facebook tweeter youtube

 
Franciszek Sterczewski

poseł
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Kwestionariusz — Wybory do parlamentu 2019
Data wypełnienia: 23.09.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane podstawowe kandydatki/ kandydata

A.1.
Imię (imiona) i nazwisko
Franciszek Wojciech Sterczewski

A.2.
Data urodzenia
17 marca 1988
Miejsce urodzenia
Poznań
Ostatnio wykonywany zawód
koordynator ds. strategii rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich

A.3. Wykształcenie
  Podstawowe/ gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
Wyższe licencjackie/ inżynierskie
  Wyższe

A.4. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Ukończony kierunek - architektura i urbanistyka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

A.5. Kandydatka/ kandydat do:
Sejmu
  Senatu

A.6.
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
39
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska
Numer na liście wyborczej:
20

B. Dane podstawowe: kontakt z obywatelami

B.1. Dane kontaktowe
Adres email ahoj@franeksterczewski.pl
Strona internetowa kandydatki/ kandydata www.franeksterczewski.pl
Facebook https://www.facebook.com/Franek-Sterczewski-178276012920766/
Twitter https://twitter.com/f_sterczewski
Instagram https://www.instagram.com/franeksterczewski/

B.2. Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

C. Informacje o kandydatce / kandydacie

C.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Jestem architektem, aktywistą, działaczem społecznym, a także inicjatorem poznańskiego Łańcucha Światła w obronie niezawisłości sądownictwa. Ukończyłem architekturę i urbanistykę na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pracowałem jako animator kultury miejskiej, a także kurator wydarzeń związanych z architekturą. Jestem stałym współpracownikiem festiwali: MIASTOmovie, Short Waves Festival i Malta Festival. Inicjowałem i organizowałem akcje miejskie takie jak Piknik na placu Wolności, Pstryk, Pogrzeb Zimy czy Parking Day, które poza funkcją rekreacyjną stanowiły także społeczo-urbanistyczny komentarz. Od 2018 roku jestem radnym osiedla Św. Łazarz. W latach 2018-2019 pracowałem jako koordynator ds. strategii rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie byłem odpowiedzialny za otwieranie targów na miasto.

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny/radna gminy     tak
Radny/radna powiatu     tak
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP     tak
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak
Inne, jakie? tak    

C.3. Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Jestem radnym osiedla św. Łazarz w Poznaniu. Uważam, że demokracja jest tak samo ważna na każdym poziomie, dlatego - w przypadku zdobycia mandatu poselskiego - zamierzam obie te funkcje pełnić równocześnie, na co pozwalają przepisy prawa.

C.4. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski
  Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.

Inne (jakie?)

D. Cele kandydatki/kandydata

D.1. Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Za trzydzieści lat Polska powinna być wspólnotą opartą na demokratycznych i stabilnych wartościach. Oznacza to, że niepodważalna musi stać się równość wszystkich, niezależnie od tego, co myślą i kim się czują. Prawo do swobodnego i wolnego od strachu życia nie powinno stanowić wyzwania, ale być czymś całkowicie naturalnym. Bezpośrednio powiązane z tym powinny być głębokie zmiany systemowe, które zapewnią bezpieczeństwo ekonomiczne – rozumiane nie tylko w wymiarze czysto finansowym, ale także wspólnego dobra, w tym przede wszystkim środowiska naturalnego. Najbliższe dekady przyniosą wiele wyzwań w dziedzinach takich jak ekologia czy redystrybucja środków – chciałbym, żeby Polki i Polacy mogli się z nimi skutecznie zmierzyć. Powinniśmy zbudować nowoczesne społeczeństwo, które myśli w otwarty sposób i nie tylko podąża za innymi, ale samo wyznacza wzory do naśladowania.

D.2. Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Przywrócenie praworządności – po czterech latach niedemokratycznych rządów najważniejszym zadaniem w najbliższej kadencji powinno być odzyskanie pełnej niezawisłości sądów. To także dobry moment do tego, aby zastanowić się, w jaki sposób władzę sądowniczą można usprawnić i przybliżyć społeczeństwu. Praworządność oznacza dla mnie także zadbanie o prawa człowieka we wszystkich wymiarach życia – np. równość osób LGBT+ czy osób z niepełnosprawnościami.
2
Walka o środowisko – najważniejszym zadaniem nie tylko dla Polski, ale całej planety jest powstrzymanie katastrofy ekologicznej. To jest ostatni moment, aby temu zapobiec, przez co ekologia musi stać się priorytetem w najbliższym czasie. Polska musi bezwzględnie dostosować się do wszystkich wymagań międzynarodowych organizacji, ale także zmierzyć się z własnymi problemami, takimi jak zmiana polityki energetycznej. Moim marzeniem byłoby, żeby pod koniec najbliższej kadencji parlamentu Polska stała się liderem pozytywnych zmian ekologicznych w Europie.
3
Edukacja i kultura – reformy w najbliższej kadencji parlamentu powinny zapoczątkować stworzenie otwartego i przyjaznego społeczeństwa. Kluczowymi sferami dla przyszłych pokoleń są edukacja i kultura, które powinny z jednej strony zostać w końcu dostrzeżone przez rządzących, a z drugiej uwolnione od nacisku politycznego. Edukacja powinna należeć tylko do nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic, a kultura dla twórców i twórczyń oraz odbiorców i odbiorczyń. Absolutnym priorytetem powinno być radykalne dofinansowanie obu tych sfer, tak aby przywrócić prestiż instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Zarówno kultura, jak i edukacja powinny współtworzyć przyjazną i otwartą wspólnotę, gdzie nie ma miejsca na przemoc, cenzurę, wykluczenie czy propagandę.

D.3. Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zamierzam bezpośrednio współpracować z organizacjami prawniczymi, aby wskazać najlepszą drogę zarówno do przywrócenia w Polsce praworządności, jak i reformy sądownictwa. Eksperci i ekspertki w tych dziedzinach wskazują na konkretne rozwiązania, przywracające nie tylko rządy prawa i prawdziwy trójpodział władzy, ale także będące prawdziwą reformą, dzięki której sądownictwo będzie sprawniejsze i bardziej przyjazne. Zadaniem władzy powinno być wcielenie tych wskazówek w życie.
2
Poza głębokimi zmianami dotyczącymi polityki energetycznej ekologia musi stać się elementem życia każdego z nas i w naturalny sposób być obecna w myśleniu Polek i Polaków. Jako poseł zamierzam konsekwentnie wspierać rozwiązania systemowe, np. wymianę szkodliwych dla środowiska urządzeń grzewczych czy naturalną retencję wody. Uważam, że zmiany te powinny następować przy współpracy ze społeczeństwem - politycy muszą w jasny sposób wyjaśnić, dlaczego troska o środowisko jest tak istotna, a także sprawić, aby obecność ekologicznych rozwiązań była widoczna na każdym kroku. Zadaniem państwa powinno być więc promowanie transportu publicznego czy lokalnych producentów żywności, a także promowanie zielonej edukacji, tak aby ograniczenie plastiku czy recykling śmieci był czymś naturalnym.
3
Chciałbym pracować przy tworzeniu ustaw, których celem będzie uwolnienie kultury i edukacji od nacisku politycznego, a także zwiększenie ich finansowania. Należy systemowo sprawić, żeby nauczyciele i nauczycielki mieli swobodę pracy, a twórcy i twórczynie nie byli zależni od polityków. Ich praca podlegać powinna wyłącznie ocenie eksperckiej. Kultura i edukacja potrzebują także zmian, które dadzą im stabilność finansową - obecnie ludzie pracujący w tych dwóch kluczowych dla społeczeństwa sferach skazani są na pracę za marne pieniądze i pozbawieni stabilności finansowej (w przypadku kultury na funkcjonowanie od grantu do grantu), a dodatkowo muszą się mierzyć z codzienną biurokracją.

E. Poniżej znajdzie Pani/ Pan 15 pytań skierowanych do wszystkich kandydatek i kandydatów. Na podstawie tych samych pytań, w formie quizu wyborcy mogą porównać Państwa poglądy ze swoimi.  W dalszej części kwestionariusza poprosimy Panią/Pana o wybór tematów, pod którymi wyświetlimy bardziej szczegółowe pytania. 

E.1. Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
  Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
  Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.2. Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Brak odpowiedzi.

E.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szkoła powinna służyć budowaniu wspólnoty, a więc być nastawiona na pozytywne wartości, takie jak tolerancja czy empatia. Uczniowie i uczennice podczas edukacji powinni uczyć się szacunku do siebie nawzajem poprzez współpracę. Bardzo istotne jest to, żeby szkolnictwo pokazywało różnorodność społeczeństwa i wielość postaw i perspektyw, a tym samym uwrażliwiało na drugiego człowieka. Publiczna edukacja nie powinna faworyzować najzdolniejszych osób, ale wspierać predyspozycje i potrzeby wszystkich uczniów i uczennic. Edukacja nie musi przygotowywać do funkcjonowania na rynku pracy poprzez nakierowane na to bezpośrednio projekty, ale dzięki zaszczepieniu w uczniach i uczennicach kreatywności i ciekawości świata, które w efekcie będą pomagały im zmierzyć się z oczekiwaniami rynku pracy. Taka metoda jest bardziej uniwersalna i sprawdzi się we wszystkich obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej.

E.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach. Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  Zdecydowanie A
  Raczej A
Raczej B
  Zdecydowanie B
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo musi dawać wszystkim możliwość zdobycia wykształcenia, ale jakikolwiek wybór nie powinien determinować sukcesu zawodowego bądź jego braku. Zacząłbym od zastanowienia się nad samym określeniem „wyższe wykształcenie”, które ma charakter wartościujący. Obecna sytuacja, w której akademickość jest pożądana, krzywdzi część społeczeństwa skazaną na podjęcie płatnych studiów. Należy zadbać o to, żeby wszystkie segmenty edukacji były tak samo wartościowe, a wybór ścieżki edukacyjnej podyktowany był zainteresowani uczniów i uczennic, a nie naciskiem społecznym.

E.5. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.

Tak takNie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Publiczna służba zdrowia powinna być dostępna dla wszystkich bez względu na sytuację materialną. Państwo musi zagwarantować tym placówkom taką stabilność finansową, żeby nie musiały wspierać się komercjalizacją usług. Z drugiej strony, rozważyłbym poparcie rozwiązań częściowo opartych na mechanizmie rynkowym, które poprawiłyby jakość publicznej służby zdrowia, ale w żaden sposób nie wykluczały osób o gorszej sytuacji materialnej.

E.7. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa. tak    
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.   tak  
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek. tak    
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. tak    

E.8. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.

Tak Nie takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.9. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Kwestia polityki energetycznej z pewnością powinna być jednym z priorytetów państwa na najbliższe lata, a także zostać w znaczny sposób wsparta państwowymi pieniędzmi. Natomiast otwartą kwestią pozostaje, czy dofinansowanie to powinno wiązać się z obciążeniem (zwłaszcza indywidualnych) opłat za prąd. Nie zmienia to faktu, że powinna wzrastać świadomość społeczeństwa i gotowość do ewentualnego partycypowania w kosztach.

E.10. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 
B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Zdecydowanie A
  Raczej A
  Raczej B
  Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.11. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Warto czerpać dobre przykłady z doświadczeń zachodnioeuropejskich, które pokazują, że należy działać w oparciu o lokalny kontekst. Ingerowanie w środowisko może być bardzo szkodliwe, co w bolesny sposób pokazały ostatnie dekady i nie powinno być podporządkowane potrzebom gospodarczym. Wszystkie związane z tym decyzje powinny być konsultowane z ekspertami w dziedzinie ekologii, gospodarki wodnej i planowania przestrzennego.

E.12. By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach? Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
  budowa żłobków w najmniejszych gminach
dostęp do specjalistycznych szpitali
  przychodnie z podstawową opieką lekarską
transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
poprawa jakości szkół
  zwiększenie dostępności mieszkań
  pomoc społeczna
  czystość środowiska
  ochrona przeciwpowodziowa
  dostęp do kultury
  ład przestrzenny
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.13. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wszystkie te trzy obszary wiążą się z fundamentalnymi dla mnie kwestiami równych szans i tworzenia wspólnoty. Od dostępu do specjalistycznej służby zdrowia zależy ludzkie życie, a więc nie powinien być uzależniony od sytuacji materialnej czy miejsca zamieszkania. Natomiast edukacja jest sprawą niezwykle istotną dla przyszłych pokoleń i kształtuje społeczeństwo we wszystkich wymiarach. Tylko nowoczesna szkoła zapewnić może świadomość ekologiczną czy wrażliwość społeczną. Zapewnienie dostępności transportu publicznego ukróci wykluczenie mieszkańców mniejszych miejscowości - rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych oznacza łatwiejszy dostęp do edukacji czy kultury, a także mieszkań i pracy. Transport jest również nieodłącznym elementem dobrego planowania przestrzennego.

E.14.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

E.15. Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
  Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
  Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
  Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
  Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
  Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

E.16. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W wielu aspektach – także tych najbardziej kluczowych, jak zdrowie czy edukacja – sfera publiczna w Polsce nie funkcjonuje wystarczająco sprawnie. Należy przestać się oszukiwać i stwierdzić, że jest to związane z brakiem dofinansowania związanym także z niskim budżetem państwa. Jak wynika chociażby z analizy Instytutu Badań Strukturalnych, wiele podatków w Polsce ma charakter regresywny – tj. im mniej się zarabia, tym większe podatki się płaci. Względnie niskie (jak na warunki europejskie) obciążenia podatkowe są krótkowzroczne, a ich działanie jest doraźne, ponieważ w dłużej perspektywie traci na tym całe społeczeństwo. Jednak wszelkie zmiany podatkowe powinny być wprowadzane rozsądnie, tak aby we właściwy sposób wybrać grupy, które mogą zostać im poddane.

F. Poniżej zadajemy 15 pytań skierowanych do wszystkich kandydatek i kandydatów. Na ich podstawie przygotowaliśmy quiz, w którym wyborcy mogą porównać Państwa poglądy ze swoimi. W dalszej części kwestionariusza poprosimy Panią/Pana o wybór tematów, w których wyświetlimy bardziej szczegółowe pytania. 

F.1. Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
  Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Mechanizm ułatwiający podjęcie pracy osobom starszym

F.2. Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Uważam, że wszyscy obcokrajowcy, którzy chcą żyć i pracować w Polsce oraz współtworzyć nasze społeczeństwo, powinni być traktowani przyjaźnie, a zadaniem państwa jest zapewnienie im stabilnych warunków życia. Należy stworzyć klarowny system wymogów, dzięki którym cudzoziemcy i cudzoziemki mogą podjąć pracę w Polsce. Obecne zasady są niespójnie i blokują możliwość życia w Polsce osobom z zagranicy, a co za tym idzie - hamują rozwój gospodarczy. Bardzo ważna jest także integracja społeczeństwa, która obecnie jest powstrzymywana przez rozwiązania systemowe. Wskazana powinna zostać konkretna droga, dzięki której osoby z zagranicy będą mogły uzyskać polskie obywatelstwo.

F.3. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Mała liczba dzieci nie jest wyłącznie problemem Polski, ale większości europejskich społeczeństw. Przykład wielu krajów pokazuje, że problemu tego nie rozwiązują nawet rozwinięte programy socjalne. Państwo powinno możliwie najbardziej wspierać rodziny, ale nie należy łudzić się, że w ten sposób rozwiąże się kwestię zmniejszania się populacji. Dlatego należy stworzyć otwarte i tolerancyjne społeczeństwo, które przyciąga osoby z całego świata.

F.4. Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
godność osobista
równość obywateli
  ochrona życia
nietykalność i wolność osobista
prawo do sprawiedliwego sądu
  ochrona prywatności
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
wolność sumienia i religii
wolność słowa
ochrona zdrowia
bezpieczeństwo ekologiczne
  wolna działalność gospodarcza
prawo do edukacji
  Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

F.5. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Nieprzestrzeganie praw zapisanych w Konstytucji przez obecny rząd związane jest z dwoma aspektami. Po pierwsze – autorytarną polityką, która narusza szereg podstawowych praw związanych z godnością, równością oraz wolnością obywateli i obywatelek. Od czterech lat władza przyjmuje jedną, konserwatywną perspektywę z dominującym wpływem Kościoła katolickiego, która wyklucza i krzywdzi część społeczeństwa. Po drugie – brakiem dofinansowaniem niektórych sfer życia (takich jak zdrowie, edukacja czy ekologia), który sprawia, że w praktyce nie są one funkcjonalne dla wszystkich. Realizacja pierwszej z tych sfer bezpośrednio związana jest ze zmianą władzy na w pełni demokratyczną, natomiast drugiej - ze zwiększeniem szacunku polityków do sfery publicznej. Osiągnąć możemy to budując silne i świadome społeczeństwo obywatelskie.

F.6. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego. tak    
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe. tak    

F.7. Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Kwestia kompetencji i finansowanie samorządów wymaga głębokiej i poważnej debaty, w której udział wzięłyby wszystkie zainteresowane podmioty. Wypracowane w ten sposób rozwiązania powinny przyznawać samorządom większą autonomię, a także dążyć do decentralizacji władzy. Proces ten mógłby zostać zapoczątkowany poprzez przeniesienie niektórych instytucji i urzędów do mniejszych miast.

F.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy podjąć działania, które w większym stopniu rozdzielą sprawowanie władzy pomiędzy poszczególne podmioty i osoby. W przyszłości pozwoli to zapobiec sytuacji, w której niedemokratyczne władza zdobywa kontrolę nad niemal całym państwem. Istotnym krokiem w tym celu jest przywrócenie niezależności prokuratury od polityki, a także zwiększenie kompetencji samorządów.

F.9. Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.     tak
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.     tak

F.10. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Internet powinien być traktowany tak, jak reszta przestrzeni publicznej, gdzie zabronione jest łamanie prawa. Wydawcy powinni regulować publikowane treści zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy rozważyć zmianę niektórych przepisów, tak aby były bardziej elastyczne i dopasowane do nowych mediów. Dezinformacja i mowa nienawiści powinny być zwalczane także przez edukację społeczeństwa.

F.11. Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  podniesienie wysokości mandatów
  zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
  poprawa stanu dróg
  częstsze kontrole drogowe
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Standardy i infrastruktura

F.12. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Musimy natychmiast zająć się tym tematem i podjąć systemowe działania, które radykalnie poprawią bezpieczeństwo na drogach. Przykłady skandynawskie pokazują, że dobra infrastruktura i podążająca w ślad z nią zmiana kultury ratuje ludzkie życie. Gdybyśmy w Polsce ograniczyli liczbę ofiar wypadków drogowych do średniego poziomu unijnego, w perspektywie dekady uratowalibyśmy średniej wielkości miasteczko. Władze Jaworzna, którym dwa lata temu udało się ograniczyć liczbę ofiar wypadków do zera, pokazały, że takie działania możliwe są także w Polsce.

F.13. W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
  Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
  Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.14. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polska jest częścią Unii Europejskiej i jej dobro jest naszym dobrem. Tylko poprzez współpracę sprostać możemy globalnym wyzwaniom.

F.15.   Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych? Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.16. Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Konstytucja gwarantuje obywatelom i obywatelkom prawo do sprawiedliwego sądu. Jedną z gwarancji tego prawa jest zasada niezawisłości sądu, która wielokrotnie była przez obecną władzę łamana: sędziów zmuszano do przejścia na wcześniejszą emeryturę, nękano ich w sferze zawodowej i prywatnej, a także wywierano nacisk polityczny. Nie był to zresztą jedyny moment, w którym przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję - nastąpiło to m.in. podczas zawłaszczania Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, głosowania nad budżetem w sposób pomijający opozycję czy blokowania publikacji orzeczeń. Uważam, że wszystkie osoby, które przyczyniły się do demontażu demokratycznego państwa prawa powinny stanąć przed Trybunałem Stanu.

G. Ustrój państwa

G.1. Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

H. Prawa i wolności obywateli

H.1. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.   tak  
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.   tak  
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne. tak    

H.2. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Media publiczne należy sprywatyzować.
  Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.3. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, by uniezależnić media publiczne od władz politycznych?
Należy sprawić, żeby osoby, które odpowiadają za kształt mediów publicznych, nie były nominowane z klucza politycznego, lecz według kompetencji. Obecny kształt ustawy sprawia, że władza w łatwy sposób może wykorzystywać państwowe media do celów ideologicznych. Za wybór członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowiadać powinny także organizacje pozarządowe oraz uczelnie.

H.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Media publiczne są bardzo ważnym elementem życia społecznego. Uważam, że należy przywrócić im niezależność, ale jednocześnie w większym stopniu je dofinansować, a tym samym zadbać o ich różnorodność i merytoryczny poziom. To właśnie te cechy sprzyjają rozwojowi kultury i edukacji, które są dla mnie fundamentalnymi obszarami.

H.5. Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Małżeństwa dla par jednopłciowych.
Związki partnerskie dla wszystkich par.
  Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Prawo powinno chronić przed wszystkim rodzajami przemocy. Zamiast dopisywać kolejne grupy, należałoby zastanowić się nad przeformułowaniem zapisu, tak aby odpowiadał na dynamiczne zmiany społeczne i zapewniał ochronę każdemu, niezależnie od tego, kim jest i kim się czuje. Nowy zapis oczywiście powinien obejmować również niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz płeć

H.7. Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H.8. Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
Niepełnosprawność
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
Płeć
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.9. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Prawo powinno chronić przed wszystkim rodzajami przemocy. Zamiast dopisywać kolejne grupy, należałoby zastanowić się nad przeformułowaniem zapisu, tak aby odpowiadał na dynamiczne zmiany społeczne i zapewniał ochronę każdemu, niezależnie od tego, kim jest i kim się czuje. Nowy zapis oczywiście powinien obejmować również niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz płeć

H.10. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
  Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
  Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.11. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Kwestia religii powinna być prywatnym wyborem każdego człowieka - państwo powinno zapewniać wszystkim wiernym ochronę i prawo do swobodnych praktyk religijnych. Jednocześnie żadna religia nie powinna pełnić dominującej roli społecznej i bezpośrednio wpływać na władzę. Kościół katolicki i państwo muszą na partnerskich zasadach na nowo wypracować swoje relacje.

H.12. Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
  Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

H.13. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Konieczne jest stworzenie takiego modelu konsultacji społecznych czy udziału osób w pracach parlamentu, żeby nie były one fasadowe (tak jak często ma to miejsce dzisiaj).

I. Klimat i energetyka, ochrona środowiska

I.1. Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki? Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
  dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
  dopłacanie do rachunków osób najuboższych
  zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
  inwestycje w termomodernizację budynków
  inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

I.2.   Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
  dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
  zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
  obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
  dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
  Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

I.3. W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce? Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
  Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
  Zwiększać obszary i wiek lasów.
  Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
  Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
  Zwiększać tereny zielone w miastach.
  Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
  Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
  Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

J. Edukacja

J.1. Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
Maria Pawłowska, Jakub Szamałek "Kim jest ślimak Sam?"

K. Gospodarka i polityka regionalna

K.1. Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać?  Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
  produkcja rolno-spożywcza
  produkcja broni i sprzętu wojskowego
  produkcja podzespołów dla dużych, zagranicznych firm
  składowanie i przetwarzanie odpadów
  produkcja i eksport zielonej energii
  biotechnologia
  edukacja
  robotyka, oprogramowanie, produkcja gier
  transport międzynarodowy
  Państwo powinno unikać ingerencji w gospodarkę.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

K.2. Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Polskie firmy rodzinne powinny uzyskać wsparcie ze strony państwa (niezależnie od ich branży i wielkości).
  W celu przyspieszenia budowy polskiego kapitału należy wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od zysków inwestowanych w biznes, a opodatkować wyłącznie zyski wypłacane właścicielom.
  Firmy budujące drogi z publicznych pieniędzy powinny obowiązkowo wykorzystywać surowce wtórne.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

L. Rolnictwo i prawa zwierząt

L.1. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem realizować w celu skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Należy kontynuować odstrzał dzików, jako źródła choroby i zagrożenia dla hodowli zwierząt.
  Należy wspierać rolników w dostosowaniu chlewni, obór i zagród, by chroniły przed rozprzestrzenianiem się choroby.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

L.2. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań na rzecz ochrony praw zwierząt? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Należy zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
  Należy zakazać klatkowej hodowli zwierząt.
  Należy zakazać hodowli zwierząt futerkowych.
  Należy ograniczyć rozwój ferm: zmniejszyć ich wielkość i zakazać budowania ich w pobliżu budynków mieszkalnych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

M. Cyfryzacja

M.1. Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane. tak    
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu tak    
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści. tak    
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.   tak  

M.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W obowiązującym prawie powinny zostać wprowadzone zmiany odpowiadające potrzebom i wymogom nowych mediów, tak aby przestrzeń internetowa nie była tak chaotyczna i zaśmiecana.

N. Kultura

N.1. Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Środki publiczne, przeznaczane na finansowanie kultury, powinny przede wszystkim realizować cele określane przez rząd i służyć kształtowaniu postaw etycznych, wartości i tożsamości obywateli.
Kultura powinna być niezależna od celów politycznych. Ze środków publicznych powinny być finansowane różnorodne inicjatywy kulturalne, zapewniając swobodę i niezależność finansową twórcom.
  Z budżetu państwa nie należy przeznaczać środków na działalność kulturalną.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

N.2. Jakie postawy i wartości powinny być kształtowane za pomocą polityki kulturalnej finansowanej ze środków publicznych?
Brak odpowiedzi.

N.2a. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo powinno stworzyć system finansowania kultury, który uwolniłby twórców i twórczynie od oceny politycznej. Projekty powinny być oceniane przez niezależny zespół ekspercki. Ważnym aspektem jest także zapewnienie długofalowości, tak aby ludzie kultury nie byli uzależnieni od grantów.

N.3. W jaki sposób państwo powinno zwiększać dostępność kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działanie, które powinno być priorytetem nadchodzącej kadencji.  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Poprzez rozwój nowych technologii umożliwiających dostęp do kultury niezależnie od miejsca zamieszkania (na przykład dzięki transmisjom internetowym).
Poprzez stworzenie stałego funduszu przeznaczonego na działania kulturalne w małych ośrodkach – niezależnie od samorządowych zobowiązań wobec lokalnych instytucji kultury.
  Poprzez utworzenie corocznie odnawialnego Bonu Kulturalnego dla każdego obywatela (który można wykorzystać na szeroko pojmowany udział w kulturze: zakup biletów na wydarzenie artystyczne, książkę, płytę itp.).
  Udział w wydarzeniach kulturalnych jest indywidualną sprawą obywateli i państwo nie powinno nim sterować.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

N.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Finansowanie kultury nie może być zależne wyłącznie od samorządów, ponieważ oznaczałoby to, że biedniejsze regiony państwa znajdą się na gorszej pozycji. Niezwykle ważne jest to, żeby państwo - centralnie - dbało o wyrównanie dostępu do kultury.

N.5. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy uregulować status artysty np. w zakresie ubezpieczeń społecznych i ulg podatkowych. tak    
Twórcy kultury powinni być traktowani jak inne osoby i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku i nie należy w szczególny sposób regulować ich statusu prawnego.   tak  
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać właściciele tych portali. tak    

O. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy

O.1. Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym.  Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać trzy najważniejsze.
  poprawa dostępu do edukacji, wraz z programem integracji dzieci cudzoziemskich
  poprawa dostępu cudzoziemców do opieki zdrowotnej
  uproszczenie systemu zatrudniania cudzoziemców
  usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców (przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania w urzędach wojewódzkich)
  wprowadzenie programu integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych (w tym np. poprzez włączenie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, procesy konsultacji społecznych)
  organizacja zajęć integracyjnych, m.in. z języka polskiego i polskiego prawa
  wprowadzenie przepisów ułatwiających sprowadzanie rodzin przez cudzoziemców
  wprowadzenie programów mających na celu dbanie o bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce
  zapewnienie praw wyborczych cudzoziemcom spoza UE w wyborach na szczeblu lokalnym na zasadach takich jak dla obywateli UE
  Nie ma potrzeby wprowadzania działań mających na celu integrację cudzoziemców.
  Polska powinna ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w celach innych niż turystyczne lub krótkotrwałe zatrudnienie.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

O.2. Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym.  W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w  najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

P. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport)

P.1. Czy Pani/Pana zdaniem któraś z wymienionych usług publicznych powinna w większym niż obecnie stopniu być realizowana przez podmioty prywatne?  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  zdrowie
  edukacja
  bezpieczeństwo
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

P.2. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.

P.3. Prosimy wskazać przykłady treści obecnych w przestrzeni publicznej, które powinny zostać Pani/Pana zdaniem z niej usunięte.
Z przestrzeni publicznej powinny zostać usunięte wszystkie treści zachęcające do przemocy czy dyskryminacji.

P.4. Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
  Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
  Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
  Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
  Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
  Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
  Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
  Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
  Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

P.5. Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.  Który z nich uważa Pani/Pan za priorytetowy w polityce transportowej kraju w nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

Q. Zdrowie

Q.1. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB.  Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Inne (jakie?)

Q.2. Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.  Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  To, ile szpital lub przychodnia mogą wykonać badań lub zabiegów, powinno zależeć wyłącznie od możliwości placówki – liczby zatrudnionych lekarzy i dostępności sprzętu – a nie od kontraktu przyznanego przez NFZ.
  Każdy pacjent powinien opłacać niewielką część kosztu wizyty u specjalisty (np. 20 zł).
  Pacjenci powinni sami opłacać leczenie na zasadzie opłaty za usługę.
  Pacjent powinien mieć możliwość dopłacenia do wyższego standardu świadczeń medycznych – np. protezy z lepszego materiału lub operacji w nowocześniejszej technologii.
  Samorządy powinny przejąć część środków NFZ i same zarządzać organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.
  Całość świadczeń powinna być finansowana z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
  Należy ograniczyć liczbę medycznych świadczeń gwarantowanych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Q.3. Jedną z przyczyn kolejek do specjalistów w publicznych zakładach zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy.  Jak Pani/Pana zdaniem można zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce w perspektywie kolejnych 15 lat? Prosimy wybrać dwie odpowiedzi, które najbardziej pasują.
  Należy zwiększyć środki w budżecie państwa przeznaczone na ochronę zdrowia
  Należy zwiększyć liczbę studentów i co roku wykształcać większą liczbę lekarzy
  Należy poprawić warunki pracy w szpitalach i przychodniach
  Należy stworzyć zachęty dla lekarzy, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej, do tego, by wracali do kraju
  Należy zatrudnić lekarzy z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
  Należy zwiększyć personel administracyjny, żeby odciążyć personel medyczny
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

R. Sprawy zagraniczne i obronność

R.1. Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
  Powołanie europejskiej armii.
  Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej.
  Przystąpienie Polski do europejskiej prokuratury.
  Polska powinna zwiększać swoje zaangażowanie w Eurokorpusie - strukturze wojskowej szybkiego reagowania wykorzystywanej na potrzeby Unii Europejskiej i NATO.
  Państwa Unii Europejskiej powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
  Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

R.2.   Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
  redukcja ubóstwa na świecie
  wsparcie demokracji i dobrego rządzenia w krajach rozwijających się
  ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu
  pomoc humanitarna w sytuacji katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych
  wsparcie polskich przedsiębiorców inwestujących w krajach rozwijających się
  wzmacnianie edukacji podnoszącej zrozumienie problemów oraz zależności globalnych
  zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

S. Zakończenie

S.1. Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Od wielu lat jestem miejskim aktywistą, dlatego chciałbym podkreślić, jak ważne jest to, żeby w polityce obecna była perspektywa miasta rozumianego nie jako miejsce wytwarzania PKB, ale przestrzeń, w której przebywają ludzie. Wierzę, że prawdziwa zmiana w myśleniu o wspólnocie może zacząć się właśnie na ulicach: wypełnionych ludźmi i zielenią, a nie opustoszałych i zalanych betonem. Miasta nie powinny odwracać się od otaczających regionów, ale być ich kołem napędowym, zapewniać mieszkankom i mieszkańcom regionu równy dostęp do wszystkich usług publicznych. Myślenie o wspólnocie jest tym, co tym, co łączy wszystkie elementy mojego programu – uważam, że powinniśmy o nią dbać poprzez sprawną i dostępną służbę zdrowia, powszechną i pozbawioną propagandy kulturę, nowoczesną i stabilną edukację, a także przyjazną i bliską naturze przestrzeń. W ten sposób uda nam się stworzyć prawdziwie demokratyczną wspólnotę, z której nikt nie będzie wykluczony i w której każdy będzie czuł się jak u siebie.

S.2. Fotografia

S.3. Jeśli chce Pani/ Pan otrzymywać materiały przygotowane na podstawie Pani/ Pana odpowiedzi oraz informacje i analizy na temat bieżących spraw wyborczych i politycznych prosimy wyrazić zgodę.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia 61, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji i analiz serwisu MamPrawoWiedziec.pl.

Pytania tematyczne

T.1. Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
  Ustrój państwa (3)
Prawa i wolności obywateli (8)
  Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
  Edukacja (5)
  Nauka (2)
  Gospodarka i rozwój regionalny (8)
  Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
  Cyfryzacja (2)
Kultura (4)
  Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
  Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
  Zdrowie (3)
  Sprawy zagraniczne i obronność (9)
  Migracje (4)

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.