facebook tweeter youtube

Porównanie poglądów

Zapraszamy do odpowiedzi na pytania tematyczne wysłane kandydatom na urząd Prezydenta m.st. Warszawy oraz kandydatom do Rady Miejskiej m.st. Warszawy. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, ale porównywane będą tylko te odpowiedzi, na które i wyborca, i kandydat odpowiedział. Minimalna pula wspólnych pytań, od której porównuje się poglądy z kandydatami, jest równa 5.

Porównaj poglądy z kandydatami z Twojego okręgu — wybierz swoją dzielnicę:
1.

Obecnie Warszawa jest podzielona na 18 dzielnic. Najmłodsza dzielnica to Wesoła, która została włączona do miasta w 2002 r.

Które z poniższych stwierdzeń najbardziej odpowiada Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

ustrój Warszawy
A. W l. 2014-2018 nie trzeba dokonywać zmian terytorialnych w graniach Warszawy.
B. Warszawa powinna włączyć do swojego obszaru kolejne gminy.
C. Warszawa zajmuje rozległe terytorium, należy rozważyć wyłączenie niektórych dzielnic.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
2.

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższą opinią?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.

ustrój Warszawy
2.1. A. Liczba kadencji prezydenta miasta powinna zostać ustawowo ograniczona.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
2.2. B. Należy zlikwidować rady dzielnic.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
2.3. C. Ustawowe uprawnienia prezydenta miasta są wystarczające, by prezydent Warszawy był w pełni skuteczny.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
2.4. D. Ustawowe uprawnienia rady miasta są wystarczające, by rada Warszawy była w pełni skuteczna.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
3.

Rada gminy podejmuje decyzje dotyczące: ustroju gminy i jednostek pomocniczych (np. dzielnic, osiedli) organizacji urzędów i instytucji gminnych, mienia gminy, zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej takich jak np. boiska i szkoły, spraw porządkowych związanych z koniecznością ochrony życia, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Czy Pani/Pana zdaniem rada gminy powinna podejmować decyzje w wymienionych poniżej sprawach?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

ustrój Warszawy
3.1. A. Ograniczenie możliwości grodzenia osiedli.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
3.2. B. Zasady umieszczania reklamy wielkoformatowej.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
3.3. C. Godziny obowiązywania ciszy nocnej.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
4.

Wpływ na funkcjonowanie samorządu mają przepisy, które są uchwalane przez Parlament. Poniżej wymieniliśmy wybrane kwestie, które w publicznej dyskusji są najczęściej podawane jako ograniczające rozwój Warszawy.

Prosimy wskazać jedną najpilniejszą z Pani/ Pana punktu widzenia kwestię, którą Parlament powinien rozwiązać w formie ustawowej w trakcie najbliższej kadencji samorządu

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

dekret Bieruta, ustrój Warszawy
A. Przepisy prawa pracy dotyczące zasad zatrudniania urzędników
B. Przepisy dotyczące sposobu naliczania „janosikowego” (wpłaty bogatszych samorządów do budżetu państwa z przeznaczeniem na rozwój biedniejszych gmin)
C. Brak ustawy reprywatyzacyjnej regulującej sprawę dekretu Bieruta
D. Przepisy dotyczące ładu przestrzennego
E. Przepisy Karty Nauczyciela
F. Nie ma takich kwestii, które dotyczą samorządu Warszawy, którymi powinien zając się Parlament.
5.

W l. 2011-2012 m.st. Warszawa zapłaciło 415 mln złotych odszkodowań przedwojennym właścicielom, których nieruchomości zostały przejęte przez miasto po zakończeniu II wojny światowej, na mocy tzw. dekretu Bieruta z 1945 r. Proces zwrotu działek i nieruchomości obejmuje również m.in. likwidację boisk szkolnych i przenoszenie szkół.

Poniżej wymieniliśmy propozycje ustawowych rozwiązań problemu roszczeń wynikających z dekretu Bieruta. Które z nich Pani/ Pan popiera?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.

dekret Bieruta
A. Przyznanie właścicielom i skupującym roszczenia symbolicznych odszkodowań
B. Zwrot równowartości mienia, bez konieczności zwrotu działki lub nieruchomości
C. Przyznanie miastu prawa pierwokupu roszczeń
D. Możliwość zwrotu działki w innych granicach
E. Zaostrzenie zasad weryfikacji spadkobierców właścicieli nieruchomości
F. Wprowadzenie przepisów umożliwiającym miastu weryfikację i podważenie prawa roszczeń osób ubiegających się o odszkodowania lub zwrot nieruchomości
G. Wprowadzenie przepisu, że w przypadku zaginionych osób, które mają więcej niż 100 l. nie stosuje się kuratora (osoba prowadząca sprawę w imieniu właściciela)
H. Spłata roszczeń z budżetu państwa
I. Wprowadzenie planów zagospodarowania przestrzennego zakazujących likwidacji szkół i innych placówek publicznych stojących na działkach objętych roszczeniami
J. Nie ma potrzeby wprowadzania ustawowych rozwiązań tego problemu
K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
6.

Szacuje się, że od kilku do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Warszawy płaci podatki poza stolicą. Aby zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w Warszawie ratusz wprowadził Kartę Warszawiaka dającą m.in. ulgi na bilety komunikacji miejskiej, do kin i teatrów czy obiektów sportowych.

Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani poglądom?

Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

budżet

A. Należy rozwijać działanie Karty Warszawiaka jako skuteczną zachętę do płacenia podatków w Warszawie.

B. Karta Warszawiaka służy podziałowi mieszkańców stolicy na lepszych i gorszych i należy z niej zrezygnować.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
7.

W 2013 r. m.st. Warszawa dysponowało 9303 lokalami użytkowymi. Gospodarowanie miejskim zasobem lokalowym ma wpływ na kierunki rozwoju miasta oraz na charakter poszczególnych dzielnic.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

budżet, lokale

A. Racjonalna polityka lokalowa powinna dążyć do zwiększania wpływów z podatków od prowadzonej działalności, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (banki, apteki).

B. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców - należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet, jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych lokali.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
8.

Jednym z zadań miasta (gminy) jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Miasto powinno zapewnić lokale socjalne i zamienne oraz zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o niskich dochodach. W grudniu 2011 r. Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą zasady wykupu mieszkań komunalnych w stolicy. Nowe regulacje są mniej atrakcyjne dla najemców: dotychczas mieszkańcy mogli wykupić mieszkanie za 10 proc. jego wartości, od 2013 r. muszą zapłacić średnio 50 proc. wartości mieszkania.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

budżet, lokale, polityka społeczna

A. Zmniejszenie wysokości ulgi dla lokatorów mieszkań komunalnych, chcących je wykupić i ograniczenie skali sprzedaży mieszkań komunalnych jest racjonale z punktu widzenia miasta. Miasto ponosi koszty utrzymania mieszkań, których jest właścicielem, ale może szybciej reagować na potrzeby mieszkaniowe osób, których nie stać na własne lokum.

B. Koszty utrzymania mieszkań nie są rekompensowane dochodami z czynszu i miasto musi dokładać do posiadanych nieruchomości. Należy przywrócić ulgi i zachęcać lokatorów do wykupu mieszkań, nawet za cenę zmniejszenia puli dostępnych lokali.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
9.

W mijającej kadencji samorządu popularne stały się narzędzia partycypacyjne (np. konsultacje społeczne, budżety obywatelskie), które pozwalają zwiększać udział obywateli w procesie sprawowania władzy.

Która z poniższych opinii lepiej odzwierciedla Pani/ Pana poglądy w tej kwestii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

partycypacja obywatelska
A. Mieszkańcy miasta mają prawo współdecydować o sprawach dla nich istotnych.
B. Angażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji jest ważne, ale spowalnia funkcjonowanie miejskiej administracji i może utrudniać realizację pewnych działań, dlatego władze powinny konsultować tylko niektóre kwestie.
C. Mieszkańcy, wybierając władze samorządowe, oddają głos decyzyjny swoim reprezentantom i nie muszą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w trakcie kadencji.
10.

W Warszawie funkcjonuje kilka mechanizmów umożliwiających obywatelom aktywne działanie i wpływanie na kształt miasta oraz społeczności lokalnych.

Które z nich zamierza Pani/ Pan wspierać i promować wśród mieszkańców?

Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie

partycypacja obywatelska
A. Inicjatywa lokalna
B. Budżet partycypacyjny
C. Konsultacje społeczne
D. Inicjatywa uchwałodawcza
E. Referendum lokalne
F. Nie potrzebne są żadne specjalne mechanizmy partycypacji obywatelskiej.
G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
11.

W 2014 r. mieszkańcy Warszawy po raz pierwszy mogli zgłaszać i wybierać projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na poziomie dzielnic. Kwota środków, którymi mogli łącznie dysponować wynosiła 26 mln zł.

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.

partycypacja obywatelska
A. Budżet partycypacyjny powinien stać się stałym mechanizmem współdecydowania przez mieszkańców o wydatkowaniu środków z budżetu miasta.
B. Powinno się dążyć do zwiększenia środków przeznaczonych do wydania w ramach budżetu partycypacyjnego.
C. W ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy powinni móc zgłaszać i głosować na propozycje projektów ogólnomiejskich, które swoim zasięgiem obejmowałyby więcej niż jedną dzielnicę.
D. Budżet obywatelski to tylko „demokratyczne widziadło”. O wydatkowaniu środków z budżetu, niezależnie od kwoty, decydować powinny osoby kompetentne.
E. Koszty przygotowania i wprowadzania budżetu partycypacyjnego są na tyle wysokie, że nie ma sensu przeprowadzać tego procesu. Środki potrzebne na jego obsługę lepiej spożytkować w inny sposób.
F. Budżet partycypacyjny jest procesem, który odwraca uwagę mieszkańców od realnych problemów miasta. Do rozdysponowania mają zaledwie niewielką część budżetu stolicy. Zamiast budżetu partycypacyjnego powinno prowadzić się z mieszkańcami dialog o wydatkowaniu środków publicznych.
G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej kwestii.
12.

Na poziomie lokalnym istnieją różne formy partycypacji obywatelskiej, w tym organy doradcze, mające na celu wspierać działanie władz i instytucji publicznych. Niektóre z nich mają długą tradycję, jednak zdarza się, że przedstawiciele instytucji publicznych niechętnie z nich korzystają.

Którą z poniżej wymienionych form partycypacji należałoby Pani/ Pana zdaniem szczególnie rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu w Warszawie?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

edukacja, partycypacja obywatelska
A. Przedszkolne i szkolne Rady Rodziców
B. Rady Osiedli
C. Samorządy szkolne
D. Młodzieżowe Rady Dzielnic i Młodzieżową Radę Warszawy
E. Rady Seniorów
F. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
13.

Czy Pani/Pana zdaniem Warszawa jest miastem przyjaznym mieszkańcom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

jakość życia
A. Tak.
B. Nie.
C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
14.

W Warszawie od lat toczy się dyskusja dotycząca ograniczenia ciszy nocnej. Do tej pory nie udało się wypracować rozwiązania w pełni satysfakcjonującego wszystkie strony sporu. W 2014 r. właściciele klubów, przedstawiciele mieszkańców oraz władz miasta podpisali Kodeks dobrych praktyk, regulujący działalność klubokawiarni. W Kodeksie zapisane jest m.in., że właściciele klubów przestrzegają przepisów dotyczących norm hałasu, monitorują go oraz podejmują działania dostosowania hałasu do prawidłowego poziomu. O większych imprezach kilka dni wcześniej uprzedzają sąsiadów. Wokół klubów ma być czyściej, toalety mają być udostępniane za darmo, i to nie tylko klientom. Do gości klubów mają być skierowane plakaty z prośbą, by uszanować spokój mieszkańców. Dokument nie ma mocy prawnej, a przestrzeganie zaproponowanych w nim zasad jest dobrowolne.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

jakość życia
A. Należy dążyć do prawnego umocowania wspólnie wypracowanych postulatów, tak żeby kara za ich nieprzestrzeganie była jasno określona.
B. Nie da się całkowicie wyeliminować konfliktu między właścicielami klubów a mieszkańcami, ale należy zachęcać obie strony do współdziałania w ramach elastycznego modelu współpracy.
C. Dzielnice mieszkalne muszą mieć gwarancję ciszy nocnej. Kluby prowadzące działalność po godz. 22.00 powinny zostać przeniesione na obszary z zabudową biurową lub przemysłową.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
15.

Warszawa jest jednym z miast, które należą do organizacji Eurocities. Jej celem jest realizowanie koncepcji tzw. smart city, czyli inteligentnego zarządzania miastem (m.in.: systemy sterowania ruchem, monitoring miejski, ekologiczny transport i energooszczędne oświetlenie). Krytycy tego typu rozwiązań wskazują, że koncepcja smart city opiera się na zbieraniu różnego rodzaju danych o mieszkańcach, a to ogranicza prawa obywateli do prywatności.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź/

bezpieczeństwo, jakość życia

A. Problem ochrony prywatności w kontekście smart cities jest wyolbrzymiony. Warto wprowadzać rozwiązania, które pozwolą na skuteczne zarządzanie miastem, oszczędności i podniesienie jakości życia mieszkańców.

B. Rozwiązania potrzebne do realizacji smart city mogłyby w istotny sposób zagrażać prywatności obywateli. Należy ograniczać gromadzenie danych przez miasto i podmioty komercyjne nawet za cenę braku ułatwień w zarządzaniu usługami publicznymi.

Zdecydowanie A. Raczej A. Zdecydowanie B. Raczej B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
16.

W wielu polskich miastach, w tym także w Warszawie, trwa dyskusja nad kosztami i celowością utrzymania straży miejskiej oraz zadaniach realizowanych przez tę służbę.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

bezpieczeństwo
A. Rada miasta powinna zlikwidować straż miejską (i przeznaczyć więcej środków na dofinansowanie policji, np. na dodatkowe patrole).
B. W sprawie likwidacji straży miejskiej powinni zadecydować mieszkańcy w referendum.
C. Nie należy podejmować żadnych działań. Straż miejska jest potrzebna i powinna zostać utrzymana.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
17.

Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

lokale
A. Miasto nie powinno angażować się w spory pomiędzy mieszkańcami kamienic, a ich prywatnymi właścicielami.
B. Miasto powinno angażować się w ochronę lokatorów, mediując w sporach między nimi a prywatnymi właścicielami.
C. Miasto powinno brać odpowiedzialność za lokatorów wyrzucanych z prywatnych kamienic.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
18.

Które z wymienionych problemów społecznych uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do rozwiązania w Warszawie w nadchodzącej kadencji samorządu?

Prosimy maksymalnie trzy odpowiedzi.

polityka społeczna
A. Brak mieszkań komunalnych dla młodych.
B. Samotność osób starszych.
C. Brak wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
D. Słaba kondycja fizyczna dzieci i młodzieży spowodowana brakiem ruchu i złymi nawykami żywieniowymi.
E. Niewystarczające wsparcie dla rodzin zagrożonych biedą i patologiami.
F. Trudności w dostępie do pomocy medycznej.
G. Sytuacja lokatorów kamienic zwracanych spadkobiercom.
H. Trudności w adaptacji dla migrantów zarobkowych do Warszawy.
I. Brak zaangażowania obywateli w sprawy miasta.
J. Pogłębianie się różnic w dochodach mieszkańców i jakości życia poszczególnych dzielnic Warszawy.
K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
19.

W Warszawie każdej doby w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych nocuje średnio ok. 1350 osób. Blisko 500 osób przebywa w pustostanach, na działkach, na ulicach, w parkach i innych miejscach niemieszkalnych, również podczas mrozu. 

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

polityka społeczna
A. Obecny system pomocy społecznej w Warszawie nie radzi sobie z problemem bezdomności – należy wprowadzić niezbędne reformy.
B. Wyjście z bezdomności powinno zależeć od indywidualnych wysiłków osób bezdomnych – funkcjonujący system pomocy społecznej wobec osób bezdomnych w Warszawie jest wystarczający.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
20.

Jednym ze sposobów wspomagania wychodzenia z bezdomności, są programy oparte na samodzielnym mieszkaniu. W Warszawie osoby bezdomne mają do dyspozycji 50 miejsc w tzw. mieszkaniach treningowych.

Czy tego typu rozwiązania Pani/ Pana zdaniem powinny być:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

polityka społeczna
A. Realizowane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej.
B. Finansowane przez miasto, ale zlecane organizacjom zajmującym się pomocą bezdomnym.
C. Finansowane przez miasto, ale zlecane podmiotom prywatnym.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
21.

Czy Pani/ Pana zdaniem seniorzy powinni mieć swojego pełnomocnika przy urzędzie miasta, czy Rada Seniorów to wystarczający organ dedykowany tej grupie?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

polityka społeczna, seniorzy
A. Powinien zostać powołany pełnomocnik ds. osób starszych.
B. Rada Seniorów to wystarczający organ dedykowany tej grupie.
C. Mam inny pomysł na reprezentację seniorów.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
22.

W 2013 r. w Warszawie mieszkało 308,2 tys. seniorów (osób powyżej 65. roku życia). Prognozy demograficzne wskazują, że grupa ta będzie coraz większa. Zapewnienie odpowiedniej opieki seniorom będzie w najbliższym czasie jednym z kluczowych wyzwań dla władz lokalnych.

Które z poniższych rozwiązań Pani/ Pana zdaniem powinny wprowadzać władze Warszawy?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

polityka społeczna, seniorzy
A. W każdej z dzielnic powinno istnieć jedno duże centrum społeczne kierujące swoje działania do seniorów.
B. Należy dążyć do rozbudowy niewielkich placówek różnego typu adresowanych do seniorów, upowszechnienia instytucji opiekuna społecznego, tak by zmniejszyć odległość do potrzebujących wsparcia osób starszych.
C. Sieć istniejących dziś instytucji adresowanych do seniorów jest wystarczająca – należy dążyć do poprawienia standardów ich funkcjonowania.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
23.

Na rzecz osób starszych działają różne instytucje.

Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny być rozwijane przez samorząd w pierwszej kolejności (m.in. poprzez poprawę funkcjonowania istniejących placówek, rozbudowę sieci, dofinansowanie ogólne)?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

polityka społeczna, seniorzy
A. Uniwersytety Trzeciego Wieku.
B. Instytucje kultury (m.in. domy kultury).
C. Kluby Seniora.
D. Ośrodki Opieki Społecznej wraz z mobilnymi opiekunami, Dzienne Domy Pobytu.
E. Samorząd powinien przekazać środki na ten cel organizacjom pozarządowym.
F. Samorząd powinien przekazać środki na ten cel podmiotom prywatnym.
H. Nie należy rozwijać sieci, obecna jest wystarczająca.
G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
24.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

budżet, polityka społeczna, seniorzy
A. Seniorzy w Warszawie powinni mieć możliwość korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich.
B. Seniorzy w Warszawie powinni mieć możliwość korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich, w zależności od wysokości emerytury/ renty i posiadanych dodatkowych źródeł dochodów.
C. Seniorzy w Warszawie nie powinni mieć możliwości korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
25.

Jeśli odpowiedzi A i B:

Jakiego typu ulgi lub/i bezpłatne dostępy powinny Pani/ Pana zdaniem być wprowadzone w pierwszej kolejności?

Prosimy wybrać trzy odpowiedzi.

A. Dopłaty do czynszu
B. Ulgi w podatkach miejskich (m.in. w podatku od nieruchomości)
C. Rozszerzenie ulg w komunikacji miejskiej
D. Bezpłatny lub ulgowy wstęp do instytucji kultury (kino, teatr, muzeum)
E. Bezpłatny lub ulgowy wstęp na zajęcia sportowe
F. Bezpłatne programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej
G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
26.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

lokale, polityka społeczna, seniorzy
Miasto powinno finansować lokale komunalne dostosowane do potrzeb najstarszych mieszkańców w tzw. czwartym wieku (powyżej 75 roku życia).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
27.

Zadania z zakresu edukacji są dotowane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej. By zrealizować zadania edukacyjne, Warszawa dokłada z własnych środków prawie tyle, ile wynosi wysokość subwencji. W 2013 r. subwencja oświatowa dla Warszawy wyniosła 1,3 mld zł i stanowiła 52 proc. wydatków miasta ten cel. Szkoły i przedszkola poszukują dodatkowych źródeł dochodu.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

edukacja
27.1. A. Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i zlecać je firmom zewnętrznym (np. administrowanie budynkiem, sprzątanie, ochrona, ogrodnik, utrzymanie placu zabaw i boiska).
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
27.2. B. Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym: rezygnować z prowadzenia stołówek szkolnych i wprowadzać catering.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
27.3. C. Szkoły w jednej dzielnicy powinny dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i prowadzić wspólną bibliotekę dla kilku placówek.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
27.4. D. Kuchnie i stołówki szkolne mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych – mogą prowadzić bar dla osób z zewnątrz lub usługi cateringowe.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
27.5. E. Należy powołać wspólne biura administracyjne dla kilku szkół lub przedszkoli z okolicy, tak aby zmniejszyć koszty zatrudnienia (np. wspólna dyrekcja, pracownicy administracyjni, księgowość i intendent).
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
28.

Według danych GUS liczba miejsc w przedszkolach w Warszawie jest wystarczająca – w 2013 r. stolica dysponowała ponad 61 tys. miejsc na prawie 58 tys. chętnych dzieci. Statystyka nie bierze jednak pod uwagę dzieci niezameldowanych, a mieszkających w Warszawie oraz niedoboru miejsc w dzielnicach zamieszkiwanych przez rodziców z dziećmi, ale bez działających przedszkoli. W rezultacie, miejsc w warszawskich przedszkolach jest za mało w stosunku do potrzeb. Zdaniem niektórych rodziców samorządowe kryteria kwalifikacji do przedszkoli są niesprawiedliwe, a system rekrutacji do przedszkoli jest niesprawny. Poniżej wymieniliśmy niektóre z obowiązujących kryteriów rekrutacji w warszawskich przedszkolach.

Które z poniżej wymienionych kryteriów należy Pani/ Pana zdaniem utrzymać?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

edukacja
28.1. A. Dziecko mieszkające w odległości 3 km od przedszkola.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
28.2. B. Dziecko z alergią pokarmową.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
28.3. C. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
28.4. D. Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
28.5. E. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
28.6. F. Dziecko, którego rodzic/ rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
28.7. G. Dochód na członka rodziny.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
29.

Jednym ze sposobów podnoszenia jakości kształcenia są działania skierowane do nauczycieli.

Które z wymienionych poniżej sposobów wsparcia pracy nauczycieli mające na celu podniesienie jakości kształcenia w Warszawie powinny być wybrane jako priorytetowe w działaniach samorządu nadchodzącej kadencji?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi. 

edukacja
A. Stworzenie miejskiego programu kształcenia dla nauczycieli.
B. Zmiana sposobu wyliczenia dodatków motywacyjnych na promujące najlepszych nauczycieli.
C. Ocena i premiowanie nauczycieli na podstawie wyników uczniów.
D. Szkolenia dla nauczycieli w celu podnoszenia atrakcyjności prowadzonych zajęć (użycie nowych technologii, prace grupowe, eksperymenty, uczenie w terenie).
E. Atrakcyjne dodatki dla najlepszych nauczycieli chcących uczyć w tzw. trudniejszych dzielnicach.
F. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
30.

Jednym z efektów rozwoju miasta jest zachwianie stabilności demograficznej w dzielnicach i zróżnicowanie potrzeb mieszkańców wobec usług publicznych. W "starzejących się" dzielnicach są szkoły, do których chodzi coraz mniej uczniów z rejonu (np. Śródmieście), z kolei na nowych osiedlach (np. na Białołęce) przybywa dzieci, dla których szkół brakuje. Jednym z budzących emocje rozwiązań jest likwidacja szkół w centrum i budowa nowych, w dzielnicach peryferyjnych.

Które z poniższych rozwiązań jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

edukacja, inwestycje, przestrzeń publiczna

A. Likwidacja szkół w centrum, sprzedaż działek lub zmiana przeznaczenia budynku na dochodowy i budowa nowych szkół w dzielnicach o dużych potrzebach edukacyjnych.

B. Pozostawienie istniejącej sieci szkół i zapewnienie dogodnej komunikacji dla uczniów z dzielnic peryferyjnych oraz budowa minimalnej liczby nowych szkół podstawowych w dzielnicach peryferyjnych.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
31.

W liczącym blisko 13 mld zł budżecie Warszawy na 2014 r. wydatki na zadania z zakresu kultury wynoszą 334,7 mln zł (w 2013 r. miasto przeznaczyło na ten cel 332 mln zł, 3 proc. budżetu).

Czy Pani/ Pana zdaniem w kolejnych latach środki przeznaczone na kulturę powinny:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

kultura
A. Pozostać na tym samym poziomie.
B. Zostać zwiększone.
C. Zostać zmniejszone.
D. Nie mam zdecydowanej opinii.
32.

Miasto dysponuje różnymi możliwościami wspierania i rozwijania działalności kulturalnej

Który z wymienionych poniżej sposobów jest Pani/ Pana zdaniem najbardziej skuteczny?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

kultura
A. Regranting – ogłaszanie konkursów dotacyjnych z możliwością zlecania zadań przez organizacje innym organizacjom pozarządowym.
B. Powierzanie zarządzania instytucjami kultury organizacjom pozarządowym.
C. Zlecanie zadań (np. organizacji wydarzeń) innym podmiotom (organizacjom pozarządowym, firmom).
D. Zniżki podatkowe.
E. Uproszczenie procedur dotowania projektów kulturalnych.
F. Wynajem powierzchni miejskich po preferencyjnych warunkach.
G. Przyznawanie grantów i stypendiów na działalność artystyczną organizacjom i osobom prywatnym.
H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
33.

Jakie kryteria Pani/ Pana zdaniem powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu działań kulturalnych przez miasto?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.

kultura
A. Użyteczność społeczna.
B. Wartość artystyczna.
C. Kryteria ekonomiczne.
D. Ranga wydarzenia.
E. Zasięg wydarzenia (liczba odbiorców).
F. Cykliczność wydarzenia (zachowanie ciągłości).
G. Żadne z powyższych.
H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
34.

Rolą domu kultury w dużym mieście jest przede wszystkim:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

kultura
A. Edukacja kulturalna
B. Animacja społeczno-kulturalna (miejsce realizacji amatorskiego ruchu artystycznego i uczestnictwa w zajęciach)
C. Wspieranie lokalnej aktywności społecznej
D. Prezentowanie dzieł kultury w miejscach oddalonych od centrum miasta
E. Tworzenie platformy spotkań lokalnego samorządu z mieszkańcami
F. Zapewnianie przestrzeni, w której obchodzone są ważne rocznice i święta państwowe
G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
35.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

kultura

A. Miasto powinno wspierać najprężniejsze prywatne instytucje kultury.

B. Środki publiczne nie powinny być angażowane w prywatne przedsięwzięcia artystyczne.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
36.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

kultura

A. Miasto tworzy warunki i finansuje rozwój kultury, nie angażując się w tematy podejmowane przez artystów.

B. Miasto tworzy warunki i finansuje rozwój kultury biorąc odpowiedzialność za tematy podejmowane przez artystów.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
37.

Warszawa jest najliczniej zamieszkiwanym przez migrantów miastem w Polsce. Szacuje się, że w stolicy miesięcznie mieszka ok. 100 tys. migrantów, przybywających do Warszawy na dłuższy lub krótszy pobyt.

Które z poniżej wymienionych funkcjonujących już lub przygotowywanych form wsparcia migrantów Warszawa powinna rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

budżet, migranci, pomoc społeczna
A. Miasto powinno finansować działalność Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (centrum integracji, informacji, wsparcia oraz kultury dla migrantów).
B. Miasto powinno włączać migrantów w życie społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do udziału w głosowaniu nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego (w 2013 r. w głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym wziął udział jeden imigrant).
C. Należy kontynuować działanie miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców.
D. Pomoc i działania na rzecz migrantów powinny być finansowane przez miasto poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych (m.in. na pomoc prawną, integrację, działania kulturalne, wsparcie na rynku pracy i edukację).
E. Integracja społeczna i kulturowa migrantów powinna być prowadzona w szkołach. Warszawa powinna dofinansowywać m.in. zatrudnienie asystentów międzykulturowych wspomagających edukację dzieci migrantów.
F. Miasto powinno prowadzić działania na rzecz przygotowania migrantów do wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez organizowanie lekcji polskiego.
G. Warszawa nie powinna prowadzić szczególnych działań mających na celu wsparcie migrantów.
H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
38.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

migranci

A. Imigranci mają pełne prawo do zachowania swojej kultury i tradycji, nawet jeśli są one sprzeczne z wartościami obowiązującymi w Polsce.

B. Imigranci powinni dostosować się do wartości i zasad panujących w Polsce.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
39.

Obywatele mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady miasta oraz komisjach rady. W statucie Rady m.st. Warszawy nie zapisano jednak szczegółowych regulacji dotyczących zabierania głosu przez obywateli podczas posiedzeń tych ciał.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

jawność
39.1. A. Mieszkańcy powinni mieć możliwość zabierania głosu na sesjach rady miasta w ramach czasu przeznaczonego na dyskusję.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
39.2. B. Mieszkańcy powinni mieć możliwość przysłuchiwania się obradom poszczególnych komisji i zabierania na nich głosu.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
40.

Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe składane przez radnych są jawne (art. 24h ustawy) i powinny być upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

jawność
Upublicznianie oświadczeń majątkowych radnych jest słuszne.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
41.

Działalność urzędu miasta jest jawna (wyjątki od tej reguły mogą wynikać z ustaw). Większa przejrzystość w zarządzaniu miastem i dostęp do danych publicznych mogą być realizowane m.in. przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

Czy byłaby Pani/ byłby Pan za wprowadzeniem następujących rozwiązań?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

jawność
41.1. A. Należy uruchomić infolinię/ skrzynkę e-mail umożliwiająca urzędnikom zgłaszanie m.in. nadużyć w gospodarowaniu środkami publicznymi, nieprawidłowego wykonywania zadań, które może powodować zagrożenie dla zdrowia, życia, środowiska naturalnego lub innych dóbr.
Zdecydowanie tak. Raczej tak. Raczej nie. Zdecydowanie nie. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
41.2. B. Należy wprowadzić zasadę publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich umów cywilno-prawnych zawieranych przez urzędy dzielnic i miasta.
Zdecydowanie tak. Raczej tak. Raczej nie. Zdecydowanie nie. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
41.3. C. Do statutu Warszawy należy wprowadzić regulacje ułatwiające radnym dostęp do informacji publicznych.
Zdecydowanie tak. Raczej tak. Raczej nie. Zdecydowanie nie. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
42.

Jak oceniłaby Pani/ oceniłby Pan zachowania wymienione poniżej?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

jawność
42.1. A. Radna/ radny pomaga znaleźć swojemu krewnemu pracę w jednostce podległej urzędowi miasta/ dzielnicy, w której sprawuje mandat.
Nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia. Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki. Jest całkowicie nie do zaakceptowania. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
42.2. B. Radna/ radny pomaga zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej napisać wniosek o dotację z urzędu miasta/ dzielnicy.
Nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia. Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki. Jest całkowicie nie do zaakceptowania. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
42.3. C. Członek rodziny radnej/ radnego startuje w przetargach ogłaszanych przez urząd miasta/ dzielnicy.
Nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia. Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki. Jest całkowicie nie do zaakceptowania. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
42.4. D. Radna/ radny po objęciu mandatu podejmuje pracę w mazowieckim urzędzie marszałkowskim.
Nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia. Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki. Jest całkowicie nie do zaakceptowania. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
43.

W czerwcu 2014 r. Rada Miasta st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na l. 2014-2042. Poniżej wymieniliśmy nowe i modyfikowane zadania.

Które z poniżej wymienionych propozycji uważa Pani/ Pan za priorytetowe w najbliższej kadencji?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.

budownictwo, edukacja, inwestycje, transport, Wisła
A. Projekt i budowa kolejnych stacji II linii metra
B. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, w tym etap I – odc. od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej
C. Budowa Trasy Krasińskiego, w tym etap I – odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem
D. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
E. Budowa Szpitala Południowego
F. Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy
G. Rewitalizacja obszaru Pragi oraz Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa
H. Program rozwoju edukacji
I. Program Rozwoju Budownictwa Społecznego
J. Dzielnica Wisła
K. Rozbudowa ul. E. Plater na odc. Al. Jerozolimskie – ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)
L. Rozwój sieci żłobków
M. Informatyzacja urzędu
N. Centra lokalne
O. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
P. Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia
R. Modernizacja toru łyżwiarskiego „Stegny”
S. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
44.

Jaki Pani/ Pana zdaniem rodzaj transportu należy przede wszystkim rozwijać w Warszawie?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

środowisko, transport
A. Transport samochodowy
B. Transport publiczny - tramwaj
C. Transport publiczny - autobus
D. Transport publiczny - metro
E. Transport rowerowy
F. Transport pieszy
G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
45.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

transport

A. Należy zwiększać przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, nawet kosztem ograniczenia ruchu samochodowego, szczególnie w centrum miasta.

B. W Warszawie nie należy powiększać stref z zakazem ruchu samochodowego. Ulice w mieście pełnią funkcję tranzytową.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
46.

Poniżej przedstawiamy różne rozwiązania z zakresu polityki i infrastruktury transportowej. 

Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny zostać potraktowane priorytetowo przez władze Warszawy następnej kadencji?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.

transport
A. Poszerzanie zakorkowanych ulic
B. Wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem
C. Wprowadzenie stref zamieszkania i Tempo 30 (ograniczenie prędkości ruchu do 30 km/h)
D. Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w miejscu przejść podziemnych
E. Wydzielenie nowych bus-pasów
F. Budowa nowych tras autobusowych i tramwajowych
G. Rozwój wspólnego biletu aglomeracyjnego
H. Wymiana taboru komunikacji miejskiej
I. Budowa płatnych parkingów podziemnych w centrum
J. Budowa parkingów "Parkuj i jedź" w peryferyjnych dzielnicach
K. Ograniczanie parkowania i skuteczniejsza kontrola w strefie płatnego parkowania
L. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
47.

W granicach Warszawy zlokalizowanych jest 58 wielkopowierzchniowych centrów handlowych (czyli takich, których powierzchnia jest większa niż 2 tys. m2). Trwa dyskusja na temat zasadności lokalizacji i wydawania zezwoleń na budowę kolejnych w nowych lokalizacjach.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 

handel, inwestycje

A. Należy zezwalać na budowę kolejnych wielkopowierzchniowych centrów handlowych (powstaje więcej miejsc pracy; większe wpływy z tytułu podatku CIT).

B. Należy stawiać na lokalne centra (sklepy, punkty usługowe) i ulice handlowe, a tym samym wspierać drobną przedsiębiorczość i rozwijać centra dzielnic.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
48.

W l. 2014-2020 Warszawa wraz z 32 gminami ościennymi otrzyma unijne dofinansowanie do realizacji wspólnych projektów w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektów wyniesie 696,1 mln zł, z tego 139,2 mln zł, jako wkład własny, da Warszawa. Obecnie trwają ostatnie negocjacje dotyczące planowania działań.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

budżet, fundusze unijne, metropolia warszawska
Warszawa powinna brać udział, również finansowy, w rozwoju gmin ościennych.
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie.
49.

W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem Warszawa powinna wspierać rozwój gmin ościennych?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

budżet, metropolia warszawska
A. Dofinansowanie transportu - zawieranie i odnawianie porozumień międzygminnych z gminami zlokalizowanymi w strefie podmiejskiej.
B. Inwestycje w sieć wodociągową (obejmującą okoliczne gminy).
C. Budowa wałów przeciwpowodziowych na południu miasta.
D. Dofinansowanie działań profilaktycznych i ośrodków pomocy społecznej.
E. Preferencje dla warszawskich firm, które przenoszą część produkcji poza miasto.
F. Promocja gospodarcza gmin wśród inwestorów chcących prowadzić działalność w okolicach Warszawy.
G. Realizowanie wspólnych projektów unijnych.
H. Budowa ścieżek rowerowych do miejscowości poza granicami m.st. Warszawy
I. Rozszerzenie strefy komunikacji miejskiej do miejscowości poza granicami m. st. Warszawy
J. Prowadzenie wspólnego zarządzania systemem bibliotek, edukacją i systemem dokształcania nauczycieli.
K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
50.

Rozwój miasta może przebiegać dwukierunkowo: poprzez zwiększenie intensywności zabudowy w centrum i/lub rozbudowanie terenów zlokalizowanych na obrzeżach.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

budownictwo, budżet, metropolia warszawska, transport

A. W pierwszej kolejności należy dogęszczać zabudowę w centrum, tam gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura i gdzie miasto jest największym właścicielem gruntów, wykorzystując przestrzenie po wyburzonych budynkach i zaniedbane tereny zielone. W ten sposób można ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia i nadmierny rozrost terytorialny miasta.

B. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
51.

Miasto, w ramach dostępnych narzędzi prawnych, może częściowo wpływać na estetykę przestrzeni miejskiej.

Która z poniższych propozycji Pani/ Pana zdaniem przyniosłaby Warszawie najwięcej korzyści?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

przestrzeń publiczna, reklamy
A. Nie powinno być żadnych specjalnych regulacji w tym zakresie.
B. Regulacje na poziomie miasta powinny być ogólne.
C. Regulacje na poziomie miasta powinny być bardzo szczegółowe i określać wielkość, kolorystykę reklam i szyldów, wyznaczać dozwolone miejsca ich umieszczania itp.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
52.

Według wyników badania TNS Polska (wrzesień 2013) 72 proc. Polaków oczekuje ograniczenia liczby reklam w przestrzeni publicznej, a 77 proc. wskazuje na władze miejskie jako te, które powinny sprawować kontrolę nad ich lokalizacją i rozmiarem. Polityka reklamowa - tworzenie i egzekwowanie lokalnego prawa albo edukacja - to ważna część działania wielu samorządów.

Jakie Pani/ Pana zdaniem działania należałoby podjąć w pierwszej kolejności, aby poprawić reklamowo-szyldową sytuację w Warszawie?

Prosimy wybrać trzy odpowiedzi.

przestrzeń publiczna, reklamy
A. Usprawnić działania Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej.
B. Ustandaryzować zapisy w planach miejscowych (np. dotyczące definicji reklamy, szyldu).
C. Stworzyć przyjazny i ogólnodostępny katalog dobrych przykładów dla lokowania reklam i szyldów w przestrzeni publicznej.
D. Powołać nową, interwencyjną komórkę w strukturach miasta złożoną z przedstawicieli różnych urzędów i skierowaną do walki z nielegalną reklamą.
E. Przeprowadzić audyt reklamowy, pozwalający zorientować się w liczbie i legalności nośników na konkretnym terenie.
F. Bardziej współpracować w tej sprawie z organizacjami pozarządowymi.
G. Organizować debaty, wykłady i warsztaty dla mieszkańców Warszawy w zakresie funkcjonowania reklam i szyldów w przestrzeni publicznej.
H. Wprowadzić miejski, spójny system nośników reklamowych w celu płatnego udostępniania przedsiębiorcom.
I. Reklama w przestrzeni nie stanowi problemu. Nie należy podejmować żadnych działań w tym zakresie.
J. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
53.

Według danych Polskiego Związku Działkowców w Warszawie jest 176 ogródków działkowych i 29.340 działek. Działki stanowią ponad 2 proc. powierzchni Warszawy. Większość jest zlokalizowana poza centrum miasta, część z nich obejmuje tereny atrakcyjne dla mieszkańców i inwestorów.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

jakość życia, przestrzeń publiczna, środowisko
A. Ogrody działkowe powinny funkcjonować na dotychczasowych zasadach, a ich integralność należy zagwarantować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
B. Ogrody działkowe powinny zostać przekształcone w parki publiczne i w ten sposób służyć wszystkim mieszkańcom.
C. Ogrody działkowe powinny zostać przekształcone i przeznaczone pod zabudowę (w tym zabudowę mieszkalną) – nie jest właściwie, że w mieście są zamknięte tereny zielone.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
54.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

inwestycje, środowisko, Wisła

A. Priorytetem w rewitalizacji brzegów Wisły powinno być utrzymanie i przywrócenie walorów przyrodniczych warszawskiego odcinka rzeki (łąki zalewowe, siedliska ptaków), nawet jeśli zahamuje to inwestycje w infrastrukturę (bazę sportowo-rekreacyjną; obszary reprezentacyjne).

B. Przybliżanie miasta do rzeki powinno odbywać się z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego, ale nie jest to kwestia o znaczeniu priorytetowym. Równie istotne jest uczynienie brzegów Wisły miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla mieszkańców.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
55.

Które z poniższych działań, mających na celu zagospodarowanie brzegów Wisły i odwrócenie się miasta do rzeki, jest Pani/ Pani zdaniem priorytetowe?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

inwestycje, środowisko, Wisła
A. Stworzenie pełnej infrastruktury dla jednostek pływających.
B. Poszerzenie oferty sportowo-turystyczno-edukacyjnej/rozwój bazy do uprawiania sportów wodnych.
C. Wzmocnienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zmniejszenie ryzyka podtopień.
D. Otwieranie i przystosowanie nowych plaż do potrzeb mieszkańców.
E. Utrzymanie czystości rzeki i nadbrzeży.
F. Zakończenie budowy południowej części bulwarów w planowanym terminie - do końca 2020 r.
G. Lepsze skomunikowanie z centrum miasta (stworzenie specjalnej linii autobusowej).
H. Rewitalizacja brzegów Wisły w południowych dzielnicach.
I. Zagospodarowanie brzegów Wisły nie jest w tej chwili priorytetowym zadaniem.
56.

Każde duże miasto, by zapewnić mieszkańcom dobre warunki do życia, musi radzić sobie z wieloma problemami środowiskowymi, wynikającymi ze zwiększonej presji, jaką duże skupiska ludzi wywierają na środowisko – zużyciem zasobów, zanieczyszczeniem powietrza, wody i ziemi.

Jaki zagadnienie związane ze stanem środowiska  jest obecnie najbardziej istotne dla Warszawy?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

środowisko
A. Zanieczyszczenie powietrza związane z nadmiernym obciążeniem miasta przez ruch samochodowy.
B. Zmniejszanie się powierzchni terenów zielonych w mieście i okolicy, np. w związku z nadmiernym pokrywaniem terenów użytku publicznego kostką lub betonem (znikanie trawników), albo z inwestycjami budowlanymi (nowe osiedla, centra handlowe itp.).
C. Problemy związane ze śmieciami – mały udział odpadów poddawanych recyklingowi, niski poziom segregacji odpadów przez mieszkańców, dzikie śmietniska, składowiska odpadów itp.
D. Stan środowiska nie jest obecnie kwestią istotną dla Warszawy.
E. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.

Które z wymienionych poniżej zadań powinny zostać zrealizowane jako priorytetowe w nadchodzącej kadencji samorządu?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

środowisko, transport
57.1. A. Rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej na terenie Warszawy.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.2. B. Poprawa systemu transportu publicznego Warszawy i warunków do poruszania się na terenie Warszawy na rowerze.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.3. C. Wprowadzanie dalszych ograniczeń ruchu samochodowego w centrum miasta.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.4. D. Poprawa gospodarki odpadami na terenie Warszawy i zwiększenie udziału odpadów poddawanych recyklingowi (zwiększenie zaangażowania warszawiaków w segregację śmieci).
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.5. E. Ochrona i rozwój terenów zielonych Warszawy, w celu poprawy jakości powietrza, zapewnienia wzrostu pochłaniania CO2 i innych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.6. F. Poprawa efektywności wykorzystania wody – wprowadzenie rozwiązań oszczędzających wodę i edukacja mieszkańców w tym zakresie.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.7. G. Dostosowanie Warszawy do zachodzących zmian klimatu, np. do rosnącej siły i częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych takich jak nagłe i intensywne opady, huraganowe wiatry, susze i fale upałów (zagrażające zdrowiu i życiu dzieci, osób chorych i starszych)
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.8. H. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
57.9. I. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
58.

Czy Pani/Pana zdaniem powinna być przywrócona funkcja Naczelnego Architekta Miasta?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

przestrzeń publiczna
A. Tak – w randze dyrektora Wydziału
B. Tak – w randze wiceprezydenta miasta
C. Nie
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
59.

Pod koniec 2013 r. m.st. Warszawa było właścicielem 85 643 mieszkań i lokali socjalnych. Jednak ten zasób jest niewystarczający - obecnie, w każdej dzielnicy na przyznanie mieszkania czeka kilkaset rodzin.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

lokale, polityka społeczna

A. Władze miast powinny budować nowe mieszkania i wspierać koncepcję miejskich mieszkań na wynajem, nawet jeśli jest to kosztowne.

B. Miasto powinno lepiej gospodarować dotychczasowym zasobem lokalowym, który jest wystarczający do zaspokojenia potrzeb.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
60.

W Warszawie obowiązuje 220 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany obejmują ponad 32 proc. powierzchni miasta (17,5 tys. ha). Plany stanowią jeden z ważniejszych instrumentów wyznaczania kierunków rozwoju miasta, są narzędziem pozwalającym na prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej. Jednak ich sporządzenie jest kosztowne i długotrwałe.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

przestrzeń publiczna

A. Należy w drodze przetargu zlecać opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego podmiotom komercyjnym, nawet za cenę mniejszej kontroli nad tym procesem

B. Plany zagospodarowania przestrzennego powinien przygotowywać urząd, żeby zachować przejrzystość procesu planowania.

Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
61.

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 wyróżnia 3 obszary które powinny zostać poddane rewitalizacji. Są to części dzielnic Pragi Północ, Pragi Południe oraz Targówka. Na  ich terenie realizowane będą projekty ogólnomiejskie, a w ramach uzupełnienia - projekty dzielnicowe. Udział pozostałych dzielnic jest dobrowolny, a projekty przez nie realizowane będą finansowane z budżetów dzielnicowych.

Czy Pani/Pana zdaniem w Warszawie są inne obszary położone w granicach pozostałych dzielnic, które należy pilnie poddać rewitalizacji?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

przestrzeń publiczna
A. Tak
B. Nie
C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.