facebook tweeter youtube

 
Cezary Kasprzak

kandydat na senatora
KWW Ruchu "Obywatele Rp"

Kwestionariusz — Parlament 2019
Data wypełnienia: 09.09.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane podstawowe kandydatki/ kandydata

A.1.
Imię (imiona) i nazwisko
Cezary Paweł Kasprzak

A.2.
Data urodzenia
26.03.1961
Miejsce urodzenia
Wrocław
Ostatnio wykonywany zawód
Postprodukcja telewizyjna, efekty specjalne

A.3. Wykształcenie
  Podstawowe/ gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
  Wyższe

A.4. Kandydatka/ kandydat do:
  Sejmu
Senatu

A.5.
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Warszawa Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz i Polacy za granicą -- 44.
Komitet wyborczy:
Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu "Obywatele RP"
Numer na liście wyborczej:
1

B. Dane podstawowe: kontakt z obywatelami

B.1. Dane kontaktowe
Facebook https://www.facebook.com/Cezary.Pawel.Kasprzak/
Inne strony http://kwwruchuobywatelerp.pl/

B.2. Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

B.3. Kontakt z biurem wyborczym
e-mail
kww@kwwruchuobywatelerp.pl

C. Informacje o kandydatce / kandydacie

C.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiętych byłem aktywistą demokratycznej opozycji. W latach 1978-1980 współpracowałem ze Studenckim Komitetem Solidarności we Wrocławiu, byłem jednym z założycieli NZS we Wrocławiu. W stanie wojennym poszukiwany przez władze współtworzyłem kilka organizacji studenckiego oporu, potem byłem twórcą legalnego ruchu samorządowego na uczelniach w Polsce. Zakładałem działającą w konspiracji Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką, byłem działaczem jawnych struktur nielgalnej "Solidarności" , uczestnikiem Pomarańczowej Alternatywy i kilku innych inicjatyw. Po 1989 roku wycofałem się z działalności publicznej. Wykonywałem zawody dziennikarza, menadżera w stacjach telewizyjnych, tworcy i reazatora programów telewizyjnych. Od lat dwutysięcznych byłem zaangażowany w organizowanie i prowadzenie edukacyjnej alternatywy w nurcie szkół zwanych wolnymi lub demokratycznymi, w których dzieci i młodzież uczyły się i studiowały motywowane wyłącznie własnym zainteresowaniem. Tę działalność prowadziłem zwłaszcza w środowiskach tzw. trudnej młodzieży w środowiskach kulturowo upośledzonych. Byłem inicjatorem i pozostaję jednym z aktywistów , działającego od początku 2016 roku ruchu Obywatele RP i jestem prezesem Fundacji Wolni Obywatele RP. Ruch Obywatele RP zajmuje się walką o prawa człowieka i przestrzeganie zasad praworządności państwa. Aktywnie stosuje zasady i strategię obywatelskiego nieposłuszeństwa, próbując wymusić na władzach poszanowanie podtsawywych standardów demokracji. Ruch i fundacja nie są związane z żadną partią polityczną, są skoncentrowane na podstawowych normach konstytucyjnych, nie uczestniczą w partyjnym sporze politycznym.

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny/radna gminy     tak
Radny/radna powiatu     tak
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP     tak
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak
Inne, jakie?     tak

C.3. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski
  Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.

Inne (jakie?)

D. Cele kandydatki/kandydata

D.1. Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Wraz z innymi krajami Polska musi przede wszystkim powstrzymać katastrofę klimatyczną. Powinniśmy zrealizować postulat zerowej esmisji gazów cieplarnianych. Wraz z innymi krajami Polska musi znacząco złagodzić nierówności społeczno-gospodarczo-kulturowe będące źródłem wymuszonych migracji, konfliktów zbrojnych, napięć społecznych i klęsk. Pakiet podtsawowych praw człowieka odpowiadający standardom UE powinien obowiązywać globalnie, a polityka zagraniczna państw i organizacji międzynarodowych powinna zmierzać do egzekwowania praw człowieka. Polska demokracja powinna strzec praw człowieka w każdym względzie i skutecznie bronić interesów i praw obywatela zwłaszcza w zderzeniu z wsyzstkimi instytucjami państwa. Ustrój państwa powinien być kontraktem obywateli z władzą, zabezpieczającym obywateli przed nadużyciami władzy. Powinien być także świadomie zawartą umową między obywatelami.

D.2. Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Głęboka reforma ustrojowa -- jeśli trzeba, również konstytucyjna -- powinna nie tylko cofać zniszczenia dokonane przez PiS, ale również znosić te niedostatki demokracji, które doprowadziły do jej skompromitowania w oczach wyborców i zwycięstwa populizmu. Reforma powinna budować realne uczestnictwo obywateli w decyzjach wszystkich organów władzy. Powinna być paktem zawartym między obywatelami z obu dzisiaj zwalczających się stron i przez wszystkich respektowanym. Problemem Polski jest dzisiaj nie wybór sprawnie zarządzającej ekipy rządowej i lepszych polityk branżowych w zakresie np. służby zdrowia, czy polityki socjalnej. Problemem jest głęboki kryzys demokracji i upadek jej tradycyjnie pojmowanych wartości.
2
Rozwiązania wymagają poza tym nabrzmiałe, przez lata niepodejmowane kwestie społeczne. Prawo o aborcji -- niesłusznie zwane "kwestią światopoglądową" -- powinno zostać rozwiązane, a nie odkładane na później. Jeśli nie z powodów aksjologicznych, to choćby dlatego, że każda inicjatywa ustawodawcza w tej materii rodzi polityczny kryzys wstrząsający podstawami państwa. "Kompromis aborcyjny" jest zły nie tylko dlatego, że jest w istocie najbardziej restrykcyjnym prawem w Europie, ale przede wszystkim dlatego, że zawarło go w istocie kilku mężczyzn w czyimś zamkniętym gabinecie -- nie uczestniczyły w nim i nie oczestniczą obywatelki i obywatele. Są wyłącznie ofiarami polityki w tym zakresie. Podobne znaczenie i charakter ma szereg innych kwestii, jak choćby polityka socjalna państwa, która musi przestać być przedmiotem politycznych targów i wyborczej manipulacji -- musi się stać przedmiotem świadomie zawartej umowy społecznej: jeśli nie w imię solidarności społecznej, to choćby dla zachowania społecznego pokoju. Uregulowania w tego rodzaju sprawach -- zwłaszcza tych, które dotyczą praw człowieka, w tym praw socjalnych, ale nie tylko, bo również np. w sprawie stosunków z Kościołem wymaga podobnych rozstrzygnięć -- muszą zyskać status tzw. ustaw organicznych, tj. takich, których nie da się zmienić zwykłą większością głosów. Nie może być w Polsce tak, że o najistotniejszych prawach kobiet decyduje chwilowa polityczna koniunktura lub kaprys biskupów. Nie może być również tak, że polityczna zmiana władzy budzi lęk o podstawy materialnej egzystencji znacznej częsci obywateli, ani tak, że możliwe jest rozdawnictwo służące korumpowaniu wyborców. Ustrój państwa i podstawowe stosunki społeczne muszą być grawantowane stablinym prawem.
3
Jeśli mam wybierać pomiędzy katastrofą klimatyczną a edukacją, wybiorę to pierwsze, bo potrzeba jest tu największa i najpilniejsza. Niezależnie od tego jednak edukacja ma znaczenie podstawowe, a niemal nikt nie zdaje sobie w Polsce i w Europie sprawy z tego, że szkoła jest w rzeczywistości jednym z ostrzejszych zagadnień z kategorii podstawowych praw człowieka.

D.3. Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Senat pomyślano jako izbę wyższą strzegącą podstawowych standardów sprawiedliwej i dbającej o mniejszości (również o polityczne mniejszości) demokracji. Powinien stać na straży konstytucyjnej praworządności i demokratycznej przyzwoitości. Nie pełni tej roli od dawna, będąc kolejnym instrumentem w rękach politycznej większości. Zamierzam użyć w Senacie nie tylko uprawnień wynikających z mandatu i immunitetu, ale również obywatelskiego nieposłuszeństwa, by tę rolę Senatu egzekwować.
2
Zadaniem parlamentu w tej kadencji -- jeśli uda się odsunąć od władzy PiS i uniknąć ostatecznego zniszczenia demokratycznych instytucji i wartości -- powinna być głęboka ustrojowa i społeczna reforma, a nie rozmaite "piątki", czy "szóstki" obiecane w wyborczych pakietach. Jeśli demokraci będą w mniejszości, Senat powinien stać się jednym z istotnych punktów oporu przeciw niszczeniu państwa i organizacji ruchu obywatelskiego zmierzającego do uzyskania obywatelskiej kontroli nad wszystkimi istytucjami demokracji.
3
Zamierzam -- niezależnie od tego, jaka będzie polityczna większość -- organizować presję na rzecz reform: prawa o partiach politycznych, rzeczywistego trójpodziału władzy (zatem również kontroli władzy wykonawczej przez parlament, a nie tylko niezależności sądów), reformy ustroju partii politycznej i demokracji partyjnej (ustawa o partiach, kodeks wyborczy itd.), prawa aborcyjnego, rozdziału Kościoła od państwa. Uważam, że da się te cele osiągać również bez politycznej większości, a doświadczenia ruchów obywatelskich i moje własne pokazują jak da się to robić skutecznie.

E. Poniżej znajdzie Pani/ Pan 15 pytań skierowanych do wszystkich kandydatek i kandydatów. Na podstawie tych samych pytań, w formie quizu wyborcy mogą porównać Państwa poglądy ze swoimi.  W dalszej części kwestionariusza poprosimy Panią/Pana o wybór tematów, pod którymi wyświetlimy bardziej szczegółowe pytania. 

E.1. Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
  Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
  Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
  Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Brak odpowiedzi.

E.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szkoła nie może realizować żadnych celów "inżynierii społecznej". To po prostu nie działa. Nie istnieje żaden dający się obronić "kanon wiedzy". To anachroniczny pomysł. Nie istnieje "kanon kultury" -- żyjemy w ponowoczesności. Szkoła powinna pomóc w rozwoju człowieka, który w kulturze się nie zagubi. O wszystkie inne sprawy człowiek samodzielny zadba we własnym zakresie. Masowa edukacja w zakresie zasad ruchu drogowego i praktycznej umiejętności prowadzenia odbywa się bez przymusu potężnego systemu -- o prostu jest ludziom potrzebna. Szkoła i jej kulturowe otoczenie (więc także przede wszystkim media) powinny raczej budzić popyt na wiedzę i wykształcenie niż próbować je narzucić. Konstytucyjne prawo do nauki jest prawem jednostki. Konstytucyjne wolności intelektualne i duchowe są również wartościami jednostki. Konstytucja zabrania ograniczania czyichkolwiek praw i wolności dla realizacji jakiegokolwiek celu wpólnotowego z wyjątkiem tych precyzyjnie wyliczonych w art. 31. Centralnie narzucany, jednolity dla wszystkich program nauczania, jest nadużyciem bardzo podtsawowych wolności człowieka. Tak pomyślana szkoła -- starym pruski pomysł -- służy uprzedmiotowieniu człowieka. Szkoła powinna zaś wspomagać jego nieskrępowany, podmiotowy rozwój. Jeszcze raz -- nic innego po prostu już dzisiaj nie działa.

E.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach. Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Zdecydowanie A
Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Prawda, moim zdaniem, wymyka się tego rodzaju schematom. Obowiązująca w ostatnich latach troska o "współczynnik skolaryzacji" doprowadziła do dramatycznego obniżenia poziomu (niezależnie od trudności w zdefiniowaniu pojęcia poziomu). Mamy ponad pięciokrotnie więcej studiujących niż ich mieliśmy u progu transformacji. Kadry wzrosły w tym czasie o 60% i ta dysproporcja jest jedną z wielu miar problemów. Drugą sprawą jest, że wbrew potocznym wyobrażeniom nigdy nie udało się zrealizować żadnego postulatu awansu społecznego grup społecznie upośledzonych za pomocą działań edukacyjnych. W rzeczywistości zdarzają się sytuacje odrotne -- poziom wykszrtałcenia wzrasta w bogatych społeczeństwach. Nie ma niestety dowodu na działanie odwrotnej relacji. Niezależnie od tego jednakże oczywistą wartością jest wiedza i wykształecenie.

E.5. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.

Tak Nie takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.6. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa. tak    
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.   tak  
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.     tak
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. tak    

E.7. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Klauzula sumienia nie wydaje mi się złem -- wydaje mi się realizacją wolności sumienia. Niezależnie od tego jest wykorzystywana z naruszeniem wolności pacjentek (i pacjentów).

E.8. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.9. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 
B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.10. By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach? Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
  budowa żłobków w najmniejszych gminach
  dostęp do specjalistycznych szpitali
  przychodnie z podstawową opieką lekarską
  transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
  poprawa jakości szkół
  zwiększenie dostępności mieszkań
  pomoc społeczna
  czystość środowiska
  ochrona przeciwpowodziowa
  dostęp do kultury
  ład przestrzenny
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.11. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wybór trzech kosztem pozostałych nie wydaje mi się możliwy. Gdybym rządził i mógł zdecydować, uważałbym to za nadużycie własnej władzy. Uważam, że żadnej politycznej reprezentacji nie wolno decydować aż w takim zakresie. Uważam, że wybór powinien być wynikiem świadomej debaty, uzyskać zgodę obywateli -- zwłaszcza tych, którzy w jego wyniku mogą zostać pokrzywdzeni. Ekologia jest być może wyjątkiem od tej reguły: przyszłe pokolenia nie mają głosu dzisiaj. Takich wyjątków da się wskazać jeszcze kilka.

E.12.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.

Tak Nie takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.13. Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
  Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
  Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
  Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
  Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
  Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.14. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Oczywiście, że podatki nie są świętością. Oczywiście, że wolno i trzeba je podnosić dla realizacji podstawowych zadań państwa i podstawowych wartości ludzkiej wspólnoty. Nie jestem jednak żadną miarą pewien, że dzisiaj naprawdę stoimy przed taką koniecznością.

F. Poniżej zadajemy 15 pytań skierowanych do wszystkich kandydatek i kandydatów. Na ich podstawie przygotowaliśmy quiz, w którym wyborcy mogą porównać Państwa poglądy ze swoimi. W dalszej części kwestionariusza poprosimy Panią/Pana o wybór tematów, w których wyświetlimy bardziej szczegółowe pytania. 

F.1. Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
  Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

F.2. Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Nie będę udawał fachowej znajomości zagadnienia. Chodzić oczywiście musi o uproszczenie przepisów. Zasadą, do której trzeba dążyć globalnie jest swobodny przepływ i równe prawa dla wszystkich -- to jest jednak deklaracja aksjologiczna w żaden sposób nie oparta na analizie realiów, przepisów prawa i ekonomicznych danych.

F.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ta debata, podobnie zresztą jak debata o wieku emerytalnym nie bierze pod uwagę prognoz technologicznych. Automatyzacja, sztuczna inteligencja i podobne rzeczy mogą unieważnić wszelkie prognozy oparte na demografii.

F.4. Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
godność osobista
równość obywateli
  ochrona życia
nietykalność i wolność osobista
prawo do sprawiedliwego sądu
ochrona prywatności
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
wolność sumienia i religii
wolność słowa
ochrona zdrowia
bezpieczeństwo ekologiczne
  wolna działalność gospodarcza
prawo do edukacji
  Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

F.5. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Rozproszona kontrola konstytcyjności w sądach powszechnych powinna tworzyć skuteczne narzędzie kontroli i zmiany kultury politycznej i prawnej. Każdy obywatel powinien móc -- a dziś niestety nie może i to jest problem starszy niż władza PiS -- dochodzić swych praw przed sądem pwszechnym. Dotyczyć to musi również np. dziecka i rodzica, których wolności i prawa narusza szkoła i jej ograniczający wolność jednolity program oraz indywidualne, potencjalnie krzywdzące decyzje nauczycieli i urzędników. Spośród europejskich państw jedynie Wielka Brytania ma specjalne sądy ds. oświaty. W Polsce nie istnieje możliwość doprowadzenia do sprawy sądowej w takich sytuacjach jak naruszenie wolności sumienia dziecka w szkole, czy ograniczenie jego swobód intelektualnych. To samo dotyczy styku obywateli z większością instytucji publicznych i państwowych.

F.6. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego. tak    
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe. tak    

F.7. Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów. tak    
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach. tak    

F.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie może być tak, że "niewidzialna ręka rynku" decyduje o zbiorowej świadomości ludzi. Z drogiej strony oczywiście każda ingerencja grozi naruszeniem wolności słowa. W rzeczywistości mamy jednak do czynienia z pozorem wolności i swobodnej wymiany idei, a nowe media, zwłaszcza społecznościowe stawiają tu nowe wyzwania. W efekcie rozwoju technologii ogromny wpływ na zbiorowe zachowania i dominujące opinie pozostawiliśmy algortymom projektowanym i zarządzanym przez pozostające poza publiczną kontrolą i czyimkolwiek wpływem korporacje. Odpowiedzią demokracji powinny być być może przepisy regulacyjne. Kraje takie jak Francja, Niemcy, czy Wielka Brytania radziły sobie z ich pomocą skutecznie w tradycyjnych mediach elektronicznych. Dzisiejsze nowe media tworzą nowe wyzwania i tu prawdopodobnie odpowiedzi należy szukać w projektach nowych mediów publicznych, wyznaczających przede wszystkim standardy. Media i ich kryzys są w każdym razie jedną z głębszych przyczyn kryzysu demokracji, którego jesteśmy świadkami.

F.9. Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  podniesienie wysokości mandatów
  zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
  poprawa stanu dróg
  częstsze kontrole drogowe
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

F.10. W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
  Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
  Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.11.   Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.12. Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Poczynając od konstrukcji pierwszego rządu PiS. Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego naruszyło niezawisłość sądów i doprowadziło do powierzenia przestępcy nadzoru nad służbami specjalnymi, a ostatnio również nad policją. Potem przyszedł czas na Trybunał Konstytucyjny, powołanie sędziów dublerów i ostateczną likwidację niezależnego TK. Konstytucję łamie właściwie większość parlamentarnych uchwał i procedur, które nie mają niczego wspólnego z poszanowaniem prawa. Zamach na sądy, media, specjalne uprawnienia służb. Jest tego trochę.

G. Ustrój państwa

G.1. Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak
  Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić w Konstytucji w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Brak odpowiedzi.

G.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie będę podpisywał się pod PiS-owskimi aspiracjami w tym zakresie. Natomiast tak -- uważam, że konstytucja wymaga w Polsce zmian z wielu powodów. Warunkiem jest jednak poszanowanie prawa i pełny udział obywateli świadomych doniosłości konstytucji.

G.3. Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.4. Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Sejm
  Zgromadzenia sędziów
  Komisja konkursowa, uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Projekty regulacji istnieją przygotowane przez środowiska prawnicze

H. Prawa i wolności obywateli

H.1. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.   tak  
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.   tak  
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne. tak    

H.2. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Media publiczne należy sprywatyzować.
  Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.3. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, by uniezależnić media publiczne od władz politycznych?
Istnieje interesujący projekt ustawy medialnej opracowany przez środowiska twórcze w okresie poprzednich rządów i zignorowany przez poprzednią władzę

H.4. Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Małżeństwa dla par jednopłciowych.
  Związki partnerskie dla wszystkich par.
  Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.5. Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.6. Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
Niepełnosprawność
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
Płeć
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.7. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
  Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
  Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
  Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Mam to dość specyficzne poglądy i one nie wynikają z tego, że sam jestem chrześcijaninem. Na przykład nie złożyłbym przysięgi z końcówką "tak mi dopomóż Bóg" w wielu względów. Uważam to za niedopuszczalne w praktyce organów państwa -- to jedno. Uważam to również za czysty faryzeizm z religijnego punktu widzenia. Natomiast nie uważam, że powinniśmy się domagać nieobecności związków wyznaniowych w życiu publicznym i zakazywać im także recenzowania polityki. To trudna i skomplikowana sprawa. Oczywiście nie sądzę, żeby prawna teoria i społeczna praktyka, z jaką mamy dziś w Polsce do czynienia, jest do zaakceptowania. Zdecydowanie nie jest. Zdecydowanie nie do zaakceptowania jest dzisiaj religia w szkołach. Ale tu -- moim zdaniem -- wszystko zależy od tego, jaka to jest szkoła. W dzisiejszej lekcje matematyki potrafią być kto wie czy nie bardziej szkodliwe niż lekcje religii. Jeśli szkoła ma służyć nieskrępowanemu rozwojowi człowieka -- a za tym się opowiadam -- i ten człowiek chce realizować równiez swoje duchowe potrzeby, to w szkole powinno być na to miejsce, między innymi dlatego, że nie da się odróżnić życia intelektualnego i duchowego. Religia -- de jure wyłacznie niestety -- jest dzisiaj jedynym wybieralnym przedmiotem w szkole, a wybieralne powinny być wszystkie, albo ogromna większość z nich. Mam za sobą praktykę w wolnych szkołach, w których spotykały się dzieci i rodzice o skrajnie różnych światopoglądach i postawach. Byli w nich więc tacy, którzy uciekali ze szkół "zwykłych", by uniknąć "ideologii gender" oraz tacy, którzy uciechali przed katechizacją na siłę przy każdej okazji. W wolnych szkołach -- takich, w których decydowała swoboda wyboru i potrzeby dziecka -- religia nigdy nie była przedmiotem konfliktu. Ktoś chciał przyprowadzić księdza -- przyprowadzał. Reszta dbała, by nikomu jego obecności nie narzucać. W całkowitym zrozumieniu wzajemnych potrzeb tego typu sytuacje stawały się raczej powodem niezwykle twórczych rozmów i dyskusji. To się da zrobić. Dlatego nie znaznaczyłem powyżej żadnej odpowiedzi w pytaniach o szkołę.

H.9. Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.10. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jest mnóstwo innych rozwiązań -- panele obywatelskie są jednym z nich, a ich zalet jest mnóstwo. Bez tego rodzaju rozwiązań kryzys demokracji będzie niemożliwy do przełamania.

I. Klimat i energetyka, ochrona środowiska

I.1. Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki? Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
  dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
  dopłacanie do rachunków osób najuboższych
  zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
  inwestycje w termomodernizację budynków
  inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

I.2.   Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
  dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
  zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
  obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
  dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
  Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

I.3. W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce? Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
  Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
  Zwiększać obszary i wiek lasów.
  Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
  Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
  Zwiększać tereny zielone w miastach.
  Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
  Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
  Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

J. Edukacja

J.1. Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.     tak
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół. tak    
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.     tak
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.   tak  
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie. tak    
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).     tak
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły. tak    
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.   tak  
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.     tak

J.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tu znów uważam, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż przestrzeń wyboru w pytaniach. Obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. Przedszkola -- widać to w niektórych danych -- niektórym dziecią pomagają, a innym szkodzą. Zależy to -- to wstydliwy temat -- od kapitału kulturowego rodzin w największych skrócie, choć w rzeczywistości to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Inaczej mówiąc -- w słabszych rodzinach przedszkola zapewniają dzieciom kontakt z bardziej wykształconym środowiskiem dorosłych. W rodzinach lepiej wykształconych efekt bywa odwrotny. Dbałbym o dostęp -- przymus rzadko kiedy bywa dobry. Zmniejszenie liczebności klas. Cóż, klasy to jest zły pomysł. To wyłącznie prymitywnie proste pojmowanie organizacji "lekcji" wymaga klasy jednolitej wiekowo. To jeden z elementów myślenia o szkole, w której bardzo elementarne ustalenia prowadzą do niezwykle radykalnych konkluzji. Badania i praktyka pokazują np., że dzieci najefektywniej uczą się od siebie nawzajem, dorosły jest potrzebny, owszem, ale grupy dzieci lepiej byłoby dobierać pod względem zainteresowań i pasji oraz zakładając, że ich współpraca między sobą jest bardziej naturana, rozwijająca i po prostu skuteczniejsza niż między klasą, a nauczycielem w modelu tradycyjnym. Owszem, to trudne. Samorządy i ich wpływ na programy. Szkoły powinny być przede wszystkim autonomiczne. Lokalne wspólnoty powinny mieć wpływ na szkołe i jej życie. Lokalny artysta powinien być w szkole obecny. Podobnie jak lokalny rzemieślnik. Pracodawca też. Gimnazja sprawdziły się na wsi -- w miastach było gorzej. Na wsi pełniły niezwykle ważną funkcję wyrównawczą -- w miastach wzmagały stratyfikację społeczną. Gimnazja wydłużały czas trwania edukacji ogólnej -- a nie profilowanej zawodowo, co jest korzystne. Przy wszystkich zaletach gimnazjów nie jest pewne, czy warto sobie fundować kolejny kryzys organizacyjny, odwracając ostatnią demolkę. Ważniejsze są zmiany paradygmatów programów, systemu kształcenia i wynagradzania nauczycieli niż czysto strukturalne zmiany. Szkoła powinna mieć związek z otoczeniem. Pracodawcy powinni być w niej obecni. Być może powinni organizować zajęcia, praktyki, fundować stypendia. To jednak grozi uprzedmiotowieniem edukacji i zredukowaniem jej do roli przygotoewania do zawodu. Diabeł tkwi w szczegółach z jednej strony, a w generalnej koncepcji szkoły z drugiej.

J.3. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).   tak  
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.   tak  
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.     tak
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli. tak    

J.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Samorząd nauczycieli powinien być gospodarzem szkół. Szkoła powinna być autonomiczna i niezależna od władz politycznych każdego szczebla. To jeden z głównych postulatów koniecznej reformy. Niestety -- pełna autonomia nauczycielskigo samorządu na każdym szczeblu oznacza radykalny pluralizm -- równiez programu -- szkół.

J.5. Jakie zmiany należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić w procesie kształcenia, awansu zawodowego, rekrutacji i wynagradzania nauczycieli, by w szkołach pracowali najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach?
Minimalne wynagrodzenie nauczycieli powinno być przedmiotem świadomie zawartego paktu społecznego. Powinniśmy wiedzieć, ile jesteśmy gotowi zainwetsować w ludzi, którym na 13 lat życia powierzamy własne dzieci.

J.6. Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
  Ok. 5 000 zł brutto.
Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.7. Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
Jestem absolutnie przeciwny określaniu takich kanonów. Lektury obowiązkowe powinny zostać zastąpione lekturami ulubionymi.

K. Gospodarka i polityka regionalna

K.1. Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
  produkcja rolno-spożywcza
  produkcja broni i sprzętu wojskowego
  produkcja podzespołów dla dużych, zagranicznych firm
  składowanie i przetwarzanie odpadów
  produkcja i eksport zielonej energii
  biotechnologia
  edukacja
  robotyka, oprogramowanie, produkcja gier
  transport międzynarodowy
  Państwo powinno unikać ingerencji w gospodarkę.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K.2. Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Polskie firmy rodzinne powinny uzyskać wsparcie ze strony państwa (niezależnie od ich branży i wielkości).
  W celu przyspieszenia budowy polskiego kapitału należy wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od zysków inwestowanych w biznes, a opodatkować wyłącznie zyski wypłacane właścicielom.
  Firmy budujące drogi z publicznych pieniędzy powinny obowiązkowo wykorzystywać surowce wtórne.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

L. Rolnictwo i prawa zwierząt

L.1. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem realizować w celu skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Należy kontynuować odstrzał dzików, jako źródła choroby i zagrożenia dla hodowli zwierząt.
  Należy wspierać rolników w dostosowaniu chlewni, obór i zagród, by chroniły przed rozprzestrzenianiem się choroby.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

L.2. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań na rzecz ochrony praw zwierząt? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
  Należy zakazać klatkowej hodowli zwierząt.
  Należy zakazać hodowli zwierząt futerkowych.
  Należy ograniczyć rozwój ferm: zmniejszyć ich wielkość i zakazać budowania ich w pobliżu budynków mieszkalnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

M. Cyfryzacja

M.1. Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane. tak    
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu tak    
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści. tak    
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.   tak  

N. Kultura

N.1. W jaki sposób państwo powinno zwiększać dostępność kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działanie, które powinno być priorytetem nadchodzącej kadencji.  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

O. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy

O.1. Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym.  Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać trzy najważniejsze.
  poprawa dostępu do edukacji, wraz z programem integracji dzieci cudzoziemskich
  poprawa dostępu cudzoziemców do opieki zdrowotnej
  uproszczenie systemu zatrudniania cudzoziemców
  usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców (przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania w urzędach wojewódzkich)
  wprowadzenie programu integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych (w tym np. poprzez włączenie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, procesy konsultacji społecznych)
  organizacja zajęć integracyjnych, m.in. z języka polskiego i polskiego prawa
  wprowadzenie przepisów ułatwiających sprowadzanie rodzin przez cudzoziemców
  wprowadzenie programów mających na celu dbanie o bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce
  zapewnienie praw wyborczych cudzoziemcom spoza UE w wyborach na szczeblu lokalnym na zasadach takich jak dla obywateli UE
  Nie ma potrzeby wprowadzania działań mających na celu integrację cudzoziemców.
  Polska powinna ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w celach innych niż turystyczne lub krótkotrwałe zatrudnienie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

O.2. Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym.  W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w  najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

P. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport)

P.1. Czy Pani/Pana zdaniem któraś z wymienionych usług publicznych powinna w większym niż obecnie stopniu być realizowana przez podmioty prywatne?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  zdrowie
  edukacja
  bezpieczeństwo
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

P.2. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
  Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
  Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.

P.3. Prosimy wskazać przykłady treści obecnych w przestrzeni publicznej, które powinny zostać Pani/Pana zdaniem z niej usunięte.
Przemoc, krew, okrucieństwo. Jawne kłamstwo (potwierdzone sądownie)

P.4. Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
  Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
  Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
  Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
  Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
  Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
  Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
  Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

P.5. Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.  Który z nich uważa Pani/Pan za priorytetowy w polityce transportowej kraju w nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

Q. Zdrowie

Q.1. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB.  Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

Q.2. Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.  Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  To, ile szpital lub przychodnia mogą wykonać badań lub zabiegów, powinno zależeć wyłącznie od możliwości placówki – liczby zatrudnionych lekarzy i dostępności sprzętu – a nie od kontraktu przyznanego przez NFZ.
  Każdy pacjent powinien opłacać niewielką część kosztu wizyty u specjalisty (np. 20 zł).
  Pacjenci powinni sami opłacać leczenie na zasadzie opłaty za usługę.
  Pacjent powinien mieć możliwość dopłacenia do wyższego standardu świadczeń medycznych – np. protezy z lepszego materiału lub operacji w nowocześniejszej technologii.
  Samorządy powinny przejąć część środków NFZ i same zarządzać organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.
  Całość świadczeń powinna być finansowana z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
  Należy ograniczyć liczbę medycznych świadczeń gwarantowanych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Q.3. Jedną z przyczyn kolejek do specjalistów w publicznych zakładach zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy.  Jak Pani/Pana zdaniem można zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce w perspektywie kolejnych 15 lat? Prosimy wybrać dwie odpowiedzi, które najbardziej pasują.
  Należy zwiększyć środki w budżecie państwa przeznaczone na ochronę zdrowia
  Należy zwiększyć liczbę studentów i co roku wykształcać większą liczbę lekarzy
  Należy poprawić warunki pracy w szpitalach i przychodniach
  Należy stworzyć zachęty dla lekarzy, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej, do tego, by wracali do kraju
  Należy zatrudnić lekarzy z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
  Należy zwiększyć personel administracyjny, żeby odciążyć personel medyczny
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

R. Sprawy zagraniczne i obronność

R.1. Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Powołanie europejskiej armii.
  Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej.
  Przystąpienie Polski do europejskiej prokuratury.
  Polska powinna zwiększać swoje zaangażowanie w Eurokorpusie - strukturze wojskowej szybkiego reagowania wykorzystywanej na potrzeby Unii Europejskiej i NATO.
  Państwa Unii Europejskiej powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
  Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

R.2.   Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
  redukcja ubóstwa na świecie
  wsparcie demokracji i dobrego rządzenia w krajach rozwijających się
  ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu
  pomoc humanitarna w sytuacji katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych
  wsparcie polskich przedsiębiorców inwestujących w krajach rozwijających się
  wzmacnianie edukacji podnoszącej zrozumienie problemów oraz zależności globalnych
  zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

S. Zakończenie

S.1. Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Głównym polskim problemem jest kryzys demokracji. Istnieją, owszem, sprawy ważniejsze i należy do nich z pewnością katastrofa klimatyczna. Ale i temu problemowi nie stawi czoła żaden autorytaryzm, ani nawet demokracja nieźle dotąd funkcjonująca w dotychczasowych paradygmatach. Potrzebujemy nowego spojrzenia na demokratyczne wartości i prawdopodobnie -- zupenie nowych rozwiązań. Alternatywą jest pochód populistycznego autorytaryzmu znaczonego ksenofobią, nienawiścią, odwetem. To, z czym się mierzymy może być w rzeczywistości końcem znanej nam cywilizacji. O wiele groźniejszy od politycznej destrukcji instytucji demokracji jest budzący się społeczny żywioł o naturze bliskiej faszyzmowi. To realne zjawisko. Trzeba umieć stawić czoła nie tylko nieudolnym politykom i nie tylko politykom nikczemnym, ale również tłumom owładniętym złowrogim wzmożeniem.

S.2. Fotografia

S.3. Jeśli chce Pani/ Pan otrzymywać materiały przygotowane na podstawie Pani/ Pana odpowiedzi oraz informacje i analizy na temat bieżących spraw wyborczych i politycznych prosimy wyrazić zgodę.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia 61, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji i analiz serwisu MamPrawoWiedziec.pl.

Pytania tematyczne

T.1. Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
Ustrój państwa (3)
Prawa i wolności obywateli (8)
  Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
Edukacja (5)
  Nauka (2)
  Gospodarka i rozwój regionalny (8)
  Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
  Cyfryzacja (2)
  Kultura (4)
  Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
  Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
  Zdrowie (3)
  Sprawy zagraniczne i obronność (9)
  Migracje (4)

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.