facebook tweeter youtube

 
Adrianna Palus

kandydatka na posłankę
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Kwestionariusz — Parlament 2019
Data wypełnienia: 07.09.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane podstawowe kandydatki/ kandydata

A.1.
Imię (imiona) i nazwisko
Adrianna Palus

A.2.
Data urodzenia
24 czerwca 1996 r.
Miejsce urodzenia
Szczecin
Ostatnio wykonywany zawód
Studentka

A.3. Wykształcenie
  Podstawowe/ gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
  Wyższe

A.4. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Studentka II roku położnictwa na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

A.5. Kandydatka/ kandydat do:
Sejmu
  Senatu

A.6.
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
OW 39 (Poznań i powiat poznański)
Komitet wyborczy:
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lewica)
Numer na liście wyborczej:
14

B. Dane podstawowe: kontakt z obywatelami

B.1. Dane kontaktowe
Adres email adrianna.palus@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/adrianna.palus
Twitter https://twitter.com/AdriannaPalus

B.2. Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

C. Informacje o kandydatce / kandydacie

C.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Od grudnia 2018 r. zaangażowana w struktury Wiosny w OW 39 oraz wolontariuszka Wiosny Roberta Biedronia; Od 20 marca 2019 r. - okręgowa koordynatorka Wiosny Kobiet w Poznaniu; Uczestniczę w miarę możliwości w pikietach, marszach i manifestacjach bliskich moim poglądom. Dotychczas były to m.in. Manifa w Poznaniu (2019), przemarsz "Raz pobite - ani razu" (Poznań), Parada Równości w Poznaniu, Marsz Równości w Płocku, Marsz Równości w Łodzi (wszystkie w 2019), udział i przemowa podczas poznańskiej pikiety "Poznań przeciw przemocy. Solidarni z LGBTQ+" (2019), Baby Shoes Remember 2019 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu czy "Polska Przeciw Przemocy" w Białymstoku. W życiu prywatnym staram się uwrażliwiać społeczeństwo na tematy równości, praw człowieka z wyszczególnieniem praw dziecka, kobiet oraz osób LGBTQ oraz ochrony zdrowia. Od kilku lat śledzę sytuację odnośnie Standardów Opieki Okołoporodowej.

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny/radna gminy     tak
Radny/radna powiatu     tak
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP     tak
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak
Inne, jakie?   tak  

C.3. Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Brak odpowiedzi.

C.3a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Członkini OKW 187 w Szczecinie w wyborach prezydenckich w 2015 r. (z ramienia Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja - KORWiN) Członkini OKW 14 w Poznaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. (z ramienia Wiosny Roberta Biedronia)

C.4. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski
  Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.

Inne (jakie?)

D. Cele kandydatki/kandydata

D.1. Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Musimy dokończyć transformację ustrojową i zadbać wreszcie o tych, którzy zostali pozostawieni z tyłu. Skuteczna ochrona zdrowia, rzetelna edukacja, państwo świeckie i przyjazne obywatelom, dobrze skomunikowany kraj, ograniczenie wydatków rządu do minimum i sprawiedliwe, jasno skonstruowane prawo - dopóki nie zadbamy o ludzi, nie możemy myśleć o rozwoju Polski, bo Polska to Polki i Polacy, a nie porty komunikacyjne, autostrady czy lotniska.

D.2. Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Solidna reforma ochrony zdrowia - dotyczy to zarówno kształcenia, jak i finansowania oraz funkcjonowania (m.in. rezydentury, zwiększenie % PKB na ochronę zdrowia do minimum europejskiego, godne płace dla personelu medycznego stosowne do odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzkie, leczenie nowotworów na miarę XXI wieku, godna opieka położnicza - obszarów do naprawy jest wiele).
2
Reforma szkolnictwa - im szybciej zaczniemy naprawiać to, co robiły poprzednie rządy z naciskiem na "deformę edukacji", tym mniej odczuwalne będą skutki, choć nikt nie jest w stanie wynagrodzić krzywd dzieciom i młodzieży będącej królikami doświadczalnymi minister Zalewskiej. Powrót do gimnazjów, zrewidowanie programu nauczania (mniej pamięciówki dla samej pamięciówki, więcej praktycznej wiedzy), usunięcie religii ze szkół, nowy program dla WDŻ-tu.
3
Autentyczna równość Polek i Polaków wobec prawa - niezależnie od tego, czy to salowa, czy senatorka, czy minister, czy pracownik ochrony. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu kwoty wolnej dla parlamentarzystów, związki partnerskie i równość małżeńska, wycofanie wszystkich zastrzeżeń Polski do ratyfikowanej Konwencji Praw Dziecka, rzeczywiste równouprawnienie związków wyznaniowych i kościołów. Mieści się w tym także reforma prawa (także podatkowego), aby było dla obywatela przejrzyste i nie budziło wątpliwości.

D.3. Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Autentyczna świeckość państwa, równość małżeńska i związki partnerskie
2
Polska przyjazna zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów
3
Rzeczywiste przestrzeganie praw człowieka, z naciskiem na prawa dziecka, prawa kobiet oraz prawa mniejszości

E. Poniżej znajdzie Pani/ Pan 15 pytań skierowanych do wszystkich kandydatek i kandydatów. Na podstawie tych samych pytań, w formie quizu wyborcy mogą porównać Państwa poglądy ze swoimi.  W dalszej części kwestionariusza poprosimy Panią/Pana o wybór tematów, pod którymi wyświetlimy bardziej szczegółowe pytania. 

E.1. Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
  Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
  Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
  Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Wiedza, która jest przekazywana w szkołach i uczelniach wyższych, musi być aktualna i dostosowana do realiów. Dużą bolączką polskiej edukacji są znaczny przerost teorii nad praktyką oraz niepozostawianie uczniowi/studentowi dość czasu wolnego, by ten mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Jeśli chodzi o sam rynek pracy, Polska boryka się z niską kulturą pracowniczą - ciche przyzwolenie na uwłaczające stawki i "śmieciówki", bo "tak już musi być", strach przed korzystaniem ze swych praw pracowniczych. Do tego mamy wysoki poziom biurokratyzacji oraz absurdalne prawo podatkowe (chociażby 3 różne stawki VAT na pączki - pierwszy przykład, jaki mi się nasunął), co w efekcie daje sytuację rynkową nieprzyjazną dla pracownika i pracodawcy. Moim zdaniem szkoły powinny wychowywać ludzi, którzy będą mieli odwagę, siłę i pomysły, by tę sytuację zmieniać, sięgając po różne narzędzia; ludzi samodzielnych, krytycznie myślących, umiejących dokonywać przemyślanych wyborów i rozróżniających autentyczne informacje od fake newsów.

E.3. Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Brak odpowiedzi.

E.3a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Myślę, że trzy pozostawione przeze mnie odpowiedzi powinny być realizowane na każdym etapie edukacji - programy nauczania z położeniem nacisku na rozwój umiejętności społecznych np. na WOS-ie, kształtowanie postaw chociażby w ramach etyki czy nawet na biologii, gdy mowa o ekologii i poszanowaniu środowiska, zaś wyrównywanie szans realizowane powinno być przez równe i sprawiedliwe traktowanie uczniów oraz korzystanie z narzędzi dostępnych szkole, by pomóc uczniom w trudnej sytuacji (np. psycholog szkolny, kontakt do opieki społecznej, czujni wychowawcy wrażliwi na potrzeby uczniów).

E.4. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach. Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jedna i druga droga to dla mnie skrajności. Rzeczywiście, dyplom uczelni wyższej w ostatnich latach stracił na wartości, jednakże nie jest to powód, dla którego należy limitować dostęp do studiów i zmuszać ludzi do kształcenia zawodowego. Wczesne etapy edukacji powinny pozwalać na swobodny rozwój i określenie swoich zainteresowań i predyspozycji, by jak najrzadsze były sytuacje, gdzie po szkole uczeń/student nie wie, co ze sobą zrobić. Szkoła powinna pomóc się uczniowi ukierunkować, dawać mu szansę na próbowanie nowych rzeczy, by znalazł to, co go interesuje i się doskonalić w wybranych dziedzinach.

E.6. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.7. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tak - jeżeli przepisy uniemożliwiają pacjentom korzystanie z danych usług w ramach NFZ (co także należy ograniczyć, bo niezależnie od zasobności portfela Polki i Polacy zasługują na godną opiekę medyczną, skoro płacą na nią w podatkach), np. słynna już sprawa Centrum Cyklotronowego Bronowice w Krakowie, gdzie rozporządzenie ministra zdrowia ogranicza grupę pacjentów, których można tam leczyć do pięciu typów nowotworów.

E.8. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa. tak    
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.   tak  
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek. tak    
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. tak    

E.9. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
In vitro - finansowane z budżetu, ale połączone z rzetelną diagnostyką i leczeniem niepłodności. Dodatkowo należy usunąć przepis zabraniający samotnym w świetle prawa kobietom zapłodnienia in vitro. Obowiązkowe szczepienia są w interesie społeczeństwa - przez tzw. antyszczepionkowców i ich szkodliwą kampanię skutkującą spadkiem odsetka zaszczepionych dzieci, mamy w Europie powrót chociażby odry. Odporność zbiorowa chroni także osoby o osłabionej odporności, m.in. w trakcie chemioterapii. Klauzula sumienia dla zawodów medycznych nie powinna istnieć - idąc do danego zawodu, w toku nauki kształtuje się świadomość, z jakimi procedurami i decyzjami się on wiąże. Klauzula sumienia jest narzędziem ograniczającym prawa pacjentów. Przerywanie ciąży - skuteczne procedury nieobwarowane odmowami świadczeń w przypadku gwałtu, ciężkiej wady płodu lub zagrożenia zdrowia lub życia matki. Dodatkowo - edukacja dot. hospicjów perinatalnych oraz rzetelna edukacja seksualna, a także prawo z należytą surowością karzące przestępstwa seksualne.

E.10. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.11. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Lepiej zostawić przyszłym pokoleniom wyższy rachunek za prąd niż planetę pozbawioną przyszłości. Należy przy tym dążyć do jak największej wydajności sektora energetycznego.

E.12. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 
B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.13. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tam, gdzie jest to możliwe i nie będzie niszczyć środowiska, elektrownie wodne są mile widziane. Poza tym należy dbać o naturalny stan rzek (mieści się w tym także ich oczyszczanie) oraz małą retencję.

E.14. By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach? Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
budowa żłobków w najmniejszych gminach
  dostęp do specjalistycznych szpitali
  przychodnie z podstawową opieką lekarską
  transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
poprawa jakości szkół
  zwiększenie dostępności mieszkań
  pomoc społeczna
  czystość środowiska
  ochrona przeciwpowodziowa
  dostęp do kultury
  ład przestrzenny
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Ratowanie ochrony zdrowia (POZ, SOR-y, szpitale specjalistyczne, oddziały onkologiczne i dziecięce, etc.)

E.15. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Trudno było mi wybrać tylko trzy odpowiedzi. Sekcję ochrony zdrowia zamknęłam w jednym punkcie, gdyż zarówno POZ-ty w małych miasteczkach, jak i szpitale specjalistyczne są ważne i nie można rezygnować z jednego na rzecz drugiego. Transport publiczny nie tylko między miejscowościami powiatowymi, a dążenie do przywracania korzystnej siatki połączeń odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom pasażerów. Konieczna jest szybka naprawa deformy edukacji, bo cierpią na tym dzieci i młodzież.

E.16.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.

Tak takNie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.17. Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
  Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
  Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
  Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
  Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
  Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.18. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Każdy podatek nałożony na przedsiębiorcę siłą rzeczy będzie rzutował na cenach towarów i usług, na czym finalnie ucierpią konsumenci. Najpierw należy prześwietlić, gdzie i ile pieniędzy wydawanych jest przez władze oraz na jakie cele, ograniczyć zbędne wydatki i pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczać na finansowanie poszczególnych projektów. Budżet państwa powinien być zrównoważony.

F. Poniżej zadajemy 15 pytań skierowanych do wszystkich kandydatek i kandydatów. Na ich podstawie przygotowaliśmy quiz, w którym wyborcy mogą porównać Państwa poglądy ze swoimi. W dalszej części kwestionariusza poprosimy Panią/Pana o wybór tematów, w których wyświetlimy bardziej szczegółowe pytania. 

F.1. Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
  Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
  Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Emerytura obywatelska (tu: reforma systemu emerytalnego na mniej kosztowny i bardziej wydajny), państwo przyjazne imigrantom i zachęcające do zasymilowania się, państwo przyjazne rodzinie.

F.2. Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Brak odpowiedzi.

F.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Najlepszym zachęceniem Polek i Polaków do dzietności będzie realne poprawienie funkcjonowania warunków dla rodzin z dziećmi, także rodziców samotnie wychowujących oraz par jednopłciowych wychowujących dzieci, m.in. więcej żłobków oraz przedszkoli i sprawiedliwe zasady rekrutacji. Nasza polityka imigracyjna powinna zachęcać obcokrajowców do asymilacji i osiedlania się przy równym traktowaniu rodzimych pracowników oraz tych z zagranicy.

F.3. Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
godność osobista
równość obywateli
ochrona życia
nietykalność i wolność osobista
prawo do sprawiedliwego sądu
ochrona prywatności
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
wolność sumienia i religii
wolność słowa
ochrona zdrowia
bezpieczeństwo ekologiczne
  wolna działalność gospodarcza
prawo do edukacji
  Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

F.4. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Naczelna Izba Kontroli w ostatnich latach wydały wiele trafnych analiz i zaleceń. Rolą rządzących powinno być wsłuchanie się w ich głos oraz głos Polek i Polaków, spojrzenie na te wszystkie sprawy z perspektywy dyskryminowanych i prześladowanych obywateli i wprowadzenie zmian, które będą gwarantować pełną realizację praw i wolności zapisanych w Konstytucji RP.

F.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Za mało przedstawiciele władzy przebywają w warunkach, jakie serwują reszcie obywateli. Prywatne szkoły dla swoich dzieci, placówki ochrony zdrowia MSWiA, immunitet poselski, odcięcie się od rzeczywistości, w jakiej funkcjonują Polki i Polacy - politycy często są zbyt oderwani od rzeczywistości, mają jej zafałszowany obraz, co rzutuje na decyzje dotyczące prawodawstwa. Osobiście chciałabym zobaczyć niektórych polityków postawionych w sytuacji chociażby nieheteronormatywnego obywatela Polski, będącego obiektem ataków Kościoła Rzymskokatolickiego i prorządowych mediów, bez tych wszystkich poselskich przywilejów, z minimalną pensją zamiast tej gwarantowanej parlamentarzystom, mającego dostęp nie do prywatnych placówek medycznych czy tych rządowych, lecz do coraz bardzie kurczącej się siatki POZ-tów, AOS-ów i szpitali. Może taka terapia wstrząsowa pozwoliłaby niektórym inaczej spojrzeć na Polskę?

F.6. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego. tak    
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe. tak    

F.7. Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Więcej podatków zebranych w regionie powinno tam zostawać i być przeznaczonych na lokalne inwestycje i cele.

F.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Trudno jest oczekiwać, że centralne zarządzanie finansami i wydzielanie ich będzie efektywne. O problemach danego powiatu najlepiej wie samorząd tegoż powiatu, nie Warszawa. Wydzielanie środków prowadzi do "zwijania się" niektórych regionów wskutek niedofinansowania, np. Pomorze Zachodnie.

F.9. Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów. tak    
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach. tak    

F.10. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Im mniej atencji i pola dla szkodliwych treści siejących nienawiść, tym lepiej. Wolność słowa jest jak najbardziej do pogodzenia ze zwalczaniem dezinformacji oraz mowy nienawiści, bo wolność jednego kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

F.11. Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  podniesienie wysokości mandatów
  zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
poprawa stanu dróg
  częstsze kontrole drogowe
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

F.12. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poprawa stanu dróg, przerzucenie ruchu ciężkich pojazdów na obwodnice (do rozważenia także rozwiązanie pt. "tiry na tory" - mamy grupę obywateli, która od lat prowadzi działania w tym zakresie, warto ich zaangażować w prace rządu dot. infrastruktury drogowej i kolejowej) plus dostosowanie kursów na prawo jazdy do radzenia sobie na drodze, nie uczenie zdawania egzaminu.

F.13. W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
  Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
  Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.14. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W dobie gigantów nie powinniśmy się odcinać - w jedności siła. Unia Europejska stoi dziś także przed innym wyzwaniem - kryzys lekowy. Odpowiedzią powinna być europejska linia produkcyjna leków.

F.15.   Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.16. Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Art. 180 ust. 1: „Sędziowie są nieusuwalni” - PiS doprowadził do usunięcia niemal połowy składu sędziów SN; Art. 178 ust. 1: „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom” oraz art. 173. „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz” - nielegalnie wybrana KRS, obsadzenie Izby Dyscyplinarnej SN osobami bez wykształcenia prawniczego; Art. 183 ust. 3: "Kadencja I Prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat" - usunięcie Małgorzaty Gersdorf po 4 latach; Art. 187 ust. 1: "W Krajowej Radzie Sądownictwa jest 15 miejsc dla przedstawicieli sędziów" - brak przedstawicieli sędziów wskutek mianowania osób związanych z partią rządzącą; Art. 190 ust. 1: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne” - obecny rząd ignoruje orzeczenia TK niekorzystne dla siebie; Art. 190 ust. 2: "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym" - brak publikacji niektórych orzeczeń lub uznanie ich za niewiążące; Art. 120: "Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów" - przegłosowanie budżetu przy odcięciu opozycyjnych posłów od sali obrad i bez wymaganej liczby posłów na sali. To tylko wybrane przykłady. Karą dla wszystkich winnych (w tym głosujących za niekonstytucyjnymi zmianami czy podpisujących je) powinien być Trybunał Stanu.

F.17. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Całokształt dewastacji ładu prawnego powinien zostać zweryfikowany przez niezależną Komisję Sprawiedliwości i Pojednania.

G. Ustrój państwa

G.1. Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić w Konstytucji w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Na pewno zmiana art. 18 na niebudzący wątpliwości - gwarantujący równość małżeńską i ochronę oraz opiekę Rzeczypospolitej dla każdej rodziny.

G.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Powinniśmy zacząć od przestrzegania Konstytucji.

G.4. Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.5. Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Sejm
  Zgromadzenia sędziów
Komisja konkursowa, uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H. Prawa i wolności obywateli

H.1. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.   tak  
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.   tak  
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne. tak    

H.2. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Media publiczne należy sprywatyzować.
  Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.3. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, by uniezależnić media publiczne od władz politycznych?
Zniesienie abonamentu RTV, ponadto zasięgnęłabym opinii Rady Etyki Mediów celem wypracowania skutecznych rozwiązań w tym obszarze.

H.4. Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Małżeństwa dla par jednopłciowych.
Związki partnerskie dla wszystkich par.
  Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.5. Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.6. Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
Niepełnosprawność
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
Płeć
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.7. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
  Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
  Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
  Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
  Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Likwidacja Funduszu Kościelnego, pełne równouprawnienie kościołów i związków wyznaniowych, renegocjacja Konkordatu

H.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Religię powinny prowadzić związki wyznaniowe we własnym zakresie, zaś w szkole winna być ona zastąpiona etyką i/lub edukacją obywatelską. Należy także zadbać o to, by związki wyznaniowe były realnie traktowane w świetle prawa zgodnie z konstytucyjną normą równouprawnienia związków wyznaniowych (art. 25 ust. 1 Konstytucji RP) - obecnie cztery związki wyznaniowe działające w Polsce nie mają prawa do procedowania zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowe mimo posiadania ustawy indywidualnej. Pozwolę sobie przywołać opinię prof. Michała Pietrzaka: „Przyjęta zasada swobodnego uznania przy nadawaniu przez władze państwowe tego uprawnienia narusza konstytucyjną zasadę równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych, a w konsekwencji – i ich członków (art. 25 ust. 1 i art. 32)”.

H.9. Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Instytucja odwołania posła lub senatora przez obywateli

I. Klimat i energetyka, ochrona środowiska

I.1. Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.? Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
  Energetyka gazowa
Energetyka jądrowa
  Energetyka węglowa
Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Moim zdaniem wdrożenie w Polsce energii atomowej jest nieuniknione i stanowi ważny filar w odejściu od węgla.

I.3. Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki? Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
  dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
  dopłacanie do rachunków osób najuboższych
  zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
inwestycje w termomodernizację budynków
inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

I.4. W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Inwestycje obywateli powinny być finansowane z góry (trafiając do beneficjentów bezpośrednio lub pośrednio), tak by ze wsparcia mogły skorzystać również osoby o niskich dochodach, których nie stać na sfinansowanie inwestycji z własnych środków.
  Należy zwracać obywatelom koszty już poniesionych wydatków, by uniknąć nadużyć finansowych.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy znaleźć złoty środek pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami.

I.6.   Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
  dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
  zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
  obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
  dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
  Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Rozszerzenie siatki połączeń publicznego transportu jako alternatywa dla samochodów

I.7. W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce? Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
  Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
  Zwiększać obszary i wiek lasów.
  Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
  Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
  Zwiększać tereny zielone w miastach.
  Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
  Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
  Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

J. Edukacja

J.1. Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.   tak  
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół. tak    
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie. tak    
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum. tak    
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie. tak    
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów). tak    
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły. tak    
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych. tak    
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe. tak    

J.2. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).     tak
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.   tak  
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy. tak    
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.   tak  

J.3. Jakie zmiany należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić w procesie kształcenia, awansu zawodowego, rekrutacji i wynagradzania nauczycieli, by w szkołach pracowali najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach?
Uchylona powinna zostać Karta Nauczyciela. Jej założenia stanowią duże obciążenie finansowe dla samorządów, w grę wchodzi nagroda za staż pracy, nie za jej efekty, dodatkowo oferuje tę samą pensję nauczycielowi i dobremu, i złemu - demotywuje to do rozwoju zawodowego. Ponadto obecny system w żaden sposób nie nagradza kolejnych stopni awansu zawodowego. Pensja powinna być adekwatna do wysiłku i efektów pracy.

J.4. Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
  Ok. 5 000 zł brutto.
Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.5. Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
"Opowieść podręcznej" Margaret Atwood - obok "Roku 1984" i "Folwarku zwierzęcego Orwella oraz "Nowego, wspaniałego świata" Huxleya - jako przestroga przed totalitaryzmami.

K. Nauka

K.1. Który z wymienionych poglądów na temat finansowania badań naukowych jest bliższy Pani/Pana opinii? 
A. Państwo powinno skoncentrować się na finansowaniu stosowanych badań w naukach ścisłych, przydatnych w konkretnych sektorach gospodarki.
B. Państwo powinno finansować podstawowe i stosowane badania we wszystkich dziedzinach nauki. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Celem rozwoju uniwersytetów w Polsce powinno być przekształcenie się z instytucji masowego kształcenia w instytucje kształcące mniejsze liczby studentów na dużo wyższym poziomie, bądź też specjalizujące się w badaniach naukowych.
Należy wspierać sieć mniejszych uczelni w Polsce, dbając o przyciąganie biznesu i wspomaganie rozwoju regionu oraz o jakość badań podstawowych.
  Kilka uczelni badawczych – wiodących ośrodków akademickich – powinno otrzymywać znacznie większe finansowanie z budżetu państwa niż pozostałe uczelnie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L. Gospodarka i polityka regionalna

L.1. Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
  produkcja rolno-spożywcza
  produkcja broni i sprzętu wojskowego
  produkcja podzespołów dla dużych, zagranicznych firm
  składowanie i przetwarzanie odpadów
  produkcja i eksport zielonej energii
  biotechnologia
  edukacja
  robotyka, oprogramowanie, produkcja gier
  transport międzynarodowy
Państwo powinno unikać ingerencji w gospodarkę.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

L.2. Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania.  Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom? A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. 
B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polska powinna przystąpić do strefy euro, gdy będzie na to gotowa, bez zbędnego pośpiechu, by zapobiec negatywnym skutkom zbyt szybkiego przyjęcia waluty w nieprzygotowanym do tego kraju.

L.4. Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Polskie firmy rodzinne powinny uzyskać wsparcie ze strony państwa (niezależnie od ich branży i wielkości).
  W celu przyspieszenia budowy polskiego kapitału należy wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od zysków inwestowanych w biznes, a opodatkować wyłącznie zyski wypłacane właścicielom.
  Firmy budujące drogi z publicznych pieniędzy powinny obowiązkowo wykorzystywać surowce wtórne.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Polskie firmy powinny konkurować na polskim rynku na równych zasadach, co firmy zagraniczne.

L.5. Które z poniższych rozwiązań powinny być Pani/Pana zdaniem wprowadzone w Polsce? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Siedziby spółek kontrolowanych przez państwo powinny być przenoszone w obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego. tak    
Centralne urzędy i instytucje państwa powinny mieć swoje siedziby w różnych miejscowościach. tak    
Prywatni przedsiębiorcy powinni być zachęcani do lokowania firm w małych i średnich miastach. tak    
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej. tak    

L.6. Co czwarta gmina ma mniej niż 5 tys. mieszkańców, a liczba małych gmin rośnie.  Które z poniższych stwierdzeń na temat gmin jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Gminy powinny być większe. Duża gmina dysponuje większym budżetem, większą liczbą pracowników, przedsiębiorstw i nieruchomości, dzięki którym może skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców. 
B. Gminy powinny pozostać niewielkie. Mała gmina zapewnia utrzymanie wspólnoty lokalnej – umożliwia mieszkańcom włączanie się w zarządzanie wspólną przestrzenią i usługami publicznymi.  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

M. Rolnictwo i prawa zwierząt

M.1. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem realizować w celu skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Należy kontynuować odstrzał dzików, jako źródła choroby i zagrożenia dla hodowli zwierząt.
  Należy wspierać rolników w dostosowaniu chlewni, obór i zagród, by chroniły przed rozprzestrzenianiem się choroby.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

M.2. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań na rzecz ochrony praw zwierząt? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
  Należy zakazać klatkowej hodowli zwierząt.
  Należy zakazać hodowli zwierząt futerkowych.
  Należy ograniczyć rozwój ferm: zmniejszyć ich wielkość i zakazać budowania ich w pobliżu budynków mieszkalnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

N. Cyfryzacja

N.1. Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?
A. Państwo powinno budować infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) i dzierżawić je firmom odpowiedzialnym za dostarczanie usług internetowych. B. Budowa sieci szerokopasmowych i dostarczanie usług internetowych powinny leżeć po stronie firm prywatnych. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

N.2. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem: Aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli i niezależność rozwoju państwo powinno ograniczać możliwość inwestycji w budowę sieci 5G podmiotom z Chin?
Brak odpowiedzi.

N.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Rozwiązanie B przy jednoczesnym zakazie wykluczania cyfrowego danych regionów, miejscowości, ulic czy pojedynczych lokali.

N.3. Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane. tak    
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu tak    
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.   tak  
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.     tak

N.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Boty i fałszywe konta masowo rozsyłające wiadomości stanowią obciążenie dla serwerów stron internetowych, więc ich administratorzy mają w nawyku walkę z nimi.

O. Kultura

O.1. W jaki sposób państwo powinno zwiększać dostępność kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działanie, które powinno być priorytetem nadchodzącej kadencji.  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

P. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy

P.1. Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym.  Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać trzy najważniejsze.
  poprawa dostępu do edukacji, wraz z programem integracji dzieci cudzoziemskich
poprawa dostępu cudzoziemców do opieki zdrowotnej
  uproszczenie systemu zatrudniania cudzoziemców
  usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców (przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania w urzędach wojewódzkich)
wprowadzenie programu integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych (w tym np. poprzez włączenie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, procesy konsultacji społecznych)
organizacja zajęć integracyjnych, m.in. z języka polskiego i polskiego prawa
  wprowadzenie przepisów ułatwiających sprowadzanie rodzin przez cudzoziemców
  wprowadzenie programów mających na celu dbanie o bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce
  zapewnienie praw wyborczych cudzoziemcom spoza UE w wyborach na szczeblu lokalnym na zasadach takich jak dla obywateli UE
  Nie ma potrzeby wprowadzania działań mających na celu integrację cudzoziemców.
  Polska powinna ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w celach innych niż turystyczne lub krótkotrwałe zatrudnienie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

P.2. Polskie społeczeństwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi.  Jakie działanie Pani/Pana zdaniem powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Budowa dziennych domów opieki dla dorosłych osób zależnych oraz zapewnienie ich finansowania w długim okresie.
  Rozwój sieci domów spokojnej starości.
Wspieranie rodzin w opiece nad zależnymi osobami starszymi np. poprzez ulgi podatkowe, zasiłki lub płatne urlopy opiekuńcze.
  Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające, by sprostać wyzwaniom starzenia się społeczeństwa.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

P.3. Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym.  W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w  najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Budowę sieci żłobków.
  Zapewnienie możliwości samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
  Promowanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
  Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno specjalnie wspierać rodzin.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Q. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport)

Q.1. Czy Pani/Pana zdaniem któraś z wymienionych usług publicznych powinna w większym niż obecnie stopniu być realizowana przez podmioty prywatne?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  zdrowie
  edukacja
  bezpieczeństwo
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Q.2. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
  Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
  Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.

Q.3. Prosimy wskazać przykłady treści obecnych w przestrzeni publicznej, które powinny zostać Pani/Pana zdaniem z niej usunięte.
"Antyaborcyjne" billboardy pewnej znanej fundacji, przedstawiające skandaliczne hasła oraz drastyczne zdjęcia.

Q.4. Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
  Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
  Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
  Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
  Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
  Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Cofnięcie zmiany przepisów, które zakazały deweloperom finansowania budów z wpłat bezpośrednich od klientów, dopóki nieruchomość nie będzie ostatecznie gotowa do odbioru (jeden z powodów podwyższenia cen mieszkań)

Q.5. Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.  Który z nich uważa Pani/Pan za priorytetowy w polityce transportowej kraju w nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Otwarcie rynku kolejowych połączeń dalekobieżnych między największymi miastami (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław itp.) na innych przewoźników niż PKP Intercity.
Odtworzenie połączeń kolejowych do dużych miast pozbawionych kolei: Jastrzębie-Zdrój, Łomża, Bełchatów itd.
  Zintegrowanie transportu publicznego poprzez: wspólne taryfy, wspólne rozkłady jazdy, uzupełnianie się sieci połączeń kolejowych i autobusowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

R. Zdrowie

R.1. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB.  Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Rozwój sieci gabinetów lekarzy rodzinnych (POZ)
  Rozwój sieci przychodni ze specjalistyczną opieką zdrowotną
  Rozwój szpitali ze specjalistyczną opieką zdrowotną
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Godne pensje i warunki dla personelu medycznego (z powodu odchodzenia pracowników ochrony zdrowia zamykane są kolejne oddziały szpitalne w Polsce)

R.2. Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.  Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
To, ile szpital lub przychodnia mogą wykonać badań lub zabiegów, powinno zależeć wyłącznie od możliwości placówki – liczby zatrudnionych lekarzy i dostępności sprzętu – a nie od kontraktu przyznanego przez NFZ.
  Każdy pacjent powinien opłacać niewielką część kosztu wizyty u specjalisty (np. 20 zł).
  Pacjenci powinni sami opłacać leczenie na zasadzie opłaty za usługę.
Pacjent powinien mieć możliwość dopłacenia do wyższego standardu świadczeń medycznych – np. protezy z lepszego materiału lub operacji w nowocześniejszej technologii.
Samorządy powinny przejąć część środków NFZ i same zarządzać organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.
  Całość świadczeń powinna być finansowana z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
  Należy ograniczyć liczbę medycznych świadczeń gwarantowanych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Niewielka opłata za wizytę zwrotna przy jej odbyciu i zatrzymywana przez placówkę, jeśli pacjent nie odwoła wizyty i się na niej nie stawi

R.3. Jedną z przyczyn kolejek do specjalistów w publicznych zakładach zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy.  Jak Pani/Pana zdaniem można zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce w perspektywie kolejnych 15 lat? Prosimy wybrać dwie odpowiedzi, które najbardziej pasują.
Należy zwiększyć środki w budżecie państwa przeznaczone na ochronę zdrowia
  Należy zwiększyć liczbę studentów i co roku wykształcać większą liczbę lekarzy
Należy poprawić warunki pracy w szpitalach i przychodniach
  Należy stworzyć zachęty dla lekarzy, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej, do tego, by wracali do kraju
  Należy zatrudnić lekarzy z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
  Należy zwiększyć personel administracyjny, żeby odciążyć personel medyczny
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

S. Sprawy zagraniczne i obronność

S.1.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna działać na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską.
B. Integracja Ukrainy z Unią Europejską nie jest możliwa w najbliższych latach i Polska nie powinna podejmować działań w tej sprawie. Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

S.2. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Polska powinna przyjąć część osób ubiegających się o status uchodźcy, które przybywają do innych państw Unii Europejskiej.
  Polska powinna solidarnie ponosić koszty opieki nad osobami ubiegającymi się o status uchodźcy na terenie Unii Europejskiej.
  Polska powinna działać na rzecz ograniczenia liczby osób ubiegających się o status uchodźcy.
  Polska powinna całkowicie zamknąć granice dla osób ubiegających się o status uchodźcy.
Obecnie głównym wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej, w tym Polski jest poprawa efektywności procedur i instytucji przyznających status uchodźcy oraz współpraca między państwami Unii w tym zakresie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

S.3. Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Powołanie europejskiej armii.
Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej.
Przystąpienie Polski do europejskiej prokuratury.
  Polska powinna zwiększać swoje zaangażowanie w Eurokorpusie - strukturze wojskowej szybkiego reagowania wykorzystywanej na potrzeby Unii Europejskiej i NATO.
  Państwa Unii Europejskiej powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
  Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

S.4. W 2021 r., po 16 latach, Angela Merkel przestanie być Kanclerzem Niemiec, co oznacza konieczność ułożenia relacji z jej następcą lub następczynią.  Co Pani/Pana zdaniem powinno być strategicznym celem Polski w relacjach z Niemcami rządzonymi przez nowego kanclerza? Prosimy wymienić i ew. krótko omówić odpowiedzi.
1.
Korzystne warunki współpracy gospodarczej
2.
Działanie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego
3.
Współpraca w obszarze wysokich technologii

S.5. Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Polska, jako kraj członkowski UE oraz członek Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, zobowiązała się, by do 2030 r. zwiększyć pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto. W 2018 r. Polska przeznaczyła 0,14 proc. DNB.  Czy będzie Pani/Pan popierać realizację tego zobowiązania? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

S.6.   Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
  redukcja ubóstwa na świecie
wsparcie demokracji i dobrego rządzenia w krajach rozwijających się
ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu
  pomoc humanitarna w sytuacji katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych
  wsparcie polskich przedsiębiorców inwestujących w krajach rozwijających się
  wzmacnianie edukacji podnoszącej zrozumienie problemów oraz zależności globalnych
  zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

S.7. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna zabiegać o inwestycje europejskich przemysłów zbrojeniowych na swoim terenie, by powiązać swój przemysł zbrojeniowy z europejskimi firmami (tzw. offset).
B. Polska powinna postawić na zakup broni i technologii obronnych w Stanach Zjednoczonych.  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

S.8. Czy zgadza się Pani / Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane. tak    
Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.   tak  
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.     tak
Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do wojny z Iranem, polscy żołnierze powinni walczyć u boku Amerykanów.     tak

T. Zakończenie

T.1. Fotografia

T.2. Jeśli chce Pani/ Pan otrzymywać materiały przygotowane na podstawie Pani/ Pana odpowiedzi oraz informacje i analizy na temat bieżących spraw wyborczych i politycznych prosimy wyrazić zgodę.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia 61, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji i analiz serwisu MamPrawoWiedziec.pl.

Pytania tematyczne

U.1. Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
Ustrój państwa (3)
Prawa i wolności obywateli (8)
  Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
Edukacja (5)
Nauka (2)
Gospodarka i rozwój regionalny (8)
  Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
Cyfryzacja (2)
  Kultura (4)
Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
Zdrowie (3)
Sprawy zagraniczne i obronność (9)
  Migracje (4)

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.