje UE powinny być otwarte na projekty, które włączają twórców w europejski obieg kultury. Na przykład lubelska idea promocji miejsc, twórców, dzieł pod wspólnym hasłem "Wielkość lokalnej Europy"

L.4. Co Pani/ Pana zdaniem stanowi europejski kanon kultury?
Nie wiem, czy można wskazać kanon europejskiej kultury. Każde takie wskazanie mogłoby odzierać europejskie dziedzictwo kulturowe z innego istotnego elementu, albo co najmniej go umniejszać. Widzę natomiast kanon europejskiej cywilizacji. Jest nim doświadczenie o bardzo europejskich korzeniach: POROZUMIENIE SPOŁECZNE. Nie chodzi o umowę społeczną w rozumieniu Hobbesa, Locka, czy Rousseau. Chodzi o Prawo Dwunastu Tablic bez którego nie ma Prawa Rzymskiego. Magna Charta Libertatum bez której nie ma praw człowieka. W Niemczech to pamięć Dwunastu Artykułów z Memmingen. Wreszcie polskie porozumienia społeczne (Porozumienia Sierpniowe i Okrągłego Stołu). W historii każdego europejskiego kraju odnajdziemy wydarzenia bliskie co do istoty i znaczenia ze wskazanym fenomenem "porozumienia społecznego". Więcej w mojej książce "Porozumienie społeczne jako fenomen europejskiej kultury". Wydana w języku ukraińskim.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.